Help Print this page 

Document 32015L0863

Title and reference
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (Text s významem pro EHP)

C/2015/2067
  • In force
OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/10


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/863

ze dne 31. března 2015,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, (1) a zvláště na čl. 6 odst. 3 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU stanoví pravidla pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ), jejichž cílem je přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsobem šetrným k životnímu prostředí.

(2)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh v Unii. Příloha II této směrnice obsahuje seznam těchto omezených látek.

(3)

Při pravidelném přezkumu seznamu omezených látek uvedeného v příloze II by měla být za prioritu považována rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, která vyplývají z používání hexabromcyklododekanu (HBCDD), bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP) a dibutylftalátu (DBP). S ohledem na plánovaná další omezení by látky, které byly předmětem dřívějších posouzení, měly být znovu prověřeny.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2011/65/EU byly konzultovány zúčastněné strany, včetně hospodářských subjektů, provozovatelů recyklace, zpracovatelů, organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a sdružení zaměstnanců a spotřebitelů, a bylo provedeno důkladné posouzení.

(5)

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) jsou látky vzbuzující mimořádné obavy. DIBP je látka, kterou lze používat jako náhradu za DBP a byla předmětem dřívějších posouzení prováděných Komisí. Z dostupných údajů vyplývá, že při použití v EEZ mohou mít tyto čtyři látky v průběhu zpracování odpadu z EEZ nepříznivý vliv na recyklaci a lidské zdraví a životní prostředí.

(6)

U většiny EEZ jsou k dispozici náhrady za látky DEHP, BBP, DBP a DIBP, které mají méně negativní dopady. Používání těchto látek v EEZ by proto mělo být omezeno. Látky DEHP, BBP a DBP jsou již omezeny záznamem 51 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady, (2) takže hračky obsahující látky DEHP, BBP nebo DBP v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta změkčeného materiálu, vypočteného pro tři ftaláty souhrnně, nelze uvádět na trh EU. Aby se zabránilo dvojí regulaci, omezení prostřednictvím záznamu 51 v příloze XVII uvedeného nařízení proto je nadále jediným omezením, jež se uplatňuje na látky DEHP, BBP a DBP v hračkách.

(7)

Aby se usnadnil přechod a zmírnily případné socioekonomické dopady, mělo by být poskytnuto přiměřené přechodné období, které hospodářským subjektům umožní uplatňovat výjimky z omezení látek v souladu s článkem 5 směrnice 2011/65/EU. Měly by být zohledněny delší inovační cykly u zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, přičemž by mělo být určeno přechodné období. Omezení používání látek DEHP, BBP, DBP a DIBP by se proto mělo použít na zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických prostředků in vitro, a monitorovací a kontrolní přístroje, k nimž patří i průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, od 22. července 2021.

(8)

Každé přizpůsobení příloh III nebo IV směrnice 2011/65/EU za účelem vyjmutí použití pro látku DEHP nebo DBP by mělo proběhnout způsobem, který v zájmu zamezení dvojí regulaci a nadbytečné zátěži zajistí soudržnost se správou jakéhokoli povolení poskytnutého v rámci nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o zahrnutí těchto látek do EEZ. Subjekty, které uvažují o podání žádosti o výjimky podle směrnice 2011/65/EU, by si měly být vědomy, že se tyto výjimky mohou vztahovat na celý životní cyklus EEZ včetně fáze výroby.

(9)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2011/65/EU se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.

Uvedené předpisy použijí ode dne 22. července 2019.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Omezené látky uvedené v čl. 4 odst. 1 a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech

 

Olovo (0,1 %)

 

Rtuť (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Šestimocný chrom (0,1 %)

 

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

 

Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)

 

Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)

 

Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)

 

Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)

Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se použije na zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických prostředků in vitro, a monitorovací a kontrolní přístroje, k nimž patří i průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, od 22. července 2021.

Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se nepoužije na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh přede dnem 22. července 2019 a zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických prostředků in vitro, a monitorovací a kontrolní přístroje, k nimž patří i průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, uvedené na trh přede dnem 22. července 2021.

Omezení látek DEHP, BBP a DBP se nepoužije na hračky, na které se již vztahuje omezení látek DEHP, BBP a DBP prostřednictvím záznamu 51 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.“


Top