Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1084

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1084 ze dne 18. února 2015, kterým se jménem Evropské unie schvalují určité změny příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (oznámeno pod číslem C(2015) 797) (Text s významem pro EHP)

OJ L 175, 4.7.2015, p. 45–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1084/oj

4.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1084

ze dne 18. února 2015,

kterým se jménem Evropské unie schvalují určité změny příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty

(oznámeno pod číslem C(2015) 797)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 97/132/ES ze dne 17. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (dále jen „dohoda“) stanoví možnost uznání rovnocennosti hygienických opatření, poté co vyvážející strana objektivně prokáže, že její opatření dosahují vhodné úrovně ochrany dovážející strany (dále jen „strany“).

(2)

Dohoda byla řádně schválena rozhodnutím 97/132/ES, které rovněž stanoví, že změny příloh, jež jsou výsledkem doporučení Smíšeného řídícího výboru, by měly být přijaty postupem podle směrnice Rady 72/462/EHS (2). Směrnice 72/462/EHS byla zrušena směrnicí Rady 2004/68/ES (3). V 10. bodě odůvodnění směrnice 2004/68/ES se uvádí, že pravidla pro veřejné zdraví a úřední kontrolu, která se na základě směrnice 72/462/EHS vztahují na maso a masné výrobky, byla nahrazena pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (4). V uvedeném bodě odůvodnění se rovněž uvádí, že ostatní pravidla směrnice 72/462/EHS byla nahrazena směrnicí Rady 2002/99/ES (5) a směrnicí 2004/68/ES.

(3)

V roce 2010 došlo na Novém Zélandě k restrukturalizaci příslušných orgánů a novým příslušným orgánem se stalo ministerstvo prvovýroby (Ministry for Primary Industries). Unie navrhla drobnou změnu vymezení úloh členských států a Komise. Strany doporučily aktualizovat přílohu II dohody v souladu s těmito změnami.

(4)

Strany doporučily pozměnit definice různých statusů rovnocennosti, zejména statusu „Ano-1“ v glosáři v příloze V dohody, kde se odkazuje na vzor osvědčení v oddíle 1 písm. a) přílohy VII (Osvědčení) tohoto rozhodnutí. Strany si rovněž přály stanovit právní základ, aby Unie mohla používat integrovaný počítačový systém Unie podle rozhodnutí Komise 2003/24/ES (6) (dále jen „TRACES“) pro tvorbu dovozních osvědčení pro produkty se statusem „Ano-1“ pocházející z Nového Zélandu. Jeho používání umožní rychlejší aktualizace osvědčení, stejně jako širší použití elektronického osvědčování. Strany dále doporučily zahrnout do glosáře v příloze V dohody definice pojmů „TRACES“ a „elektronický systém Nového Zélandu (E-cert)“ a aktualizovat názvy některých nákaz zvířat.

(5)

Nový Zéland provedl nové posouzení rizika pro dovoz spermatu a embryí skotu. V důsledku toho již není epizootické hemoragické onemocnění v případě spermatu skotu považováno za významnou nákazu a Nový Zéland zrušil související dovozní podmínky. Mimoto Nový Zéland revidoval podmínky týkající se horečky Q a bovinní virové diarrhoey (typu II). Strany proto doporučily změnit kapitolu 1 „Sperma“ a kapitolu 2 „Embrya“ v oddíle 1 a kapitolu 28 „Různá ustanovení o osvědčení“ v oddíle 5 přílohy V dohody. Strany dále doporučily vypustit z kapitoly 1 „Sperma“ oddílu 1 předchozí „opatření“ pro vývoz produktů z Nového Zélandu do Unie a zavést nové „opatření“, které požaduje, aby Unie zvážila vyšetření spermatu na infekční bovinní rinotracheitidu (IBR) pomocí metody testu polymerázové řetězové reakce (PCR), kterou schválila Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a která poskytuje rovnocennou záruku, že je oblast prostá nákazy IBR. Proto je vhodné změnit zvláštní podmínky v kapitolách 1 a 2 oddílu 1 a příslušná ustanovení o osvědčení v kapitole 28 oddílu 5 přílohy V dohody.

(6)

Pokud jde o živé včely, Unie přijala nové právní předpisy pro zařazení členských států nebo oblastí prostých varroázy včel na seznam, na které se vztahují omezení obchodu. Tato omezení obchodu se vztahují rovněž na dovoz z Nového Zélandu, neboť není prostý této nákazy. Strany doporučily do kapitoly 3 „Živá zvířata“ v oddíle 1 přílohy V dohody pro živé včely a čmeláky, včetně „zárodečné plazmy včel/čmeláků“ v rámci zvláštních podmínek doplnit vývozní omezení do členských států nebo území uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2013/503/EU (7). Unie rovněž v rozhodnutí Komise 2010/270/EU (8) změnila své dovozní podmínky, pokud jde o mor včelího plodu. Strany proto rovněž doporučily změnit kapitolu 28 „Různá ustanovení o osvědčení“ v oddíle 5 přílohy V dohody.

(7)

Z důvodů souladu s kapitolou 4.B „Čerstvé drůbeží maso“ oddílu 2 přílohy V dohody se strany dohodly změnit název oddílu 2 v příloze V uvedené dohody, a to doplněním slova „čerstvé“ před slova „drůbeží maso“.

(8)

Nový Zéland provedl posouzení rizik ohledně reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS) a změnil své podmínky pro dovoz vepřového masa. Strany proto doporučily doplnit PRRS do zvláštních podmínek kapitoly 4.A. „Čerstvé maso“ oddílu 2 přílohy V (Zdraví zvířat) dohody u prasat na vývoz z Unie na Nový Zéland a stanovit příslušná osvědčení v kapitole28 oddílu 5 přílohy V tohoto rozhodnutí.

(9)

Nový Zéland v roce 2010 aktualizoval svá pravidla týkající se balení masa. Unie tato nová pravidla posoudila a dospěla k závěru, že jsou rovnocenná pravidlům Unie. Strany proto souhlasily se zachováním rovnocennosti, a tudíž není nutné přílohu V dohody měnit.

(10)

Nový Zéland v roce 2012 aktualizoval svůj systém prohlídek masa v případě skotu, ovcí a koz. Hlavní změny se týkají převodu úkolů souvisejících s prohlídkami zaměřenými na kvalitu masa na provozovatele potravinářských podniků, aniž by se změnil celkový dohled ze strany příslušného orgánu. Unie tato nová pravidla posoudila a dospěla k závěru, že jsou rovnocenná pravidlům Unie. Strany proto souhlasily se zachováním rovnocennosti, a tudíž není nutné přílohu V dohody měnit.

(11)

Nový Zéland provedl vědecky podložené posouzení rizika pro výrobky ze syrového mléka a stanovil dovozní požadavky a právní mechanismy pro uznávání rovnocennosti v případě nepasterizovaných mléčných výrobků (kromě syrového mléka). Unie toto posouzení přezkoumala a obě strany se v roce 2010 dohodly a doporučily, aby se v případě těchto produktů vzájemně uznávala rovnocennost. V zájmu jednotnosti a zjednodušení strany doporučily v kapitole 8 „Mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě“ oddílu 3 přílohy V dohody nahradit podtypy „Měkké sýry ze syrového mléka“ a „Tvrdé sýry ze syrového mléka (parmezán)“ novým podtypem „Nepasterizované mléčné výrobky (kromě syrového mléka)“ se statusem „Ano-1“ bez jakýchkoli zvláštních podmínek.

(12)

Unie v nařízení Komise (EU) č. 15/2011 (9) přepracovala svá pravidla týkající se vyšetřovacích metod zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích. Nový Zéland předložil Unii v letech 2003, 2006 a 2010 dokumenty o rovnocennosti týkající se metodiky vyšetřování a kritérií pro schvalování, pokud jde o biotoxiny. Po posouzení dospěly strany k závěru, že jejich systémy jsou rovnocenné, a tudíž není nutné přílohu V dohody měnit.

(13)

Unie provedla zásadní přezkum svých právních předpisů o vedlejších produktech živočišného původu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (10) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11) a nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (12). Na základě posouzení ohledně zachování rovnocennosti dospěly strany k závěru, že status rovnocennosti pro vedlejší produkty živočišného původu na vývoz z Nového Zélandu do Unie, jakož i na vývoz z Unie na Nový Zéland v rámci dohody není novými právními předpisy Unie dotčen, a není tedy nutné přílohu V dohody měnit.

(14)

Pokud jde o změnu nařízení (ES) č. 1774/2002 nařízením Komise (ES) č. 668/2004 (13), kterou se doplňují dochucovací masové výtažky a tukové deriváty jako samostatná komodita, strany doporučily doplnit dochucovací masové výtažky jako komoditu do kapitoly 21 „Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu (včetně zpracovaného) obsahující pouze materiál kategorie 3“ v oddílu 4 přílohy V dohody. Strany doporučily uvést v případě zdraví zvířat a lidí status „Ano-3“ v případě vývozu z Nového Zélandu do Unie a status „NE“ v případě vývozu z Unie na Nový Zéland.

(15)

Strany doporučily změnit název kapitoly 27 oddílu 5 přílohy V dohody z „Definice“ na „Horizontální otázky“ a současně vypustit všechny podkapitoly této kapitoly.

(16)

V podkapitole „Systémy osvědčování“ kapitoly 27 oddílu 5 přílohy V dohody se vyjasňuje druh komodit, na které se vztahuje rovnocennost systémů osvědčování. Strany doporučily přesunout toto vyjasnění týkající se druhu komodit ze sloupce „Zvláštní podmínky“ do sloupce „Rovnocennost“ uvedené podkapitoly bez provedení dalších změn.

(17)

Strany doporučily vložit do kapitoly 27 oddílu 5 přílohy V dohody podkapitolu o ustanoveních pro zpětný vývoz dovezených produktů, pokud produkt pochází ze třetí země a ze zařízení, kterým je povoleno vyvážet jak do Unie, tak na Nový Zéland. Toto ustanovení je v současné době uvedeno v příloze VII rozhodnutí Komise 2003/56/ES (14).

(18)

Na základě posouzení dospěly strany k závěru, že v případě výrobků, u nichž byl stanoven status rovnocennosti „Ano-1“, jsou systémy mikrobiologického monitorování a vyšetřování obou stran v oblasti rybolovu a mléčných výrobků rovnocenné, i když uznaly, že mikrobiologická kritéria se mohou lišit. Odpovědnost za plnění konkrétních kritérií dovážející strany v oblasti bezpečnosti potravin mají vyvážející provozovatelé. Strany doporučily začlenit do kapitoly 27 oddílu 5 přílohy V dohody podkapitolu o ustanoveních o systému mikrobiologického monitorování a vyšetřování. Tato ustanovení se použijí rovněž pro odvětví masa na základě statusu rovnocennosti dohodnutého stranami.

(19)

Na základě posouzení dospěly strany k závěru, že systémy obou stran, pokud jde o seznamy zařízení, jsou rovnocenné. Strany proto doporučily vytvořit v kapitole 27 oddílu 5 přílohy V dohody podkapitolu o ustanoveních pro zjednodušený postup zařazování zařízení Nového Zélandu vyrábějících živočišné produkty na vývoz do Unie na seznam. To platí pro produkty, u kterých je stanovena rovnocennost, pokud jde o veřejné zdraví.

(20)

Pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE), Unie v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (15) změnila své dovozní podmínky. S cílem zohlednit tyto změny strany doporučily aktualizovat kapitolu 28 „Různá ustanovení o osvědčení“ v oddíle 5 přílohy V dohody.

(21)

Namísto uvádění seznamu členských států a jejich regionů prostých IBR, které mají zavedené schválené programy pro tlumení, v kapitole 28 oddílu 5 přílohy V dohody strany doporučily, aby se v kapitole 28 odkazovalo na rozhodnutí Komise 2004/558/ES (16), ve kterém se tyto členské státy a regiony uznávají a uvádí jejich seznam.

(22)

Namísto uvádění seznamu členských států a jejich regionů prostých Aujeszkyho choroby, které mají zavedené schválené programy pro tlumení, v kapitole 28 oddílu 5 přílohy V dohody strany doporučily, aby se v kapitole 28 odkazovalo na rozhodnutí Komise 2008/185/ES (17), ve kterém se tyto členské státy a regiony uznávají a uvádí jejich seznam.

(23)

Strany doporučily doplnit do kapitoly 28 oddílu 5 přílohy V dohody potvrzení o osvědčení, pokud jde o klasický mor prasat (CSF), v případě produktů z divokých prasat vyvážených z Unie na Nový Zéland.

(24)

V zájmu souladu s kapitolou 28 oddílu 5 přílohy V dohody strany doporučily používat termín „potvrzení“ v celé tabulce kapitoly 29 nazvané „Vzájemně dohodnutá opatření pro tlumení nákazy“ v uvedené příloze.

(25)

Strany doporučily rozdělit kapitolu 29 oddílu 5 přílohy V dohody na dvě podkapitoly, „29.A. Vzájemně dohodnutý status specifických nákaz“, která zahrnuje stávající kapitolu 29, a novou podkapitolu „29.B. Vzájemně dohodnutá opatření pro tlumení nákazy v případě výskytu konkrétní nákazy“.

(26)

Pokud jde o článek 6 dohody, tj. „Přizpůsobení regionálním podmínkám“, strany doporučily začlenit do podkapitoly 29.B. oddílu 5 přílohy V dohody společné obchodní podmínky pro určité živočišné produkty v případě výskytu konkrétní nákazy na území druhé strany.

(27)

S cílem zjednodušit udělování osvědčení v příloze VII dohody a usnadnit přechod na elektronické osvědčování strany doporučily změnit oddíl 1 uvedené přílohy, aby bylo možné snížit počet vzorových osvědčení snížením počtu požadovaných potvrzení. Strany kromě toho doporučily, aby byla potřeba uvádět odkazy na právní předpisy vyvážející strany podle přílohy V dohody ponechána na uvážení dovážející strany.

(28)

Strany objasnily, že vzor veterinárního osvědčení podle oddílu 1 přílohy VII dohody lze použít v případě, kdy má živé zvíře nebo produkt status rovnocennosti „Ano (1)“ pouze ohledně veřejného zdraví nebo zdraví zvířat, aniž by byla potřebná rovnocennost osvědčení. Strany proto doporučily změnit oddíl 1 uvedené přílohy, včetně ustanovení, podle něhož se má vzor osvědčení použít v případě osvědčení vydaných po dni odeslání, tak, aby se jeho používání omezilo pouze na živá zvířata a produkty, pro které byla v kapitole 27 oddílu 5 přílohy V dohody uznána rovnocennost systémů osvědčování.

(29)

Strany doporučily stanovit v oddíle 1 přílohy VII právní základ pro některá nepovinná dodatečná ustanovení stanovená v příloze V dohody, který se zohlední v osvědčení. Tato změna se týká dodatečných osvědčení popsaných v kapitole 28 oddílu 5 uvedené přílohy a, pokud jde o vývoz Unie na Nový Zéland, dodatečného osvědčení „tento živočišný produkt je způsobilý k obchodu uvnitř Unie bez omezení“.

(30)

S cílem zjednodušit vydávání osvědčení v oddíle 2 přílohy VII dohody a usnadnit přechod na elektronické osvědčování strany doporučily zrušit požadavek, aby osvědčení obsahovala vysvětlivky s pokyny pro vyplnění, jakož i požadavek předkládat potvrzení, která nejsou pro zásilku relevantní. Strany kromě toho doporučily, aby byly povoleny drobné změny formátu vzoru osvědčení.

(31)

Obě strany vyvinuly systémy elektronického osvědčování a také propojení umožňující přenos dat mezi systémem Nového Zélandu E-cert a systémem Unie TRACES, čímž v případě produktů vyvážených z Nového Zélandu do Unie umožňují, aby se osvědčení vydávala elektronicky. Jelikož tato elektronická osvědčení poskytují rovnocenné záruky jako osvědčení v listinné podobě, strany doporučily změnit přílohu VII dohody s cílem vytvořit právní nástroj nezbytný pro výhradní používání elektronického osvědčování.

(32)

Strany přehodnotily hraniční kontroly živých zvířat a živočišných produktů stanovené v oddíle A přílohy VIII dohody. Doporučily stanovit úroveň kontrol totožnosti na 100 %, přičemž tuto míru mohou strany uplatňovat podle volného uvážení. Strany dále doporučily stanovit právní základ pro přenesení činností v rámci hraničních kontrol na odpovědnou osobu nebo orgán. Vzhledem k vysoké úrovni výkonu a spolehlivosti dvoustranného obchodu strany doporučily snížit četnost fyzických kontrol živočišných produktů určených k lidské spotřebě ze 2 % na 1 %. Strany dále objasnily, že pokud jde četnost vyšetření při fyzických kontrolách, živá zvířata určená pro lidskou spotřebu jsou ve stejné kategorii jako živočišné produkty určené pro lidskou spotřebu, a proto doporučily v kapitole 2 „Fyzické kontroly“, nyní změněné na „Fyzické kontroly (včetně náhodných či cílených)“ oddílu A uvedené přílohy doplnit slova „Živá zvířata“ před „živočišné produkty určené k lidské spotřebě“.

(33)

Po přehodnocení poplatků za prohlídku za hraniční kontroly strany doporučily aktualizovat tyto poplatky v oddílu B přílohy VIII dohody. Pokud jde o vývoz Nového Zélandu do Unie, strany doporučily, aby se poplatky za prohlídku uplatňovaly v souladu s přílohou V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (18) se snížením o 22,5 %. Tato snížená sazba se vypočítá na základě předpokladu, že míra fyzických kontrol pro dovoz z Nového Zélandu odpovídá pouze 10 % obvyklé míry fyzických kontrol prováděných u jiných třetích zemí, a předpokladu, že náklady na fyzické kontroly představují 25 % celkových nákladů na poplatky. Pokud jde o vývoz Unie na Nový Zéland, rozlišuje se mezi zásilkami, u nichž jsou prováděny kontroly dokladů a totožnosti, a zásilkami, u nichž jsou prováděny ještě fyzické kontroly. U poplatků Nového Zélandu za prohlídku je stanovena rovněž inflační úprava.

(34)

Vzhledem ke změnám zákonů obou stran jsou odkazy na právní předpisy v přílohách dohody již zastaralé. Obě strany proto doporučily odkazy na právní předpisy Unie a Nového Zélandu v těchto přílohách aktualizovat.

(35)

Pokud jde o navrhované změny příloh II, V, VII a VIII dohody, smíšený řídící výbor na svých zasedáních a videokonferencích ve dnech 30.–31. března 2009, 24. června 2010, 24. března 2011, 29.–30. května 2012 a 12. prosince 2013 doporučil jejich provedení.

(36)

Na základě uvedených doporučení je vhodné příslušná ustanovení v přílohách II, V, VII a VIII dohody změnit.

(37)

Podle článku 16 dohody se změny příloh dohodnou společně, a to písemně formou výměny dopisů mezi stranami.

(38)

Doporučené změny příloh II, V, VII a VIII dohody by proto měly být schváleny jménem Unie.

(39)

Podle čl. 18 odst. 3 dohody by dohodnuté změny příloh dohody měly vstoupit v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, ve kterém se strany navzájem písemně uvědomí, že jejich vnitřní postupy schvalování změn byly ukončeny.

(40)

Opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podle doporučení, která učinil smíšený řídící výbor zřízený podle článku 16 Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty, se změny příloh II, V, VII a VIII uvedené dohody schvalují jménem Evropské Unie.

Znění výměny dopisů, které tvoří dohodu s Novým Zélandem, včetně změn příloh II, V, VII a VIII dohody, se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Generální ředitel pro zdraví a bezpečnost potravin se zmocňuje jménem Evropské unie podepsat dopis zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Pozměňující dohoda ve formě výměny dopisů, jakož i datum jejího vstupu v platnost, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. února 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 57, 26.2.1997, s. 4.

(2)  Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28).

(3)  Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206).

(5)  Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11).

(6)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/503/EU ze dne 11. října 2013, kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 38).

(8)  Rozhodnutí Komise 2010/270/EU ze dne 6. května 2010, kterým se mění části 1 a 2 přílohy E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství, včely a čmeláky (Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 56).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 15/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o uznané vyšetřovací metody zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích (Úř. věst. L 6, 11.1.2011, s. 3).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 668/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu ze třetích zemí (Úř. věst. L 112, 19.4.2004, s. 1).

(14)  Rozhodnutí Komise 2003/56/ES ze dne 24. ledna 2003 o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 38).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(16)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).

(17)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).

(18)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ,

které tvoří dohodu s Novým Zélandem o změně příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty ze dne 17. prosince 1996

23. března 2015

Vážená paní Rocheová,

s odvoláním na čl. 16 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty ze dne 17. prosince 1996 mám čest navrhnout tyto změny příloh II, V, VII a VIII dohody:

na doporučení smíšeného řídícího výboru zřízeného podle čl. 16 odst. 1 dohody nahradit znění příloh II, V, VII a VIII příslušným zněním příloh II, V, VII a VIII připojeným k tomuto dopisu.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdila souhlas Nového Zélandu s touto změnou příloh dohody.

S odvoláním na čl. 18 odst. 3 dohody si Vás dovoluji též informovat, že vnitřní postup Evropské unie pro schvalování změn byl ukončen.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropskou unii

Ladislav MIKO

31. března 2015

Vážený pane Miko,

mám čest odvolat se na Váš dopis obsahující podrobné informace o navrhovaných změnách příloh II, V, VII a VIII Dohody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty ze dne 17. prosince 1996.

Mám čest potvrdit, že navrhované změny, jak je doporučil smíšený řídící výbor zřízený podle čl. 16 odst. 1 dohody a jejichž kopie je připojena k tomuto dopisu, jsou pro Nový Zéland přijatelné.

S odvoláním na čl. 18 odst. 3 dohody si Vás dovoluji též informovat, že vnitřní postup Nového Zélandu pro schvalování změn byl ukončen.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

S pozdravem

Za příslušný orgán Nového Zélandu

Deborah ROCHE

Zástupkyně generálního ředitele pro politiku a obchod

PŘÍLOHA II

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

ČÁST A

Nový Zéland

Za kontroly v oblasti hygieny a veterinárních záležitostí je odpovědné ministerstvo prvovýroby (Ministry for Primary Industries):

při vývozu do Evropské unie je ministerstvo prvovýroby odpovědné za stanovení hygienických norem a požadavků (bezpečnost potravin) a norem a požadavků v oblasti zdraví zvířat (veterinární normy) a veterinárních osvědčení dokládajících dodržení schválených hygienických a veterinárních norem a požadavků,

při dovozu na Nový Zéland je ministerstvo prvovýroby odpovědné za stanovení hygienických norem a požadavků (bezpečnost potravin) a norem a požadavků v oblasti zdraví zvířat (veterinární normy).

ČÁST B

Evropská unie

Na kontrole se podílejí vnitrostátní orgány v jednotlivých členských státech a Evropská komise. V tomto smyslu platí, že:

při vývozu na Nový Zéland jsou za kontrolu podmínek a požadavků na produkci, včetně inspekcí/kontrol vyplývajících z právních předpisů, a za vydávání veterinárních osvědčení dokládajících dodržení schválených norem a požadavků odpovědné členské státy,

při dovozu do Evropské unie je za celkovou koordinaci, inspekce/kontroly kontrolních systémů a nezbytnou legislativní činnost pro zajištění jednotného uplatňování norem a požadavků v rámci vnitřního trhu odpovědná Evropská komise.

PŘÍLOHA V

UZNÁVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

Glosář

Ano (1)

Rovnocennost schválena. Použije se vzor veterinárního osvědčení v příloze VII oddíle 1 písm. a). EU může stanovit svá osvědčení pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu se statusem ‚Ano-1‘ v systému TRACES při použití vzoru dohodnutého oběma stranami.

Ano (2)

Rovnocennost v zásadě schválena. Nutno řešit určité záležitosti. Použije se vzor veterinárního osvědčení nebo veterinární doklady dovážející strany.

Ano (3)

Rovnocennost ve formě dodržení požadavků dovážející strany. Použije se vzor veterinárního osvědčení nebo veterinární doklady dovážející strany.

NE

Nevyhodnoceno. Použije se vzor veterinárního osvědčení nebo veterinární doklady dovážející strany.

E

Ještě se hodnotí – zkoumá se. Použije se vzor veterinárního osvědčení nebo veterinární doklady dovážející strany.

[]

Záležitosti určené k okamžitému řešení.

Ne

Není rovnocenné a/nebo je požadováno další hodnocení. Obchod se může uskutečnit, jestliže vyvážející strana splní požadavky dovážející strany.

Nepoužije se

Nevztahuje se na tuto dohodu.

ASF

Africký mor prasat

BSE

Bovinní spongiformní encefalopatie

BT

Katarální horečka ovcí

C

Celsius

CBPP

Plicní nákaza skotu

CSF

Klasický mor prasat

EU/NZ

Evropská unie/Nový Zéland

E-Cert

Novozélandský systém elektronického přenosu dat pro vývozní veterinární osvědčení.

EIA

Nakažlivá chudokrevnost koní

FMD

Slintavka a kulhavka

gst

daň ze zboží a služeb

HPNAI

Vysoce patogenní influenza ptáků podléhající hlášení

HTST

Krátkodobá vysokoteplotní pasterizace

IBR

Infekční bovinní rinotracheitida

LPNAI

Nízkopatogenní influenza ptáků podléhající hlášení

LSD

Nodulární dermatitida skotu

min

Minuta (minuty)

ND

Newcastleská choroba

Žádné

Žádné zvláštní podmínky

OIE

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat

PAP

Zpracované živočišné bílkoviny

PPR

Mor malých přežvýkavců

PRRS

Reprodukční a respirační syndrom prasat

RND

Mor skotu

SVD

Vezikulární choroba prasat

TRACES

Systém elektronického přenosu dat v EU pro (vývozní) veterinární osvědčení.

TSE

Přenosná spongiformní encefalopatie

UHT

Ultra vysoká teplota

VS

Vezikulární stomatitida


Oddíl 1

Zárodečná plazma a živá zvířata

Komodita

Vývoz EU na Nový Zéland (1)

Vývoz Nového Zélandu do EU

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Předpisy EU

Předpisy NZ

Předpisy NZ

Předpisy EU

 

1.   Sperma

Skot

88/407/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Viz kapitola 28

horečka Q

katarální horečka

 

Animal Products Act 1999

88/407/EHS

2011/630/EU

E

IBR

viz kapitola 28

EU zváží přezkum, zda vyšetření spermatu na IBR pomocí metody testu PCR schválené OIE poskytuje stejnou záruku, že je prosté nákazy IBR.

Ovce/kozy

92/65/EHS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

2010/472/EU

NE

 

 

Prasata

90/429/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/EHS

2012/137/EU

NE

 

 

Jelenovití

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

Ne

 

 

Koně

92/65/EHS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

2004/211/ES

2010/471/EU

Ano (3)

 

 

Psi

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

NE

 

 

2.   Embrya (kromě embryí získaných po penetraci zona pellucida)

Skot

embrya získaná in vivo

89/556/EHS

Biosecurity Act 1993

Ano (1)

Viz kapitola 28

Horečka Q

Bovinní virová diarrhoea (typ II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/EHS

2006/168/ES

Ano (1)

 

 

embrya vyprodukovaná in vitro

89/556/EHS

Biosecurity Act 1993

Ano (1)

Viz kapitola 28

Horečka Q

Bovinní virová diarrhoea (typ II)

 

Animal Products Act 1999

 

Ano (3)

 

 

Ovce/kozy

92/65/EHS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

2010/472/EU

NE

 

 

Prasata

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

NE

 

 

Jelenovití

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

Ne

 

 

Koně

92/65/EHS

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

2004/211/ES

2010/471/EU

Ano (3)

 

 

Drůbež násadová vejce

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

Salmonela

viz kapitola 28

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae) násadová vejce

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Živá zvířata

Skot

64/432/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

(ES) č. 999/2001 a (EU) č. 206/2010

Ano (3)

IBR

viz kapitola 28

 

Ovce/kozy

91/68/EHS

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/ES

nařízení

(ES) č. 999/2001 a (EU) č. 206/2010

Ano (3)

 

EU zváží uznání NZ za prostý klusavky

Prasata

64/432/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (3)

Aujeszkyho choroba viz kapitola 28

 

Jelenovití

2004/68/ES

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/ES

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (3)

 

 

Koňovití

2009/156/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/EHS

93/195/EHS

93/196/EHS

93/197/EHS

2004/211/ES

2009/156/ES

2010/57/EU

Ano (3)

EIA

viz kapitola 28

 

Psi, kočky a fretky

Obchodní:

 

92/65/EHS

 

2013/519/EU

Neobchodní:

2003/803/ES

nařízení

 

(ES) č. 998/2003

 

(EU) č. 576/2013

 

(EU) č. 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (3)

Vzteklina viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

Obchodní dovoz:

 

92/65/EHS

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

Neobchodní:

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

 

2013/520/EU

nařízení

 

(ES) č. 998/2003

 

(EU) č. 576/2013

 

(EU) č. 577/2013

Ano (3)

Vzteklina

viz kapitola 28

 

Živá drůbež

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

Salmonela

viz kapitola 28

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Živé včely a čmeláci včetně zárodečné plazmy včel/čmeláků

92/65/EHS

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/EHS

2013/503/EU

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (1)

Včely/čmeláci

viz kapitola 28

Žádný obchod s komoditami do členských států nebo regionů uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2013/503/EU.

 


Oddíl 2

Maso (včetně čerstvého masa, čerstvého drůbežího masa, masa farmové zvěře a volně žijící zvěře), mleté maso, masné polotovary a masné výrobky pro lidskou spotřebu

Komodita

Vývoz EU na Nový Zéland

Vývoz Nového Zélandu do EU

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Předpisy EU

Předpisy NZ

Předpisy NZ

Předpisy EU

4.   Maso

4.A.   

Čerstvé maso definované v nařízení (ES) č. 853/2004. Včetně mletého masa a nezpracované (čerstvé) krve/kostí/tuku určených k lidské spotřebě.

Zdraví zvířat

Přežvýkavci

Koňovití

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 999/2001 a (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Prasata

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) (2) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) (2) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(EU) č. 206/2010

Ano (1)

Salmonela a BSE

viz kapitola 28

Mleté maso musí být zmrazené.

 

4.B.   Čerstvé drůbeží maso

Zdraví zvířat

Drůbež

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Krůty

 

 

Ano (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 

4.C.   Maso farmové zvěře

Zdraví zvířat

Jelenovití

Prasata

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Králíci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 119/2009

Ano (1)

 

 

Ostatní suchozemští savci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 119/2009

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

(včetně ptáků nadřádu běžci (ratitae))

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Suchozemští savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 119/2009

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

Ano (1)

 

 

4.D.   Maso volně žijící zvěře

Zdraví zvířat

Jelenovití

Králíci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 119/2001 a (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Prasata

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 119/2001 a (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Ostatní volně žijící suchozemští savci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 119/2009

NE

 

 

Pernatá zvěř

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Volně žijící suchozemští savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 119/2009

Ano (1)

Nestažení a nevyvržení volně žijící zajícovití musí být chlazeni při teplotě + 4 °C po dobu nejvýše 15 dnů před určenou dobou dovozu.

 

Pernatá zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 

5.   Masné polotovary

5.A.   Masné polotovary z čerstvého masa

Zdraví zvířat

Přežvýkavci

Prasata

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

(ES) č. 999/2001

(ES) č. 852/2004

(ES) č. 853/2004

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

Pouze zmrazené

BSE

viz kapitola 28

 

5.B.   Masné polotovary získané z čerstvého drůbežího masa

Zdraví zvířat

Drůbež

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES 2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Krůty

 

 

Ano (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

Pouze zmrazené

 

5.C.   Masné polotovary získané z masa farmové zvěře

Zdraví zvířat

Jelenovití

Prasata

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (EU) č. 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2000/572/ES

2002/99/ES

nařízení (EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Králíci

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2000/572/ES

2002/99/ES

Ano (1)

 

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Pernatá zvěř

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Jelenovití

Prasata

Králíci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

Pouze zmrazené

 

Pernatá zvěř

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

Ano (1)

 

 

 

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

Ano (1)

 

 

5.D.   Masné polotovary získané z masa volně žijící zvěře

Zdraví zvířat

Jelenovití

Králíci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Ano (1)

 

 

Prasata

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ne

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Volně žijící suchozemští savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

Pouze zmrazené

 

Pernatá zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

Ano (1)

 

 

 

2000/572/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 

6.   Masné výrobky

6.A.   Masné výrobky získané z čerstvého masa

Zdraví zvířat

Přežvýkavci

Koně

Prasata

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

6.B.   Masné výrobky získané z čerstvého drůbežího masa

Zdraví zvířat

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 

6.C.   Masné výrobky získané z masa farmové zvěře

Zdraví zvířat

Prasata

Jelenovití

Králíci

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (1)

 

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Ostatní pernatá zvěř

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Prasata

Jelenovití

Králíci

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Ptáci nadřádu běžci (ratitae)

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

Ano (1)

 

 

6.D.   Masné výrobky získané z masa volně žijící zvěře

Zdraví zvířat

Volně žijící zvěř

Prasata

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (1)

 

 

Jelenovití

Králíci

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Volně žijící zvěř

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 


Oddíl 3

Ostatní produkty určené k lidské spotřebě

Komodita

Vývoz EU na Nový Zéland1

Vývoz Nového Zélandu do EU

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Předpisy EU

Předpisy NZ

Předpisy NZ

Předpisy EU

7.   Produkty určené k lidské spotřebě

7.A.   Zvířecí střeva

Zdraví zvířat

Skot

Ovce

Kozy

Prasata

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2003/779/ES

2007/777/ES

477/2010/EU

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

7.B.   Zpracované kosti a výrobky z kostí určené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

Čerstvé maso:

Přežvýkavci

Koně

Prasata

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES nařízení

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Drůbež

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (3)

 

 

Farmová zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/ES

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (3)

 

 

Volně žijící zvěř

Jelenovití

Prasata

92/118/ES

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/ES

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Čerstvé maso:

Přežvýkavci

Koně

Prasata

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Drůbež

Čerstvé maso

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

 

 

Farmová zvěř

Savci

92/118/EHS

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Volně žijící zvěř

Savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/ES

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.   Zpracované živočišné bílkoviny určené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

PAP získané z čerstvého masa:

Přežvýkavci

Koně

Prasata

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU nařízení

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Drůbež

PAP získané z čerstvého masa

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

94/438/ES

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

Ano (3)

 

 

Farmová zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU nařízení

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Volně žijící zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

477/2010/EU nařízení

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

PAP získané z čerstvého masa:

Přežvýkavci

Koně

Prasata

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Drůbež

PAP získané z čerstvého masa

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

 

 

Farmová zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Volně žijící zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.   Krev a krevní výrobky určené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

Krev a krevní výrobky získané z čerstvého masa

Přežvýkavci

Koně

Prasata

92/118/EHS 2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(EU) č. 206/2010

Ano (1)

 

 

Drůbež

Krev a krevní výrobky z čerstvého drůbežího masa

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES nařízení

(ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Farmová zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES nařízení

(ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Volně žijící zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF a PRRS

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Přežvýkavci

Koně

Prasata

Čerstvé maso

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Drůbež

Čerstvé maso

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

 

 

Farmová zvěř

Savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Volně žijící zvěř

Savci

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.E.   Vepřové sádlo a škvařené/tavené tuky určené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

Domácí druhy savců

Výrobky získané z čerstvého masa:

Přežvýkavci

Koně

Prasata

92/118/EHS 2002/99/ES

nařízení

(ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Drůbež

Výrobky získané z čerstvého masa:

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 798/2008

Ano (3)

 

 

Farmová zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Volně žijící zvěř

Prasata

Jelenovití

92/118/EHS

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

CSF viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

Tepelně zpracované

trvanlivé v širokém rozmezí

ošetření F03

 

 

 

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Přežvýkavci

Koně

Prasata

Čerstvé maso

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Drůbež

Čerstvé maso

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

 

 

Farmová zvěř

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Volně žijící zvěř

92/118/EHS

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2007/777/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

Pernatá zvěř

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.   Želatiny určené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

NE

BSE

viz kapitola 28

 

7.G.   Kolagen určený k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 999/2001

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

NE

BSE

viz kapitola 28

 

7.H.   Žaludky a močové měchýře (solené, sušené nebo tepelně opracované a další produkty)

Zdraví zvířat

Skot

Ovce

Kozy

Prasata

2002/99/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2007/777/ES

nařízení (ES) č. 999/2001

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Ano (1)

 

 

8.   

Mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, včetně mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě.

Zdraví zvířat

Domácí savci zahrnující tato zvířata

Skot

Buvoli

Ovce

Kozy

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

nařízení (EU) č. 605/2010

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

Pasterizované

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(EU) č. 605/2010

Ano (1)

 

 

Nepasterizované, termizované sýry

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Předpisy pro potraviny NZ (zpracování mléka a mléčných výrobků) 2002

Ano (1)

Termizované sýry

viz kapitola 28

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(EU) č. 605/2010

Ano (1)

 

 

Nepasterizované mléčné výrobky (kromě syrového mléka)

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(EU) č. 605/2010

Ano (1)

 

 

9.   Produkty rybolovu určené k lidské spotřebě (kromě živých živočichů)

Zdraví zvířat

Volně žijící mořské

Ryby

Vajíčka/jikry a mlíčí

Měkkýši

Ostnokožci

Pláštěnci, plži a korýši

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Lososovití

viz kapitola 28

Vajíčka/jikry a mlíčí

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

 

 

Volně žijící sladkovodní

Lososovití

Vajíčka/jikry a mlíčí

Raci

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Lososovití

viz kapitola 28

Vajíčka/jikry a mlíčí

viz kapitola 28

Raci (zmražení nebo zpracovaní)

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

Raci (zmražení nebo zpracovaní)

 

Ryby (jiné než lososovité)

Měkkýši

Korýši

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

 

 

Produkty akvakultury (mořské a sladkovodní – z farmových chovů)

Lososovití

Vajíčka/jikry a mlíčí

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Lososovití

viz kapitola 28

Vajíčka/jikry a mlíčí

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

Lososovití (vyvržení)

 

Měkkýši, ostnokožci

Pláštěnci, plži a korýši

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Zmražení nebo zpracovaní

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

Zmražení nebo zpracovaní

 

Ryby (jiné než lososovité)

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

Ryby

Vajíčka/jikry a mlíčí

Mlži, ostnokožci, pláštěnci, plži a korýši

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultura)

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

Ano (1)

 

 

10.   Živé ryby, měkkýši, korýši, včetně vajíček a gamet

Zdraví zvířat

Určené k lidské spotřebě

Živí měkkýši, ostnokožci, pláštěnci, plži

Živí korýši

Živé ryby

Jiní vodní živočichové

93/53/EHS

95/70/ES

2002/99/ES nařízení

(ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (1)

 

 

K chovu, farmovému chovu, odchovu a sádkování

Živí měkkýši a živé ryby

93/53/EHS

95/70/ES

nařízení (ES) č. 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení (ES) č. 1251/2008

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

Živé ryby

Živí měkkýši, ostnokožci, pláštěnci, plži

Živí korýši

Ostatní ryby

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(akvakultura pro lidskou spotřebu)

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

Ano (1)

 

 

11.   Různé produkty určené k lidské spotřebě

11.A.   Med

Zdraví zvířat

92/118/EHS

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/EHS

2002/99/ES

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

2001/110/ES

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/ES

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

Ano (3)

 

 

11.B.   Žabí stehýnka

Zdraví zvířat

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

NE

 

 

11.C.   Hlemýždi k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

2002/99/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 2074/2005

NE

 

 

11.D.   Vaječné výrobky

Zdraví zvířat

2002/99/ES

2009/158/ES

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/ES

2009/158/ES

NE

 

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

nařízení

 

(ES) č. 852/2004

 

(ES) č. 853/2004

 

(ES) č. 854/2004

 

(ES) č. 798/2008

NE

 

 


Oddíl 4

Produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Komodita

Vývoz EU na Nový Zéland1

Vývoz Nového Zélandu do EU

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Obchodní podmínky

Rovnocennost

Zvláštní podmínky

Opatření

Předpisy EU

Předpisy NZ

Předpisy NZ

Předpisy EU

12.   Zvířecí střeva k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo pro technické účely

Zdraví zvířat

Skot

Ovce

Kozy

Prasata

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (2)

Použijte omezení ohledně TSE

 

Animal Products Act 1999

2003/779/ES

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Veřejné zdraví

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

 

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

13.   Mléko, mléčné výrobky a mlezivo neurčené k lidské spotřebě

Zdraví zvířat

Skot

Ovce

Kozy

Pasterizované, ošetřené UHT nebo sterilizované

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Nepasterizované mlezivo a mléko pro použití mimo krmivový řetězec

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (3)

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (3)

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

14.   Kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo půdní přídavek

Zdraví zvířat

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

15.   Zpracované (škvařené/tavené) živočišné bílkoviny pro krmiva

Zdraví zvířat

PAP určené k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

 

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

PAP získané ze zvířat, která nejsou savci

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

 

 

 

surovina z ryb

 

 

Ano (1)

 

 

 

 

Ano (1)

 

 

ptačí surovina

 

 

Ano (2)

70 °C/50 min.

80 °C/9 min. nebo 100 °C/1 min.

nebo ekvivalentní

 

 

 

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

16.   Zpracovaná krev a krevní výrobky (kromě séra koňovitých) pro použití mimo krmivový řetězec

Zdraví zvířat

Skot, ovce, kozy, prasata

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Koňovití

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

NE

 

 

Ptačí

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

NE

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

17.   Vepřové sádlo a škvařené/tavené tuky neurčené k lidské spotřebě, včetně rybích tuků

Zdraví zvířat

Škvařené/tavené tuky a oleje

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

Použijte doplňkové požadavky na značení týkající se BSE

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

BSE

viz kapitola 28

 

Sádlo (vepřové)

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Produkt získaný z čerstvého vepřového masa, z farmové a volně žijící zvěře s označením Ano (1) pro dříve uvedenou položku zdraví zvířat.

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 999/2001

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

viz kapitola 28

 

 

 

 

 

 

Rybí tuk

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Tukové deriváty z materiálu kategorie 2 nebo kategorie 3, jak je uvedeno v nařízení (ES) č. 1069/2009

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

E

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

18.A.   Želatina ke krmení nebo pro použití mimo krmivový řetězec

Zdraví zvířat

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

NE

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

18. B.   Hydrolyzované bílkoviny, kolagen, hydrogenfosforečnan a fosforečnan vápenatý

Zdraví zvířat

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

NE

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

19.   Kůže a kožky

Zdraví zvířat

Kopytníci vyjma koňovitých

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

 

 

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Koňovití

Ostatní savci

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

 

NE

 

 

 

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Ptáci nadřádu běžci (pštros, emu, nandu)

nařízení (ES) č. 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

 

nařízení (ES) č. 1069/2009

Ano (1)

 

 

Veřejné zdraví

 

 

Nepoužije se

 

 

 

 

Nepoužije se

 

 

20.   Vlna a vlákno/žíně

Zdraví zvířat

Ovce, kozy, velbloudovití

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Ano (1)

Pouze praná vlna

Čištěná a praná při teplotě 75 °C nebo podobné

Animal Products Act 1999

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Ostatní přežvýkavci a prasata

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

 

NE

 

 

 

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

Ano (1)

 

 

Ostatní

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009

 

(EU) č. 142/2011

 

NE

 

 

 

nařízení

 

(ES) č. 1069/2009