Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1918 ze dne 22. října 2015, kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem C(2015) 7132) (Text s významem pro EHP)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/31


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1918

ze dne 22. října 2015,

kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

(oznámeno pod číslem C(2015) 7132)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 63 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví harmonizovaný rámec pro organizaci úředních kontrol za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat stanovených v právních předpisech Unie. Hlava IV uvedeného nařízení stanoví pravidla pro správní pomoc a spolupráci mezi příslušnými orgány v členských státech s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv.

(2)

Nařízení (ES) č. 882/2004 zejména vyžaduje, aby si členské státy navzájem poskytovaly správní pomoc, spolupracovaly a vyměňovaly si informace s cílem zajistit účinné odhalování přeshraničních případů nedodržení právních předpisů.

(3)

Navíc nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že povinnosti členských států v rámci správní pomoci a spolupráce doplňuje povinnost Komise koordinovat kroky podnikané členskými státy, pokud jsou případy nedodržení rozsáhlé nebo se opakují nebo v situacích, kdy se členské státy nedokáží dohodnout na tom, jak případy nedodržení řešit.

(4)

Ke splnění povinností stanovených v nařízení (ES) č. 882/2004 jsou příslušné orgány každého členského státu povinny si vyměňovat informace, jež jsou nezbytné k ověření dodržení právních předpisů v oblasti potravin a krmiv, a to s jejich protějšky v ostatních členských státech a v některých případech i s Komisí, pokud výsledky úředních kontrol vyžadují přijetí opatření ve více než jednom členském státě.

(5)

Pro co nejefektivnější výměnu informací by měl být zřízen systém IT, a sice systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“), který by poskytl styčným místům, jmenovaným v každém členském státě v souladu s článkem 35 nařízení (ES) č. 882/2004, nezbytné nástroje pro usnadnění praktické výměny informací podle uvedeného nařízení. Systém SPS by měl nabízet snadný způsob komunikace a strukturovaný formát pro výměnu informací.

(6)

Pro rozvoj, provoz a údržbu systému SPS platí zásady Komise pro racionalizaci politiky v oblasti informačních technologií (IT), což znamená opakované využití stávajících systémů, v tomto případě, je-li to možné, využití stávajících systémů výměny údajů, aby bylo možné poskytnout co nejefektivnější řešení a vyhnout se zbytečnému zdvojování systémů IT.

(7)

Přístup do systému SPS by měla mít pouze styčná místa jmenovaná v každém členském státě podle nařízení (ES) č. 882/2004 a pověření zaměstnanci Komise. Členské státy by měly být schopny určit mezi styčnými místy ta, která byla konkrétně jmenována k využití systému SPS v případech možného nedodržení s použitím klamných podvodných praktik.

(8)

Za účelem poskytnutí další technické podpory a usnadnění přípravy postupů správní pomoci a spolupráce může být na žádost styčného místa příslušným orgánům na ústřední nebo regionální úrovni v členském státě umožněn přístup k určitým technickým funkcím systému SPS. Tento přístup může zahrnovat pouze funkce nezbytné pro výměnu informací týkajících se žádosti o pomoc nebo oznámení o nedodržení mezi uvedenými orgány a styčným místem, které se touto žádostí nebo oznámením zabývá.

(9)

V některých případech se informace týkající se nedodržení právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv šíří mezi příslušnými orgány členských států prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), zřízeného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2), a prostřednictvím obchodního řídicího a expertního systému (TRACES), zřízeného rozhodnutím Komise 2004/292/ES (3). Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování, měly by tyto informace být zpřístupněny prostřednictvím systému SPS styčným místům jmenovaným v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, tak aby členský stát oznamující tyto informace prostřednictvím systémů TRACES či RASFF nemusel vkládat tytéž informace pro účely správní pomoci a spolupráce do systému SPS. Aplikace RASFF a TRACES by tak měly umožňovat vkládání údajů do systému SPS, aby se celý proces urychlil.

(10)

Vyměňované informace týkající se správní pomoci a spolupráce podle nařízení (ES) č. 882/2004 mohou zahrnovat výsledky úředních kontrol provedených u podnikatelských subjektů a v prostorách a u zboží podléhajících jejich kontrole a informace umožňující identifikaci těchto subjektů, zařízení nebo zboží. Přístup k těmto informacím by měli mít pouze ti úředníci, kteří s ohledem na svoji funkci v příslušných orgánech tyto informace potřebují za účelem ověření dodržení nebo jiného prosazování právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv.

(11)

Systém SPS by měl umožnit uzavření postupu správní pomoci a spolupráce styčným orgánem, který odeslal žádost o pomoc nebo oznámení v souvislosti s možným nebo zjištěným přeshraničním případem nedodržení, jakmile byla pomoc nebo odpověď na oznámení poskytnuta styčným místem, které žádost nebo oznámení přijalo. Měla by být zavedena opatření, která zabrání tomu, že některé postupy„usnou“ nebo zůstanou zbytečně otevřené, a která umožní systému, aby postup automaticky uzavřel, pokud v průběhu šesti měsíců nedojde k žádné činnosti nebo výměně informací.

(12)

Toto rozhodnutí dodržuje základní práva a zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie. Cílem tohoto rozhodnutí je především zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů.

(13)

Pokud výměna informací stanovená v nařízení (ES) č. 882/2004 a v tomto rozhodnutí zahrnuje zpracování osobních údajů, mělo by být provedeno pečlivé posouzení, které zaručí, že je zpracování údajů nezbytně nutné k dosažení cílů účinné správní pomoci a spolupráce a že je toto zpracování v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5). Uvažuje-li se o výjimkách a omezeních určitých práv subjektů údajů a povinností správce údajů stanovených směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001 s cílem chránit zájmy uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. d) a f) směrnice 95/46/ES a v čl. 20 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (ES) č. 45/2001, lze tyto výjimky a omezení přijmout pouze tehdy, pokud jsou nezbytné a přiměřené sledovanému cíli. Omezení práv subjektů údajů by měla představovat nezbytné opatření, které zabrání maření výkonu úkolů úřední kontroly příslušnými orgány a posouzení dodržení právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv. Práva subjektů údajů mohou být v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001 omezena zejména během doby, kdy je vyvíjena činnost za účelem pozorování či utajeného sledování, přičemž přiznání těchto práv by mohlo ohrozit nebo oslabit účel úředních kontrol nebo vyšetřování. Aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany údajů, je vhodné stanovit maximální časový rámec, který zajistí, že osobní údaje nebudou v systému SPS zůstávat déle, než je nezbytné pro dosažení souladu s pravidly stanovenými v hlavě IV nařízení (ES) č. 882/2004. Zejména by měla být stanovena pětiletá lhůta pro uchovávání údajů, která začíná běžet uzavřením postupu správní pomoci a spolupráce a po jejímž uplynutí by měly být osobní údaje ze systému SPS odstraněny. Uvedená délka lhůty pro uchovávání údajů je nutná proto, aby měla styčná místa a Komise možnost se seznámit s informacemi dostatečně dlouhou dobu poté, co byl postup správní pomoci a spolupráce uzavřen, a to s cílem zajistit včasné odhalení opakujících se, propojených nebo rozsáhlých případů nedodržení právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv.

(14)

Je vhodné stanovit pravidla týkající se opravy informací vyměňovaných prostřednictvím systému SPS a zajistit tak, že informace uložené v tomto systému jsou správné. Je rovněž vhodné stanovit minimální požadavky na ochranu údajů s cílem zamezit neoprávněný přístup k nim nebo jejich neoprávněné využití.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla týkající se zřízení a využívání systému správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) na podporu výměny informací mezi příslušnými orgány členských států a mezi těmito orgány a Komisí v souladu s hlavou IV nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

1)

„postupem správní pomoci a spolupráce“ se rozumí konkrétní pracovní postup stanovený v rámci systému SPS, který umožňuje styčným místům a Komisi vyměňovat si informace o možných případech nedodržení podle článků 36, 37 a 38 nařízení (ES) č. 882/2004;

2)

„uzavřením postupu správní pomoci a spolupráce“ se rozumí použití technického nástroje v systému SPS pro uzavření postupu správní pomoci a spolupráce;

3)

„zastavením postupu správní pomoci a spolupráce“ se rozumí zastavení postupu správní pomoci a spolupráce v systému SPS, který do něj byl vložen chybně.

ODDÍL II

FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU SPS

Článek 3

Zřízení a správa systému SPS

1.   Komise zřídí, spravuje a v případě potřeby aktualizuje systém SPS.

2.   Komise poskytne přístup do systému SPS styčným místům jmenovaným každým členským státem v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „styčná místa“).

3.   Na žádost jednoho ze styčných míst uvedených v odstavci 2 Komise zpřístupní systém SPS určeným pracovníkům příslušných orgánů na ústřední nebo regionální úrovni v rámci téhož členského státu. Tento přístup se omezuje na technické funkce systému SPS potřebné pro výměnu informací mezi těmito příslušnými orgány a styčným místem, které požádalo o přístup, pokud jde o přípravu postupů správní pomoci a spolupráce, jimiž se styčné místo zabývá.

4.   Komise zajistí, aby systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), zřízený v souladu s článkem 50 nařízení (ES) č. 178/2002, a obchodní řídicí a expertní systém (TRACES), zřízený podle článku 2 rozhodnutí 2004/292/ES, byly schopny poskytovat nezbytné informace systému SPS, a tudíž i styčným místům.

Článek 4

Styčná místa odpovědná za výměnu informací o možném nedodržení s použitím klamných podvodných praktik

Členské státy výslovně uvedou, která styčná místa uvedená v čl. 3 odst. 2 jsou určena pro účely výměny informací týkajících se možných nedodržení s použitím klamných podvodných praktik.

Článek 5

Odpovědnost styčných míst ve vztahu k systému SPS

1.   Styčná místa odpovídají za to, že:

a)

jejich pracovníci dodržují pravidla důvěrnosti stanovená čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 882/2004;

b)

do systému SPS jsou vkládány žádosti o pomoc v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „žádosti o pomoc“), oznámení o nedodržení v souladu s články 37 a 38 uvedeného nařízení (dále jen „oznámení o nedodržení“) a odpovědi na takové žádosti o pomoc nebo oznámení o nedodržení;

c)

informace, které mají být poskytnuty styčnému místu v jiném členském státě podle článků 36, 37 a 38 nařízení (ES) č. 882/2004, jsou do systému SPS vkládány bez zbytečného odkladu;

d)

přijmou veškerá rozumná opatření pro zajištění toho, že informace vložené do systému SPS jsou přesné a v případě potřeby jsou opraveny nebo aktualizovány;

e)

budou ze systému SPS odstraněny veškeré informace, které do něj byly vloženy chybně nebo již nejsou nezbytné k zahájení postupu správní pomoci a spolupráce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejich vložení.

2.   Požadavky stanovené v odst. 1 písm. a), d) a e) se použijí rovněž na pracovníky příslušných orgánů na ústřední nebo regionální úrovni uvedené v čl. 3 odst. 3. Pokud má styčné místo důkazy naznačující, že je určitá informace nepřesná nebo byla do systému SPS vložena chybně, uvědomí o tom neprodleně styčné místo, které uvedenou informaci do systému SPS vložilo.

Článek 6

Uzavření postupu správní pomoci a spolupráce

1.   Postup správní pomoci a spolupráce uzavírá styčné místo, které vložilo žádost o pomoc nebo oznámení o nedodržení podle čl. 5 odst. 1 písm. b), a to po obdržení vhodné odpovědi na tuto žádost o pomoc nebo oznámení o nedodržení od přijímajícího styčného místa.

2.   Jestliže po uplynutí šesti měsíců ode dne vložení žádosti o pomoc nebo oznámení o nedodržení do systému SPS podle čl. 5 odst. 1 písm. b) není postup správní pomoci a spolupráce uzavřen, požádá systém SPS žádající nebo oznamující styčné místo o potvrzení, že postup správní pomoci a spolupráce stále probíhá.

Žádající nebo oznamující styčné místo do patnácti pracovních dnů buď potvrdí, že postup správní pomoci a spolupráce stále probíhá, nebo postup uzavře, pokud již není potřebný. Pokud styčné místo postup nepotvrdí nebo neuzavře, systém SPS uzavře postup automaticky.

3.   Pokud je podle odstavce 2 potvrzeno, že postup správní pomoci a spolupráce stále probíhá, zůstane tento postup v systému SPS otevřen.

Pokud ve lhůtě šesti měsíců od data takového potvrzení neproběhne žádná výměna informací, dojde k automatickému uzavření postupu správní pomoci a spolupráce.

Článek 7

Odpovědnost Komise ve vztahu k systému SPS

Komise:

a)

zajišťuje vývoj, údržbu, podporu a případné nezbytné aktualizace softwaru a infrastruktury IT pro systém SPS;

b)

sleduje výměnu informací prostřednictvím systému SPS s cílem určit činnosti, které jsou nebo se jeví být v rozporu s právními předpisy týkajícími se potravin nebo krmiv a mají pro Unii zvláštní význam, jak je stanoveno v čl. 40 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004;

c)

v rámci svých koordinačních úkolů analyzuje informace vyměňované prostřednictvím systému SPS, jak je stanoveno v čl. 40 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004, za účelem vypracování zpráv, které mají usnadnit provádění uvedeného nařízení;

d)

poskytuje potřebné formáty a pokyny pro využívání systému SPS.

Článek 8

Výměna informací prostřednictvím systému SPS

1.   Informace se prostřednictvím systému SPS vyměňují ve formátu poskytnutém Komisí podle čl. 7 písm. d).

2.   Informace ohledně každého případu vyměňované prostřednictvím systému SPS zahrnují přinejmenším:

a)

kontaktní údaje příslušných orgánů a úředníků zabývajících se případem;

b)

popis možného nedodržení;

c)

identifikační údaje, jsou-li k dispozici, hospodářských subjektů, které jsou s případem spojeny;

d)

podrobnosti o zvířatech nebo zboží spojených s možným nedodržením právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv;

e)

údaj o tom, zda jsou informace vyměňovány za účelem:

i)

vypracování žádosti o pomoc nebo odpovědi na ni; nebo

ii)

vložení oznámení o nedodržení nebo odpovědi na ně;

f)

uvedení styčného místa, jemuž je žádost o pomoc nebo oznámení o nedodržení určena;

g)

údaj o tom, zda se žádost o pomoc nebo oznámení o nedodržení týká možného případu nedodržení s použitím klamných podvodných praktik a zda má být přístup k nim omezen na styčná místa uvedená v článku 4.

ODDÍL III

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST

Článek 9

Účelové omezení

1.   Styčná místa a Komise si vyměňují a zpracovávají osobní údaje prostřednictvím systému SPS pouze pro účely provádění požadavků na správní pomoc a spolupráci stanovených v hlavě IV nařízení (ES) č. 882/2004.

2.   V žádném případě se nesmí vyměňovat osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženská nebo filozofická přesvědčení, členství v odborech ani údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života jednotlivce.

Článek 10

Ochrana údajů

1.   V případech, kdy informace vyměňované prostřednictvím systému SPS obsahují osobní údaje, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES a v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001, se použije uvedená směrnice a uvedené nařízení.

2.   Pokud jde o jejich povinnosti předávat si příslušné informace v rámci systému SPS a zpracovávat veškeré osobní údaje, které mohou být výsledkem této činnosti, jakož i výměn uvedených v čl. 3 odst. 3, považují se příslušné orgány a styčná místa členských států za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES.

3.   Pokud jde o odpovědnost za správu systému SPS ohledně zpracovávání osobních údajů, která může vyplývat z článku 5 tohoto rozhodnutí, považuje se Komise za správce ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

4.   Členské státy mohou omezit práva a povinnosti podle čl. 6 odst. 1, článku 10, čl. 11 odst. 1 a článku 12 směrnice 95/46/ES, pokud je to nezbytné k ochraně zájmů uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. d) a f) uvedené směrnice.

5.   Komise může omezit práva a povinnosti podle čl. 4 odst. 1, článku 11, čl. 12 odst. 1 a článků 13 až 17 nařízení (ES) č. 45/2001, pokud toto omezení představuje nezbytné opatření na ochranu zájmů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a) a e) uvedeného nařízení během období, kdy jsou plánovány nebo prováděny činnosti za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv nebo za účelem prosazování právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv v konkrétním případě, ke kterému se informace vztahují.

Článek 11

Uchovávání osobních údajů

Komise odstraní osobní údaje zpracovávané v systému SPS, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromažďovány a zpracovávány, a v zásadě nejpozději pět let po ukončení postupu správní pomoci a spolupráce.

Článek 12

Ochrana údajů

Komise a členské státy zajistí, aby byl systém SPS v souladu s pravidly pro ochranu údajů přijatými Komisí podle článku 22 nařízení (ES) č. 45/2001 a článku 17 směrnice 95/46/ES.

Článek 13

Datum použitelnosti

Toto rozhodnutí se použije od dvacátého dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. října 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top