EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1293 ze dne 20. července 2015 o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1293

ze dne 20. července 2015

o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. července 1999 zmocnila Rada Komisi, aby v rámci Rady Evropy jednala jménem Evropského společenství o úmluvě o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem.

(2)

Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (dále jen „úmluva“) byla přijata Radou Evropy dne 24. ledna 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. července 2003.

(3)

Úmluva zavádí téměř stejný regulativní rámec jako směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES (1).

(4)

Úmluva byla podepsána jménem Unie dne 21. prosince 2011 (2).

(5)

Uzavření úmluvy by přispělo k širšímu uplatňování ustanovení podobných ustanovením směrnice 98/84/ES mimo území Unie a k zavedení práva služeb s podmíněným přístupem, které by se uplatňovalo na celém evropském kontinentu.

(6)

Úmluva by měla být schválena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (3) se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie listinu o schválení uvedenou v článku 12 úmluvy vyjadřující souhlas Unie být úmluvou vázána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. července 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998 o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem (Úř. věst. L 320, 28.11.1998, s. 54).

(2)  Úmluva byla podepsána na základě rozhodnutí Rady 2011/853/EU ze dne 29. listopadu 2011 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie (Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 1). Toto rozhodnutí bylo poté nahrazeno rozhodnutím Rady 2014/243/EU ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 61).

(3)  Znění úmluvy bylo zveřejněno v Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 2.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ EU  (1)

Unie plně uznává cíle Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem, současně však vyjadřuje obavu ohledně uplatňování článku 9 a čl. 10 odst. 3 úmluvy po přistoupení Unie k této úmluvě, na základě své výlučné pravomoci.

Tímto prohlášením nejsou dotčeny postupy hlasování v rámci Výboru ministrů Rady Evropy.


(1)  Prohlášení bude sděleno generálnímu tajemníkovi Rady Evropy současně s uložením listin o schválení úmluvy.


Top