Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0043(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2332 ze dne 4. prosince 2015 o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí (ECB/2015/43)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/123


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/2332

ze dne 4. prosince 2015

o procesním rámci pro schvalování objemu emise euromincí (ECB/2015/43)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 2 první větu této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy, jejichž měnou je euro (dále jen „členské státy eurozóny“), mají právo vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje schválení Evropskou centrální bankou (ECB).

(2)

Pokud byla výjimka pro členský stát zrušena, měl by být tento členský stát oprávněn účastnit se schvalovacího postupu v roce, který předchází přechodu na hotovostní euro, tak aby mohl uplatnit své právo vydávat euromince ode dne, kdy se stane členským státem eurozóny.

(3)

Jak stanoví čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 (1), emise sběratelských mincí by měly být zohledněny na souhrnném základě v objemu emise mincí, který schvaluje ECB.

(4)

Měla by být stanovena pravidla týkající se procesního rámce pro schvalování objemu emise mincí.

(5)

Za účelem schválení ze strany ECB by měly členské státy eurozóny předložit ECB žádost o schválení.

(6)

I když metodologie pro odhad poptávky po mincích se může v jednotlivých členských státech eurozóny do určité míry lišit, ECB musí mít k dispozici informace na určité minimální úrovni, aby mohla ověřit poptávku v souvislosti s objemem emise mincí, o jehož schválení se žádá.

(7)

Schválený objem emise mincí by neměl být překročen bez předchozího schválení ECB.

(8)

S cílem poskytnout členským státům eurozóny dostatek času ke shromáždění požadovaných údajů by toto rozhodnutí mělo nabýt účinku až dnem 1. ledna 2016,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

(1)

„oběžné mince“ a „pamětní mince“ mají stejný význam jako v článku 2 nařízení Rady (EU) č. 729/2014 (2);

(2)

„sběratelské mince“ mají stejný význam jako v článku 1 nařízení (EU) č. 651/2012;

(3)

„objem emise mincí“ představuje čistý rozdíl, v nominální hodnotě, mezi kumulativním objemem euromincí vydaných členským státem eurozóny a kumulativním objemem euromincí vrácených do tohoto členského státu eurozóny během příslušného kalendářního roku.

Článek 2

Každoroční žádost o schválení

1.   Každý členský stát eurozóny předkládá ECB každoročně žádost o schválení objemu emise mincí tohoto členského státu v následujícím roce. Žádost se předkládá nejpozději do 30. září roku, který předchází roku, pro který se žádost podává.

2.   Žádost musí být založena na odhadované poptávce po mincích v žádajícím členském státě eurozóny a musí rozlišovat mezi oběžnými mincemi a sběratelskými mincemi. Každá žádost obsahuje obecné vysvětlení metodologie použité k odhadu poptávky.

3.   V případě oběžných mincí může požadovaný objem zahrnovat dodatečné množství přesahující odhadovanou poptávku, tak aby byla zajištěna přiměřená bezpečnostní rezerva.

4.   Pokud jde o oběžné mince, musí žádost obsahovat tyto informace:

a)

objem mincí v oběhu k 30. červnu nebo k jinému datu v roce předcházejícím roku, pro který se žádost podává, z něhož se vychází při odhadu poptávky po mincích na rok, pro který se žádost podává v souladu s metodologií, kterou si žádající členský stát eurozóny zvolil;

b)

jakékoli jiné relevantní informace potřebné k posouzení žádosti členského státu eurozóny v souladu s metodologií, kterou si žádající členský stát eurozóny zvolil;

c)

zda a v jakém rozsahu požadovaný objem zahrnuje dodatečné množství podle odstavce 3 a

d)

objem emise mincí, o jehož schválení se žádá.

5.   Dodatečné informace, které mají být ve vztahu k oběžným mincím předloženy, mohou zahrnovat níže uvedené informace, jsou-li k dispozici a považuje-li je žádající členský stát eurozóny za důležité k odůvodnění žádosti o schválení:

a)

klíčové faktory, které mají vliv na poptávku po mincích na vnitrostátní úrovni;

b)

podrobnější informace o poptávce po mincích v členění podle nominální hodnoty a

c)

zda a v jakém rozsahu je poptávka po mincích na vnitrostátní úrovni ovlivněna poptávkou po mincích z jiných členských států eurozóny.

6.   Pokud jde o sběratelské mince, musí žádost obsahovat tyto informace:

a)

celkový objem emise sběratelských mincí vyjádřený souhrnnou nominální hodnotou, včetně seznamu nominální hodnot sběratelských mincí, a

b)

zda je v žádosti zahrnuta bezpečnostní rezerva pro případ dosud neznámých událostí, které by měly být připomínány prostřednictvím sběratelských euromincí.

7.   Pokud byla mezi Evropskou unií a státem nebo územím, které není členským státem Evropské unie, uzavřena dohoda týkající se práva daného státu či území používat euro jako svou úřední měnu (dále jen „měnová dohoda“) a tato měnová dohoda uděluje tomuto státu nebo území právo vydávat euromince, objem emise mincí tohoto státu nebo území se doplní do roční žádosti členského státu eurozóny, který je uveden v měnové dohodě.

8.   Pokud byla výjimka pro členský stát zrušena, ECB v roce předcházejícím přechodu na hotovostní euro projedná žádost o schválení objemu emise mincí tohoto členského státu po přechodu na hotovostní euro, kterou tento členský stát dobrovolně podá v souladu s požadavky uvedenými v tomto článku.

9.   Rada guvernérů přijme rozhodnutí o schválení ročního objemu emise mincí v eurozóně před koncem kalendářního roku, který předchází roku, pro který byly žádosti o schválení podány.

Článek 3

Oznámení a žádost o schválení ad hoc

1.   Objem emise mincí, který ECB pro každý členský stát eurozóny na určitý kalendářní rok schválila, nesmí být během daného kalendářního roku v žádném okamžiku překročen bez předchozího schválení ze strany ECB.

2.   Členské státy eurozóny nepřetržitě sledují poptávku po mincích. Pokud je pravděpodobné, že skutečná poptávka po euromincích v členském státě eurozóny překročí schválený objem emise mincí na daný kalendářní rok, dotyčný členský stát to okamžitě oznámí ECB.

3.   Oznámení musí obsahovat tyto informace:

a)

nominální hodnotu nebo nominální hodnoty mincí, u nichž je poptávka vyšší, než se očekávalo, a

b)

podrobný popis klíčových faktorů, které způsobily neočekávané zvýšení poptávky po mincích.

4.   Do 10 pracovních dnů ECB od doručení oznámení může ECB na provozní úrovni, která nevyžaduje zapojení rozhodovacích orgánů ECB, předběžně posoudit oznámení a poskytnout členskému státu eurozóny, který oznámení podal, nezávazné pokyny. ECB může zejména doporučit zvýšení dodatečného objemu emise mincí, jestliže se oznámená vyšší poptávka po mincích jeví jako nedostatečná k uspokojení skutečné poptávky, což by mohlo vést k porušení povinnosti podle odstavce 1.

5.   Pokud zvýšená poptávka po mincích trvá i po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4, členský stát eurozóny podá ECB bez zbytečného odkladu žádost ad hoc o schválení dodatečného objemu emise mincí.

6.   V žádosti o schválení ad hoc se uvede navrhované zvýšení objemu emise mincí a poskytnou podrobné informace o klíčových faktorech, které způsobily neočekávané zvýšení poptávky po mincích, jež se v roční žádosti o schválení nepředpokládalo.

7.   O žádosti o schválení ad hoc přijme Rada guvernérů individuální rozhodnutí.

Článek 4

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2016.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům eurozóny.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. prosince 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Úř. věst. L 194, 2.7.2014, s. 1).


Top