Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0439

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/439 ze dne 16. března 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu

OJ L 72, 17.3.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/439/oj

17.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/27


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/439

ze dne 16. března 2015

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. března 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/133/SZBP (1) o jmenování pana Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Sahelu (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Mandát zvláštního zástupce EU byl prodloužen rozhodnutím Rady 2014/130/SZBP (2) a má skončit dne 28. února 2015.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období osmi měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

1.   Mandát pana Michela Dominiquea REVEYRAND – DE MENTHONA jako zvláštního zástupce EU pro oblast Sahelu se prodlužuje do 31. října 2015. Na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, rozhodne-li tak Rada.

2.   Pro účely mandátu zvláštního zástupce EU zahrnuje oblast Sahelu primární zaměření strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu (dále jen „strategie“), totiž území Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru. V otázkách s širšími regionálními důsledky zvláštní zástupce EU podle potřeby spolupracuje s dalšími zeměmi a regionálními či mezinárodními subjekty mimo oblast Sahelu a rovněž se zeměmi západní Afriky a Guinejského zálivu.

3.   Vzhledem k potřebě regionálního přístupu ke vzájemně souvisejícím výzvám, jimž tato oblast čelí, jedná zvláštní zástupce EU v úzké konzultaci s dalšími příslušnými zvláštními zástupci EU, včetně zvláštního zástupce EU pro jižní Středomoří, zvláštního zástupce EU pro lidská práva a zvláštního zástupce EU při Africké unii.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cíle politiky Unie ve vztahu k oblasti Sahelu aktivně přispívat k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o dosažení trvalého míru, bezpečnosti a rozvoje v oblasti. Zvláštní zástupce EU rovněž usiluje o zvýšení kvality, intenzity a dopadu mnohostranného zapojení Unie v oblasti Sahelu.

2.   Zvláštní zástupce EU přispívá k rozvoji a provádění přístupu Unie, zahrnujícího všechny aspekty činnosti Unie, zejména v politické, bezpečnostní a rozvojové oblasti, včetně strategie, a ke koordinaci všech příslušných nástrojů pro činnosti Unie.

3.   Počáteční prioritou je Mali a jeho dlouhodobá stabilizace a regionální rozměr tamního konfliktu.

4.   Ve vztahu k Mali je cílem politiky Unie koordinovaným a efektivním využitím všech svých nástrojů podpořit návrat Mali a jeho lidu na cestu míru, usmíření, bezpečnosti a rozvoje. Náležitá pozornost by rovněž měla být věnována Burkině Faso a Nigeru, zejména vzhledem k blížícím se volbám v těchto zemích.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky Unie ve vztahu k oblasti Sahelu se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

aktivně přispívat provádění, koordinaci a dalšímu rozvoji komplexního přístupu Unie k regionální krizi na základě její strategie s cílem posílit celkovou provázanost a účinnost činností Unie v oblasti Sahelu, zejména v Mali;

b)

spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami v oblasti, s vládami, místními orgány, regionálními a mezinárodními organizacemi, občanskou společností a diasporami s cílem podpořit dosažení cílů Unie a přispět k lepšímu chápání úlohy Unie v oblasti Sahelu;

c)

zastupovat Unii na příslušných mezinárodních fórech, včetně skupiny pro podporu a monitorování situace v Mali, a zajišťovat viditelnost podpory Unie při řešení krizí a jejich předcházení, včetně vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP SAHEL Niger);

d)

úzce spolupracovat s Organizací spojených národů (OSN), zejména se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro západní Afriku a zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro Mali, s Africkou unií (AU), zejména s vysokým představitelem AU pro Mali a oblast Sahelu, s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) a s dalšími hlavními zainteresovanými stranami na státní, regionální i mezinárodní úrovni, včetně dalších zvláštních vyslanců pro oblast Sahelu, i s příslušnými subjekty v oblasti Maghrebu;

e)

pozorně sledovat regionální a přeshraniční rozměr krize, včetně terorismu, organizovaného zločinu, pašování zbraní, obchodování s lidmi, obchodování s drogami, uprchlických a migračních toků a souvisejících finančních toků, a v úzké spolupráci s protiteroristickým koordinátorem EU přispívat k dalšímu provádění strategie EU proti terorismu;

f)

udržovat pravidelné politické kontakty na vysoké úrovni se zeměmi v oblasti, které jsou postiženy terorismem nebo mezinárodním zločinem, k zajištění soudržného a komplexního přístupu a klíčové úlohy Unie v mezinárodním úsilí boje proti terorismu a mezinárodnímu zločinu. To zahrnuje aktivní podporu Unie pro budování regionálních kapacit v oblasti bezpečnosti a zajištění toho, aby byly náležitě řešeny základní příčiny terorismu a mezinárodního zločinu v oblasti Sahelu;

g)

pozorně sledovat politické a bezpečnostní důsledky humanitárních krizí v oblasti;

h)

ve vztahu k Mali přispívat k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o usnadnění řešení krize, zejména k úplnému obnovení ústavního pořádku a řádné správy na celém území a věrohodnému národnímu otevřenému dialogu vedoucímu k udržitelnému politickému urovnání;

i)

podporovat budování institucí, reformu oblasti bezpečnosti a dlouhodobé budování míru a usmiřování v Mali;

j)

ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv v oblasti, včetně obecných zásad EU pro lidská práva, zejména pak obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů, jakož i násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, a k provádění politiky Unie týkající se žen, míru a bezpečnosti, mimo jiné sledováním vývoje situace v tomto ohledu, podáváním zpráv a vypracováváním příslušných doporučení, a dle udržovat pravidelné kontakty s příslušnými orgány v Mali a v oblasti, s Úřadem žalobce Mezinárodního trestního soudu, s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva a s obhájci lidských práv a pozorovateli v oblasti lidských práv působícími v oblasti;

k)

sledovat dodržování příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, zejména rezolucí 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) a 2100 (2013) a podávat související zprávy.

2.   Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné:

a)

podle potřeby poskytuje poradenství při formulaci postojů Unie na regionálních a mezinárodních fórech a v souvislosti s tím podává zprávy za účelem aktivní podpory a posílení komplexního přístupu Unie ke krizi v oblasti Sahelu;

b)

udržuje přehled o veškeré činnosti Unie a úzce spolupracuje se všemi příslušnými delegacemi Unie.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něj hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary, zejména s koordinátorem pro oblast Sahelu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2015 do 31. října 2015 činí 900 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické a bezpečnostní otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu průběžně a neprodleně informuje Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

4.   S cílem zajistit soudržnost a soulad příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušných oddělení ESVČ nebo delegací Unie.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (3).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v oblasti poskytují podle okolností delegace Unie nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané zeměpisné oblasti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v zeměpisné oblasti;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do dané zeměpisné oblasti náležitým bezpečnostním školením na základě stupně rizika vyhodnoceného pro uvedenou oblast;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

1.   Zvláštní zástupce EU pravidelně podává zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

2.   V koordinaci s delegacemi Unie v oblasti podává zvláštní zástupce EU zprávy o tom, jakým způsobem lze nejlépe provádět iniciativy Unie, jako je příspěvek Unie k reformám, a zahrnout politické aspekty příslušných rozvojových projektů Unie.

Článek 12

Koordinace s dalšími aktéry Unie

1.   V rámci strategie přispívá zvláštní zástupce EU k jednotě, provázanosti a účinnosti politických a diplomatických opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie.

2.   Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi delegací Unie a Komise a s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v regionu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie v regionu.

3.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států. Zvláštní zástupce EU v úzké spolupráci s příslušnými delegacemi Unie poskytuje vedení v otázkách místní politické situace vedoucím mise EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali a veliteli mise EUTM Mali. Zvláštní zástupce EU, velitel mise EUTM Mali a civilní velitel operace EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali se podle potřeby navzájem konzultují.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do konce srpna roku 2015 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. března 2015.

V Bruselu dne 16. března 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/133/SZBP ze dne 18. března 2013 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu (Úř. věst. L 75, 19.3.2013, s. 29).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/130/SZBP ze dne 10. března 2014 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 14).

(3)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top