EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1959

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1959 ze dne 1. července 2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1959/oj

30.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/184


ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1959

ze dne 1. července 2015

o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 60 písm. h uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Postup ověřování shody výrobků pro kanalizační systémy s příslušnými technickými specifikacemi byl stanoven v rozhodnutí Komise 97/464/EC (2).

(2)

Rozhodnutí 97/464/ES nestanoví podrobná kritéria výběru systémů pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy, zejména poklopů vstupních šachet a vpustí, pokud jde o jejich reakci na oheň.

(3)

Při posuzování vlastností výrobků pro kanalizační systémy by se měly systémy stanovené v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011 volit vhodnějším způsobem. Výrobcům by to mělo umožnit efektivnější přístup na vnitřní trh, a přispělo by se tudíž k vyšší konkurenceschopnosti odvětví stavebnictví jako celku.

(4)

V zájmu srozumitelnosti a transparentnosti by rozhodnutí 97/464/ES mělo být zrušeno a nahrazeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na výrobky pro kanalizační systémy uvedené v příloze I.

Článek 2

Posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků pro kanalizační systémy uvedených v článku 1 ve vztahu k jejich základním charakteristikám se provádí v souladu se systémy uvedenými v příloze II.

Článek 3

Rozhodnutí 97/464/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Rozhodnutí Komise 97/464/ES ze dne 27. června 1997 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky pro kanalizační systémy (Úř. věst. L 198, 25.7.1997, s. 33).


PŘÍLOHA I

VÝROBKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí se použije na:

1)

Zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura;

2)

Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení;

3)

Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny;

4)

Septiky;

5)

Prefabrikované odvodňovací kanály;

6)

Vstupní a revizní šachty;

7)

Ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty;

8)

Separátory;

9)

Poklopy vstupních šachet a vpustí.


PŘÍLOHA II

SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Na výrobky, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, se s přihlédnutím k jejich základním charakteristikám použijí systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností, a sice takto:

Tabulka č. 1

Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň

Výrobky

Základní charakteristiky

Použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovené v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011

Zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura

Pro všechny základní charakteristiky s výjimkou reakce na oheň

4

Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení

3

Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny

3

Septiky

3

Prefabrikované odvodňovací kanály

3

Vstupní a revizní šachty

4

Ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty

4

Separátory

4

Poklopy vstupních šachet a vpustí

1


Tabulka č. 2

Pouze pro reakci na oheň

Pro všechny výrobky uvedené v prvním sloupci tabulky 1 jsou systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stanoveny v závislosti na jejich podskupinách takto:


Podskupiny výrobků

Použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovené v příloze V nařízení (EU) č. 305/2011

Výrobky, u nichž má jasně určitelný stupeň v jejich výrobním procesu za následek zlepšení jejich reakce na oheň (např. přidání látek zpomalujících šíření ohně nebo omezení organického materiálu)

1

Výrobky, pro něž existuje použitelný evropský právní základ ke klasifikaci jejich reakce na oheň bez zkoušení

4

Výrobky, které nepatří do podskupin uvedených v řádcích 1 a 2

3


Top