Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/191 ze dne 5. února 2015 , kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o prodloužení některých lhůt stanovených v článku 9 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2015) 466)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 31/31


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/191

ze dne 5. února 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o prodloužení některých lhůt stanovených v článku 9 a čl. 11 odst. 1 uvedeného rozhodnutí

(oznámeno pod číslem C(2015) 466)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2010/670/EU (2) stanoví pravidla a kritéria pro výběr a realizaci komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí (dále jen „demonstrační projekty CCS“), a demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie (dále jen „demonstrační projekty obnovitelných zdrojů energie“), týkajících se 300 milionů povolenek z rezervy pro nové účastníky na trhu systému Unie pro obchodování s emisemi, jakož i základní pravidla pro zpeněžení povolenek a pro správu výnosů.

(2)

U značného počtu projektů, kterým bylo přiděleno financování na základě rozhodnutí 2010/670/EU, nebude v důsledku hospodářské krize možné dosáhnout konečného investičního rozhodnutí do 24 měsíců od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro demonstrační projekty obnovitelných zdrojů energie nebo do 36 měsíců od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro demonstrační projekty CCS. Proto také tyto projekty nebudou moci být uvedeny do provozu do čtyř let od přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Lhůty pro konečné investiční rozhodnutí a datum uvedení do provozu by proto měly být prodlouženy o dva roky. Pro datum uvedení do provozu by měla rovněž být uplatněna odkladná lhůta v délce jednoho roku.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/670/EU se mění takto:

1)

Článek 9 se mění takto:

a)

v prvním odstavci se slova „24 měsíců“ nahrazují slovy „48 měsíců“;

b)

v druhém odstavci se slova „36 měsíců“ nahrazují slovy „60 měsíců“;

2)

ustanovení čl. 11 odst. 1 se mění takto:

a)

ve druhém pododstavci se datum „31. prosince 2015“ nahrazuje datem „31. prosince 2017“ a slova „čtyři roky“ se nahrazují slovy „šest let“;

b)

doplňují se nový třetí a čtvrtý pododstavec, které znějí:

„Pokud projekt nebyl uveden do provozu do data uvedení do provozu stanoveného pro tento projekt, prodlužuje se toto datum automaticky o jeden rok.

Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pozbývá právního účinku, pokud projekt nebyl uveden do provozu do příslušného data uvedení do provozu podle třetího pododstavce. V tomto případě se veškeré finanční prostředky vyplacené nebo obdržené za účelem vyplácení vrátí.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se rovněž vztahuje na demonstrační projekty CCS a obnovitelných zdrojů energie, pro které bylo přijato rozhodnutí o přidělení finančních prostředků před nabytím účinku tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. února 2015.

Za Komisi

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).


Top