EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1321

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů Text s významem pro EHP

OJ L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 362/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014

ze dne 26. listopadu 2014

o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Nařízení (ES) č. 216/2008 stanoví společné hlavní požadavky pro zajištění vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví a ochrany životního prostředí; požaduje, aby Komise přijala nezbytná prováděcí pravidla pro zajištění jejich jednotného používání; zřizuje „Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví“ (dále jen „agentura“), aby byla nápomocna Komisi při vytváření takových prováděcích pravidel.

(3)

Je nezbytné stanovit společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

U organizací a personálu zapojeného do údržby výrobků, letadlových částí a zařízení by se měla požadovat shoda s určitými technickými požadavky za účelem prokázání jejich způsobilosti a prostředků pro plnění jejich povinností a s tím spojených práv; od Komise se požaduje stanovení opatření stanovících podmínky vydávání, udržování, měnění, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení potvrzujících takovouto shodu.

(5)

Potřeba zajistit jednotné uplatňování společných technických požadavků v oblasti zachování letové způsobilosti letadlových částí a zařízení vyžaduje, aby příslušné úřady postupovaly podle společných postupů za účelem posouzení shody s těmito požadavky; agentura by měla vytvořit certifikační specifikace pro usnadnění nezbytné jednotnosti předpisů.

(6)

Je nezbytné uznat zachování platnosti osvědčení vydaných před vstupem nařízení (ES) č. 2042/2003 v platnost, v souladu s článkem 69 nařízení (ES) č. 216/2008.

(7)

Článek 5 nařízení (ES) č. 216/2008 týkající se letové způsobilosti byl rozšířen, aby do prováděcích pravidel pro typové osvědčení mohly být doplněny prvky hodnocení provozní vhodnosti.

(8)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) zjistila, že je třeba změnit nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (4), aby se agentuře umožnilo jako součást postupu udělování typového osvědčení schvalovat údaje provozní vhodnosti.

(9)

Údaje provozní vhodnosti by měly zahrnovat povinné prvky pro typový výcvik personálu vydávajícího osvědčení v oblasti údržby. Tyto prvky by měly být základem pro sestavení kurzů typového výcviku.

(10)

Požadavky související s vytvořením typových kurzů pro personál vydávající osvědčení je nutno změnit tak, aby odkazovaly na údaje provozní vhodnosti.

(11)

Agentura vypracovala návrh prováděcích pravidel k pojmu údajů provozní vhodnosti a předložila jej v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 Komisi jako stanovisko (5).

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví (6), zřízeného čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv zastavěného letadlového celku, které jsou:

a)

zapsány v leteckém rejstříku členského státu, nebo

b)

zapsány v leteckém rejstříku třetí země a jsou používány provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje dohled nad jeho provozem.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na letadla, jejichž bezpečnostní dozor byl převeden na třetí zemi a která nejsou používána provozovatelem EU, ani na letadla uvedená v příloze II nařízení (ES) č. 216/2008.

3.   Ustanovení tohoto nařízení související s obchodní leteckou dopravou se vztahují na licencované letecké dopravce, jak je vymezují právní předpisy EU.

Článek 2

Definice

V oblasti působnosti nařízení (ES) č. 216/2008 se použijí tyto definice:

a)

„letadlem“ se rozumí jakékoliv zařízení schopné vyvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;

b)

„osvědčujícím personálem“ se rozumí personál odpovědný za uvolnění letadla nebo letadlového celku po údržbě;

c)

„letadlovým celkem“ se rozumí jakýkoliv motor, vrtule, letadlová část nebo zařízení;

d)

„zachováním letové způsobilosti“ se rozumějí veškeré postupy, které zajišťují, že kdykoliv během provozní životnosti letadlo vyhovuje platným požadavkům letové způsobilosti a je ve stavu pro bezpečný provoz;

e)

„JAA“ se rozumí „Sdružené letecké úřady“ (Joint Aviation Authorities);

f)

„JAR“ se rozumí „Společné letecké předpisy“ (Joint Aviation Requirements);

g)

„velkým letadlem“ se rozumí letadlo klasifikované jako letoun s maximální vzletovou hmotností více než 5 700 kg nebo vícemotorový vrtulník;

h)

„údržbou“ se rozumí generální oprava, oprava, prohlídka, výměna, modifikace nebo odstranění závady na letadle nebo letadlovém celku anebo kombinace několika těchto operací, s výjimkou předletové prohlídky;

i)

„organizací“ se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo část právnické osoby. Taková organizace může být usazena na více než jednom místě, též mimo území členských států;

j)

„předletovou prohlídkou“ se rozumí prohlídka prováděná před letem k zajištění připravenosti letadla pro plánovaný let;

k)

„letadlem ELA1“ se rozumí tato evropská lehká letadla s pilotem na palubě:

i)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) 1 200 kg nebo nižší, který není klasifikován jako složité motorové letadlo;

ii)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM 1 200 kg nebo nižší;

iii)

balon s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 pro horkovzdušné balony, 1 050 m3 pro plynové balony a 300 m3 pro upoutané plynové balony;

iv)

vzducholoď projektovaná pro nejvýše čtyři osoby na palubě a s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 pro horkovzdušné vzducholodi a 1 000 m3 pro plynové vzducholodi;

l)

„letadlem LSA“ se rozumí lehký sportovní letoun, který vykazuje všechny tyto charakteristiky:

i)

maximální vzletovou hmotnost (MTOM) nepřevyšující 600 kg;

ii)

maximální pádovou rychlost v přistávací konfiguraci (VS0) ne větší než 45 kt kalibrované rychlosti (CAS) při maximální schválené vzletové hmotnosti a mezním těžišti letadla;

iii)

maximální počet sedadel ne větší než pro dvě osoby, včetně pilota;

iv)

jeden motor bez turbíny vybavený vrtulí;

v)

bez přetlakové kabiny;

m)

„hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí sídlo nebo statutární sídlo podniku, ve kterém jsou prováděny základní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení.

Článek 3

Požadavky na zachování letové způsobilosti

1.   Zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků se zajišťuje v souladu s přílohou I (část M).

2.   Organizace a personál zapojené v zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků, včetně údržby, musí splňovat požadavky přílohy I (část M) a případně i článků 4 a 5.

3.   Odchylně od odstavce 1 se zachování letové způsobilosti letadla, kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě zvláštních dohod o zachování letové způsobilosti, jak je vymezuje povolení k letu vydané v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (7).

Článek 4

Oprávnění organizace k údržbě

1.   Organizace zapojené v údržbě velkých letadel nebo letadel používaných v obchodní letecké dopravě a letadlových celků určených pro zástavbu do nich musí být oprávněny podle přílohy II (část 145).

2.   Oprávnění k údržbě vydaná nebo uznaná členskými státy v souladu s požadavky a postupy JAA a platná před vstupem nařízení (ES) č. 2042/2003 v platnost se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

3.   Personál kvalifikovaný k provádění nebo řízení nedestruktivních zkoušek konstrukcí letadel nebo letadlových celků týkajících se zachování letové způsobilosti může pokračovat v provádění nebo řízení takových zkoušek na základě jakékoliv normy uznané členským státem před vstupem nařízení (ES) č. 2042/2003 v platnost jako poskytující rovnocennou úroveň kvalifikace.

4.   Osvědčení o uvolnění do provozu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná organizací oprávněnou k údržbě podle požadavků členského státu přede dnem vstupu nařízení (ES) č. 1056/2008 v platnost se považují za rovnocenná osvědčením požadovaným podle bodu M.A.801 a bodu M.A.802 přílohy I (část M).

Článek 5

Osvědčující personál

1.   Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s ustanoveními přílohy III (část 66) kromě toho, co je stanoveno v bodě M.A.606 písm. h), bodě M.A.607 písm. b), bodě M.A.801 písm. d) a M.A.803 přílohy I (část M), v bodě 145.A.30 písm. j) a v dodatku IV přílohy II (část 145).

2.   Každý průkaz způsobilosti k údržbě letadel a veškerá případná technická omezení spojená s tímto průkazem vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platná ke dni vstupu nařízení (ES) č. 2042/2003 v platnost se považují za vydaná podle tohoto nařízení.

3.   Má se za to, že osvědčující personál, který je držitelem průkazu způsobilosti k údržbě letadel vydaného podle přílohy III (část 66) v dané kategorii/podkategorii, má práva popsaná v bodě 66.A.20 písm. a) téže přílohy, která této kategorii/podkategorii odpovídají. Požadavky na základní znalosti odpovídající těmto novým právům se považují za splněné pro potřeby rozšíření tohoto průkazu způsobilosti na novou kategorii/podkategorii.

4.   Osvědčující personál, který je držitelem průkazu způsobilosti zahrnujícího letadla, která nevyžadují individuální typovou kvalifikaci, může i nadále vykonávat svá práva až do prvního obnovení nebo změny, kdy bude průkaz způsobilosti převeden postupem popsaným v bodě 66.B.125 přílohy III (část 66) na kvalifikace definované v bodě 66.A.45 téže přílohy.

5.   Hlášení o převodu a hlášení o zápočtu zkoušky splňující požadavky platné přede dnem použití nařízení (EU) č. 1149/2011 se považují za hlášení, která jsou v souladu s tímto nařízením.

6.   Dokud toto nařízení nestanoví požadavky na osvědčující personál:

i)

pro letadla jiná než letouny a vrtulníky;

ii)

pro letadlové celky;

požadavky, které platí v příslušném členském státě, platí i nadále, s výjimkou organizací oprávněných k údržbě nacházejících se mimo Evropskou unii, v jejichž případě musí tyto požadavky schválit agentura.

Článek 6

Požadavky na výcvikové organizace

1.   Organizace zapojené do výcviku personálu uvedeného v článku 5 se opravňují v souladu s přílohou IV (část 147), aby byly oprávněny:

a)

provádět schválené kurzy základního výcviku nebo

b)

provádět schválené kurzy typového výcviku a

c)

provádět zkoušky a

d)

vydávat osvědčení o výcviku.

2.   Každé oprávnění organizace pro výcvik údržby vydané členským státem v souladu s požadavky a postupy JAA a platné ke dni vstupu nařízení (ES) č. 2042/2003 v platnost se považuje za vydané v souladu s tímto nařízením.

6.   Kurzy typového výcviku schválené dříve, než jsou v údajích provozní vhodnosti pro daný typ v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 schváleny minimální osnovy kurzů typového výcviku personálu vydávajícího osvědčení, zahrnou relevantní prvky definované v povinné části daných údajů provozní vhodnosti nejpozději do 18. prosince 2017 nebo do dvou let od schválení údajů provozní vhodnosti podle toho, co nastane později.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 2042/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VI.

Článek 8

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Odchylně od odstavce 1 se mohou členské státy rozhodnout nepoužívat:

a)

pro údržbu letounů s pístovým motorem bez přetlakové kabiny s maximální vzletovou hmotností 2 000 kg a nižší, které nejsou používány pro obchodní leteckou dopravu,

do 28. září 2014 požadavek, aby byl osvědčující personál kvalifikován v souladu s přílohou III (část 66), obsažený v následujících ustanoveních:

bodu M.A.606 písm. g) a bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 přílohy I (část M),

bodu 145.A.30 písm. g) a h) přílohy II (část 145);

b)

pro údržbu letounů ELA1, které nejsou používány pro obchodní leteckou dopravu, do 28. září 2015:

i)

požadavek, aby příslušný úřad vydal průkazy způsobilosti k údržbě letadel v souladu s přílohou III (část 66) jako nové nebo převedené podle bodu 66.A.70 téže přílohy,

ii)

požadavek, aby byl osvědčující personál kvalifikován v souladu s přílohou III (část 66), obsažený v následujících ustanoveních:

bodu M.A.606 písm. g) a bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 přílohy I (část M),

bodu 145.A.30 písm. g) a h) přílohy II (část 145).

3.   Pokud členský stát využije odstavce 2, uvědomí o tom Komisi a agenturu.

4.   Pro potřeby časových lhůt uvedených v bodech 66.A.25, 66.A.30 a v dodatku III přílohy III (část 66) týkajících se zkoušek základních znalostí, základní praxe, teoretického typového výcviku a zkoušek teoretických znalostí, praktického výcviku a hodnocení praktických dovedností, typových zkoušek a zácviku na pracovišti dokončených přede dnem použití nařízení (ES) č. 2042/2003 se za počátek považuje den, do něhož se nařízení (ES) č. 2042/2003 použilo.

5.   Agentura předloží Evropské komisi stanovisko včetně návrhů jednoduchého a poměrného systému udělování průkazů způsobilosti osvědčujícímu personálu zapojenému do údržby letounů ELA1, jakož i jiných letadel, než jsou letouny a vrtulníky.

Článek 9

Opatření agentury

1.   Agentura vypracuje přijatelné způsoby průkazu (dále jen „AMC“), které příslušné úřady, organizace a personál mohou používat k prokázání souladu s ustanoveními příloh tohoto nařízení.

2.   AMC vydané agenturou nesmí zavádět nové požadavky ani zmírňovat požadavky příloh tohoto nařízení.

3.   Aniž jsou dotčeny články 54 a 55 nařízení (ES) č. 216/2008, platí, že použijí-li se přijatelné způsoby průkazu vydané agenturou, považují se související požadavky příloh tohoto nařízení za splněné bez dalšího prokazování.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1.

(5)  Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 07/2011 ze dne 13. prosince 2011, dostupné na adrese http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Stanovisko Výboru pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, 23. září 2003.

(7)  Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1.


PŘÍLOHA I

Část M

OBSAH

M.1

ODDÍL A –

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –

OBECNĚ

M.A.101

Rozsah

HLAVA B –

ODPOVĚDNOST

M.A.201

Odpovědnost

M.A.202

Hlášení událostí

HLAVA C –

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.301

Úkoly pro zachování letové způsobilosti

M.A.302

Program údržby letadla

M.A.303

Příkazy k zachování letové způsobilosti

M.A.304

Údaje pro modifikace a opravy

M.A.305

Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

M.A.306

Systém technického deníku provozovatele

M.A.307

Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

HLAVA D –

NORMY ÚDRŽBY

M.A.401

Údaje pro údržbu

M.A.402

Provádění údržby

M.A.403

Závady letadel

HLAVA E –

LETADLOVÉ CELKY

M.A.501

Zástavba

M.A.502

Údržba letadlových celků

M.A.503

Letadlové celky s omezenými provozními lhůtami

M.A.504

Řízení letadlových celků neschopných provozu

HLAVA F –

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.A.601

Rozsah

M.A.602

Žádost

M.A.603

Rozsah oprávnění

M.A.604

Příručka organizace údržby

M.A.605

Provozní prostory

M.A.606

Požadavky na personál

M.A.607

Osvědčující personál

M.A.608

Letadlové celky, vybavení a nářadí

M.A.609

Údaje pro údržbu

M.A.610

Zakázky údržby

M.A.611

Normy údržby

M.A.612

Osvědčení o uvolnění do provozu letadla

M.A.613

Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku

M.A.614

Záznamy údržby

M.A.615

Práva organizace

M.A.616

Kontrola organizace

M.A.617

Změny organizace oprávněné k údržbě

M.A.618

Zachování platnosti oprávnění

M.A.619

Nálezy

HLAVA G –

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.701

Rozsah

M.A.702

Žádost

M.A.703

Rozsah oprávnění

M.A.704

Výklad řízení zachování letové způsobilosti

M.A.705

Provozní prostory

M.A.706

Požadavky na personál

M.A.707

Personál kontroly letové způsobilosti

M.A.708

Řízení zachování letové způsobilosti

M.A.709

Dokumentace

M.A.710

Kontrola letové způsobilosti

M.A.711

Práva organizace

M.A.712

Systém jakosti

M.A.713

Změny organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti

M.A.714

Uchovávání záznamů

M.A.715

Zachování platnosti oprávnění

M.A.716

Nálezy

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU – CRS

M.A.801

Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

M.A.802

Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

M.A.803

Opravňování pilotem-vlastníkem

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC)

M.A.901

Kontrola letové způsobilosti letadel

M.A.902

Platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti

M.A.903

Převod letadel zapsaných v leteckém rejstříku v rámci EU

M.A.904

Letová způsobilost letadel dovážených do EU

M.A.905

Nálezy

ODDÍL B –

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –

OBECNĚ

M.B.101

Rozsah

M.B.102

Příslušný úřad

M.B.104

Uchovávání záznamů

M.B.105

Vzájemná výměna informací

HLAVA B –

ODPOVĚDNOST

M.B.201

Odpovědnost

HLAVA C –

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.301

Program údržby

M.B.302

Výjimky

M.B.303

Sledování zachování letové způsobilosti letadla

M.B.304

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti

HLAVA D –

NORMY ÚDRŽBY

HLAVA E –

LETADLOVÉ CELKY

HLAVA F –

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.B.601

Použití

M.B.602

První oprávnění

M.B.603

Vydání oprávnění

M.B.604

Průběžný dozor

M.B.605

Nálezy

M.B.606

Změny

M.B.607

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

HLAVA G –

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.701

Použití

M.B.702

První oprávnění

M.B.703

Vydání oprávnění

M.B.704

Průběžný dozor

M.B.705

Nálezy

M.B.706

Změny

M.B.707

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU – CRS

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.901

Zhodnocení doporučení

M.B.902

Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

M.B.903

Nálezy

Dodatek I –

Dohoda o zachování letové způsobilosti

Dodatek II –

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – Formulář 1 EASA

Dodatek III –

Osvědčení kontroly letové způsobilosti – Formulář 15 EASA

Dodatek IV –

Systém tříd oprávnění a kvalifikací používaný ke schvalování organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F a v příloze II (část 145)

Dodatek V –

Oprávnění organizace k údržbě podle přílohy I (část M) hlavy F

Dodatek VI –

Oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle přílohy I (část M) hlavy G

Dodatek VII –

Složité úkoly údržby

Dodatek VIII –

Omezená údržba, kterou provádí pilot-vlastník

M.1

Pro účely této části je příslušným úřadem:

1.

pro dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých letadel a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti úřad určený členským státem zápisu do rejstříku;

2.

pro dozor nad organizací k údržbě, jak je stanoveno vhlavě F oddílu A této přílohy (část M):

i)

úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti takové organizace;

ii)

agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi;

3.

pro dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno v hlavě G oddílu A této přílohy (část M):

i)

úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti této organizace, jestliže oprávnění není obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele;

ii)

úřad určený členským státem provozovatele, jestliže je oprávnění obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele;

iii)

agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi;

4.

pro schvalování programů údržby:

i)

úřad určený členským státem zápisu do rejstříku;

ii)

v případě obchodní letecké dopravy, kdy je členský stát provozovatele jiný než členský stát zápisu do rejstříku, úřad odsouhlasený oběma výše uvedenými státy před schválením programu údržby,

iii)

odchylně od odst. 4 podbodu i), pokud je zachování letové způsobilosti letadla, které se nepoužívá pro obchodní leteckou dopravu, řízeno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M), která nepodléhá dozoru členského státu zápisu do rejstříku, a pouze po dohodě s členským státem zápisu do rejstříku před schválením programu údržby:

a)

úřad určený členským státem odpovědným za dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti nebo

b)

agentura, jestliže je organizace k řízení zachování letové způsobilosti umístěna ve třetí zemi.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A

OBECNĚ

M.A.101   Rozsah

Tato část zavádí opatření přijatá k zajištění udržování letové způsobilosti, včetně údržby. Také stanoví podmínky, které se týkají osob nebo organizací zapojených v takovém řízení zachování letové způsobilosti.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

M.A.201   Odpovědnost

a)

Vlastník odpovídá za zachování letové způsobilosti letadla a je povinen zabezpečit, že žádný let nebude proveden, pokud není:

1.

letadlo udržováno ve stavu letové způsobilosti,

2.

každé provozní a nouzové vybavení správně zastavěno a provozuschopné nebo jasně označeno za neschopné provozu,

3.

osvědčení letové způsobilosti platné,

4.

údržba letadla provedena v souladu se schváleným programem údržby, jak je stanoveno v bodě M.A.302.

b)

Jestliže je letadlo v nájmu, přechází odpovědnost vlastníka na nájemce, jestliže:

1.

nájemce je uvedený v dokladu o zápisu do leteckého rejstříku nebo

2.

je uvedený v nájemní smlouvě.

Odkazuje-li se v této části na „vlastníka“, rozumí se tímto výrazem vlastník nebo nájemce podle toho, co je použitelné.

c)

Každá osoba nebo organizace provádějící údržbu odpovídá za provedení těchto úkolů.

d)

Velitel letadla nebo v případě obchodní letecké dopravy provozovatel odpovídá za uspokojivé provedení předletové prohlídky. Tato prohlídka musí být provedena pilotem nebo jinou kvalifikovanou osobou, ale nemusí být provedena organizací oprávněnou k údržbě nebo osvědčujícím personálem podle části 66.

e)

Za účelem splnění odpovědnosti podle písmene a)

i)

smí vlastník letadla uzavřít smlouvu na úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M). Organizace k řízení zachování letové způsobilosti v takovém případě přejímá odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů;

ii)

vlastník, který se rozhodne řídit zachování letové způsobilosti letadla na vlastní odpovědnost, aniž uzavře smlouvu podle dodatku I, však může uzavřít omezenou smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) na vypracování programu údržby a na jeho schválení v souladu s bodem M.A.302. V takovém případě se touto omezenou smlouvou přesouvá odpovědnost za vypracování a schválení programu údržby na smluvní organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

f)

V případě velkých letadel za účelem splnění odpovědnosti v písmenu a) je vlastník letadla povinen zabezpečit, že úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti jsou prováděny organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti. Písemná smlouva musí být vypracována v souladu s dodatkem I. V takovém případě organizace k řízení zachování letové způsobilosti bere na sebe odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů.

g)

Údržba velkých letadel, letadel používaných v obchodní letecké dopravě a jejich letadlových celků musí být prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle části 145.

h)

V případě obchodní letecké dopravy odpovídá provozovatel za zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, a musí:

1.

být oprávněn, v rámci osvědčení leteckého provozovatele vydaného příslušným úřadem, podlehlavy G oddílu A této přílohy (část M) pro letadla, která provozuje,

2.

být oprávněn v souladu s přílohou II (část 145) nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

3.

zabezpečit soulad s písmenem a).

i)

Pokud členský stát požaduje po provozovateli, aby byl držitelem osvědčení pro jiný obchodní provoz než pro obchodní leteckou dopravu, musí provozovatel:

1.

být odpovídajícím způsobem oprávněn podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M) k řízení zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

2.

být odpovídajícím způsobem oprávněn podle hlavy F oddílu A této přílohy (část M) nebo přílohy II (část 145), nebo mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací,

3.

zabezpečit soulad s písmenem a).

j)

Vlastník/provozovatel odpovídá za to, že příslušnému úřadu umožní přístup do organizace/letadla za účelem určení, zda je i nadále zajištěn neustálý soulad s touto částí.

M.A.202   Hlášení událostí

a)

Každá osoba nebo organizace odpovědná podle bodu M.A.201 musí příslušnému úřadu určenému státem zápisu do rejstříku, organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh a případně členskému státu provozovatele hlásit veškeré zjištěné okolnosti spojené s letadlem nebo letadlovým celkem, které ohrožují bezpečnost letu.

b)

Hlášení musí být podána způsobem, který určuje agentura, a obsahovat veškeré relevantní informace o okolnostech známých této osobě nebo organizaci.

c)

Tam, kde má vlastník nebo provozovatel uzavřenou smlouvu o provádění údržby s osobou nebo organizací provádějící údržbu letadla, podává osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla také hlášení vlastníkovi, provozovateli nebo organizaci k řízení zachování letové způsobilosti o jakýchkoliv takových okolnostech, které ovlivňují vlastníkovo nebo provozovatelovo letadlo nebo letadlový celek.

d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě během 72 hodin poté, co osoba nebo organizace zjistí okolnosti, ke kterým se hlášení vztahuje.

HLAVA C

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.301   Úkoly pro zachování letové způsobilosti

Zachování letové způsobilosti letadla a provozuschopnost jak jeho provozního, tak nouzového vybavení musí být zabezpečena:

1.

prováděním předletových prohlídek;

2.

odstraněním všech závad a poškození ovlivňujících bezpečnost provozu v souladu s údaji uvedenými v bodu M.A.304 a/nebo bodu M.A.401 a u všech velkých letadel nebo letadel používaných v obchodní letecké dopravě se zohledněním seznamu minimálního vybavení a seznamu povolených odchylek draku, pokud jsou pro daný typ letadla k dispozici;

3.

provedením veškeré údržby v souladu se schváleným programem údržby podle bodu M.A.302;

4.

rozborem účinnosti schváleného programu údržby podle bodu M.A.302, pro veškerá velká letadla nebo pro letadla používaná v obchodní letecké dopravě;

5.

provedením každého použitelného:

i)

příkazu k zachování letové způsobilosti;

ii)

provozního příkazu s účinkem na zachování letové způsobilosti;

iii)

požadavku k zachování letové způsobilosti, stanoveného agenturou;

iv)

opatření nařízeného příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

6.

provedením modifikací a oprav podle bodu M.A.304;

7.

stanovením zásad pro provádění nepovinných modifikací nebo prohlídek, pro veškerá velká letadla nebo pro letadla používaná v obchodní letecké dopravě;

8.

kontrolními lety po údržbě, pokud je to nezbytné.

M.A.302   Program údržby letadla

a)

Údržba každého letadla musí být prováděna v souladu s programem údržby letadla.

b)

Program údržby letadla a jakékoli jeho následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c)

Pokud je zachování letové způsobilosti letadla řízeno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M), program údržby letadla a jeho změny mohou být schváleny postupem nepřímého schválení.

i)

V takovém případě musí být postup nepřímého schválení stanoven organizací k řízení zachování letové způsobilosti v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti a schválen příslušným úřadem, který je za tuto organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

ii)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti postup nepřímého schválení nepoužije, pokud tato organizace není pod dohledem členského státu zápisu do rejstříku, s výjimkou případů, kdy je uzavřena smlouva podle bodu M.1 odst. 4 bodu ii), popř. odst. 4 bodu iii), jež přesouvá odpovědnost za schválení programu údržby letadla na příslušný úřad, který je za organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

d)

Program údržby letadla musí vyhovět:

i)

instrukcím vydaným příslušným úřadem,

ii)

instrukcím pro zachování letové způsobilosti:

které byly vydány držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení vydaného podle nařízení (EU) č. 748/2012 a jeho přílohy I (část 21), a

případně instrukcím uvedeným v certifikačních specifikacích uvedených v bodě 21A.90B nebo 21A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012,

iii)

doplňujícím nebo alternativním instrukcím navrženým vlastníkem nebo organizací k řízení zachování letové způsobilosti po jejich schválení podle bodu M.A.302, vyjma intervalů pro provádění úkolů souvisejících s bezpečností a uvedených v písmenu e), které lze rozšiřovat, na základě dostatečných revizí prováděných v souladu s písmenem g) a pouze pod podmínkou přímého schválení v souladu s bodem M.A.302 písm. b).

e)

Program údržby letadla musí obsahovat podrobnosti zahrnující četnost veškeré prováděné údržby, včetně jakýchkoliv zvláštních úkolů spojených se zvláštními činnostmi.

f)

U velkých letadel, je-li program údržby založený na metodě MSG (Maintenance Steering Group) nebo na sledování stavu, musí program údržby letadla zahrnovat program spolehlivosti.

g)

Program údržby letadla musí podléhat pravidelným revizím a v případě nutnosti musí být odpovídajícím způsobem pozměněn. Účelem těchto revizí je zajistit, aby program zůstával platný i vzhledem k provozním zkušenostem a instrukcím příslušného úřadu a byly přitom brány v úvahu nové a/nebo upravené předpisy pro údržbu zveřejněné držitelem typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací zveřejňující takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

M.A.303   Příkazy k zachování letové způsobilosti

Každý použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti musí být proveden v rámci požadavků tohoto příkazu k zachování letové způsobilosti, pokud agentura nestanoví jinak.

M.A.304   Údaje pro modifikace a opravy

Poškození musí být podle potřeby posouzeno a modifikace a opravy prováděny za použití:

a)

údajů schválených agenturou, nebo

b)

údajů schválených projekční organizací podle části 21, nebo

c)

údajů uvedených v certifikačních specifikacích stanovených v bodě 21A.90B nebo 21A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

M.A.305   Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a)

Při dokončení každé údržby se k záznamům o zachování letové způsobilosti letadla připojí osvědčení o uvolnění do provozu vyžadované podle bodu M.A.801 nebo bodu 145.A.50. Každý zápis se provede, jakmile je to možné, ale v žádném případě ne později než 30 dní po dni zásahu údržby.

b)

Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla musí sestávat:

1.

podle vhodnosti, z letadlové knihy, motorové knihy (knih) nebo záznamové karty motorových modulů, vrtulové knihy (knih) a záznamové karty pro každý letadlový celek s omezenými provozními lhůtami, a

2.

vyžaduje-li to bod M.A.306 pro obchodní leteckou dopravu nebo členský stát pro jiný obchodní provoz než obchodní leteckou dopravu, z technického deníku provozovatele.

c)

Typ letadla a jeho poznávací značka, datum, společně s celkovou dobou letu nebo počtem letů nebo přistání, je-li to vhodné, musí být zapsány v letadlové knize.

d)

Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla musí obsahovat platný:

1.

stav příkazů k zachování letové způsobilosti a opatření nařízených příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém,

2.

stav modifikací a oprav,

3.

stav plnění programu údržby,

4.

stav letadlových celků s omezenými provozními lhůtami,

5.

dokument hmotnosti a vyvážení,

6.

seznam odložené údržby.

e)

Kromě osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, formuláře 1 EASA nebo rovnocenného dokumentu se v odpovídající motorové nebo vrtulové knize, v záznamové kartě motorových modulů nebo záznamové kartě letadlových celků s omezenými provozními lhůtami zapíší následující informace pro každý zastavěný letadlový celek (motor, vrtuli, motorový modul nebo letadlový celek s omezenou provozní lhůtou):

1.

označení letadlového celku,

2.

typ, výrobní číslo a poznávací značka, je-li to vhodné, letadla, motoru, vrtule, motorového modulu nebo letadlového celku s omezenou provozní lhůtou, do kterého byl konkrétní letadlový celek zastavěn, společně s odkazem na zástavbu a vyjmutí letadlového celku,

3.

datum, případně spolu s celkovou dobou letu a/nebo počtem letů a/nebo přistání a/nebo kalendářní dobou používání konkrétního letadlového celku a

4.

platné informace použitelné pro letadlový celek podle písmene d).

f)

Osoba odpovědná za úkoly řízení zachování letové způsobilosti podlehlavy B oddílu A této přílohy (část M) řídí záznamy, jak podrobně popisuje tento bod, a předkládá záznamy příslušnému úřadu na požádání.

g)

Veškeré údaje vytvořené v záznamech zachování letové způsobilosti letadla musí být jasné a přesné. Pokud je nezbytné opravit záznamy, musí být oprava provedena způsobem, který jasně ukazuje původní záznam.

h)

Vlastník nebo provozovatel zabezpečí zřízení systému k vedení dále uvedených záznamů po stanovená období:

1.

veškerých podrobných záznamů o údržbě týkajících se letadla a každého v něm zastavěného letadlového celku s omezenou provozní lhůtou, do té doby, než budou informace v nich uvedené nahrazeny novými informacemi stejného rozsahu a míry podrobnosti, nejméně však 36 měsíců od okamžiku uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu,

2.

celkové doby provozu (hodin, kalendářní doby, cyklů a přistání) letadla a všech letadlových celků s omezenými provozními lhůtami, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku trvalého vyřazení letadla nebo letadlového celku z provozu,

3.

doby provozu (hodin, kalendářní doby, cyklů a přistání), je-li to vhodné, od poslední plánované údržby letadlového celku s omezenou provozní lhůtou, alespoň dokud plánovanou údržbu letadlového celku nenahradila další stejně podrobná plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací,

4.

platného stavu plnění programu údržby tak, aby bylo možno určit splnění schváleného programu údržby letadla, alespoň dokud plánovanou údržbu letadla nebo letadlového celku nenahradila další stejně podrobná plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací,

5.

platného stavu příkazů k zachování letové způsobilosti letadla a letadlových celků, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku trvalého vyřazení letadla nebo letadlového celku z provozu,

6.

podrobností o platných modifikacích a opravách letadla, motoru (motorů), vrtule (vrtulí) a všech dalších letadlových celků životně důležitých pro bezpečnost letu, alespoň dvanáct měsíců od okamžiku, kdy byly trvale vyřazeny z provozu.

M.A.306   Systém technického deníku provozovatele

a)

V případě obchodní letecké dopravy je kromě požadavků bodu M.A.305 provozovatel povinen používat systém technického deníku letadla, který obsahuje o každém letadle následující informace:

1.

informace o každém letu nezbytné k zajištění zachování bezpečnosti letů,

2.

platné osvědčení o uvolnění letadla do provozu,

3.

platné prohlášení o údržbě udávající stav údržby letadla a jaká je nejbližší povinná plánovaná nebo mimořádná údržba s tím, že příslušný úřad může schválit, aby prohlášení o údržbě bylo vedeno jinde,

4.

všechny neodstraněné odložené závady ovlivňující provoz letadla,

5.

všechny nezbytné pomocné instrukce o opatřeních na podporu údržby.

b)

Systém technického deníku letadla a každá jeho následná změna musí být schválena příslušným úřadem.

c)

Provozovatel je povinen zajistit, že technický deník letadla je uchováván třicet šest měsíců po posledním záznamu.

M.A.307   Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a)

Vlastník nebo provozovatel zajistí, aby záznamy zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 byly převedeny s letadlem převáděným natrvalo jinému vlastníkovi nebo provozovateli a aby byl případně převeden také technický deník provozovatele podle bodu M.A.306.

b)

Vlastník zajistí, pokud uzavřel smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti na úkoly spojené s řízením zachování letové způsobilosti, aby byly záznamy zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 převedeny této organizaci.

c)

Období předepsaná pro uchovávání záznamů nadále platí pro nového vlastníka, provozovatele nebo organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

HLAVA D

NORMY ÚDRŽBY

M.A.401   Údaje pro údržbu

a)

Osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla musí mít přístup a užívat pouze použitelné platné údaje pro údržbu při provádění údržby včetně modifikací a oprav.

b)

Pro účel této části jsou použitelné údaje pro údržbu:

1.

jakýkoliv použitelný požadavek, postup, norma nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2.

jakýkoliv použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3.

použitelné instrukce pro zachování letové způsobilosti, vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

4.

jakékoliv použitelné údaje vydané podle bodu 145.A.45 písm. d).

c)

Osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla zajistí, aby veškeré použitelné údaje pro údržbu byly platné a snadno dostupné pro použití, pokud jsou požadovány. Osoba nebo organizace zavede použitelný systém technologických karet nebo technologických postupů a buď přesně přepíše údaje pro údržbu do těchto technologických karet nebo technologických postupů, nebo vytvoří přesný odkaz na jednotlivý úkol údržby nebo odpovídající úkoly údržby obsažené v těchto údajích pro údržbu.

M.A.402   Provádění údržby

a)

Veškerá údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem, který sleduje metody, technologie, normy a pokyny stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401. Kromě toho musí být po každém úkolu údržby s vlivem na bezpečnost letu provedena nezávislá prohlídka, pokud není jinak stanoveno přílohou II (část 145) nebo odsouhlaseno příslušným úřadem.

b)

Veškerá údržba musí být prováděna za použití nářadí, vybavení a materiálu stanoveného v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401, pokud příloha II (čás 145) nestanoví jinak. Kde je to nezbytné, nářadí a vybavení musí být kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů.

c)

Prostory, ve kterých je údržba prováděna, musí být vhodně uspořádané a čisté z hlediska nečistoty a kontaminace.

d)

Veškerá údržba musí být prováděna v rámci jakýchkoliv omezení pro prostředí stanovených v údajích pro údržbu podle bodu M.A.401.

e)

V případě špatného počasí nebo dlouhodobé údržby musí být použity odpovídající provozní prostory.

f)

Po dokončení veškeré údržby musí být provedeno obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení a jakékoliv další nepotřebné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět.

M.A.403   Závady letadel

a)

Každá závada letadla, která by mohla ohrozit bezpečnost letu, musí být odstraněna před dalším letem.

b)

Pouze oprávněný osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 1, bodu M.A.801 písm. b) odst. 2, bodu M.A.801 písm. c), bodu M.A.801 písm. d) nebo přílohy II (část 145) může rozhodnout, za použití údajů pro údržbu podle bodu M.A.401, jestli by závada na letadle mohla ohrozit bezpečnost letu, a proto rozhodne, kdy a jaká nápravná opatření musí být přijata před dalším letem a které odstranění závady může být odloženo. Nicméně, to se nevztahuje na případy, kdy:

1.

pilot používá seznam minimálního vybavení, který je stanoven příslušným úřadem, nebo

2.

jsou závady letadel definovány příslušným úřadem jako přijatelné.

c)

Každá závada letadla, která by neohrozila bezpečnost letu, musí být odstraněna, jakmile je to možné, poté, co byla závada letadla poprvé zjištěna a v rámci jakýchkoliv omezení stanovených v údajích pro údržbu.

d)

Každá závada, která není odstraněna před letem, musí být zaznamenána do systému záznamů údržby letadla podle bodu M.A.305, nebo do systému technického deníku provozovatele podle bodu M.A.306, podle použitelnosti.

HLAVA E

LETADLOVÉ CELKY

M.A.501   Zástavba

a)

Žádný letadlový celek nesmí být zastavěn, pokud není ve vyhovujícím stavu, nebyl odpovídajícím způsobem uvolněn do provozu formulářem 1 EASA nebo rovnocenným dokladem a není označen v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (ES) č. 748/2012,, pokud příloha I (část 21) uvedeného nařízení (), příloha II (část 145) nebo hlava F oddílu A přílohy I tohoto nařízení nestanoví jinak.

b)

Před zástavbou letadlového celku do letadla je osoba nebo organizace oprávněná k údržbě povinná zajistit, že konkrétní letadlový celek je vhodný k zástavbě, pokud se na něj mohou vztahovat odlišné modifikace nebo příkazy k zachování letové způsobilosti.

c)

Normalizované součásti musí být do letadla nebo do letadlového celku zastavěny pouze tehdy, když normalizovanou součást přesně stanoví údaje pro údržbu. Normalizované součásti musí být zastavěny pouze tehdy, když jsou doprovázeny dokladem o shodě, který odkazuje na použitou normu.

d)

Materiál, který je buď polotovar, nebo spotřební materiál, se použije na letadlo nebo letadlový celek pouze tehdy, pokud tak výrobce letadla nebo letadlového celku stanoví v odpovídajících údajích pro údržbu nebo jak je stanoveno v příloze II (část 145). Takový materiál musí být použit, pouze pokud splňuje požadované podmínky a má odpovídající vysledovatelnost. Veškerý materiál musí být doprovázen dokumentací vztahující se jednoznačně ke konkrétnímu materiálu a obsahující prohlášení o shodě se stanovenou specifikací a výrobní i dodavatelský zdroj.

M.A.502   Údržba letadlových celků

a)

Vyjma letadlových celků uvedených v bodě 21A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 musí být údržba letadlových celků prováděna organizacemi odpovídajícím způsobem oprávněnými k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo přílohy II (část 145).

b)

Odchylně od písmene a) může být údržba letadlového celku v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo vysloví-li s tím souhlas příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena organizací s kvalifikací kategorie A oprávněnou v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145), jakož i osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 pouze tehdy, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v letadle. Taková organizace nebo osvědčující personál však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto písmena nevztahuje. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla do provozu podle bodu M.A.801.

c)

Odchylně od písmene a) může být údržba celku motoru/pomocné energetické jednotky (dále jen „APU“) v souladu s údaji pro údržbu motoru/APU, nebo vysloví-li s tím souhlas příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena organizací s kvalifikací kategorie B oprávněnou v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145) pouze tehdy, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v motoru/APU. Taková organizace s kvalifikací kategorie B však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto písmena nevztahuje.

d)

Odchylně od písm. a) a bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být údržba zastavěného letadlového celku, je-li součástí letadla ELA1, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu, nebo je z něj dočasně sejmut, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 s výjimkou:

1.

generální opravy letadlových celků kromě motorů a vrtulí a

2.

generální opravy motorů a vrtulí u jiných letadel než certifikovaných podle CS-VLA, CS-22 a LSA.

Údržba letadlových celků prováděná v souladu s písmenem d) nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA, ale podléhá požadavkům na uvolnění letadla stanoveným v bodě M.A.801.

e)

Údržbu letadlových celků uvedených v bodě 21A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 musí provádět organizace s kvalifikací kategorie A oprávněná v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo částí 145, osvědčující personál uvedený v bodě M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo pilot–vlastník uvedený v bodě M.A.801 písm. b) odst. 3, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v letadle nebo dočasně sejmuty pro usnadnění přístupu. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA, ale podléhá požadavkům na uvolnění letadla stanoveným v bodě M.A.801.

M.A.503   Letadlové celky s omezenými provozními lhůtami

a)

Zastavěné letadlové celky s omezenými provozními lhůtami nepřekročí schválenou provozní lhůtu, jak je stanoveno ve schváleném programu údržby a v příkazech k zachování letové způsobilosti, nestanoví-li bod M.A.504 písm. c) jinak.

b)

Schválená provozní lhůta se vyjadřuje podle potřeby kalendářní dobou, letovými hodinami, počtem přistání nebo počtem cyklů.

c)

Při skončení schválené provozní lhůty musí být letadlový celek z letadla vyjmut za účelem údržby, případně za účelem likvidace u letadlových celků s certifikovanou provozní lhůtou.

M.A.504   Řízení letadlových celků neschopných provozu

a)

Letadlový celek musí být považován za neschopný provozu za jedné z následujících okolností:

1.

vypršení provozní lhůty, jak je definováno v programu údržby,

2.

nevyhovění použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a dalším požadavkům na zachování letové způsobilosti stanoveným agenturou,

3.

nedostatek nezbytných informací k určení stavu letové způsobilosti nebo vhodnosti zástavby,

4.

doklad o závadách nebo nesprávných činnostech,

5.

účast na události nebo letecké nehodě pravděpodobně ovlivňujících jeho provozuschopnost.

b)

Letadlové celky neschopné provozu musí být označeny a uchovány na zabezpečeném místě pod řízením organizace oprávněné k údržbě, dokud není učiněno rozhodnutí o budoucím stavu takového letadlového celku. Osoba nebo organizace, která prohlásila letadlový celek za neschopný provozu, však může v případě letadla, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu a je jiné než velké letadlo, převést jeho správu poté, co jej určila za neschopný provozu, na vlastníka letadla, je-li o tomto převodu učiněn záznam v letadlové knize, motorové knize nebo v knize letadlového celku.

c)

Letadlové celky, které dosáhly své certifikované omezené lhůty nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada, musí být klasifikovány jako nepoužitelné a nesmí být povoleno vrácení letadlového celku do systému dodávek, ledaže certifikovaná omezená lhůta byla prodloužena nebo bylo schváleno řešení opravou podle bodu M.A.304.

d)

Každá osoba nebo organizace odpovědná podle této přílohy (část M) musí v případě nepoužitelných letadlových celků podle písmene c):

1.

uchovat takový letadlový celek na místě podle písmene b), nebo

2.

zařídit, že letadlový celek bude před vzdáním se odpovědnosti za takový letadlový celek poškozen způsobem, který zajistí, že bude neekonomické jej recyklovat nebo opravit.

e)

Odchylně od písmene d) smí osoba nebo organizace odpovědná podle této přílohy (část M) převést odpovědnost za letadlové celky klasifikované jako nepoužitelné na organizaci pro výcvik nebo výzkum bez poškození.

HLAVA F

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.A.601   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí splňovat organizace, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování platnosti oprávnění k údržbě letadel nebo letadlových celků, které nejsou uvedeny v bodě M.A.201 písm. g).

M.A.602   Žádost

Žádost o vydání nebo změnu oprávnění organizace k údržbě se podává na formuláři a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

M.A.603   Rozsah oprávnění

a)

Organizace zapojené do činností upravených touho hlavou nesmějí provádět svou činnost bez schválení příslušným úřadem. Dodatek V přílohy I (část M) stanoví vzorové osvědčení pro toto oprávnění.

b)

Příručka organizace údržby uvedená v bodě M.A.604 určuje rozsah prací, které se považují za podstatu oprávnění. Dodatek IV přílohy I (část M) definuje všechny třídy a kvalifikace dosažitelné podle hlavy F této přílohy (část M).

c)

Organizace oprávněná k údržbě smí zhotovit, ve shodě s údaji pro údržbu, omezenou řadu součástí pro použití v průběhu prací prováděných v jejích vlastních provozních prostorech, jak je uvedeno v příručce organizace údržby.

M.A.604   Příručka organizace údržby

a)

Organizace údržby musí vytvořit příručku obsahující alespoň následující informace:

1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace bude vždy pracovat v souladu s přílohou I (část M) a příručkou,

2.

rozsah práce organizace,

3.

titul(y) a jméno(a) osoby(osob) zmíněných v bodě M.A.606 písm. b),

4.

organizační schéma znázorňující vazby odpovědnosti mezi osobou (osobami) zmíněnou(ými) v bodě M.A.606 písm. b),

5.

seznam osvědčujícího personálu s rozsahem jeho oprávnění,

6.

seznam míst, kde se provádí údržba, spolu s obecným popisem provozních prostor,

7.

postupy upřesňující, jak organizace k údržbě zajišťuje vyhovění této části,

8.

postup(y) změn příručky organizace údržby.

b)

Příručku organizace údržby a její změny musí schválit příslušný úřad.

c)

Odchylně od písmene b) mohou být méně významné změny příručky schváleny prostřednictvím postupů (dále jen „nepřímé schválení“).

M.A.605   Provozní prostory

Organizace je povinna zajistit, že:

a)

Jsou zajištěny provozní prostory pro všechny plánované práce, specializované dílny a prostory jsou vhodně odděleny k zabezpečení ochrany před znečištěním a vlivem okolního prostředí.

b)

Jsou zajištěny kanceláře pro řízení všech plánovaných prací, především pro kompletaci záznamů o údržbě.

c)

Jsou zajištěny bezpečné skladovací prostory pro letadlové celky, vybavení, nářadí a materiál. Skladovací podmínky musí zajišťovat oddělení letadlových celků a materiálu neschopného provozu od všech ostatních letadlových celků, materiálu, vybavení a nářadí. Skladovací podmínky musí být v souladu s pokyny výrobce a přístup do nich musí být omezen na oprávněný personál.

M.A.606   Požadavky na personál

a)

Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškerá údržba požadovaná zákazníkem může být financována a provedena na úrovni požadované touto částí.

b)

Musí být jmenována osoba nebo skupina osob odpovědná za zajištění toho, že organizace vždy vyhovuje této části. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

c)

Všechny osoby uvedené v písmenu b) musí mít odpovídající znalosti a odpovídající praxi spojenou s údržbou letadel nebo letadlového celku.

d)

Organizace musí mít vhodný personál pro běžně očekávanou práci, na kterou je uzavřena smlouva. Použití personálu, se kterým jsou dočasně uzavřeny subdodavatelské smlouvy, je dovoleno v případě nárůstu běžně očekávané práce, na kterou je uzavřena smlouva, a pouze pro personál nevydávající osvědčení o uvolnění do provozu.

e)

Musí být prokázána a zaznamenána kvalifikace veškerého personálu zapojeného do údržby.

f)

Personál, který provádí specializované úkoly, takové jako jsou sváření, nedestruktivní zkoušení/prohlídka kromě barevné indikace, musí být kvalifikován v souladu s úředně uznávanými normami.

g)

Organizace údržby musí mít dostatečný osvědčující personál pro vydávání osvědčení o uvolnění do provozu pro letadla a letadlové celky podle bodů M.A.612 a bodu M.A.613. Personál musí vyhovovat požadavkům přílohy III (část 66).

h)

Odchylně od písmene g) může organizace využít osvědčující personál s kvalifikací podle následujících ustanovení, poskytuje-li podporu při údržbě provozovatelům zabývajícím se obchodním provozem, s výhradou odpovídajících postupů, které je třeba schválit jako součást příručky organizace:

1.

Pro opakovaný příkaz k zachování letové způsobilosti, který zvláště uvádí, že letová posádka může provádět takový příkaz k zachování letové způsobilosti, může organizace vydat veliteli letadla omezené oprávnění osvědčujícího personálu na základě průkazu způsobilosti letové posádky za předpokladu, že organizace zajistí provedení dostatečného praktického výcviku k zajištění toho, že tento personál bude schopen dokončit příkaz k zachování letové způsobilosti na požadované úrovni.

2.

V případě letadla provozovaného daleko od podpůrného místa může organizace vydat veliteli letadla omezené oprávnění osvědčujícího personálu na základě průkazu způsobilosti letové posádky za předpokladu, že organizace zajistí provedení dostatečného praktického výcviku k zajištění toho, že tento personál bude schopen dokončit úkol na požadované úrovni.

M.A.607   Osvědčující personál

a)

Kromě bodu M.A.606 písm. g) může osvědčující personál uplatňovat svá práva, jen pokud organizace zajistí, že:

1.

osvědčující personál může prokázat, že splňuje požadavky bodu 66.A.20 písm. b) přílohy III (část 66), vyjma případů, kdy příloha III (část 66) odkazuje na právní předpis členského státu, neboť v těchto případech musí personál splňovat požadavky takového právního předpisu, a

2.

osvědčující personál má patřičnou znalost příslušných letadel nebo letadlových celků, na nichž má být provedena údržba, včetně souvisejících organizačních postupů.

b)

V následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě jiném, než je hlavní technická základna, kde není příslušný osvědčující personál k dispozici, organizace údržby, která uzavřela dodavatelské smlouvy zajišťující údržbu, může vydat jednorázové oprávnění k osvědčování:

1.

jednomu ze svých zaměstnanců, který je držitelem typové kvalifikace na letadlo odpovídající technologie, konstrukce a systémů, nebo

2.

osobě, která má praxi v údržbě alespoň tři roky a je držitelem platného průkazu způsobilosti ICAO k údržbě letadel předepsané pro typ letadla požadující osvědčení, s podmínkou, že v tomto místě není organizace odpovídajícím způsobem oprávněná podle této části a organizace, která uzavřela dodavatelské smlouvy, získala a eviduje praxi a průkaz způsobilosti dané osoby.

Všechny tyto případy musí být ohlášeny příslušnému úřadu do sedmi dnů od vydání takového oprávnění k osvědčování. Organizace oprávněná k údržbě vydávající jednorázové oprávnění k osvědčování zajistí, aby byla překontrolována každá údržba, která by mohla ovlivnit bezpečnost letu.

c)

Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává všechny podrobnosti týkající se osvědčujícího personálu a udržuje platný seznam veškerého osvědčujícího personálu spolu s rozsahem jeho oprávnění jako součást příručky organizace podle bodu M.A.604 písm. a) odst. 5.

M.A.608   Letadlové celky, vybavení a nářadí

a)

Organizace musí:

1.

mít vybavení a nářadí stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.609 nebo ověřené rovnocenné vybavení a nářadí, jak uvádí seznam v příručce organizace údržby, nezbytné pro každodenní údržbu v rámci rozsahu oprávnění a

2.

prokázat, že má přístup ke všemu ostatnímu vybavení a nářadí, které se používá příležitostně.

b)

Nářadí a vybavení musí být kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů. Organizace vede záznamy o takovém cejchování a použitých normálech.

c)

Organizace musí prohlédnout, roztřídit a vhodně oddělit veškeré dodávané letadlové celky.

M.A.609   Údaje pro údržbu

Organizace oprávněná k údržbě musí pro provádění údržby včetně modifikací a oprav mít a používat použitelné platné údaje pro údržbu stanovené v bodě M.A.401. V případě, že zákazník poskytl údaje pro údržbu, je nezbytné mít takové údaje, pouze když práce právě probíhá.

M.A.610   Zakázky údržby

Před zahájením údržby musí být odsouhlasena písemná zakázka mezi organizací a organizací požadující provedení údržby s cílem jasně stanovit, jaká údržba má být provedena.

M.A.611   Normy údržby

Veškerá údržba musí být prováděna v souladu s požadavkyhlavy D oddílu A této přílohy (část M).

M.A.612   Osvědčení o uvolnění do provozu letadla

Po dokončení veškeré požadované údržby letadla v souladu s touto hlavou musí být vydáno osvědčení o uvolnění do provozu letadla podle bodu M.A.801.

M.A.613   Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku

a)

Po dokončení veškeré požadované údržby letadlového celku v souladu s touto hlavou musí být vydáno osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu podle bodu M.A.802. Formulář 1 EASA se vydá pouze k letadlovým celkům, u nichž údržba nebyla provedena v souladu s bodem M.A.502 písm. b), bodem M.A.502 písm. d) nebo bodem M.A.502 písm. e), a letadlovým celkům, jež nebyly vyrobeny v souladu s bodem M.A.603 písm. c).

b)

Osvědčení o uvolnění do provozu letadlového celku, formulář 1 EASA, může být vytvořeno z počítačové databáze.

M.A.614   Záznamy údržby

a)

Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává veškeré podrobnosti vykonané práce. Záznamy nezbytné k ověření všech požadavků splněných pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu, včetně uvolňujících dokumentů od subdodavatele, musí být uchovávány.

b)

Organizace oprávněná k údržbě poskytne vlastníkovi letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv specifických údajů o opravě/modifikaci použitých při prováděných opravách/modifikacích.

c)

Organizace oprávněná k údržbě uchovává kopii všech záznamů o údržbě a jakýchkoliv s ní souvisejících údajů pro údržbu 3 roky ode dne uvolnění letadla nebo letadlového celku, k němuž se práce vztahovala, z organizace oprávněné k údržbě.

1.

Záznamy podle tohoto odstavce se ukládají způsobem, který zajistí ochranu před poškozením, pozměněním a odcizením.

2.

Veškeré počítačové technické vybavení používané k zajištění zálohy dat je skladováno na jiném místě, než kde jsou pracovní údaje, v prostředí, které zajistí, že záložní údaje zůstanou v dobrém stavu.

3.

V případě, že organizace oprávněná k údržbě ukončí svůj provoz, veškeré uchovávané záznamy o údržbě za poslední tři roky se předají poslednímu vlastníkovi nebo zákazníkovi daného letadla nebo letadlového celku nebo jsou uchovávány tak, jak stanoví příslušný úřad.

M.A.615   Práva organizace

Organizace oprávněná k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) smí:

a)

provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce organizace údržby;

b)

sjednávat pod vedením organizace údržby provedení zvláštních služeb u jiné vhodně kvalifikované organizace, na základě příslušných postupů stanovených v rámci příručky organizace údržby přímo schválené příslušným úřadem;

c)

provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, pro kterou má oprávnění, na libovolném místě, vznikne-li taková potřeba buď z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou údržbu za předpokladu splnění podmínek stanovených v příručce organizace údržby;

d)

vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby podle bodu M.A.612 nebo M.A.613.

M.A.616   Kontrola organizace

K zajištění toho, že organizace oprávněná k údržbě nadále plní požadavky této hlavy, musí pravidelně organizovat kontroly organizace.

M.A.617   Změny organizace oprávněné k údržbě

Za účelem umožnění příslušnému úřadu určit, zda jsou neustále plněny požadavky této části, musí organizace oprávněná k údržbě oznámit úřadu jakýkoliv návrh k provedení libovolných následujících změn, dříve než se takové změny uskuteční:

1.

názvu organizace,

2.

místa organizace,

3.

dalších míst organizace,

4.

odpovědného vedoucího,

5.

kterékoliv osoby stanovené v bodě M.A.606 písm. b),

6.

provozních prostor, vybavení, nářadí, materiálů, postupů, rozsahu práce a osvědčujícího personálu, které by mohly oprávnění ovlivnit.

V případě navrhovaných změn personálu, které nejsou vedení předem známy, musí být tyto změny oznámeny při nejbližší příležitosti.

M.A.618   Zachování platnosti oprávnění

a)

Oprávnění se vydává na neomezenou dobu. Musí zůstat platné pod podmínkou:

1.

trvalého plnění požadavků této části organizací v souladu s opatřeními, která jsou spojená s řešením nálezů stanovených v bodě M.A.619,

2.

umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou plněny požadavky této části,

3.

že se jej držitel nevzdá, nebo nebude zrušeno.

b)

Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení musí být osvědčení o oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

M.A.619   Nálezy

a)

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části M, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části M, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c)

Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.605 musí držitel oprávnění organizace k údržbě stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

HLAVA G

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.701   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí být splněny organizací, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti letadel.

M.A.702   Žádost

Žádost o vydání nebo změnu oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti se podává na formuláři a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

M.A.703   Rozsah oprávnění

a)

Oprávnění je uvedeno v osvědčení obsaženém v dodatku VI a vydaném příslušným úřadem.

b)

Odchylně od písmene a) musí být pro obchodní leteckou dopravu oprávnění součástí osvědčení leteckého provozovatele vydaného příslušným úřadem pro provozovaná letadla.

c)

Rozsah prací, který je považován za podstatu oprávnění, musí být přesně stanoven ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.704.

M.A.704   Výklad řízení zachování letové způsobilosti

a)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti vytvoří výklad řízení zachování letové způsobilosti obsahující následující informace:

1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že organizace bude vždy pracovat v souladu s touto částí a výkladem,

2.

rozsah práce organizace,

3.

titul(y) a jméno(a) osoby (osob) zmíněné(ých) v bodě M.A.706 písm. a), bodě M.A.706 písm. c), bodě M.A.706 písm. d) a bodě M.A.706 písm. i),

4.

organizační schéma znázorňující vazby odpovědnosti mezi všemi osobami zmíněnými v bodě M.A.706 písm. a), c), d) a i),

5.

seznam personálu, který provádí kontrolu letové způsobilosti, podle bodu M.A.707, případně s uvedením pracovníků oprávněných vydávat povolení k letu v souladu s bodem M.A.711 písm. c),

6.

obecný popis a umístění provozních prostor,

7.

postupy upřesňující, jak organizace k řízení zachování letové způsobilosti zajišťuje vyhovění této části,

8.

postupy změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti,

9.

seznam schválených programů údržby letadla nebo v případě letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, seznam „typových“ a „základních“ programů údržby.

b)

Výklad řízení zachování letové způsobilosti a jeho změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c)

Odchylně od písmene b) mohou být méně významné změny výkladu schváleny nepřímo postupem nepřímého schválení. Postup nepřímého schválení musí definovat přípustnou méně významnou změnu, musí být stanoven organizací k řízení zachování letové způsobilosti jako součást výkladu a schválen příslušným úřadem, který je za tuto organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

M.A.705   Provozní prostory

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti zajistí pro personál stanovený v bodě M.A.706 vhodné kanceláře na odpovídajícím místě.

M.A.706   Požadavky na personál

a)

Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškeré činnosti spojené s řízením zachování letové způsobilosti mohou být financovány a prováděny v souladu s touto částí.

b)

Pro obchodní leteckou dopravu musí být odpovědný vedoucí, podle písmene a), osoba, která má také statutární pravomoc k zajišťování, že veškerý provozovatelův provoz bude financován a prováděn na úrovni požadované pro vydání osvědčení leteckého provozovatele.

c)

Musí být jmenována osoba nebo skupina osob odpovědná za zajištění, že organizace vždy vyhovuje této hlavě. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

d)

Pro obchodní leteckou dopravu musí odpovědný vedoucí určit jmenovaného vedoucího pracovníka. Tato osoba musí být odpovědná za řízení a dozor nad činnostmi spojenými se zachováním letové způsobilosti, v souladu s písmenem c).

e)

Jmenovaný vedoucí pracovník zmíněný v písmenu d) nesmí být zaměstnán v organizaci oprávněné podle části 145 smluvně vázané vůči provozovateli, pokud tak není výslovně odsouhlaseno příslušným úřadem.

f)

Organizace musí mít dostatečný vhodně kvalifikovaný personál pro provádění očekávané práce.

g)

Všechny osoby podle písmen c) a d) musí být schopny prokázat odpovídající znalosti, vzdělání a odpovídající praxi spojenou se zachováním letové způsobilosti letadel.

h)

Musí být zaznamenána kvalifikace veškerého personálu zapojeného do řízení zachování letové způsobilosti.

i)

Pokud jde o organizace, které prodlužují osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.711 písm. a) odst. 4 a bodem M.A.901 písm. f), musí organizace jmenovat k tomu oprávněné osoby, podléhající schválení příslušným úřadem.

j)

Organizace musí ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti stanovit a aktualizovat titul(y) a jméno(a) osoby (osob) zmíněné(ých) v bodě M.A.706 písm. a), bodě M.A.706 písm. c), bodě M.A.706 písm. d) a v bodě M.A.706 písm. i).

k)

Pro všechna velká letadla a letadla používaná v obchodní letecké dopravě organizace stanoví a kontroluje způsobilost personálu zapojeného do řízení zachování letové způsobilosti, kontroly letové způsobilosti letadel a/nebo auditů jakosti v souladu s postupem a normou odsouhlasenými příslušným úřadem.

M.A.707   Personál kontroly letové způsobilosti

a)

Aby organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti byla oprávněna provádět kontroly letové způsobilosti a případně vydávat povolení k letu, musí mít vhodný personál kontroly letové způsobilosti pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení podle hlavy I oddílu A a případně pro vydávání povolení k letu podle bodu M.A.711 písm. c):

1.

Pro veškerá letadla, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vysokoškolské či rovnocenné vnitrostátní vzdělání v oblasti letectví;

c)

výcvik v letecké údržbě;

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na ustanovení písmen a) až d) může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vysokoškolské či rovnocenné vnitrostátní vzdělání v oblasti letectví;

c)

odpovídající výcvik v letecké údržbě;

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na ustanovení písmen a) až d) může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a).

b)

Personálu kontroly letové způsobilosti jmenovanému organizací oprávněnou k zachování letové způsobilosti může být vydáno oprávnění prostřednictvím organizace oprávněné k zachování letové způsobilosti, pouze pokud byla úředně přijatá příslušným úřadem po vyhovujícím dokončení kontroly letové způsobilosti pod dozorem.

c)

Organizace zajistí, že personál kontroly letové způsobilosti letadel může prokázat odpovídající nedávnou praxi v řízení zachování letové způsobilosti.

d)

Totožnost personálu kontroly letové způsobilosti musí být zjištěna prostřednictvím uvedení každé osoby na seznamu ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti, společně s odkazem na jejich oprávnění ke kontrole letové způsobilosti.

e)

Organizace uchovává záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti, které musí obsahovat podrobnosti o držení odpovídající kvalifikace, společně s přehledem odpovídající praxe a výcviku v řízení zachování letové způsobilosti a kopii oprávnění. Tyto záznamy musí být uchovávány dva roky od doby, co personál kontroly letové způsobilosti opustil organizaci.

M.A.708   Řízení zachování letové způsobilosti

a)

Veškeré řízení zachování letové způsobilosti musí být prováděno podle části M oddílu A hlavy C.

b)

Pro každé řízené letadlo musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti:

1.

vytvořit a řídit program údržby pro řízené letadlo, včetně jakéhokoliv použitelného programu spolehlivosti,

2.

předložit program údržby letadla a jeho změny příslušnému úřadu ke schválení, nevztahuje-li se na něj postup nepřímého schválení podle bodu M.A.302 písm. c), a poskytnout kopii programu vlastníkovi letadla, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu,

3.

řídit schválení modifikace a oprav,

4.

zajistit, že veškerá údržba je prováděna v souladu se schváleným programem údržby a uvolňována podle hlavy H oddílu A této přílohy (část M),

5.

zajistit, že veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti a provozní příkazy s vlivem na zachování letové způsobilosti jsou provedeny,

6.

zajistit, že veškeré závady zjištěné během plánované údržby nebo hlášené jsou odstraněny dotyčnou organizací oprávněnou k údržbě,

7.

zajistit, že letadlo je předáno dotyčné organizaci oprávněné k údržbě, kdykoliv je to nezbytné,

8.

koordinovat plánovanou údržbu, provedení příkazů k zachování letové způsobilosti, výměnu součástí s omezenými provozními lhůtami a prohlídku letadlových celků k zajištění, že práce je prováděna správně,

9.

řídit a archivovat veškeré záznamy zachování letové způsobilosti nebo provozovatelův technický deník,

10.

zajistit, že dokument o hmotnosti a vyvážení odráží současný stav letadla.

c)

V případě obchodní letecké dopravy, když provozovatel není odpovídajícím způsobem oprávněn podle části 145, musí provozovatel uzavřít písemnou smlouvu o provádění údržby mezi ním a organizací oprávněnou podle části 145 nebo jiným provozovatelem, která podrobně popisuje činnosti stanovené v bodě M.A.301 odst. 2, 3, 5 a 6, zajišťuje, že veškerá údržba je bezpodmínečně prováděna organizací oprávněnou k údržbě podle části 145 a charakterizuje podporu úloh jakosti podle bodu M.A.712 písm. b). Smlouvy o poskytování údržby letadel na technické základně, plánované traťové údržby a údržby motorů, společně se všemi změnami, musí být schváleny příslušným úřadem. Nicméně, v případě:

1.

letadla vyžadujícího neplánovanou traťovou údržbu smí být uzavřena smlouva ve formě samostatných zakázek vztahujících se k organizaci k údržbě podle části 145,

2.

údržby letadlového celku, včetně údržby motoru, smí být smlouva zmiňovaná v písmeni c) uzavřena ve formě samostatných zakázek vztahujících se k organizaci k údržbě podle části 145.

M.A.709   Dokumentace

a)

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti musí k provádění úkolů pro zachování letové způsobilosti stanovených v bodě M.A.708 mít a užívat aktuálně platné údaje pro údržbu podle bodu M.A.401. Tyto údaje může poskytnout vlastník nebo provozovatel s výhradou příslušné smlouvy s tímto vlastníkem nebo provozovatelem uzavřené. V takovém případě musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti tyto údaje uchovávat jen po dobu trvání smlouvy, nejsou-li vyžadovány podle bodu M.A.714.

b)

Pro letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, může organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti vypracovat „základní“ a/nebo „typové“ programy údržby, aby bylo možné vydat první oprávnění a/nebo rozšířit rozsah oprávnění i bez uzavření smluv podle dodatku I této přílohy (část M). Tyto „základní“ a/nebo „typové“ programy údržby však nevylučují nutnost vypracovat ve stanovené lhůtě náležitý program údržby letadla v souladu s bodem M.A.302 před uplatněním práv uvedených v bodě M.A.711.

M.A.710   Kontrola letové způsobilosti

a)

Ke splnění požadavků kontroly letové způsobilosti letadel podle bodu M.A.901 se provede plně dokumentovaná kontrola záznamů letadla organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, aby se přesvědčila, že:

1.

byly řádně zaznamenány letové hodiny, a s tím spojené počty letů, draku, motoru a vrtule a

2.

letová příručka je použitelná pro konfiguraci letadla a odpovídá poslední změně a

3.

byla provedena veškerá údržba plánovaná na letadle v souladu se schváleným programem údržby a

4.

veškeré známé závady byly odstraněny či případně postoupeny dále řízeným způsobem a

5.

veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti byly uplatněny a řádně zapsány a

6.

veškeré modifikace a opravy provedené na letadle byly zapsány a jsou v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 a

7.

všechny letadlové celky s omezenou provozní lhůtou zastavěné na letadle jsou řádně označeny, zapsány a nepřekročily schválené omezené provozní lhůty a

8.

veškerá údržba byla uvolněna v souladu s přílohou I (část M) a

9.

aktuální dokument hmotnosti a vyvážení odráží konfiguraci letadla a je platný a

10.

letadlo vyhovuje poslední změně jeho typového návrhu, který je schválen agenturou a

11.

pokud je vyžadováno, má letadlo osvědčení hlukové způsobilosti odpovídající aktuální konfiguraci letadla v souladu s hlavou I přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Personál kontroly letové způsobilosti organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti provádí fyzické posudky letadel. Pro tyto posudky je personálu kontroly letové způsobilosti, který není odpovídajícím způsobem kvalifikován podle přílohy III (část 66), takový kvalifikovaný personál nápomocen.

c)

Prostřednictvím fyzických posudků letadel personál kontroly letové způsobilosti zajistí, že:

1.

veškeré požadované označení a štítky jsou řádně umístěny,

2.

letadlo vyhovuje jeho schválené letové příručce,

3.

konfigurace letadla vyhovuje schválené dokumentaci,

4.

nebyly nalezeny žádné zjevné závady, které by nebyly odstraněny podle bodu M.A.403,

5.

nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi letadlem a dokumentovanou kontrolou záznamů letadla podle písmene a).

d)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. a) může být kontrola letové způsobilosti připravována během maximálního období 90 dnů bez ztráty návaznosti na plán kontroly letové způsobilosti, aby bylo umožněno provedení fyzické kontroly během kontroly údržby.

e)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15b EASA) nebo doporučení k vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA) podle dodatku III přílohy I (část M) může být vydáno pouze:

1.

personálem kontroly letové způsobilosti oprávněným odpovídajícím způsobem podle bodu M.A.707 jménem organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti nebo osvědčujícím personálem v případech stanovených v bodě M.A.901 písm. g) a

2.

když je personál přesvědčen, že kontrola letové způsobilosti byla řádně provedena a že neexistuje žádný nesoulad, o kterém je známo, že ohrožuje bezpečnost letu.

f)

Kopie každého osvědčení kontroly letové způsobilosti vydaného nebo prodlouženého pro letadlo se zasílá členskému státu zápisu do rejstříku tohoto letadla během 10 dnů.

g)

Úkoly kontroly letové způsobilosti nesmí být předmětem subdodavatelských smluv.

h)

Pokud je výsledek kontroly letové způsobilosti neprůkazný, musí být informován příslušný úřad co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku, kdy organizace zjistila stav, kterého se kontrola týká.

M.A.711   Práva organizace

a)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) smí:

1.

řídit zachování letové způsobilosti letadel s výjimkou těch, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, uvedených v osvědčení o oprávnění;

2.

řídit zachování letové způsobilosti letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, jsou-li uvedena jak v jejím osvědčení o oprávnění, tak v osvědčení leteckého provozovatele (AOC);

3.

dohodnout provedení omezených úkolů zachování letové způsobilosti s některou dodavatelskou organizací, která pracuje v rámci jejího systému jakosti a je uvedená v osvědčení o oprávnění;

4.

prodloužit za podmínek bodu M.A.901 písm. f) osvědčení kontroly letové způsobilosti, které bylo vydáno příslušným úřadem nebo jinou organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M).

b)

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti zaregistrovaná v jednom z členských států může být navíc oprávněná provádět kontroly letové způsobilosti podle bodu M.A.710 a:

1.

vydávat příslušná osvědčení kontroly letové způsobilosti a prodlužovat je ve stanovené lhůtě za podmínek stanovených v bodě M.A.901 písm. c) odst. 2 nebo v bodě M.A.901 písm. e) odst. 2 a

2.

vydávat doporučení ke kontrole letové způsobilosti příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

c)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti, jejíž oprávnění zahrnuje práva uvedená v bodě M.A.711 písm. b), může být navíc oprávněna vydat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. d) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 pro konkrétní letadlo, pro které je organizace oprávněna vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti potvrzuje soulad se schválenými letovými podmínkami, a to za předpokladu odpovídajícího schváleného postupu ve výkladu uvedeném v bodě M.A.704.

M.A.712   Sytém jakosti

a)

K zajištění, že organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti nadále plní požadavky této hlavy, musí zavést systém jakosti a určit vedoucího jakosti, aby sledoval plnění a dostatečnost postupů požadovaných k zajištění letové způsobilosti letadel. Sledování plnění požadavků musí zahrnovat systém zpětné vazby k odpovědnému vedoucímu k zajištění nápravných opatření, jsou-li nezbytná.

b)

Systém jakosti musí sledovat činnosti vykonávané podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M). Musí alespoň obsahovat následující:

1.

sledování, že veškeré činnosti vykonávané podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M) jsou vykonávány v souladu se schválenými postupy,

2.

sledování, že veškerá smluvně prováděná údržba je prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou,

3.

sledování, že jsou stále plněny požadavky této části.

c)

Záznamy těchto činností musí být uloženy nejméně po dobu 2 let.

d)

Pokud je organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná v souladu s jinou částí, může být systém jakosti kombinovaný s tím, který je požadován jinou částí.

e)

V případě obchodní letecké dopravy musí být systém jakosti uvedený v hlavě G oddílu A této přílohy (část M) integrovanou částí systému jakosti provozovatele.

f)

V případě malých organizací, které neřídí zachování letové způsobilosti letadel používaných pro obchodní leteckou dopravu, může být systém jakosti nahrazen prováděním pravidelných kontrol organizace na základě schválení příslušného úřadu, vyjma případů, kdy organizace vystavuje osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg a nejedná se o balon. V případě, že žádný systém jakosti zaveden není, nesmí organizace zadávat úkoly spojené s řízením zachování letové způsobilosti jiným stranám.

M.A.713   Změny organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti

Za účelem umožnění příslušnému úřadu určit, zda jsou neustále plněny požadavky této části, musí organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti oznámit úřadu jakýkoliv návrh provedení libovolných následujících změn, dříve než se takové změny uskuteční:

1.

názvu organizace,

2.

místa organizace,

3.

dalších míst organizace,

4.

odpovědného vedoucího,

5.

kterékoliv osoby stanovené v bodě M.A.706 písm. c),

6.

provozních prostor, postupů, rozsahu práce a personálu, které by mohly oprávnění ovlivnit.

V případě navrhovaných změn personálu, které nejsou vedení předem známy, musí být tyto změny oznámeny při nejbližší příležitosti.

M.A.714   Uchovávání záznamů

a)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti zaznamenává veškeré podrobnosti o prováděné práci. Uchovávají se záznamy požadované v bodě M.A.305 a případně v bodě M.A.306.

b)

Má-li organizace k řízení zachování letové způsobilosti práva podle bodu M.A.711 písm. b), uchovává kopii každého vydaného, popř. prodlouženého osvědčení kontroly letové způsobilosti a doporučení spolu s veškerou podpůrnou dokumentací. Kromě toho organizace uchovává kopii každého osvědčení kontroly letové způsobilosti, které prodloužila na základě práva podle bodu M.A.711 písm. a) odst. 4.

c)

Má-li organizace k řízení zachování letové způsobilosti práva podle bodu M.A.711 písm. c), uchovává kopii každého povolení k letu vydaného v souladu s bodem 21.A.729 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

d)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti uchovává kopii veškerých záznamů uvedených v písmenech b) a c) dva roky poté, co bylo letadlo trvale vyřazeno z provozu.

e)

Záznamy jsou uloženy způsobem, který zajistí ochranu před poškozením, pozměněním a odcizením.

f)

Veškeré počítačové technické vybavení používané k zajištění zálohy dat je skladováno na jiném místě, než kde jsou pracovní údaje, v prostředí, které zajistí, že záložní údaje zůstanou v dobrém stavu.

g)

Pokud je řízení zachování letové způsobilosti letadla převedeno na jinou organizaci nebo osobu, veškeré uchovávané záznamy jsou předány uvedené organizaci nebo osobě. Období předepsaná pro uchovávání záznamů se nadále vztahují na uvedenou organizaci nebo osobu.

h)

Pokud organizace k řízení zachování letové způsobilosti ukončí svůj provoz, veškeré uchovávané záznamy jsou předány vlastníkovi letadla.

M.A.715   Zachování platnosti oprávnění

a)

Oprávnění musí být vydané na neomezenou dobu. Musí zůstat platné pod podmínkou:

1.

trvalého plnění požadavků této části organizací, v souladu s opatřeními, která jsou spojená s řešením nálezů, jak je stanoveno v bodě M.B.705,

2.

umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou plněny požadavky této části,

3.

že se jej držitel nevzdá, nebo nebude zrušeno.

b)

Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení, musí být osvědčení o oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

M.A.716   Nálezy

a)

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům části M, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům části M, které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c)

Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.705 musí držitel oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

HLAVA H

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU – CRS

M.A.801   Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

a)

Kromě letadel uvolněných do provozu organizací oprávněnou k údržbě v souladu s přílohou II (část 145) musí být osvědčení o uvolnění do provozu vydáno v souladu s touto hlavou.

b)

Letadlo nemůže být uvolněno do provozu, pokud po dokončení každé údržby a po zjištění, že veškerá požadovaná údržba byla provedena, není vydáno osvědčení o uvolnění do provozu:

1.

odpovídajícím osvědčujícím personálem jménem organizace oprávněné k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo

2.

osvědčujícím personálem v souladu s požadavky stanovenými v příloze III (část 66), kromě složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII této přílohy, na které se vztahuje bod 1, nebo

3.

pilotem-vlastníkem v souladu s bodem M.A.803.

c)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být letadlo ELA1, které není využíváno pro obchodní leteckou dopravu, pro provedení složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII této přílohy uvolněno do provozu osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2.

d)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) může vlastník v následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě, kde není k dispozici žádná organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k údržbě podle této přílohy nebo přílohy II (část 145) ani odpovídající osvědčující personál, pověřit jakoukoli osobu, která má nejméně tříletou odpovídající praxi v oblasti údržby a dosáhla odpovídající kvalifikace, aby provedla údržbu podle norem stanovených v hlavě D této přílohy a uvolnila letadlo do provozu. Vlastník je v takovém případě povinen:

1.

získat a v záznamech letadla uchovávat podrobné údaje o všech provedených pracích a o kvalifikaci osoby, která osvědčení vydává, a

2.

zajistit, aby takto provedená údržba byla překontrolována a uvolněna do provozu osobou odpovídajícím způsobem oprávněnou podle bodu M.A.801 písm. b) nebo organizací oprávněnou v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145), a to při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však do sedmi dnů, a

3.

vyrozumět organizaci odpovědnou za řízení zachování letové způsobilosti letadla, je-li s ní uzavřena smlouva podle bodu M.A.201 písm. e), nebo příslušný úřad, není-li taková smlouva uzavřena, a to do sedmi dnů od vystavení takového oprávnění k osvědčování.

e)

V případě uvolnění do provozu v souladu s bodem M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodem M.A.801 písm. c) může být osvědčujícímu personálu nápomocna při vykonávání úkolů údržby jedna nebo více osob pod jeho přímou a neustálou kontrolou.

f)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí obsahovat minimálně:

1.

základní podrobnosti o provedené údržbě;

2.

datum dokončení této údržby;

3.

totožnost organizace a/nebo osoby, která osvědčení o uvolnění do provozu vydává, včetně:

i)

čísla oprávnění organizace oprávněné k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) a osvědčujícího personálu, který osvědčení vydává, nebo

ii)

v případě osvědčení o uvolnění do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodu M.A.801 písm. c) totožnost a případně číslo průkazu způsobilosti osvědčujícího personálu, který osvědčení vydává;

4.

omezení letové způsobilosti nebo provozu, pokud existují.

g)

Odchylně od písmene b) a bez ohledu na ustanovení písmene h) může být v případě, že předepsanou údržbu nelze dokončit, vydáno osvědčení o uvolnění do provozu v rámci schválených omezení letadla. Tato skutečnost spolu se všemi platnými omezeními letové způsobilosti nebo provozu musí být zaznamenána do osvědčení o uvolnění letadla do provozu před jeho vydáním v rámci informací požadovaných v písm. f) odst. 4.

h)

Osvědčení o uvolnění do provozu nesmí být vydáno v případě jakéhokoli známého nevyhovění požadavkům, které ohrožuje bezpečnost letu.

M.A.802   Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

a)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno po dokončení každé údržby letadlového celku v souladu s bodem M.A.502.

b)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou označené jako formulář 1 EASA představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, s výjimkou případů, kdy údržba letadlových celků byla provedena v souladu s bodem M.A.502 písm. b), bodem M.A.502 písm. d) nebo bodem M.A.502 písm. e), neboť v těchto případech údržba podléhá postupům pro uvolnění letadla podle bodu M.A.801.

M.A.803   Opravňování pilotem-vlastníkem

a)

Pilotem-vlastníkem je osoba, která musí:

1.

být držitelem platného průkazu způsobilosti pilota (nebo rovnocenného dokladu), který byl členským státem vydán nebo uznán platným pro typovou nebo třídní kvalifikaci na odpovídající letadlo, a

2.

vlastnit letadlo buď jako výlučný vlastník, nebo spoluvlastník; takový vlastník musí být:

i)

jednou z fyzických osob uvedených na formuláři o zápisu do rejstříku nebo

ii)

členem neziskové právnické osoby zřízené k rekreačním účelům, je-li tato právnická osoba uvedena v dokladu o zápisu do rejstříku jako vlastník nebo provozovatel, s tím, že tento člen se přímo účastní na rozhodování uvedené právnické osoby a je touto právnickou osobou určen k vykonávání údržby, kterou provádí pilot-vlastník.

b)

Pro každé soukromě provozované nesložité motorové letadlo s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, kluzák, motorový kluzák nebo balon smí pilot-vlastník vydat osvědčení o uvolnění do provozu po omezené údržbě, kterou provádí pilot-vlastník, stanovené v dodatku VIII této přílohy.

c)

Rozsah omezené údržby, kterou provádí pilot-vlastník, musí být stanoven v programu údržby letadla uvedeném v bodě M.A.302.

d)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být zapsáno do odpovídajících deníků a obsahovat základní údaje o provedené údržbě, údaje použité pro údržbu, datum dokončení takové údržby a totožnost, podpis a číslo průkazu způsobilosti pilota-vlastníka, který takové osvědčení vydává.

HLAVA I

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC)

M.A.901   Kontrola letové způsobilosti letadel

Aby se zajistila platnost osvědčení letové způsobilosti letadla, provádí se pravidelně kontrola letové způsobilosti letadla a jeho záznamů zachování letové způsobilosti.

a)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti je vydáno v souladu s dodatkem III (formulář 15a nebo 15b EASA) této přílohy po dokončení uspokojivé kontroly letové způsobilosti. Osvědčení kontroly letové způsobilosti je platné jeden rok.

b)

Letadlo v řízeném prostředí je letadlo i) neustále řízené za posledních dvanáct měsíců jedinou organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) a ii) udržované za posledních dvanáct měsíců organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145). To zahrnuje provedené úkoly údržby uvedené v bodě M.A.803 písm. b) a uvolněné do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodu M.A.801 písm. b) odst. 3.

c)

U všech letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která jsou v řízeném prostředí, smí organizace uvedená v písmenu b), jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

u osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí, dvakrát prodloužit jejich platnost vždy na období jednoho roku.

d)

U všech letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která i) nejsou v řízeném prostředí nebo ii) jejichž letová způsobilost je řízena organizací k řízení zachování letové způsobilosti, která není držitelem práv k provádění kontrol letové způsobilosti, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vydáno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném organizací odpovídajícím způsobem oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710.

e)

U letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a u balonů smí jakákoliv organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) a jmenovaná vlastníkem nebo provozovatelem, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

u osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí pod jejím řízením, dvakrát prodloužit jejich platnost vždy na období jednoho roku.

f)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. c) odst. 2 a bodu M.A.901 písm. e) odst. 2 smí organizace řídící zachování letové způsobilosti letadel uvedená v písmenu b) u letadel, která jsou v řízeném prostředí, s výhradou splnění podmínky písmene k) dvakrát prodloužit vždy na období jednoho roku platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, které bylo vydáno příslušným úřadem nebo jinou organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M).

g)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) odst. 2 může být osvědčení kontroly letové způsobilosti u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu a na která se nevztahuje bod M.A.201 písm. i), rovněž vystaveno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném osvědčujícím personálem úředně oprávněným příslušným úřadem a splňujícím ustanovení přílohy III (část 66), jakož i požadavky stanovené v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710 a nesmí být vydáno na více než dva po sobě následující roky.

h)

Kdykoliv okolnosti poukazují na možné ohrožení bezpečnosti, vykoná příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a sám vydá osvědčení kontroly letové způsobilosti.

i)

Kromě případu uvedeného v písmenu h) může příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti a sám vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti také v těchto případech:

1.

když je letadlo spravováno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) umístěnou ve třetí zemi;

2.

u všech balonů a jakýchkoliv jiných letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, pokud o to požádá vlastník.

j)

Provádí-li příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a/nebo vydává-li osvědčení kontroly letové způsobilosti sám, musí vlastník nebo provozovatel příslušnému úřadu poskytnout:

1.

dokumentaci požadovanou příslušným úřadem;

2.

vhodné kanceláře na odpovídajícím místě pro jeho personál a

3.

pokud je to nutné, podporu ze strany personálu, který je odpovídajícím způsobem kvalifikován v souladu s přílohou III (část 66) nebo s rovnocennými požadavky na personál stanovenými v bodě 145.A.30 písm. j) odstavcích 1) a 2) přílohy II (část 145).

k)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti nelze vystavit ani prodloužit, existuje-li důkaz nebo je důvod věřit, že letadlo je letově nezpůsobilé.

M.A.902   Platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti

a)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti se stává neplatným, jestliže:

1.

je pozastaveno nebo zrušeno, nebo

2.

je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti, nebo

3.

letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, nebo

4.

je typové osvědčení, podle kterého bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti, pozastaveno nebo zrušeno.

b)

Letadlo nesmí létat, jestliže je osvědčení letové způsobilosti neplatné, nebo pokud:

1.

zachování letové způsobilosti letadla nebo jakéhokoliv zastavěného letadlového celku v letadle nesplňuje požadavky této části, nebo

2.

letadlo nezůstává ve shodě s typovým návrhem schváleným agenturou, nebo

3.

letadlo bylo provozováno mimo omezení schválené letové příručky nebo osvědčení letové způsobilosti, bez přijetí vhodného opatření, nebo

4.

letadlo bylo účastníkem letecké nehody nebo incidentu, které ovlivnily letovou způsobilost letadla, bez následného vhodného opatření k obnovení letové způsobilosti, nebo

5.

modifikace nebo oprava není v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

c)

Po tom, co se držitel vzdá osvědčení, nebo po jeho zrušení, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vráceno příslušnému úřadu.

M.A.903   Převod letadel zapsaných v leteckém rejstříku v rámci EU

a)

Pokud je převáděno letadlo zapsané v leteckém rejstříku v rámci EU, žadatel musí:

1.

informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom

2.

požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Odchylně od bodu M.A.902 písm. a) odst. 3 musí původní osvědčení kontroly letové způsobilosti zůstat platné do dne uplynutí jeho platnosti.

M.A.904   Letová způsobilost letadel dovážených do EU

a)

Pokud má být letadlo dovezené z třetí země zapsáno do leteckého rejstříku členského státu, musí žadatel:

1.

požádat členský stát zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 a

2.

mít uspokojivě provedenou kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901 u jiného než nového letadla a

3.

mít provedenou veškerou údržbu, která je v souladu se schváleným programem údržby podle bodu M.A.302.

b)

Pokud se organizace k řízení zachování letové způsobilosti přesvědčí, že letadlo splňuje odpovídající požadavky, musí k vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti odeslat členskému státu zápisu do rejstříku zdokumentované doporučení, je-li to použitelné.

c)

Vlastník musí umožnit členskému státu zápisu do rejstříku přístup do letadla z důvodu prohlídky.

d)

Nové osvědčení letové způsobilosti bude vydáno členským státem zápisu do rejstříku, pokud je ubezpečen, že letadlo splňuje požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

e)

Členský stát musí také vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti, obvykle platné 1 rok, pokud nemá členský stát kvůli bezpečnosti důvod omezit jeho platnost.

M.A.905   Nálezy

a)

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze (část M), které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze (část M), které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letu.

c)

Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu M.B.903 určí odpovědná osoba nebo organizace uvedená v bodu M.A.201 plán nápravného opatření a provede nápravné opatření tak, aby vyhověla příslušnému úřadu, během období schváleného tímto úřadem, včetně vhodného nápravného opatření k zabránění opětovnému výskytu daného nálezu a jeho základní příčiny.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNĚ

M.B.101   Rozsah

Tento oddíl stanoví správní požadavky, kterými se musí příslušné úřady řídit při uplatňování a prosazování oddílu A této části.

M.B.102   Příslušný úřad

a)   Obecně

Členský stát musí určit příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení a pro dozor nad zachováním letové způsobilosti. Tento příslušný úřad musí zavést dokumentované postupy a organizační strukturu.

b)   Zdroje

Počet personálu musí být přiměřený k provádění požadavků, jak je podrobně vymezeno v tomto oddílu.

c)   Kvalifikace a výcvik

Veškerý personál zapojený v činnostech, kterými se zabývá tato příloha, musí být odpovídajícím způsobem kvalifikován a mít patřičné znalosti, praxi, počáteční výcvik a pokračovací výcvik k provádění přidělených úkolů.

d)   Postupy

Příslušný úřad musí stanovit postupy podrobně popisující, jakým způsobem je dosaženo vyhovění této příloze (část M).

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

M.B.104   Uchovávání záznamů

a)

Příslušné úřady musí stanovit systém uchovávání záznamů, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydávání, zachování, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení každého osvědčení.

b)

Záznamy pro dozor nad organizacemi oprávněnými v souladu s touto přílohou musí obsahovat minimálně:

1.

žádost o oprávnění organizace,

2.

osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv změn,

3.

kopii programu auditu uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly,

4.

záznamy průběžného dozoru příslušného úřadu, včetně všech záznamů z auditu,

5.

kopie veškeré související korespondence,

6.

podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch),

7.

jakékoliv hlášení od jiných příslušných úřadů, které se vztahuje k dozoru organizace,

8.

výklad organizace nebo příručku a změny,

9.

kopii každého jiného dokumentu přímo schváleného příslušným úřadem.

c)

Období uchovávání záznamů podle písmene b) musí být nejméně 4 roky.

d)

Minimální záznamy pro dozor každého letadla musí obsahovat alespoň kopii:

1.

osvědčení letové způsobilosti letadla,

2.

osvědčení kontroly letové způsobilosti,

3.

doporučení organizace podle hlavy G části A,

4.

hlášení z kontrol letové způsobilosti provedených přímo členským státem,

5.

veškerou související korespondenci vztahující se k letadlu,

6.

podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch),

7.

každý dokument schválený příslušným úřadem podle přílohy I (část M) nebo přílohy II ( část ARO) nařízení (EU) č. 965/2012.

e)

Záznamy předepsané v písmenu d) musí být uchovávány ještě dva roky poté, kdy bylo letadlo trvale vyřazeno z provozu.

f)

Všechny záznamy stanovené v bodě M.B.104 musí být dány k dispozici po žádosti jiného členského státu nebo agentury.

M.B.105   Vzájemná výměna informací

a)

Za účelem přispění ke zlepšení letové bezpečnosti se příslušné úřady musí podílet na vzájemné výměně všech nezbytných informací v souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Aniž by byly dotčeny kompetence členských států, v případě možného ohrožení bezpečnosti týkajícího se několika členských států musí zainteresované příslušné úřady napomáhat jeden druhému při provádění nezbytných opatření dozoru.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

M.B.201   Odpovědnost

Příslušné úřady, jak je stanoveno v bodě M.1, odpovídají za provádění prohlídek a vyšetřování za účelem ověření, že požadavky této části jsou splněny.

HLAVA C

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.301   Program údržby

a)

Příslušný úřad musí ověřit, že program údržby je v souladu s bodem M.A.302.

b)

Není-li v bodě M.A.302 písm. c) stanoveno jinak, musí být program údržby a jeho změny schváleny přímo příslušným úřadem.

c)

V případě nepřímého schválení musí být postupy programu údržby schváleny příslušným úřadem prostřednictvím výkladu řízení zachování letové způsobilosti.

d)

Za účelem schválení programu údržby podle písmene b) musí mít příslušný úřad přístup ke všem údajům požadovaným v bodě M.A.302 písm. d), e) a f).

M.B.302   Výjimky

Všechny výjimky udělené v souladu čl. 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 216/2008 musí být zaznamenány a uchovávány příslušným úřadem.

M.B.303   Sledování zachování letové způsobilosti letadla

a)

Příslušný úřad musí vyvinout program dozoru ke sledování stavu letové způsobilosti letadlového parku v jeho leteckém rejstříku.

b)

Program dozoru musí zahrnovat namátkové kontroly výrobků.

c)

Program musí být vyvinut s ohledem na počet letadel v leteckém rejstříku, místní znalosti a předchozí činnosti dozoru.

d)

Kontrola výrobků se musí zaměřit na množství klíčových prvků rizika letové způsobilosti a určit jakékoliv nálezy. Kromě toho musí příslušný úřad provést rozbor každého nálezu k určení jeho základní příčiny.

e)

Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny osobě nebo organizaci odpovědné podle bodu M.A.201.

f)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření a doporučení.

g)

Jestliže je během kontroly letadla zjištěno nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze (část M), musí příslušný úřad přijmout opatření podle bodu M.B.903.

h)

Jestliže základní příčina nálezu znamená nevyhovění kterékoliv hlavě nebo jiné části, toto nevyhovění musí být řešeno tak, jak je předepsáno v odpovídající části.

i)

Za účelem snazšího provádění odpovídajících vynucovacích opatření si příslušné úřady vyměňují informace o nevyhovění zjištěném podle písmene h).

M.B.304   Zrušení, pozastavení a omezení platnosti

Příslušný úřad musí:

a)

pozastavit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b)

pozastavit platnost, zrušit nebo omezit osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě bodu M.B.303 písm. g).

HLAVA D

NORMY ÚDRŽBY

(je postupně zpracováváno)

HLAVA E

LETADLOVÉ CELKY

(je postupně zpracováváno)

HLAVA F

ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.B.601   Použití

Jestliže jsou provozní prostory údržby umístěny ve více než jednom členském státě, vyšetřování a průběžný dozor nad oprávněním musí být prováděn společně s příslušnými úřady určenými členskými státy, na jejichž území jsou umístěny další provozní prostory údržby.

M.B.602   První oprávnění

a)

Za předpokladu, že je vyhověno požadavkům bodu M.A.606 písm. a) a b), musí příslušný úřad žadateli úředně písemně vyjádřit schválení personálu podle bodu M.A.606 písm. a) a b).

b)

Příslušný úřad musí stanovit, že postupy stanovené v příručce organizace údržby vyhovují hlavě F oddílu A této přílohy (část M), a ujistit se, že odpovědný vedoucí podepsal závazné prohlášení.

c)

Příslušný úřad musí ověřit, že organizace vyhovuje požadavkům stanoveným v hlavě F oddílu A této přílohy (část M).

d)

Nejméně jednou v průběhu šetření pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že plně rozumí, jaký význam má oprávnění a z jakého důvodu podepisuje závazek organizace vyhovět postupům uvedeným v příručce.

e)

Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci žadatele.

f)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

g)

Pro první oprávnění musí být všechny nálezy organizací odstraněny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

M.B.603   Vydání oprávnění

a)

Vyhovuje-li organizace údržby použitelným odstavcům této části, příslušný úřad musí vydat žadateli formulář 3 EASA osvědčení o oprávnění (dodatek V), který obsahuje rozsah oprávnění.

b)

Příslušný úřad musí určit podmínky náležející k oprávnění na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění.

c)

Číslo oprávnění musí být na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

M.B.604   Průběžný dozor

a)

Příslušný úřad musí pro každou organizaci oprávněnou k údržbě v souladu s hlavou F oddílu B této přílohy (část M) pod jeho dozorem udržovat a aktualizovat program uvádějící data, kdy mají návštěvy auditu proběhnout a kdy takové návštěvy proběhly.

b)

V každé organizaci musí proběhnout úplný audit nejméně každých dvacet čtyři měsíců.

c)

Všechny nálezy musí být potvrzeny písemně organizaci žadatele.

d)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

e)

Nejméně jednou za dvacet čtyři měsíců se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že je informován o podstatných problémech, které vyvstaly v průběhu auditu.

M.B.605   Nálezy

a)

Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění některému z požadavků stanovených v této příloze (část M), musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1.

U nálezů úrovně 1 musí příslušný úřad přijmout okamžité opatření, kterým v závislosti na rozsahu nálezu úrovně 1 oprávnění organizace k údržbě zcela nebo částečně zruší, omezí nebo pozastaví jeho platnost, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření.

2.

Pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období, existuje-li uspokojivý plán nápravného opatření.

b)

Pokud organizace nevyhoví požadavkům ve lhůtě stanovené příslušným úřadem, musí příslušný úřad přijmout opatření, kterým zcela nebo částečně pozastaví platnost oprávnění.

M.B.606   Změny

a)

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části prvního oprávnění v souvislosti s jakoukoliv změnou organizace oznámenou v souladu s bodem M.A.617.

b)

Příslušný úřad může stanovit podmínky, za kterých smí být organizace oprávněná k údržbě provozována v průběhu takových změn, pokud neurčí, že by platnost oprávnění měla být vzhledem k povaze nebo rozsahu změn pozastavena.

c)

V případě jakékoliv změny příručky organizace údržby:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. b) musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené v příručce jsou ve shodě s touto přílohou (část M) před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci;

2.

v případě, že se ke schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. c) použije postup nepřímého schválení, musí příslušný úřad zabezpečit, že i) změny zůstanou nevýznamné a ii) že má nad schválením změn odpovídající kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy (část M).

M.B.607   Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

Příslušný úřad musí:

a)

pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b)

pozastavit platnost, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu M.B.605.

HLAVA G

ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.701   Použití

a)

Pro obchodní leteckou dopravu musí pro schválení, s první žádostí o osvědčení leteckého provozovatele a případně s každou změnou, o kterou se žádá, a pro každý provozovaný typ letadla, příslušný úřad obdržet:

1.

výklad řízení zachování letové způsobilosti,

2.

programy údržby letadla provozovatele,

3.

systém technického deníku letadla,

4.

je-li to vhodné, technické specifikace smluv o provádění údržby mezi provozovatelem a organizací oprávněnou k údržbě podle části 145.

b)

Jestliže jsou provozní prostory údržby umístěny ve více než jednom členském státě, vyšetřování a průběžný dozor nad oprávněním musí být prováděn společně s příslušnými úřady určenými členskými státy, na jejichž území jsou umístěny další provozní prostory údržby.

M.B.702   První oprávnění

a)

Za předpokladu, že je vyhověno požadavkům bodu M.A.706 písm. a), c), d) a bodu M.A.707, musí příslušný úřad žadateli úředně písemně vyjádřit schválení personálu podle bodu M.A.706 písm. a), c), d) a bodu M.A.707.

b)

Příslušný úřad musí potvrdit, že postupy stanovené ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti vyhovují hlavě G oddílu A této přílohy (část M), a ujistit se, že odpovědný vedoucí podepsal závazné prohlášení.

c)

Příslušný úřad musí ověřit, že organizace vyhovuje požadavkům stanoveným v hlavě G oddílu A této přílohy (část M).

d)

Nejméně jednou v průběhu šetření pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že plně rozumí, jaký význam má oprávnění a z jakého důvodu podepisuje závazek organizace vyhovět postupům uvedeným ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti.

e)

Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci žadatele.

f)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

g)

Pro první schválení musí být všechny nálezy organizací odstraněny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

M.B.703   Vydání oprávnění

a)

Příslušný úřad musí vydat žadateli formulář 14 EASA osvědčení o oprávnění (dodatek VI), který obsahuje rozsah oprávnění, když organizace k řízení zachování letové způsobilosti vyhovuje hlavě G oddílu A této přílohy (část M).

b)

Příslušný úřad musí vyznačit platnost oprávnění na Formuláři 14 EASA osvědčení o oprávnění.

c)

Číslo oprávnění musí být na formuláři 14 EASA osvědčení o oprávnění uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

d)

V případě obchodní letecké dopravy budou informace obsažené na formuláři 14 EASA obsaženy v osvědčení leteckého provozovatele.

M.B.704   Průběžný dozor

a)

Příslušný úřad musí pro každou organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s hlavou G oddílu A této přílohy (část M) pod jeho dozorem udržovat a aktualizovat program uvádějící data, kdy mají návštěvy auditu proběhnout a kdy takové návštěvy proběhly.

b)

V každé organizaci musí proběhnout úplný audit nejméně každých dvacet čtyři měsíců.

c)

Vhodný vzorek letadel řízených organizací oprávněnou v souladu s hlavou G oddílu B této přílohy (část M) musí být prohlížen každých dvacet čtyři měsíců. O velikosti vzorku rozhodne příslušný úřad na základě předchozích auditů a dřívějších prohlídek výrobků.

d)

Všechny nálezy musí být potvrzeny písemně organizaci žadatele.

e)

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

f)

Nejméně jednou za dvacet čtyři měsíců se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že je informován o podstatných problémech, které vyvstaly v průběhu auditu.

M.B.705   Nálezy

a)

Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění některému z požadavků stanovených v této příloze (část M), musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1.

U nálezů úrovně 1 musí příslušný úřad přijmout okamžité opatření, kterým v závislosti na rozsahu nálezu úrovně 1 oprávnění organizace k údržbě zcela nebo částečně zruší, omezí nebo pozastaví jeho platnost, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření.

2.

Pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období, existuje-li uspokojivý plán nápravného opatření.

b)

Pokud organizace nevyhoví požadavkům ve lhůtě stanovené příslušným úřadem, musí příslušný úřad přijmout opatření, kterým zcela nebo částečně pozastaví platnost oprávnění.

M.B.706   Změny

a)

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části prvního oprávnění v souvislosti s jakoukoliv změnou organizace oznámené v souladu s bodem M.A.713.

b)

Příslušný úřad může stanovit podmínky, za kterých smí být organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti provozována v průběhu takových změn, pokud neurčí, že by platnost oprávnění měla být vzhledem k povaze nebo rozsahu změn pozastavena.

c)

V případě jakékoliv změny výkladu řízení zachování letové způsobilosti:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s bodem M.A.704 písm. b) musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené ve výkladu jsou ve shodě s touto přílohou (část M) před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci;

2.

v případě, že se ke schválení změn v souladu s bodem M.A.704 písm. c) použije postup nepřímého schválení, musí příslušný úřad zabezpečit, že i) změny zůstanou nevýznamné a ii) že má nad schválením změn odpovídající kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy (část M).

M.B.707   Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

Příslušný úřad musí:

a)

pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b)

pozastavit platnost, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu M.B.705.

HLAVA H

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU – CRS

(je postupně zpracováváno)

HLAVA I

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.901   Zhodnocení doporučení

Po obdržení žádosti a s tím spojeného doporučení osvědčení kontroly letové způsobilosti podle bodu M.A.901:

1.

Odpovídajícím způsobem kvalifikovaný personál příslušného úřadu musí ověřit, že prohlášení o vyhovění obsažené v doporučení prokazuje, že byla provedena úplná kontrola letové způsobilosti podle bodu M.A.710.

2.

Příslušný úřad musí vyšetřit a může požadovat další informace pro podporu zhodnocení doporučení.

M.B.902   Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

a)

Provádí-li příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a vydává-li osvědčení kontroly letové způsobilosti, formulář 15a EASA (dodatek III), musí příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710.

b)

Příslušný úřad musí mít k provádění kontrol letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti.

1.

Pro veškerá letadla, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní právní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

úřední výcvik v letecké údržbě a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na výše uvedená písmena „a“ až „d“ může být požadavek stanovený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla, která nejsou využívána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letecké způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

odpovídající výcvik v oblasti letecké údržby a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na výše uvedená písmena „a“ až „d“ může být požadavek uvedený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již požadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. a).

c)

Příslušný úřad musí uchovávat záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti, které musí obsahovat podrobnosti o jeho odpovídající kvalifikaci společně s přehledem o příslušné praxi a výcviku v řízení zachování letové způsobilosti.

d)

Při provádění kontroly letové způsobilosti musí mít příslušný úřad přístup k použitelným údajům uvedeným v bodech M.A.305, M.A.306 a M.A.401.

e)

Personál provádějící kontrolu letové způsobilosti vydá po uspokojivém dokončení kontroly letové způsobilosti formulář 15a.

M.B.903   Nálezy

Jestliže je v průběhu prohlídek letadel nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění požadavkům části M, musí příslušný úřad přijmout tato opatření:

1.

Pro nález úrovně 1 musí příslušný úřad požadovat přijetí odpovídajícího nápravného opatření před dalším letem a musí provést okamžité opatření ke zrušení nebo pozastavení platnosti osvědčení kontroly letové způsobilosti.

2.

Pro nález úrovně 2 musí být nápravné opatření, požadované příslušným úřadem, přiměřené povaze nálezu.

Dodatek I

Dohoda o zachování letové způsobilosti

1.

Jestliže vlastník uzavře dohodu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M) v souladu s bodem M.A.201 o provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti, musí být na požádání příslušného úřadu kopie dohody zaslána vlastníkem příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku, jakmile byla podepsána oběma stranami.

2.

Uvedená dohoda musí brát v úvahu požadavky této přílohy (část M) a musí definovat povinnosti podepsaných stran ve vztahu k zachování letové způsobilosti letadla.

3.

Musí obsahovat alespoň:

poznávací značku letadla,

typ letadla,

výrobní číslo letadla,

jméno vlastníka letadla nebo registrovaného nájemce nebo podrobnosti o společnosti, včetně adresy,

podrobnosti o organizaci oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M), včetně adresy.

4.

Musí uvádět následující:

„Vlastník pověřuje oprávněnou organizaci řízením zachování letové způsobilosti letadla, vytvořením programu údržby, který musí být schválen úřady pro letovou způsobilost členského státu, kde je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku, a zajištěním údržby letadla v souladu se zmíněným programem údržby v oprávněné organizaci.

V souladu s uvedenou dohodou se obě podepsané strany zavazují dodržovat povinnosti stanovené touto dohodou.

Vlastník podle svého nejlepšího přesvědčení osvědčuje, že veškeré informace předávané oprávněné organizaci týkající se zachování letové způsobilosti letadla jsou a budou správné, a že letadlo nebude upraveno bez předchozího schválení oprávněnou organizací.

V případě, že kterákoli z podepsaných stran nesplní některou část této dohody, bude dohoda anulována. V takovém případě vlastník přebírá plnou odpovědnost za každý úkol spojený se zachováním letové způsobilosti letadla a vlastník se zavazuje, že bude informovat příslušné úřady členského státu zápisu do rejstříku během dvou celých týdnů.“

5.

Jestliže vlastník uzavírá smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou podle hlavy G oddílu A této přílohy (část M) v souladu s bodem M.A.201, musí být povinnosti každé strany rozděleny následovně:

5.1.

Povinnosti oprávněné organizace:

1.

mít rozsah svého oprávnění pro daný typ letadla;

2.

dodržovat podmínky pro trvalé zachování letové způsobilosti letadla uvedené níže:

a)

vytvořit program údržby pro letadlo, případně včetně jakéhokoliv vytvořeného programu spolehlivosti;

b)

stanovit (v programu údržby) úkoly údržby, které smí provádět pilot-vlastník v souladu s bodem M.A.803 písm. c);

c)

zajistit schválení programu údržby letadla;

d)

ihned po jeho schválení předat kopii programu údržby letadla vlastníkovi;

e)

zajistit překlenovací kontrolu s předchozím programem údržby;

f)

zajistit, že veškerá údržba bude prováděna organizací oprávněnou k údržbě;

g)

zajistit, že budou použity všechny platné příkazy k zachování letové způsobilosti;

h)

zajistit, že veškeré závady objevené během plánované údržby, kontrol letové způsobilosti nebo hlášené vlastníkem budou odstraněny organizací oprávněnou k údržbě;

i)

koordinovat plánovanou údržbu, použití příkazů k zachování letové způsobilosti, výměnu součástí s omezenou životností a požadavky na prohlídku letadlového celku;

j)

informovat vlastníka vždy, když letadlo musí být předáno organizaci oprávněné k údržbě;

k)

vést veškeré technické záznamy;

l)

uchovávat/archivovat veškeré technické záznamy;

3.

zajistit schválení jakékoliv modifikace letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, než bude provedena;

4.

zajistit schválení jakékoliv opravy letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, než bude provedena;

5.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv vlastník nepředá letadlo organizaci oprávněné k údržbě, jak oprávněná organizace požaduje;

6.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv nebyla dodržena tato dohoda;

7.

provést kontrolu letové způsobilosti letadla, pokud je to nezbytné, a vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku;

8.

zaslat příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku do deseti dnů kopii vydaného nebo prodlouženého osvědčení kontroly letové způsobilosti;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto dohodu.

5.2

Povinnosti vlastníka:

1.

mít obecné znalosti schváleného programu údržby;

2.

mít obecné znalosti této přílohy (část M);

3.

předat letadlo organizaci oprávněné k údržbě se souhlasem oprávněné organizace v řádném čase určeném podle požadavku oprávněné organizace;

4.

neprovádět modifikace letadla bez předchozí konzultace s oprávněnou organizací;

5.

informovat oprávněnou organizaci o veškeré údržbě provedené mimořádně bez vědomí a kontroly oprávněné organizace;

6.

hlásit oprávněné organizaci prostřednictvím palubního deníku veškeré závady zjištěné během provozu;

7.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto dohodu;

8.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku a oprávněnou organizaci, kdykoliv dojde k prodeji letadla;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

pravidelně informovat oprávněnou organizaci o počtu letových hodin letadla a jiných údajích o využití dle dohody s oprávněnou organizací;

11.

zapsat osvědčení o uvolnění do provozu do odpovídajících deníků, jak je uvedeno v bodě M.A.803 písm. d), provádí-li údržbu pilot-vlastník, aniž by byl překročen rozsah úkolů údržby uvedených na seznamu stanoveném ve schváleném programu údržby podle bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, která je odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti letadla, nejpozději 30 dnů po dokončení jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).

Dodatek II

OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU – FORMULÁŘ 1 EASA

Tyto pokyny se týkají pouze používání formuláře 1 EASA pro účely údržby. Poukazuje se na dodatek I přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, které se týká používání formuláře 1 EASA pro účely výroby.

1.   ÚČEL A POUŽITÍ

1.1   Základním účelem osvědčení je prohlásit soulad údržby provedené na výrobcích, částech a zařízeních (dále jen „položky“) s letovou způsobilostí.

1.2   Musí být dosažen vzájemný vztah mezi osvědčením a položkami. Subjekt, který osvědčení vydal, si jej musí ponechat ve formě, která umožňuje ověření původních údajů.

1.3   Osvědčení je přijatelné pro řadu úřadů pro letovou způsobilost, nicméně tato přijatelnost může záviset na existenci dvoustranných dohod a/nebo politiky úřadu pro letovou způsobilost. Výrazem „údaje schváleného návrhu“ uvedeným v tomto osvědčení se rozumí údaje schválené úřadem pro letovou způsobilost v zemi dovozu.

1.4   Osvědčení není dodacím nebo zásilkovým listem.

1.5   Letadla nemají být uvolňována za použití tohoto osvědčení.

1.6   Osvědčení nepředstavuje povolení zastavět položku do určitého letadla, motoru nebo vrtule, nýbrž pomáhá konečnému uživateli určit jeho stav schválení letové způsobilosti.

1.7   V tomtéž osvědčení nesmějí být společně uvedeny položky uvolněné z výroby a položky uvolněné z údržby.

2.   OBECNÁ ÚPRAVA

2.1   Osvědčení musí být v souladu s přiloženým formulářem včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoli však do té míry, že by osvědčení nebylo k poznání.

2.2   Osvědčení musí být orientováno na šířku, ale celková velikost osvědčení smí být podstatně zvětšena nebo zmenšena, pokud osvědčení zůstane rozpoznatelné a čitelné. V případě pochybností se poraďte s příslušným úřadem.

2.3   Na každé straně formuláře může být uvedeno prohlášení zodpovědnosti uživatele nebo osoby provádějící zástavbu.

2.4   Veškerý tisk musí být jasný a čitelný, aby jej bylo možno snadno číst.

2.5   Osvědčení může být buď předtištěné nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný a v souladu s definovanou úpravou.

2.6   Osvědčení by mělo být v angličtině a případně v jednom nebo více dalších jazycích.

2.7   Podrobnosti, které se vyplňují do osvědčení, mohou být psány na stroji, tištěny s pomocí počítače nebo psány tiskacími písmeny a musí být čitelné.

2.8   V zájmu srozumitelnosti omezte používání zkratek na minimum.

2.9   Zbývající místo na zadní straně osvědčení smí být subjektem, který osvědčení vystavil, použito pro jakékoliv další informace, avšak nesmí obsahovat žádné prohlášení o osvědčení. Jakékoli využití zadní strany osvědčení musí být uvedeno v příslušné rubrice na přední straně osvědčení.

3.   KOPIE

3.1   Počet kopií osvědčení, jež jsou zasílány zákazníkovi nebo jež si ponechává subjekt, který osvědčení vystavil, není omezen.

4.   CHYBY NA OSVĚDČENÍ

4.1   Pokud konečný uživatel zjistí v osvědčení nějaké chyby, musí je písemně oznámit subjektu, který osvědčení vydal. Subjekt, který osvědčení vydal, může vydat nové osvědčení jen v případě, že lze chyby prokázat a opravit.

4.2   Nové osvědčení musí mít nové evidenční číslo, podpis a datum.

4.3   Žádosti o nové osvědčení lze vyhovět bez prověření stavu příslušných položek. Nové osvědčení není potvrzením aktuálního stavu a v rubrice 12 by mělo odkazovat na předchozí osvědčení následujícím prohlášením: „Toto osvědčení napravuje chybu (chyby) v rubrice (rubrikách) [uveďte čísla opravených rubrik] osvědčení [uveďte původní evidenční číslo] ze dne [uveďte původní datum vydání] a netýká se souladu, stavu ani uvolnění do provozu“. Obě osvědčení je nutno uchovat po dobu uchování, která se vztahuje na první z obou osvědčení.

5.   VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ SUBJEKTEM, KTERÝ JE VYSTAVUJE

Rubrika 1: Schvalující příslušný úřad/země

Uveďte název a zemi příslušného úřadu, v rámci jehož pravomoci je toto osvědčení vydáno. Pokud je příslušným úřadem agentura, musí být uvedeno pouze „EASA“.

Rubrika 2: Záhlaví formuláře 1 EASA

Rubrika 3: Evidenční číslo formuláře

Zadejte jedinečné číslo určené systémem nebo postupem číslování organizace uvedené v rubrice 4; toto číslo může obsahovat alfanumerické znaky.

Rubrika 4: Název a adresa organizace

Zadejte úplný název a adresu oprávněné organizace (viz formulář 3 EASA), která uvolňuje práci, jíž se toto osvědčení týká. Loga apod. jsou povolena, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5: Zakázka/Smlouva/Faktura

Aby zákazník mohl položky snadněji vysledovat, zadejte číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo faktury nebo podobné referenční číslo.

Rubrika 6: Položka

V případě více řádkových položek zadejte čísla řádkových položek. Tato rubrika umožňuje snadné vzájemné odkazy na rubriku 12: Poznámky.

Rubrika 7: Popis

Zadejte název nebo popis položky. Je nutno upřednostňovat výraz používaný v pokynech k zajištění zachování letové způsobilosti nebo v údajích týkajících se údržby (např. ilustrovaný katalog součástek, příručka údržby letadla, servisní bulletin, příručka údržby letadlového celku).

Rubrika 8: Číslo dílu

Zadejte číslo dílu, jak je uvedeno na štítku nebo obalu položky. V případě motoru nebo vrtule lze použít označení typu.

Rubrika 9: Množství

Uveďte množství položek.

Rubrika 10: Výrobní číslo

Pokud předpisy vyžadují, aby byla položka identifikována výrobním číslem, uveďte je zde. Kromě toho lze uvést jakékoli jiné sériové číslo nevyžadované příslušným předpisem. Pokud položka není označena výrobním číslem, uveďte „N/A“ (nehodí se).

Rubrika 11: Stav/Provedená práce

Níže jsou uvedeny výrazy, které je povoleno uvádět v rubrice 11. Uveďte pouze jeden z těchto výrazů – pokud přichází v úvahu více výrazů, použijte ten, který nejpřesněji popisuje převážnou část provedené práce a/nebo stav dané položky.

i)

Po generální opravě

.

Označuje postup, který zajišťuje, že daná položka je v naprostém souladu se všemi platnými provozními tolerancemi uvedenými v typovém osvědčení držitele nebo v pokynech výrobce zařízení pro zachování letové způsobilosti nebo v údajích, které schválil nebo uznal příslušný úřad. Položka musí být přinejmenším rozebrána, vyčištěna, zkontrolována, podle potřeby opravena, opět smontována a přezkoušena v souladu s výše uvedenými údaji.

ii)

Opraveno

.

Odstranění závad za použití příslušné normy (1).

iii)

Zkontrolováno/odzkoušeno

.

Prohlídka, změření apod. v souladu s příslušnou normou (1) (např. vizuální kontrola, funkční odzkoušení, zkouška na zkušební stolici apod.).

iv)

Modifikováno

.

Úprava položky tak, aby splňovala příslušnou normu (1).

Rubrika 12: Poznámky

Popište práci uvedenou v rubrice 11, a to buď přímo nebo odkazem na podpůrnou dokumentaci, a uveďte informace nezbytné k tomu, aby uživatel nebo osoba provádějící zástavbu mohla zjistit letovou způsobilost daných položek v souvislosti s osvědčovanou prací. V případě potřeby je možno použít zvláštní list a odkaz na něj uvést v hlavním formuláři 1 EASA. U každého zápisu musí být jasně uvedeno, kterých položek z rubriky 6 se týká.

Mezi informace, které je třeba uvést v rubrice 12, patří například:

i)

použité údaje pro údržbu včetně informací o poslední změně a čísle,

ii)

soulad s příkazy k zachování letové způsobilosti nebo servisními bulletiny,

iii)

provedené opravy,

iv)

provedené modifikace,

v)

zastavěné náhradní díly,

vi)

stav dílů s omezenou provozní životností,

vii)

odchylky od zakázky zákazníka,

viii)

prohlášení o uvolnění ke splnění požadavků na údržbu ze strany zahraničního úřadu pro civilní letectví,

ix)

informace nezbytné ke zdůvodnění dodávky s nedostatky nebo s nutností opětného smontování po dodání,

x)

u organizací údržby oprávněných podle hlavy F přílohy I (část M) musí být uvedeno osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu uvedené v bodě M.A.613:

„Není-li v této rubrice uvedeno jinak, osvědčuje se, že práce uvedené v rubrice 11 a popsané v této rubrice byly provedeny v souladu s požadavky hlavy F oddílu A přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321 a že z hlediska těchto prací se položky považují za připravené pro uvolnění do provozu. NEJEDNÁ SE O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU PODLE PŘÍLOHY II (ČÁST 145) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1321.“

Při tisku údajů z elektronického formuláře 1 EASA je třeba v této rubrice uvést veškeré potřebné údaje, které se nehodí do jiných rubrik.

Rubriky 13a až 13e

Obecné požadavky pro rubriky 13a až 13e: Neslouží k uvolnění z údržby. Vyšrafujte, začerněte nebo jinak označte, aby se zabránilo náhodnému nebo neoprávněnému použití.

Rubrika 14a

Označte příslušná pole uvádějící, které předpisy se vztahují na provedenou práci. Je-li označeno pole „jiné předpisy uvedené v rubrice 12“, musí být v rubrice 12 uvedeny předpisy jiných úřadů pro letovou způsobilost. Musí být označeno nejméně jedno pole, případně mohou být označena obě pole.

U veškeré údržby provedené organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321 je nutno zaškrtnout pole „jiné předpisy uvedené v rubrice 12“ a v rubrice 12 uvést prohlášení k osvědčení o uvolnění do provozu. V takovém případě je formulace osvědčení „Není-li v této rubrice uvedeno jinak“ určena pro následující případy:

a)

údržba nemohla být dokončena,

b)

údržba se odchýlila od normy požadované přílohou I (část M),

c)

údržba byla provedena v souladu s jinými požadavky, než jaké stanoví příloha I (část M). V takovém případě musí být v rubrice 12 uveden příslušný vnitrostátní předpis.

U veškeré údržby provedené organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A přílohy II (část 145) nařízení (EU) č. 1321 je formulace osvědčení „Není-li v rubrice 12 uvedeno jinak“ určena pro následující případy:

a)

údržba nemohla být dokončena,

b)

údržba se odchýlila od normy požadované přílohou II (část 145),

c)

údržba byla provedena v souladu s jinými požadavky, než jaké stanoví příloha II (část 145). V takovém případě se v rubrice 12 uvede příslušný vnitrostátní předpis.

Rubrika 14b: Podpis oprávněné osoby

V této rubrice se uvede podpis oprávněné osoby. Tuto rubriku smějí podepsat pouze osoby zvlášť oprávněné podle pravidel a zásad příslušného úřadu. Pro snadnější rozeznání lze připojit jedinečné číslo identifikující oprávněnou osobu.

Rubrika 14c: Číslo osvědčení/oprávnění

Uveďte číslo nebo jednací číslo osvědčení či oprávnění. Toto číslo nebo jednací číslo vydává příslušný úřad.

Rubrika 14d: Jméno

Čitelně uveďte jméno osoby podepsané v rubrice 14b.

Rubrika 14e: Datum

Uveďte datum podpisu rubriky 14b ve formátu dd = den (2 číslice), mmm = první 3 písmena názvu měsíce, rrrr = rok (4 číslice).

Odpovědnost uživatele nebo osoby provádějící zástavbu

Na osvědčení uveďte následující prohlášení, které konečné uživatele upozorňuje, že nejsou zproštěni své odpovědnosti ohledně instalace a používání jakékoli položky, kterou tento formulář doprovází:

„TOTO OSVĚDČENÍ NEDÁVÁ AUTOMATICKY OPRÁVNĚNÍ K ZÁSTAVBĚ.

POKUD UŽIVATELÉ NEBO OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU PROVÁDĚJÍ PRÁCI V SOULADU S PŘEDPISY JINÉHO ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST, NEŽ KTERÝ JE UVEDEN V RUBRICE 1, JE NEZBYTNÉ, ABY SE UBEZPEČILI, ŽE JEJICH ÚŘAD PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST PŘIJÍMÁ POLOŽKY OD ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST UVEDENÉHO V RUBRICE 1.

PROHLÁŠENÍ V RUBRIKÁCH 13A A 14A NEPŘEDSTAVUJÍ OSVĚDČENÍ ZÁSTAVBY. ABY SE MOHLO S LETADLEM LÉTAT, MUSÍ NEJPRVE ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ LETADLA VE VŠECH PŘÍPADECH OBSAHOVAT OSVĚDČENÍ ZÁSTAVBY VYDANÉ V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY UŽIVATELEM NEBO OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU.“

Image


(1)  Příslušnou normou se rozumí normy, metody, techniky nebo postupy týkající se výroby, konstrukce, údržby nebo jakosti, schválené nebo uznané příslušným úřadem. Příslušnou normu je nutno uvést v rubrice 12.

Dodatek III

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI – FORMULÁŘ 15 EASA

Image

Image

Dodatek IV

SYSTÉM TŘÍD OPRÁVNĚNÍ A KVALIFIKACÍ POUžÍVANÝ K SCHVALOVÁNÍ ORGANIZACÍ ÚDRžBY UVEDENÝCH V PŘÍLOZE I (ČÁST M) HLAVĚ F A V PŘÍLOZE II (ČÁST 145)

1.

S výjimkou odlišných ustanovení pro nejmenší organizace uvedených v odstavci 12 stanoví tabulka v bodě 13 standardní systém udělování oprávnění organizacím údržby podle přílohy I (část M) hlavy F a přílohy II (část 145). Organizaci musí být uděleno oprávnění sahající od jediné třídy a kvalifikace s omezeními až po všechny třídy a kvalifikace s omezeními.

2.

Kromě tabulky uvedené v bodě 13 musí organizace oprávněná k údržbě uvádět rozsah práce ve své příručce nebo výkladu organizace údržby. Viz též odstavec 11.

3.

Rozsah práce stanovený ve výkladu organizace údržby definuje přesné meze oprávnění ve třídě (třídách) a kvalifikaci (kvalifikacích) oprávnění uděleného příslušným úřadem. Je proto nezbytné, aby třídy a kvalifikace oprávnění byly slučitelné s rozsahem práce organizací.

4.

Třídní kvalifikace kategorie A znamená, že organizace oprávněná k údržbě může provádět údržbu na letadle a libovolném letadlovém celku (včetně motorů a/nebo pomocných palubních zdrojů (APU)) v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo, schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány v letadle. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie A však může letadlový celek dočasně vyjmout za účelem údržby, aby se tím usnadnil přístup k tomuto letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla takovým vyjmutím vyvolána potřeba další údržby, na kterou se nevztahují ustanovení tohoto odstavce. Tato činnost podléhá kontrolnímu postupu podle výkladu organizace údržby, který musí schválit příslušný úřad. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

5.

Třídní kvalifikace kategorie B znamená, že organizace oprávněná k údržbě může provádět údržbu nezastavěných motorů a/nebo APU a celků motorů a/nebo APU v souladu s údaji pro údržbu motoru a/nebo APU, nebo, pokud to schválí příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány na motoru a/nebo APU. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie B však může letadlový celek dočasně vyjmout za účelem údržby, aby se tím usnadnil přístup k tomuto letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla takovým vyjmutím vyvolána potřeba další údržby, na kterou se nevztahují ustanovení tohoto odstavce. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie B může také provádět údržbu zastavěných motorů při údržbě na technické základně i traťové údržbě pod podmínkou, že je kontrolní postup uvedený ve výkladu organizace údržby schválen příslušným úřadem. Pokud je taková činnost povolena příslušným úřadem, musí být uvedena v rozsahu práce ve výkladu organizace údržby.

6.

Třídní kvalifikace kategorie C znamená, že organizace oprávněná k údržbě může provádět údržbu nezastavěných letadlových celků (vyjma motorů a APU) určených k zástavbě do letadla nebo leteckého motoru/APU. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie C může také provádět údržbu zastavěných letadlových celků při údržbě na technické základně i traťové údržbě nebo v zařízení pro údržbu motorů/APU pod podmínkou, že je kontrolní postup uvedený ve výkladu organizace údržby schválen příslušným úřadem. Pokud je taková činnost povolena příslušným úřadem, musí být uvedena v rozsahu práce ve výkladu organizace údržby.

7.

Třídní kvalifikace kategorie D je nezávislou třídní kvalifikací, která nemá nutně vztah k určitému letadlu, motoru nebo jinému letadlovému celku. Kvalifikace D1 – Nedestruktivní zkoušení (NDT) je nezbytná pouze pro organizaci oprávněnou k údržbě, která provádí nedestruktivní zkoušení jako konkrétní pracovní úkol pro jinou organizaci. Organizace oprávněná k údržbě s třídní kvalifikací A, B nebo C může provádět nedestruktivní zkoušení výrobků, které udržuje, aniž by potřebovala třídní kvalifikaci D1, pod podmínkou, že výklad organizace údržby obsahuje postupy nedestruktivních zkoušení.

8.

V případě organizací k údržbě oprávněných v souladu s přílohou II (část 145) se třídní kvalifikace kategorie A dále dělí na údržbu na technické základně (dílenskou údržbu) a traťovou (provozní) údržbu. Taková organizace může být oprávněna k provádění buď údržby na technické základně, nebo traťové údržby, případně obou druhů údržby. Je nutno poznamenat, že zařízení pro traťovou údržbu, které se nachází v hlavním zařízení pro údržbu na technické základně, musí mít oprávnění k traťové údržbě.

9.

Účelem části omezení je poskytovat příslušným úřadům flexibilitu umožňující přizpůsobit oprávnění jakékoli konkrétní organizaci. Kvalifikace se v oprávnění uvádějí jen v případě, že jsou řádně omezeny. Tabulka uvedená v bodě 13 určuje možné typy omezení. Zatímco údržba je v každé třídní kvalifikaci uváděna jako poslední, je přijatelné klást důraz spíše na úkol údržby než na typ letadla nebo motoru nebo na výrobce, je-li to pro organizaci vhodnější (příkladem mohou být zástavby a související údržba systémů avioniky). Taková zmínka v části omezení značí, že organizace údržby je oprávněna provádět údržbu až po tento konkrétní typ nebo úkol včetně.

10.

Pokud se část omezení u třídy A a B odvolává na řadu, typ a skupinu, potom řadou se rozumí konkrétní typová řada jako například Airbus 300 nebo 310 nebo 319 nebo Boeing 737-300 nebo RB211-524 nebo Cessna 150 nebo Cessna 172 nebo Beech 55 nebo Continental O-200 atd.; typem se rozumí konkrétní typ nebo model jako například Airbus 310-240 nebo RB 211-524 B4 nebo Cessna 172RG; může být uveden libovolný počet řad nebo typů; skupinou se rozumí například jednomotorová letadla Cessna s pístovými motory nebo nepřeplňované pístové motory Lycoming apod.

11.

Pokud se používá rozsáhlý seznam udržovaných letadlových celků, který může podléhat častým změnám, pak takové změny mohou být v souladu s postupem nepřímého schválení uvedeným v bodě M.A.604 písm. c) a v bodě M.B.606 písm. c) nebo v bodě 145.A.70 písm. c) a v bodě 145.B.40 podle toho, který z těchto bodů přichází v úvahu.

12.

Organizace oprávněná k údržbě zaměstnávající pouze jednu osobu, která plánuje údržbu a sama ji provádí, může být držitelem pouze omezeného rozsahu kvalifikace oprávnění. Maximální přípustná omezení jsou:

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

TŘÍDA LETADEL

KVALIFIKACE A2 LETOUNY 5 700 KG A MÉNĚ

5 700 KG A MÉNĚ S PÍSTOVÝM MOTOREM

TŘÍDA LETADEL

KVALIFIKACE A3 VRTULNÍKY

3 175 KG A MÉNĚ S JEDNÍM PÍSTOVÝM MOTOREM

TŘÍDA LETADEL

KVALIFIKACE A4 LETADLA JINÁ NEŽ A1, A2 A A3

BEZ OMEZENÍ

TŘÍDA MOTORŮ

KVALIFIKACE B2 PÍSTOVÉ

MÉNĚ NEŽ 450 K

TŘÍDNÍ KVALIFIKACE PRO LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTOR NEBO APU

C1 AŽ C22

PODLE SEZNAMU UDRŽOVANÝCH LETADLOVÝCH CELKŮ

TŘÍDA SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB

D1 NDT

NDT METODA (METODY) – NUTNO PŘESNĚ STANOVIT

Je nutno poznamenat, že taková organizace může být dále omezena příslušným úřadem, co se týče rozsahu oprávnění v závislosti na způsobilosti dané organizace.

13.

Tabulka

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

DÍLENSKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A1

Letouny nad 5 700 kg

[Kvalifikace vyhrazena pro organizace údržby oprávněné v souladu s přílohou II (část 145)]

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Příklad: Airbus A320

[ANO/NE]*

[ANO/NE]*

A2

Letouny 5 700 kg a méně

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Příklad: DHC-6 Twin Otter

[ANO/NE]*

[ANO/NE]*

A3

Vrtulníky

[Nutno uvést výrobce vrtulníku nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Příklad: Robinson R44

[ANO/NE]*

[ANO/NE]*

A4

Letadla jiná než A1, A2 a A3

[Nutno uvést řadu či typ letounu a/nebo úkol(y) údržby.]

[ANO/NE]*

[ANO/NE]*

MOTORY

B1

Turbínové

[Nutno uvést řadu či typ motoru a/nebo úkol(y) údržby.]

Příklad: PT6A

B2

Pístové

[Nutno uvést výrobce motoru nebo skupina, řada či typ a/nebo úkol(y) údržby]

B3

APU

[Nutno uvést výrobce motoru nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTOR NEBO APU

C1

Klimatizace a přetlakování

[Nutno uvést typ letadla nebo výrobce letadla nebo letadlového celku nebo konkrétní letadlový celek a/nebo odkaz na seznam udržovaných letadlových celků ve výkladu a/nebo úkol(y) údržby.]

Příklad: Palivová regulace PT6A

C2

Automatické řízení letu

C3

Spojení a navigace

C4

Dveře – Přístupové otvory

C5

Elektrické napájení a osvětlení

C6

Vybavení

C7

Motor – APU

C8

Řízení letadla

C9

Palivo

C10

Vrtulníky – Rotory

C11

Vrtulníky – Převody

C12

Hydraulika

C13

Indikátory – Záznamový systém

C14

Podvozek

C15

Kyslík

C16

Vrtule

C17

Pneumatický a podtlakový systém

C18

Ochrana proti námraze/dešti/požáru

C19

Okna

C20

Konstrukce draku

 

C21

Vodní přítěž

 

 

 

 

C22

Zvýšení tahu

 

 

 

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

D1

Nedestruktivní zkoušení (NDT)

[Nutno uvést konkrétní metodu (metody) NDT]

Dodatek V –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRžBĚ PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY F

Image

Image

Dodatek VI –

OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PODLE PŘÍLOHY I (ČÁST M) HLAVY G

Image

Image

Dodatek VII

SLOžITÉ ÚKOLY ÚDRžBY

Toto jsou složité úkoly údržby zmíněné v bodech M.A.502 písm. d) odst. 3, M.A.801 písm. b) odst. 2 a M.A.801 písm. c):

1.

Změny, opravy nebo výměna nýtováním, lepením, laminováním, nebo svařováním jakékoliv z následujících součástí draku letadla:

a)

skříňového nosníku;

b)

podélné výztuhy křídla nebo podélníku křídla;

c)

nosníku;

d)

pásnice nosníku;

e)

prutu příhradového nosníku;

f)

stojiny nosníku;

g)

kýlu nebo hydrostabilizátoru na trupu létajícího člunu nebo plováku;

h)

kompresního členu potahu křídla nebo ocasních ploch z vlnitého plechu;

i)

hlavního žebra křídla;

j)

vzpěry křídla nebo ocasní plochy;

k)

motorového lože;

l)

podélníku nebo přepážky trupu;

m)

prvku bočního vyztužení, vodorovného vyztužení nebo přepážky;

n)

opěrné výztuže sedadla nebo konzol;

o)

výměna kolejnice sedadel;

p)

pístnice nebo vzpěry podvozku;

q)

osy (hřídele);

r)

kola a

s)

lyžového podvozku nebo závěsu lyžového podvozku s výjimkou výměny povrchové vrstvy pro snížení tření.

2.

Modifikace nebo oprava jakékoliv z následujících součástí:

a)

potahu letadla, nebo potahu letadlového plováku, jestliže práce vyžaduje použití podpěry, přípravku, nebo upnutí;

b)

potahu letadla, který je vystaven přetlakovému zatížení, jestliže poškození potahu měří více než 15 cm (6 palců) v každém směru;

c)

součásti přenášející zatížení systému řízení, včetně sloupku ručního řízení, pedálu, hřídele, segmentu řízení/páky řízení, úhlové páky, táhla, řídícího volantu a kování nebo odlité podpěry, ale kromě

i)

kování za studena, opravu spojovacího nebo lanového kování a

ii)

výměny koncového kování dvojčinného táhla, které je připevněno nýtováním a

d)

jakékoliv jiné konstrukce neuvedené v odstavci 1, kterou výrobce označil jako primární konstrukci ve své příručce pro údržbu, příručce pro opravu konstrukce nebo v instrukcích pro zachování letové způsobilosti.

3.

Provádění této údržby pístového motoru:

a)

demontáž a následná opětná montáž pístového motoru k jiným účelům než i) k získání přístupu k sestavám píst/válec; nebo ii) k sejmutí zadního pomocného krytu ke kontrole a/nebo výměně sestav olejových čerpadel, nevyžaduje-li tato práce sejmutí a opětnou zástavbu vnitřních převodů;

b)

demontáž a následná opětná montáž redukčních převodů;

c)

sváření spojů a pájení spojů natvrdo jiné než nevýznamné opravy svařováním na výfukových jednotkách, které provádí odpovídajícím způsobem schválený či oprávněný svářeč, avšak bez výměny letadlového celku;

d)

zásah do jednotlivých částí jednotek, které jsou dodávány jako jednotky zkoušené ve zkušebně, s výjimkou výměny nebo seřízení položek, které se běžně vyměňují nebo seřizují za provozu.

4.

Vyvažování vrtule s výjimkou

a)

certifikace statického vyvážení, pokud to vyžaduje příručka pro údržbu;

b)

dynamického vyvážení zastavěných vrtulí pomocí elektronického vyvažovacího zařízení, pokud to povoluje příručka pro údržbu nebo jiné schválené údaje o letové způsobilosti.

5.

Jakékoliv další úkoly, které vyžadují:

a)

zvláštní nářadí, zařízení či vybavení nebo

b)

důležité koordinační postupy vzhledem ke značné době potřebné pro provedení úkolů a zapojení více osob.

Dodatek VIII

OMEZENÁ ÚDRžBA, KTEROU PROVÁDÍ PILOT-VLASTNÍK

Kromě požadavků stanovených v příloze I (část M) je třeba před výkonem jakýchkoliv úkolů údržby podle podmínek údržby, kterou provádí pilot-vlastník, dodržet tyto základní zásady:

a)

Způsobilost a odpovědnost

1.

Pilot-vlastník vždy odpovídá za údržbu, kterou vykonává.

2.

Před výkonem jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, se pilot-vlastník musí ubezpečit o tom, že je k provedení úkolu způsobilý. Odpovědností pilota-vlastníka je osvojit si běžné postupy údržby letadla a program údržby letadla. Pokud pilot-vlastník k provedení úkolu, který má být vykonán, způsobilý není, nemůže být takový úkol pilotem-vlastníkem uvolněn do provozu.

3.

Pilot-vlastník (nebo jeho smluvní organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v hlavě G oddílu A této přílohy) odpovídá za stanovení úkolů pilota-vlastníka v programu údržby v souladu s těmito základními zásadami a za včasnou aktualizaci tohoto dokladu.

4.

Schválení programu údržby musí být provedeno v souladu s bodem M.A.302.

b)

Úkoly

Pilot-vlastník smí provádět jednoduché vizuální kontroly nebo úkony za účelem ověření celkového stavu, zjevného poškození a běžné funkčnosti draku letadla, motorů, systémů a letadlových celků.

Pilot-vlastník nesmí vykonávat úkoly údržby, jestliže úkol:

1.

je neoddělitelně spojen s bezpečností a jeho nesprávné provedení by významně ohrozilo letovou způsobilost letadla nebo jedná-li se o úkol údržby s vlivem na letovou bezpečnost, jak je uvedeno v bodě M.A.402 písm. a) a/nebo

2.

vyžaduje sejmutí hlavního letadlového celku nebo sestavy a/nebo

3.

je prováděn v souladu s příkazem k zachování letové způsobilosti (AD) nebo položkou omezující letovou způsobilost (ALI), není-li to v AD nebo ALI výslovně povoleno a/nebo

4.

vyžaduje použití zvláštního nářadí, cejchovaných nástrojů (s výjimkou momentového klíče a spojovacích kleští) a/nebo

5.

vyžaduje použití zkušebního vybavení nebo zvláštní zkoušky (např. nedestruktivní zkoušky (NDT), systémové zkoušky nebo provozní kontroly avioniky) a/nebo

6.

sestává z jakýchkoliv neplánovaných zvláštních kontrol (např. kontroly po tvrdém přistání) a/nebo

7.

se týká systémů nezbytných pro provoz IFR a/nebo

8.

je uveden na seznamu v dodatku VII této přílohy nebo se jedná o úkol údržby letadlového celku v souladu s bodem M.A.502 písm. a), M.A.502 písm. b), M.A.502 písm. c) nebo M.A.502 písm. d).

Kritéria 1 až 8 uvedená výše mají přednost před méně omezujícími pokyny vydanými v souladu s bodem „M.A.302 písm. d) Program údržby“.

Úkoly uvedené v letové příručce letadla jako příprava letadla k letu (například: montáž křídel kluzáku nebo předletová prohlídka) se považují za úkoly pilota a nejedná se o úkoly údržby, kterou provádí pilot-vlastník, a proto nevyžadují osvědčení o uvolnění do provozu.

c)

Výkon úkolů údržby, kterou provádí pilot-vlastník, a vedení záznamů

Údaje pro údržbu uvedené v bodě M.A.401 musí být při výkonu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, vždy k dispozici a musí být dodrženy. Informace o údajích, na které se při výkonu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, odkazuje, musí být obsaženy v osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s bodem M.A.803 písm. d).

Pilot-vlastník musí informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, která případně odpovídá za zachování letové způsobilosti letadla, nejpozději do 30 dnů po dokončení úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).


PŘÍLOHA II

Část 145

OBSAH

145.   Obecně

ODDÍL A –

TECHNICKÉ POŽADAVKY

145.A.10

Rozsah

145.A.15

Žádost

145.A.20

Podmínky oprávnění

145.A.25

Požadavky na provozní prostory

145.A.30

Požadavky na personál

145.A.35

Osvědčující personál a podpůrný personál

145.A.40

Vybavení, nářadí a materiál

145.A.42

Přejímka letadlových celků

145.A.45

Údaje pro údržbu

145.A.47

Produkční plánování

145.A.50

Osvědčování údržby

145.A.55

Záznamy o údržbě

145.A.60

Hlášení událostí

145.A.65

Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údržby a systém jakosti

145.A.70

Výklad organizace údržby

145.A.75

Práva organizace

145.A.80

Omezení organizace

145.A.85

Změny organizace

145.A.90

Zachování platnosti

145.A.95

Nálezy

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

145.B.1

Rozsah

145.B.10

Příslušný úřad

145.B.15

Organizace umístěné v několika členských státech

145.B.20

První oprávnění

145.B.25

Vydání oprávnění

145.B.30

Zachování oprávnění

145.B.35

Změny

145.B.40

Změny výkladu organizace údržby

145.B.45

Zrušení, pozastavení a omezení oprávnění

145.B.50

Nálezy

145.B.55

Uchovávání záznamů

145.B.60

Výjimky

Dodatek I –

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – Formulář 1 EASA

Dodatek II –

Systém tříd oprávnění a kvalifikací používaný k schvalování organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F a v příloze II (část 145)

Dodatek III –

Oprávnění organizace k údržbě podle přílohy II (část 145)

Dodatek IV –

Podmínky pro využití personálu, který nevlastní kvalifikaci v souladu s přílohou III (část 66) podle bodu 145.A.30 písm. j) odst. 1 a 2

145.1   OBECNĚ

Pro účely této části je příslušným úřadem:

1.

úřad určený členským státem pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v tomto členském státě, nebo

2.

agentura, pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí zemi.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

145.A.10   Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, které je třeba, aby organizace splnila proto, aby byla kvalifikovaná pro vydání nebo zachování oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků.

145.A.15   Žádost

Žádost o vydání nebo změnu oprávnění se podává příslušnému úřadu na formuláři a způsobem stanoveným takovým úřadem.

145.A.20   Podmínky oprávnění

Organizace ve svém výkladu stanoví rozsah práce, která je podstatou oprávnění (dodatek IV přílohy I (část M) obsahuje tabulku všech tříd a kvalifikací).

145.A.25   Požadavky na provozní prostory

Organizace musí zajistit, že:

a)

Provozní prostory jsou vhodné na všechny plánované práce, zejména musí zajistit ochranu před vlivy počasí. Specializované dílny a prostory jsou vhodně odděleny tak, aby zajistily, že možnost znečištění životního a pracovního prostředí je nepravděpodobná.

1.

Hangáry pro údržbu letadel na technické základně jsou k dispozici a dostatečně prostorné pro umístění letadel na plánovanou údržbu na technické základně.

2.

Dílny pro údržbu letadlových celků jsou dostatečně prostorné pro jejich umístění na plánovanou údržbu.

b)

Jsou zajištěny kanceláře pro řízení plánovaných prací podle písmene a) a osvědčující personál tak, aby mohl provádět stanovené úkoly způsobem, který přispívá k dobré úrovni údržby letadel.

c)

Pracovní prostředí včetně hangárů, dílen letadlových celků a kanceláří je vhodné pro plněné úkoly a zejména musí splňovat zvláštní požadavky. Pracovní prostředí nesmí nepříznivě ovlivňovat výkonnost personálu, pokud takové prostředí není nezbytné pro určitou práci:

1.

teploty musí být udržovány tak, aby personál mohl provádět požadované úkoly bez nepohodlí,

2.

prach a jakékoliv jiné znečištění vzduchu je třeba udržovat na minimu a v pracovním prostoru nesmí být dosaženo úrovně znečištění viditelně patrné na povrchu letadla/letadlového celku. Tam, kde prach/jiné znečištění vzduchu má za následek viditelné znečištění povrchu, musí být všechny snadno ovlivnitelné systémy utěsněny až do té doby, dokud nebudou znovu obnoveny přijatelné podmínky,

3.

osvětlení je takové, aby zajišťovalo, že každý úkol údržby může být prováděn efektivním způsobem,

4.

hluk nesmí rozptylovat personál od provádění úkolů spojených s prohlídkami. Tam, kde je v praxi neproveditelné ovlivnit zdroj hluku, je třeba tomuto personálu opatřit nezbytné vybavení, aby zabránilo přílišnému hluku způsobujícímu rozptylování během úkolů spojených s úkoly údržby,

5.

tam, kde určité úkoly údržby vyžadují užití specifických podmínek prostředí odlišných od dříve zmíněných, potom takové podmínky je třeba dodržovat. Specifické podmínky je třeba stanovit v údajích pro údržbu,

6.

pracovní prostředí pro traťovou údržbu je takové, aby určitý úkol údržby mohl být prováděn bez přílišného rozptylování. Tudíž tam, kde se pracovní prostředí zhoršuje na nepřijatelnou úroveň, pokud se týče teploty, vlhkosti, krup, námrazy, sněhu, větru, světla, prachu nebo jiného znečištění vzduchu, jednotlivé úkoly údržby nebo úkoly týkající se prohlídek musí být pozastaveny až do té doby, dokud nebudou znovu obnoveny vyhovující podmínky.

d)

Jsou zajištěny bezpečné skladovací prostory pro letadlové celky, vybavení, nářadí a materiál. Skladovací podmínky musí zajišťovat oddělení provozuschopných letadlových celků a materiálu od letadlových celků, materiálu, vybavení a nářadí neschopných provozu. Je třeba, aby skladovací podmínky byly v souladu s pokyny výrobce, aby se zabránilo zhoršení stavu a poškození skladovaných položek. Přístup do provozních prostor musí být omezen na oprávněný personál.

145.A.30   Požadavky na personál

a)

Organizace musí jmenovat odpovědného vedoucího, který má statutární pravomoc k zajišťování, že veškerá údržba požadovaná zákazníkem může být pokryta finančními prostředky a prováděna na úrovni požadované touto částí. Odpovědný vedoucí musí:

1.

zajistit, že jsou k dispozici všechny nezbytné zdroje k dokončení údržby podle bodu 145.A.65 písm. b), aby zachoval platnost oprávnění organizace,

2.

stanovit a prosazovat politiku bezpečnosti a jakosti přesně stanovenou v bodě 145.A.65 písm. a),

3.

prokázat základní porozumění této příloze (část 145).

b)

Organizace musí jmenovat osobu nebo skupinu osob, k jejíž odpovědnosti patří zajišťování, že organizace splňuje požadavky této části. Taková(é) osoba(y) musí být přímo odpovědná(é) odpovědnému vedoucímu.

1.

Jmenovaná osoba nebo osoby musí představovat strukturu vedení organizace údržby a být odpovědná za všechny funkce přesně stanovené v této části.

2.

Musí být určena jmenovaná osoba nebo osoby a jejich pověření a doklady předloženy formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

3.

Jmenovaná osoba nebo osoby musí být schopna(y) prokázat odpovídající znalosti, vzdělání, dostatečnou praxi týkající se údržby letadla nebo letadlového celku a prokázat praktickou znalost této části.

4.

Postupy musí jasně vyjadřovat, kdo zastupuje určitou osobu v případě dlouhodobé absence zmíněné(ých) osoby(osob).

c)

Odpovědný vedoucí podle písmene a) musí jmenovat osobu odpovědnou za neustálé sledování systému jakosti včetně systému zpětné vazby, tak jak požaduje bod 145.A.65 písm. c). Tato jmenovaná osoba musí mít přímý přístup k odpovědnému vedoucímu, aby bylo zajištěno, že odpovědný vedoucí je řádně informován o jakosti a záležitostech plnění požadavků.

d)

Organizace musí mít plán normohodin pro údržbu prokazující, že organizace má dostatečný personál pro plánování, provádění, dozor, prohlídky a sledování jakosti v organizaci v souladu s oprávněním. Kromě toho musí mít organizace postupy k opětnému přehodnocení zamýšlené práce, která má být provedena, když dostupnost skutečného personálu je menší než jeho plánovaná úroveň vybavení personálem pro určitou pracovní směnu nebo určité období.

e)

V souladu s postupem a normou odsouhlasenými příslušným úřadem musí organizace stanovit a řídit způsobilost personálu zapojeného v jakékoliv činnosti týkající se údržby, řízení nebo auditů jakosti. Kromě nezbytné odborné znalosti týkající se pracovní funkce musí způsobilost zahrnovat porozumění aplikaci problematiky lidských činitelů a lidské výkonnosti pro odpovídající funkci určité osoby v organizaci. „Lidské činitele“ jsou zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci, certifikaci, výcvik, provoz a údržbu, a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými složkami správným zvážením lidské výkonnosti. „Lidská výkonnost“ jsou lidské schopnosti a omezení, které mají vliv na bezpečnost a efektivnost leteckého provozu.

f)

Organizace musí zajistit, že personál, který provádí nebo řídí nedestruktivní zkoušku týkající se zachování letové způsobilosti konstrukcí letadel nebo letadlových celků má odpovídající kvalifikaci pro konkrétní nedestruktivní zkoušku v souladu s evropskou nebo rovnocennou normou uznanou agenturou. Personál, který provádí jakékoli jiné specializované úkoly, musí mít odpovídající kvalifikaci, která je v souladu s úředně uznávanými normami. Odchylně od tohoto písmene může tento personál stanovený v písm. g) a písm. h) odst. 1 a 2 s kvalifikací kategorie B1 nebo B3 podle přílohy III (část 66) provádět nebo řídit zkoušky kapilární metodou zjišťování vad barevnou indikací.

g)

Každá organizace oprávněná k údržbě letadel, není-li v písmenu j) uvedeno jinak, musí v případě traťové údržby letadel mít předepsaný osvědčující personál s kvalifikací kategorie B1, B2, popř. B3 podle přílohy III (část 66) a bodu 145.A.35.

Navíc taková organizace může též k provádění malé plánované traťové údržby a odstraňování jednoduchých závad využít odpovídajícím způsobem vyškolený osvědčující personál s právy popsanými v bodech 66.A.20 písm. a) odst. (1) a 66.A.20 písm. a) odst. 3 bodu ii) a s kvalifikací podle přílohy III (část 66) a bodu 145.A.35. Dostupnost takového osvědčujícího personálu nesmí nahradit požadavek na osvědčující personál kategorie B1, B2, popř. B3.

h)

Každá organizace provádějící údržbu letadel, vyjma případu uvedeného v písmeni j), musí:

1.

v případě údržby velkých letadel na technické základně mít předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35. Organizace navíc musí mít dostatečný personál s typovou kvalifikací kategorie B1, popř. B2 v souladu s částí 66 a bodem 145.A.35 jako podporu osvědčujícímu personálu kategorie C.

i)

Před tím, než osvědčující personál kategorie C vydá osvědčení o uvolnění do provozu, musí podpůrný personál kvalifikovaný podle kategorie B1 a B2 zajistit, že všechny důležité úkony nebo prohlídky byly provedeny podle požadovaných norem.

ii)

Organizace musí udržovat seznam takového podpůrného personálu kvalifikovaného podle kategorie B1 a B2.

iii)

Osvědčující personál kategorie C musí zajistit, že byly splněny požadavky bodu i) a že veškeré práce požadované zákazníkem byly dokončeny během určité údržbové prohlídky na technické základně nebo souboru prací, a musí též zhodnotit vliv jakékoliv práce, která nebyla provedena, s cílem buď požádat o její dokončení, nebo se dohodnout s provozovatelem, že se tato práce odloží na jinou přesně stanovenou prohlídku nebo jiný termín;

2.

v případě údržby na technické základně letadel jiných než velká letadla mít buď:

i)

předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie B1, B2, popř. B3 podle přílohy III (část 66) a bodu 145.A.35, nebo

ii)

předepsaný osvědčující personál pro daný typ letadla s kvalifikací kategorie C, kterému je nápomocen podpůrný personál podle ustanovení bodu 145.A.35 písm. a) bodu i).

i)

Osvědčující personál letadlových celků musí plnit požadavky přílohy III (část 66).

j)

Odchylně od písmen g) a h) vzhledem k povinnosti splňovat přílohu III (část 66) může organizace využít osvědčující personál s kvalifikací podle následujících ustanovení:

1.

Pro provozní prostory organizace umístěné vně území Společenství může osvědčující personál získat kvalifikaci v souladu s vnitrostátními leteckými předpisy státu, ve kterém jsou provozní prostory organizace registrovány, za podmínek přesně stanovených v dodatku IV k této části.

2.

Pro traťovou údržbu prováděnou na stanici traťové údržby organizace, která je umístěna vně území Společenství, může osvědčující personál získat kvalifikaci v souladu s vnitrostátními leteckými předpisy státu, ve kterém je stanice umístěna, za podmínek přesně stanovených v dodatku IV k této části.

3.

Pro opakovaný příkaz k zachování letové způsobilosti, který zvláště uvádí, že letová posádka může provádět takový příkaz k zachování letové způsobilosti, může organizace vydat omezené oprávnění k osvědčování veliteli letadla nebo palubnímu inženýrovi na základě průkazu způsobilosti letové posádky. Avšak organizace musí zajistit, že byl proveden dostatečný praktický výcvik k zajištění toho, že tento velitel letadla nebo palubní inženýr mohou dokončit příkazy k zachování letové způsobilosti na požadované úrovni.

4.

V případě letadla provozovaného daleko od podpůrného místa může organizace vydat omezené oprávnění k osvědčování veliteli letadla nebo palubnímu inženýrovi na základě průkazu způsobilosti letové posádky, za předpokladu, že se přesvědčí, že byl proveden dostatečný praktický výcvik k zajištění, že velitel letadla nebo palubní inženýr mohou dokončit všechny stanovené úkoly na požadované úrovni. Opatření tohoto odstavce musí být podrobněji rozpracováno v postupu výkladu organizace.

5.

V následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlu zakázán vzlet v místě jiném, než je hlavní technická základna, a kde není k dispozici příslušný osvědčující personál, může organizace, se kterou je uzavřena dodavatelská smlouva na poskytnutí podpory v údržbě, vydávat jednorázové oprávnění k osvědčování:

i)

jednomu z jejích zaměstnanců, který je držitelem typové kvalifikace na letadlo s podobnou technologií, konstrukcí a systémy, nebo

ii)

jakékoliv osobě, která má praxi v údržbě alespoň 5 let a je držitelem platného průkazu způsobilosti ICAO k údržbě letadel předepsané pro typ letadla požadující osvědčení, za předpokladu, že v tomto místě není žádná organizace odpovídajícím způsobem oprávněná podle této části a organizace, se kterou je uzavřena smlouva, získá a eviduje praxi a průkaz způsobilosti dané osoby.

Všechny případy stanovené v tomto bodě musí být hlášeny příslušnému úřadu do sedmi dnů od vydání takového oprávnění k osvědčování. Organizace vydávající jednorázové oprávnění musí zajistit, že každá taková údržba, která by mohla ovlivnit bezpečnost letu, je překontrolována odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací.

145.A.35   Osvědčující personál a podpůrný personál

a)

Kromě odpovídajících požadavků bodu 145.A.30 písm. g) a h) musí organizace zajistit, aby osvědčující personál a podpůrný personál měl patřičnou znalost dotyčných letadel a/nebo letadlových celků, které mají být udržovány, včetně souvisejících postupů organizace. V případě osvědčujícího personálu musí být toto splněno před vydáním nebo opětovným vydáním oprávnění k osvědčování.

i)

„Podpůrným personálem“ se rozumí personál, který je držitelem průkazu způsobilosti k údržbě letadel podle přílohy III (část 66) v kategorii B1, B2 a/nebo B3, má příslušnou kvalifikaci pro daný typ letadla a pracuje v prostředí údržby na technické základně, přičemž není nezbytně držitelem práv k osvědčování.

ii)

„Dotyčnými letadly a/nebo letadlovými celky“ se rozumí letadla nebo letadlové celky přesně stanovené v konkrétním oprávnění k osvědčování.

iii)

„Oprávněním k osvědčování“ se rozumí oprávnění vydané organizací osvědčujícímu personálu, které přesně stanoví tu skutečnost, že osvědčující personál může podepisovat osvědčení o uvolnění do provozu v rozsahu omezení stanovených v tomto oprávnění jménem oprávněné organizace.

b)

Kromě případů uvedených v bodě 145.A.30 písm. j) a v bodě 66.A.20 písm. a) odst. 3 bodu ii) může organizace vydávat pouze oprávnění k osvědčování osvědčujícímu personálu ve vztahu k základním kategoriím nebo podkategoriím a jakékoli typové kvalifikaci zapsané v průkazu způsobilosti k údržbě letadel, jak to vyžaduje příloha III (část 66), a to za předpokladu, že průkaz způsobilosti zůstává platný po celou dobu platnosti oprávnění a osvědčující personál trvale splňuje požadavky přílohy III (část 66).

c)

Organizace musí zajistit, aby veškerý osvědčující personál a podpůrný personál byl zapojen nejméně po dobu šesti měsíců do skutečné praxe v údržbě příslušných letadel nebo letadlových celků v období kterýchkoli po sobě následujících dvou let.

Pro účely tohoto písmene se výrazem „zapojen do skutečné praxe v údržbě příslušných letadel nebo letadlových celků“ rozumí, že osoba pracovala v prostředí údržby letadel a letadlových celků a buď využívala práva daná oprávněním k osvědčování, nebo skutečně prováděla údržbu alespoň na některých systémech typu nebo skupiny letadel přesně stanovených v odpovídajícím oprávnění k osvědčování.

d)

Organizace musí zajistit, že veškerý osvědčující personál a podpůrný personál absolvuje v období každých dvou let dostatečný pokračovací výcvik, aby bylo zajištěno, že tento personál má aktualizované znalosti odpovídající technologie, organizačních postupů a případů selhání lidského činitele.

e)

Organizace musí stanovit program pro pokračovací výcvik pro osvědčující personál a podpůrný personál, včetně postupu pro zajištění plnění odpovídajících písmen bodu 145.A.35, jako základ pro vydávání oprávnění k osvědčování osvědčujícímu personálu podle této části, a postupu k zajištění plnění požadavků přílohy III (část 66).

f)

Kromě nepředvídatelných případů uvedených v bodě 145.A.30 písm. j) odst. 5 musí organizace ohodnotit veškerý budoucí osvědčující personál z hlediska jeho způsobilosti, kvalifikace a schopnosti vykonávat své povinnosti týkající se osvědčování v souladu s postupem, jak je přesně stanoveno ve výkladu organizace, před vydáním nebo opětovným vydáním oprávnění k osvědčování podle této části.

g)

Poté co byly splněny podmínky písmen a), b), d), f) a případně písmene c) osvědčujícím personálem, musí organizace vydat oprávnění k osvědčování, které jasně určuje rozsah a omezení tohoto oprávnění. Zachování platnosti oprávnění k osvědčování je podmíněno nepřetržitým plněním písmen a), b), d) a případně písmene c).

h)

Oprávnění k osvědčování musí být provedeno způsobem, který činí jeho rozsah jasným osvědčujícímu personálu a jakékoliv oprávněné osobě, která může žádat o přezkoumání oprávnění. Tam, kde jsou pro vymezení rozsahu používány předpisy, musí organizace provést snadno dostupný překlad předpisu. „Oprávněná osoba“ je úředník příslušného úřadu, agentury a členského státu, který má odpovědnost za dozor nad udržovaným letadlem nebo letadlovým celkem.

i)

Osoba odpovědná za systém jakosti musí zůstat i nadále odpovědná jménem organizace za vydávání oprávnění k osvědčování pro osvědčující personál. Taková osoba může jmenovat další osoby k vlastnímu vydávání nebo zrušení oprávnění k osvědčování v souladu s postupem tak, jak je stanoven ve výkladu organizace.

j)

Organizace vede záznamy o veškerém osvědčujícím personálu a podpůrném personálu, které obsahují:

1.

podrobnosti o jakýchkoli průkazech způsobilosti k údržbě letadel držených podle přílohy III (část 66),

2.

veškerý odpovídající absolvovaný výcvik,

3.

rozsah vydaných oprávnění k osvědčování, pokud je to důležité, a

4.

podrobnosti o osvědčujícím personálu s omezeným nebo jednorázovým oprávněním k osvědčování.

Organizace uchovává záznamy nejméně tři roky poté, co personál uvedený v tomto písmenu ukončil zaměstnání u organizace nebo kdy bylo oprávnění staženo. Kromě toho poskytuje organizace údržby na požádání personálu uvedenému v tomto písmenu kopii jejich osobního záznamu při odchodu z organizace.

Personálu uvedenému v tomto písmenu je na požádání umožněn přístup k jejich osobním záznamům, jak je uvedeno výše.

k)

Organizace musí osvědčujícímu personálu poskytnout kopii jeho oprávnění k osvědčování buď ve formě spisu, nebo v elektronické formě.

l)

Osvědčující personál musí být schopen předložit své oprávnění k osvědčování jakékoliv oprávněné osobě do 24 hodin.

m)

Minimální věk osvědčujícího personálu a podpůrného personálu je 21 let.

n)

Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie A smí vykonávat práva k osvědčování na určitém typu letadla pouze po úspěšném ukončení odpovídajícího typového zácviku na letadlo kategorie A, poskytnutého odpovídajícím způsobem oprávněnou organizací podle přílohy II (část 145) nebo přílohy IV (část 147). Zácvik musí obsahovat praktické části zácviku a výuku teoretických znalostí odpovídajících každému požadovanému úkolu. Úspěšné ukončení zácviku musí být prokázáno zkouškou nebo hodnocením na pracovišti, provedeným organizací.

o)

Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel kategorie B2 smí vykonávat pouze práva k osvědčování popsaná v bodě 66.A.20 písm. a) odst. 3 bodě ii) přílohy III (část 66) po úspěšném ukončení i) příslušného typového zácviku na letadlo kategorie A a ii) doložené šestiměsíční praxe pokrývající rozsah oprávnění, které bude vydáno. Typový zácvik musí obsahovat praktické části zácviku a výuku teoretických znalostí odpovídajících každému požadovanému úkolu, pro který se oprávnění vydává. Úspěšné ukončení zácviku musí být prokázáno zkouškou nebo hodnocením na pracovišti. Typový zácvik a zkouška/hodnocení musí být provedeny organizací oprávněnou k údržbě, která vydává oprávnění osvědčujícímu personálu. V této organizaci oprávněné k údržbě musí být zároveň získána praxe.

145.A.40   Vybavení, nářadí a materiál

a)

Organizace musí mít k dispozici a používat nezbytné vybavení, nářadí a materiál nutné pro provádění schváleného rozsahu práce.

1.

Tam, kde výrobce stanoví konkrétní nářadí nebo vybavení, musí organizace takové nářadí nebo vybavení používat, a to pokud není příslušným úřadem prostřednictvím postupů přesně stanovených ve výkladu organizace odsouhlaseno užití alternativního nářadí nebo vybavení.

2.

Vybavení a nářadí musí být stále k dispozici, vyjma případu nářadí nebo vybavení, které je užíváno tak zřídka, že jeho stálá dostupnost není nutná. Takové případy musí být podrobně uvedeny v postupu výkladu organizace.

3.

Organizace oprávněná k údržbě na technické základně musí mít dostatečné servisní vybavení a pracovní plošiny/rampy pro údržbu, takové, aby letadla mohla být řádně kontrolována.

b)

Organizace musí zajistit, že veškeré nářadí, vybavení a obzvláště zkušební vybavení, je-li požadováno, je kontrolováno a cejchováno, a to podle úředně uznaných normálů s četností zajišťující provozuschopnost a přesnost. Organizace musí o těchto cejchováních a vysledovatelnosti použitých normálů vést záznamy.

145.A.42   Přejímka letadlových celků

a)

Veškeré letadlové celky musí být roztříděny a náležitě odděleny do následujících skupin:

1.

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označeny v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012,

2.

letadlové celky neschopné provozu, které musí být udržovány v souladu s tímto oddílem,

3.

nepoužitelné letadlové celky, které jsou roztříděny podle bodu 145.A.42 písm. d),

4.

normalizované součásti používané na letadle, motoru, vrtuli nebo jiných letadlových celcích, kdy je to přesně stanoveno v ilustrovaném katalogu dílů výrobce a/nebo údajích pro údržbu,

5.

materiál, jak polotovar tak spotřební, použitý v průběhu údržby, když je organizace přesvědčena, že tento materiál splňuje požadované podmínky a má odpovídající vysledovatelnost. Veškerý materiál musí být doprovázen dokumentací, vztahující se jednoznačně ke konkrétnímu materiálu a obsahující prohlášení o shodě s technickými podmínkami a navíc jak výrobní, tak i dodavatelský zdroj,

6.

letadlové celky uvedené v bodě 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Před zástavbou letadlového celku musí organizace zajistit, že konkrétní letadlový celek je vhodný k zástavbě, pokud se na něj mohou vztahovat odlišné modifikace nebo příkazy k zachování letové způsobilosti.

c)

Organizace může vyrobit omezený rozsah dílů, které lze použít v průběhu prováděné práce ve svých vlastních provozních prostorách za předpokladu, že postupy jsou popsány ve výkladu organizace.

d)

Letadlové celky, které dosáhly své certifikované omezené lhůty nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada, musí být klasifikovány jako nepoužitelné a nesmí být povoleno vrácení letadlového celku do systému dodávek, ledaže certifikovaná omezená lhůta byla prodloužena nebo bylo schváleno řešení opravou v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

e)

Letadlové celky uvedené v bodě 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 lze použít k zástavbě, pouze pokud je vlastník letadla považuje za vhodné k zástavbě do svého vlastního letadla.

145.A.45   Údaje pro údržbu

a)

Organizace musí pro provádění údržby, včetně modifikací a oprav, uchovávat a užívat použitelné platné údaje pro údržbu. „Použitelné“ znamená týkající se jakéhokoliv letadla, letadlového celku nebo postupu stanoveného v seznamu tříd oprávnění a kvalifikací organizace a v každém souvisejícím seznamu způsobilosti.

V případě údajů pro údržbu poskytnutých provozovatelem nebo zákazníkem musí organizace, když tato práce probíhá, takové údaje uchovávat, s výjimkou požadavku plnit bod 145.A.55 písm. c).

b)

Pro účely této části jsou použitelné údaje pro údržbu jakékoliv údaje z dále uvedených:

1.

jakýkoliv použitelný požadavek, postup, provozní příkaz nebo informace vydaná úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

2.

jakýkoliv použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti vydaný úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

3.

instrukce pro zachování letové způsobilosti, vydané držiteli typového osvědčení, držiteli doplňkového typového osvědčení, jakoukoli jinou organizací, od které se požaduje uveřejňovat takové údaje podle přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, a v případě letadel nebo letadlových celků ze třetích zemí údaje o letové způsobilosti nařízené úřadem odpovědným za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem;

4.

jakékoliv použitelné normy, mimo jiné standardní postupy údržby uznávané agenturou jako přijatelné normy pro údržbu;

5.

jakékoliv použitelné údaje vydané v souladu s písmenem d).

c)

Organizace musí stanovit postupy, které v případě nálezu jakýchkoli nepřesných, nekompletních nebo dvojznačných postupů, informací nebo instrukcí pro údržbu obsažených v údajích pro údržbu užívaných personálem údržby zajistí, že jsou zaznamenány a oznámeny autorovi údajů pro údržbu.

d)

Organizace smí pouze upravovat instrukce pro údržbu v souladu s postupy přesně stanovenými ve výkladu organizace údržby. Vzhledem k těmto změnám musí organizace prokázat, že tyto vedou k rovnocenným nebo zlepšeným normám pro údržbu, a musí držitele typového osvědčení o takových změnách informovat. Instrukce pro údržbu z hlediska tohoto písmene znamená instrukce o tom, jak provádět jednotlivé úkoly týkající se údržby. Z těchto prací je vyloučeno technické projektování oprav a modifikací.

e)

Organizace musí zajistit běžný systém technologických karet nebo technologických postupů pro použití ve všech důležitých částech organizace. Kromě toho musí organizace buď přesně zaznamenávat údaje pro údržbu obsažené v písmenech b) a d) do těchto technologických karet nebo technologických postupů, nebo vytvořit přesný odkaz na jednotlivý úkol údržby nebo odpovídající úkoly údržby obsažené v těchto údajích pro údržbu. Technologické karty a technologické postupy mohou být zhotoveny na počítači a uchovávány v elektronické databázi s podmínkou jak vhodného zabezpečení proti neoprávněným změnám, tak i zálohování elektronické databáze, která musí být aktualizována do 24 hodin od každého vstupu provedeného do hlavní elektronické datové základny. Souhrn úkolů údržby musí být zaznamenáván do technologických karet nebo technologických postupů a vzájemně rozdělen do zřetelných etap, aby zajistil záznam o plnění dokončených úkolů údržby.

Tam, kde organizace poskytuje služby údržby provozovateli letadel, který požaduje, aby byl používán jeho systém technologických karet nebo technologického postupu, může být tento systém používán. V tomto případě musí organizace stanovit postup pro zajištění správného vyplňování technologických karet a technologických postupů provozovatelů letadel.

f)

Organizace musí zajistit, aby všechny použitelné údaje pro údržbu byly snadno dostupné pro použití, když je personál údržby požaduje.

g)

Organizace musí stanovit postup, který zajistí, že údaje pro údržbu organizací řízené jsou neustále aktualizovány. V případě, že provozovatel/zákazník řídil a poskytoval údaje pro údržbu, musí být organizace schopna prokázat, že má buď písemné potvrzení od provozovatele/zákazníka, že všechny tyto údaje pro údržbu jsou aktuální, nebo má objednávky změnové služby uvádějící stav změny textu údajů pro údržbu, které mají být používány, nebo to může prokázat na seznamu změn textu údajů pro údržbu provozovatele/zákazníka.

145.A.47   Produkční plánování

a)

Organizace musí mít systém přiměřený množství a složitosti práce pro plánování dostupnosti veškerého nezbytného personálu, nářadí, vybavení, materiálu, údajů pro údržbu a provozních prostorů tak, aby bylo zajištěno spolehlivé dokončení práce údržby.

b)

Plánování úkolů údržby a organizování směn musí vzít v úvahu meze lidské výkonnosti.

c)

Když je požadováno předat pokračování nebo dokončení úkolů údržby z důvodů střídání směny nebo změny personálu, musí být předepsaným způsobem sděleny důležité informace mezi odcházejícím a nastupujícím personálem.

145.A.50   Osvědčování údržby

a)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno odpovídajícím způsobem oprávněným osvědčujícím personálem jménem organizace poté, co bylo ověřeno, že veškerá objednaná údržba byla organizací řádně provedena v souladu s postupy stanovenými v bodě 145.A.70 a organizace vzala v úvahu dostupnost a užití údajů pro údržbu, jak je stanoveno v bodě 145.A.45, a že neexistuje žádný nesoulad, o němž je známo, že ohrožuje bezpečnost letů.

b)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno před započetím letu po dokončení údržby.

c)

Nové závady nebo nedokončené zakázky údržby zjištěné během výše uvedené údržby se oznámí provozovateli letadla za účelem získání jeho souhlasu s nápravou těchto závad nebo dokončením chybějících částí zakázky údržby. Pokud provozovatel letadla odmítne, aby byla taková údržba podle tohoto písmene provedena, použije se písmeno e).

d)

Osvědčení o uvolnění do provozu se vydává při dokončení jakékoliv údržby na letadlovém celku, když je tento vyjmut z letadla. Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou „Formulář 1 EASA“ uvedený v dodatku II přílohy I (část M) představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, pokud není v bodě M.A.502 písm. b) nebo M.A.502 písm. e) uvedeno jinak. Když organizace provádí údržbu letadlového celku pro svoji vlastní potřebu, nemusí být použití formuláře 1 EASA nutné a závisí na vnitřních postupech pro uvolnění stanovených ve výkladu organizace.

e)

Když organizace není schopna dokončit kompletní objednanou údržbu, může organizace odchylně od písmene a) vydat osvědčení o uvolnění do provozu v rámci schválených omezení letadla. Organizace musí takovou skutečnost zaznamenat do osvědčení o uvolnění letadla do provozu před vydáním tohoto osvědčení.

f)

Když je letadlu zakázán vzlet v místě, které není hlavní stanicí pro traťovou údržbu nebo hlavní technickou základnou, kvůli tomu, že není k dispozici letadlový celek s odpovídajícím osvědčením o uvolnění, je odchylně od písmene a) a bodu 145.A.42 povoleno dočasně zabudovat letadlový celek bez odpovídajícího osvědčení o uvolnění na dobu max. 30 letových hodin nebo do té doby, dokud se letadlo nevrátí na hlavní stanici pro traťovou údržbu nebo na hlavní technickou základnu, podle toho co přichází dříve v úvahu. Toto je podmíněno souhlasem provozovatele letadla a zmíněný letadlový celek musí mít vhodné osvědčení o uvolnění, avšak jinak musí být v souladu s použitelnými požadavky údržby a požadavky provozními. Takový letadlový celek musí být do výše stanovené doby sejmut, jestliže mezitím nebylo získáno odpovídající osvědčení o uvolnění podle písmene a) a bodu 145.A.42.

145.A.55   Záznamy o údržbě

a)

Organizace musí vést záznamy všech podrobností prováděné práce údržby. Organizace musí udržovat záznamy nezbytné k prokázání té skutečnosti, že všechny požadavky pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu byly splněny, včetně dokumentů subdodavatele týkajících se uvolnění do provozu.

b)

Organizace musí provozovateli letadla poskytnout kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu společně s kopií jakýchkoli specifických údajů o opravě/modifikaci použitých při prováděných opravách/modifikacích.

c)

Organizace uchovává kopii všech podrobných záznamů o údržbě a jakýchkoli s ní souvisejících údajů pro údržbu tři roky od data uvolnění letadla nebo letadlového celku, k němuž se práce vztahovala, z organizace.

1.

Záznamy podle tohoto písmene jsou uloženy způsobem, který zajistí ochranu před poškozením, pozměněním a odcizením.

2.

Počítačové záložní disky, pásky apod. jsou uloženy v místě odlišném od místa, které obsahuje pracovní disky, pásky apod., v prostředí, které zajišťuje, že tyto zůstanou v dobrém stavu.

3.

V případě, že organizace oprávněná podle této přílohy (část 145) ukončí svůj provoz, veškeré uchovávané záznamy o údržbě za poslední dva roky se předají poslednímu vlastníkovi nebo zákazníkovi daného letadla nebo letadlového celku nebo jsou uloženy tak, jak stanoví příslušný úřad.

145.A.60   Hlášení událostí

a)

Organizace musí příslušnému úřadu, státu zápisu do rejstříku a organizaci odpovědné za projekt letadla nebo letadlového celku hlásit jakýkoliv stav letadla nebo letadlového celku zjištěný organizací takový, který vedl nebo může vést k nebezpečnému stavu, který vážně ohrožuje bezpečnost letů.

b)

Organizace musí stanovit vnitřní systém hlášení událostí, tak jak je podrobně rozpracováno ve výkladu organizace, který by umožnil shromažďování a vyhodnocování takových hlášení včetně hodnocení a výpisů z těchto událostí, které mají být hlášeny v souladu s písmenem a). Postup musí označit nepříznivé trendy, provedená nápravná opatření nebo nápravná opatření, která je třeba organizací provést, musí se zaměřit na nedostatky a obsahovat vyhodnocení všech známých důležitých informací týkajících se těchto událostí a způsobu oběhu informací, jak je nezbytné.

c)

Organizace musí provádět hlášení formou a způsobem stanoveným agenturou a musí zajistit, že tato hlášení obsahují všechny související informace o stavu a vyhodnocení výsledků, které byly organizaci známy.

d)

Jestliže organizace uzavřela smlouvu o provádění údržby s provozovatelem obchodní letecké dopravy, musí rovněž tomuto provozovateli hlásit každý takový stav, který má vliv na jeho letadlo nebo letadlový celek.

e)

Organizace musí tato hlášení provést a předložit co možno nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy organizace zjistila stav, jehož se hlášení týká.

145.A.65   Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údržby a systém jakosti

a)

Organizace musí stanovit politiku bezpečnosti a jakosti organizace, která musí být součástí výkladu organizace podle bodu 145.A.70.

b)

Organizace musí k zajištění správného provádění údržby a splnění všech odpovídajících požadavků této části zavést postupy schválené příslušným úřadem, přičemž musí vzít v úvahu lidské činitele a lidskou výkonnost. Toto musí zahrnovat jasnou objednávku nebo smlouvu tak, aby letadlo a letadlové celky mohly být uvolněny do provozu podle bodu 145.A.50.

1.

Postupy údržby podle tohoto písmene se vztahují na body 145.A.25 až 145.A.95.

2.

Postupy údržby stanovené organizací nebo postupy, které je třeba organizací podle tohoto písmene stanovit, musí obsahovat všechna hlediska provádění údržby, včetně zajišťování a řízení specializovaných služeb a stanovení úrovně, na které organizace zamýšlí pracovat.

3.

Pokud se týká traťové údržby a údržby letadel na technické základně, musí organizace stanovit postupy k minimalizaci rizika vícenásobných chyb a k zachycení chyb na kritických systémech a zajistit, že na žádné osobě není požadováno provádění a prohlížení úkolů údržby zahrnující některé části demontáže/opětné montáže několika letadlových celků téhož typu zastavěného na více než na jednom systému téhož letadla během určité údržbové kontroly. Avšak je-li k dispozici pouze jedna osoba pro provádění těchto úkolů, potom technologická karta nebo technologický postup musí zahrnovat dodatečný stupeň opětné prohlídky této práce touto osobou po dokončení všech totožných úkolů.

4.

Musí být stanoveny postupy údržby, aby bylo zajištěno, že poškození bude posouzeno a modifikace a opravy prováděny za použití údajů uvedených v bodě M.A.304.

c)

Organizace musí zavést systém jakosti, který zahrnuje následující:

1.

nezávislé audity za účelem sledování shody s požadavky norem pro letadla/letadlové celky a přiměřenost postupů k zajištění toho, že tyto postupy vedou ke správnému provádění údržby a k letové způsobilosti letadel/letadlových celků. Část systému jakosti týkající se nezávislých auditů může být ve velmi malých organizacích smluvně sjednána s jinými organizacemi oprávněnými podle této části nebo osobou s odpovídajícími technickými znalostmi a uspokojivě prokázanými zkušenostmi z auditů a

2.

ohlašovací systém zpětné vazby k osobě nebo skupině osob stanovených v bodě 145.A.30 písm. b) a posléze k odpovědnému vedoucímu, který zajišťuje řádné a včasné provedení nápravného opatření jako odezvu na hlášení vyplývající z nezávislých auditů, které musí splňovat ustanovení odstavce 1.

145.A.70   Výklad organizace údržby

a)

„Výklad organizace údržby“ je dokument nebo dokumenty, který(é) obsahuje(í) materiál určující rozsah zamýšlené práce stanovící oprávnění a prokazující, jak má organizace v úmyslu plnit požadavky této přílohy (část 145). Organizace musí příslušnému úřadu poskytnout výklad organizace údržby obsahující následující informace:

1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že výklad organizace údržby a všechny základní související příručky vymezují splnění požadavků organizací v souladu s touto přílohou (část 145) a že tyto požadavky budou vždy plněny. Není-li odpovědný vedoucí výkonným vedoucím organizace, musí prohlášení podepsat také výkonný vedoucí;

2.

politiku bezpečnosti a jakosti organizace jak je stanoveno v bodě 145.A.65;

3.

titul(y) a jméno(a) jmenované(ých) osoby(osob), jak je stanoveno v bodě 145.A.30 písm. b);

4.

povinnosti a odpovědnosti osob jmenovaných podle bodu 145.A.30 písm. b), včetně záležitostí, o nichž mohou jednat jménem organizace přímo s příslušným úřadem;

5.

organizační schéma znázorňující řetězce odpovědnosti mezi osobami uvedenými v bodě 145.A.30 písm. b);

6.

seznam osvědčujícího personálu a podpůrného personálu;

7.

obecný popis zdrojů pracovních sil;

8.

obecný popis provozních prostorů umístěných na jednotlivých adresách stanovených v osvědčení o oprávnění organizace;

9.

přesné stanovení rozsahu práce organizace odpovídající rozsahu oprávnění;

10.

postup oznamování změn organizace podle bodu 145.A.85;

11.

postup změn výkladu organizace údržby;

12.

postupy a systém jakosti stanovené organizací podle bodů 145.A.25 až 145.A.90;

13.

seznam provozovatelů obchodní letecké dopravy, pro které daná organizace provádí údržbu letadel, je-li to použitelné;

14.

seznam organizací, s nimiž je uzavřena subdodavatelská smlouva tak, jak je stanoveno v bodě 145.A.75 písm. b), je-li to použitelné;

15.

seznam traťových stanic tak, jak je stanoveno v bodě 145.A.75 písm. d), je-li to vhodné;

16.

seznam smluvních organizací, je-li to použitelné.

b)

Výklad organizace údržby musí být, je-li to nutné, změněn, aby byl popis organizace stále aktuální. Výklad organizace a jakékoliv jeho následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c)

Odchylně od písmene b) mohou být nevýznamné změny ve výkladu organizace schváleny prostřednictvím postupu výkladu organizace (dále jen „nepřímé schválení“).

145.A.75   Práva organizace

Organizace musí být oprávněna, v souladu s výkladem organizace, provádět následující úkoly:

a)

provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech vyznačených v oprávnění a ve výkladu organizace;

b)

sjednávat údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, pro kterou má oprávnění, u jiné organizace, která pracuje podle systému jakosti této organizace. Toto se týká práce prováděné organizací, která sama není náležitě oprávněna tuto údržbu provádět podle této části a je omezena na rozsah prací povolený podle postupů stanovených v bodě 145.A.65 písm. b). Tento rozsah prací nesmí zahrnovat údržbu letadla na technické základně nebo kompletní dílenskou údržbu nebo generální opravu motoru nebo modulu motoru;

c)

provádět kdekoliv údržbu libovolného letadla nebo libovolného letadlového celku, pro kterou má oprávnění, vznikne-li taková potřeba buď z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou traťovou údržbu za předpokladu splnění podmínek stanovených ve výkladu organizace;

d)

provádět údržbu libovolného letadla nebo libovolného letadlového celku, pro kterou má oprávnění, v místě označeném jako místo traťové údržby letadla, způsobilém k provádění údržby, a to jen tehdy, když výklad organizace takovou údržbu dovoluje a též obsahuje seznam takových míst;

e)

vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby podle bodu 145.A.50.

145.A.80   Omezení organizace

Organizace musí provádět údržbu letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, pouze jsou-li k dispozici veškeré nezbytné provozní prostory, vybavení, nářadí, materiál, údaje pro údržbu a osvědčující personál.

145.A.85   Změny organizace

Organizace musí příslušnému úřadu oznámit jakýkoliv návrh k provedení libovolných následujících změn, dříve, než se takové změny uskuteční, aby příslušnému úřadu umožnila rozhodnout o zachování vyhovění této částí a provést změnu oprávnění, bude-li to nezbytné, vyjma případu navrhovaných změn v personálu, které nejsou vedení předem známy, kdy takové změny musí být oznámeny při nejbližší příležitosti:

1.

název organizace;

2.

hlavní místo organizace;

3.

další místa organizace;

4.

odpovědný vedoucí;

5.

kterákoliv z osob jmenovaných podle bodu 145.A.30 písm. b);

6.

zařízení, vybavení, nářadí, materiál, postupy, rozsah práce nebo osvědčující personál, který by mohl oprávnění ovlivnit.

145.A.90   Zachování platnosti

a)

Oprávnění musí být vydáno na neomezenou dobu trvání. Oprávnění musí zůstat v platnosti za předpokladu:

1.

že organizace trvale splňuje požadavky přílohy II (část 145) v souladu s ustanoveními o řešení nálezů podle bodu 145.B.50,

2.

umožnění přístupu příslušnému úřadu do organizace k určení, zda jsou stále plněny požadavky této části, a

3.

že se organizace osvědčení nevzdá nebo nebude zrušeno.

b)

Po tom, co se držitel vzdá oprávnění, nebo po jeho zrušení, musí být oprávnění vráceno příslušnému úřadu.

145.A.95   Nálezy

a)

Nález úrovně 1 je jakékoliv závažné nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze (část 145), které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letů.

b)

Nález úrovně 2 je jakékoliv nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze (část 145), které by mohlo snížit úroveň bezpečnosti a pravděpodobně ohrozit bezpečnost letů.

c)

Po přijetí oznámení o nálezech podle bodu 145.B.50 musí držitel oprávnění organizace k údržbě stanovit program nápravného opatření a doložit splnění nápravného opatření, aby vyhověl příslušnému úřadu během období schváleného tímto úřadem.

ODDÍL B

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

145.B.01   Rozsah

Tento oddíl stanoví správní postupy, kterými se musí příslušný úřad řídit při vykonávání svých úkolů a své odpovědnosti týkajících se vydávání, zachování platnosti, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení oprávnění organizace k údržbě podle této přílohy (část 145).

145.B.10   Příslušný úřad

1.   Obecně

Členský stát musí určit příslušný úřad s přidělenými pravomocemi pro vydávání, zachování platnosti, změnu, pozastavení platnosti nebo zrušení oprávnění k údržbě. Tento příslušný úřad musí zavést dokumentované postupy a organizační strukturu.

2.   Zdroje

Počet personálu musí být přiměřený k provádění požadavků, jak je podrobně uvedeno v tomto oddílu.

3.   Kvalifikace a výcvik

Veškerý personál zahrnutý do oprávnění podle této přílohy (část 145) musí:

a)

mít odpovídající kvalifikaci a nezbytné znalosti, praxi a výcvik k provádění svých přidělených úkolů;

b)

tam, kde je to důležité, obdržet výcvik/pokračovací výcvik podle této přílohy (část 145), včetně jeho zamýšleného záměru a standardní úrovně.

4.   Postupy

Příslušný úřad musí stanovit postupy podrobně popisující, jak je zajištěn soulad s tímto oddílem B.

Postupy musí být kontrolovány a měněny, aby zajistily trvalé plnění požadavků.

145.B.15   Organizace umístěné v několika členských státech

Když jsou provozní prostory údržby umístěny ve více než jednom členském státě, potom přezkoumání a trvalý dozor oprávnění musí být prováděny společně s příslušnými úřady z členských států, na jejichž území jsou ostatní provozní prostory údržby umístěny.

145.B.20   První oprávnění

1.

Pokud jsou požadavky bodu 145.A.30 písm. a) a b) splněny, musí příslušný úřad úředně písemnou formou vyjádřit žadateli svůj souhlas s personálem, jak je stanoveno v bodě 145.A.30 písm. a) a b).

2.

Příslušný úřad musí ověřit, že postupy stanovené ve výkladu organizace údržby jsou v souladu s touto přílohou (část 145), a prověřit, že odpovědný vedoucí svým podpisem schvaluje prohlášení o závazku.

3.

Příslušný úřad se musí přesvědčit, že organizace plní požadavky této přílohy (část 145).

4.

Nejméně jednou v průběhu šetření pro schválení se musí uskutečnit setkání s odpovědným vedoucím, aby bylo zajištěno, že plně rozumí, jaký význam má oprávnění a z jakého důvodu podepisuje závazek organizace vyhovět postupům uvedeným ve výkladu organizace.

5.

Všechny nálezy musí být písemně potvrzeny organizaci.

6.

Příslušný úřad musí zaznamenat všechny nálezy, závěrečná opatření (opatření požadovaná k uzavření nálezu) a doporučení.

7.

Pro první oprávnění musí být všechny nálezy organizací vyřešeny a uzavřeny příslušným úřadem před tím, než může být oprávnění vydáno.

145.B.25   Vydání oprávnění

1.

Příslušný úřad musí schválit výklad organizace a žadateli vydat oprávnění k osvědčování na formuláři 3, který obsahuje kvalifikace odpovídající dotyčnému oprávnění. Příslušný úřad musí vydat oprávnění teprve, když organizace plní požadavky této přílohy (část 145).

2.

Příslušný úřad musí na formulář 3 EASA osvědčení o oprávnění zaznamenat podmínky související s oprávněním.

3.

Číslo oprávnění musí být na formuláři 3 EASA osvědčení o oprávnění uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

145.B.30   Zachování oprávnění

Zachování platnosti oprávnění musí být sledováno v souladu s použitelným procesem „prvního oprávnění“ podle bodu 145.B.20. Navíc:

1.

příslušný úřad musí udržovat a aktualizovat program obsahující seznam organizací oprávněných k údržbě, které jsou pod jeho dozorem, data plánovaných auditů a kdy byly tyto audity provedeny;

2.

každá organizace musí být zcela přezkoumána z hlediska plnění požadavků této přílohy (část 145) v periodických obdobích nepřevyšujících 24 měsíců;

3.

schůzka s odpovědným vedoucím se musí konat nejméně jednou za 24 měsíců, aby se zajistilo, že je stále informován o významných záležitostech vznikajících v průběhu auditů.

145.B.35   Změny

1.

Příslušný úřad musí přijmout oznámení od organizace o jakékoliv navrhované změně, tak jak je uvedeno v bodu 145.A.85.

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části odstavců základního procesu pro jakoukoliv změnu organizace.

2.

Příslušný úřad může stanovit podmínky, podle kterých, v průběhu těchto změn, může organizace pracovat, pokud nebylo stanoveno, že by oprávnění mělo být pozastaveno.

145.B.40   Změny výkladu organizace údržby

Při jakékoli změně výkladu organizace údržby (MOE):

1.

V případě přímého schválení změn podle bodu 145.A.70 písm. b) se před úředním oznámením oprávněné organizaci o schválení příslušný úřad přesvědčí, že postupy stanovené ve výkladu jsou v souladu s přílohou II (část 145).

2.

V případě nepřímého schválení změn výkladu podle bodu 145.A.70 písm. c) příslušný úřad zajistí, že i) se jedná jen o drobné změny a ii) že má odpovídající kontrolu nad schvalováním změn, aby bylo zajištěno, že zůstanou v souladu s požadavky přílohy II (část 145).

145.B.45   Zrušení, pozastavení a omezení oprávnění

Příslušný úřad musí:

a)

pozastavit platnost oprávnění na základě vážných důvodů v případě možného ohrožení bezpečnosti, nebo

b)

pozastavit, zrušit nebo omezit oprávnění na základě bodu 145.B.50.

145.B.50   Nálezy

a)

Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů nalezeno nevyhovění požadavkům této přílohy (část 145), příslušný úřad musí přijmout následující opatření:

1.

u nálezů úrovně 1 musí příslušný úřad přijmout okamžité opatření, kterým v závislosti na rozsahu nálezu úrovně 1 oprávnění organizace k údržbě zcela nebo částečně zruší, omezí nebo pozastaví jeho platnost, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření;

2.

pro nález úrovně 2 musí příslušný úřad udělit období nápravného opatření přiměřené povaze nálezu, které nesmí být delší než tři měsíce. V jistých situacích, při skončení prvního období a v závislosti na povaze nálezu, může příslušný úřad prodloužit tříměsíční období, existuje-li odpovídající plán nápravného opatření, schválený příslušným úřadem.

b)

Pokud organizace nevyhoví požadavkům ve lhůtě stanovené příslušným úřadem, musí příslušný úřad přijmout opatření, kterým zcela nebo částečně pozastaví platnost oprávnění.

145.B.55   Uchovávání záznamů

1.

Příslušný úřad musí stanovit systém uchovávání záznamů s minimálními požadavky na uchování, který umožňuje odpovídající sledovatelnost procesu vydávání, zachování, změn, pozastavení nebo zrušení každého jednotlivého oprávnění organizace.

2.

Záznamy musí zahrnovat alespoň:

a)

žádost o oprávnění organizace, včetně zachování platnosti oprávnění;

b)

program průběžného dozoru příslušného úřadu, včetně všech záznamů z auditu;

c)

osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv jeho změn;

d)

kopie programu auditu se záznamem dat plánovaných auditů a kdy byly tyto audity provedeny;

e)

kopie veškeré úřední korespondence včetně formuláře 4 nebo rovnocenného;

f)

podrobnosti o jakýchkoliv výjimkách a vynuceném(ých) opatření(ch);

g)

jakékoliv jiné formuláře zpráv z auditů příslušného úřadu;

h)

výklad organizace údržby.

3.

Minimální doba uchování pro výše zmíněné záznamy musí být čtyři roky.

4.

Příslušný úřad může zvolit buď písemný, nebo počítačový systém nebo jakoukoliv jejich kombinaci, pod podmínkou odpovídajících kontrol.

145.B.60   Výjimky

Všechny výjimky udělené v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 musí být zaznamenávány a uchovávány příslušným úřadem.

Dodatek I

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – Formulář 1 EASA

Platí ustanovení dodatku II přílohy I (část M).

Dodatek II

Systém tříd oprávnění a kvalifikací používaný k schvalování organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F a v příloze II (část 145)

Platí ustanovení dodatku IV přílohy I (část M).

Dodatek III

Oprávnění organizace k údržbě podle přílohy II (část 145)

Image

Image

Dodatek IV

Podmínky pro využití personálu, který nevlastní kvalifikaci v souladu s přílohou III (část 66) podle bodu 145.A.30 písm. J) odst. 1 A 2

1.   Má se za to, že osvědčující personál splňující následující podmínky plní záměr bodu 145.A.30 písm. j) odst. 1 a 2:

a)

Osoba musí být držitelem průkazu způsobilosti nebo oprávnění osvědčujícího personálu vydaného podle vnitrostátních předpisů dané země v souladu s přílohou 1 ICAO.

b)

Rozsah práce osoby nesmí přesahovat rozsah práce stanovený vnitrostátním průkazem způsobilosti nebo oprávněním osvědčujícího personálu podle toho, které podmínky jsou přísnější.

c)

Osoba musí prokázat, že absolvovala školení o lidských činitelích a letecké legislativě uvedených v modulech 9 a 10 dodatku I k příloze III (část 66).

d)

Osoba musí prokázat, že má pět let praxe v údržbě jako osvědčující personál v traťové údržbě a osm let jako osvědčující personál v údržbě na základně. Avšak osoby, jejichž povolené úkoly nepřesahují úkoly osvědčujícího personálu kategorie A části 66, musí prokázat pouze tři roky praxe v údržbě.

e)

Osvědčující personál v traťové údržbě a osvědčující personál v údržbě na základně musí prokázat absolvování typového výcviku a úspěšné složení zkoušek v kategorii B1, B2, popř. B3 podle dodatku III k příloze III (část 66) pro každý typ letadla v rozsahu práce zmíněném v písmenu b). Tyto osoby, jejichž rozsah práce nepřesahuje rozsah práce osvědčujícího personálu kategorie A, nicméně mohou absolvovat typový zácvik namísto kompletního typového výcviku.

f)

Osvědčující personál v údržbě na základně musí prokázat absolvování typového výcviku a úspěšné složení zkoušek v kategorii C podle dodatku III k příloze III (část 66) pro každý typ letadla v rozsahu práce zmíněném v písmenu b), s tou výjimkou, že pro první typ letadla musí být výcvik a zkouška absolvovány v kategorii B1, B2 nebo B3 podle dodatku III.

2.   Ochrana práv

a)

Personál s právy před vstupem příslušných požadavků přílohy III (část 66) v platnost je smí nadále vykonávat, aniž by musel splnit ustanovení bodu 1 písm. c) až f).

b)

Avšak osvědčující personál, který si hodlá rozšířit rozsah svého oprávnění o další práva, musí po tomto datu výše uvedený bod 1 splňovat.

c)

Odchylně od výše uvedeného odst. 2 písm. b) není v případě dalšího typového výcviku požadováno splnění bodu 1 písm. c) a d).


PŘÍLOHA III

(Část 66)

OBSAH

66.1

Příslušný úřad

ODDÍL A –

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL

66.A.1

Rozsah

66.A.3

Kategorie průkazů způsobilosti

66.A.5

Skupiny letadel

66.A.10

Žádost

66.A.15

Předpoklady

66.A.20

Práva

66.A.25

Požadavky na základní znalosti

66.A.30

Požadavky na základní praxi

66.A.40

Zachování platnosti průkazu způsobilosti k údržbě letadel

66.A.45

Zápis kvalifikací na letadlo

66.A.50

Omezení

66.A.55

Doklad o kvalifikaci

66.A.70

Ustanovení pro převod průkazu

ODDÍL B –

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –

OBECNĚ

66.B.1

Rozsah

66.B.10

Příslušný úřad

66.B.20

Uchovávání záznamů

66.B.25

Vzájemná výměna informací

66.B.30

Výjimky

HLAVA B –

VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL

66.B.100

Postup pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel příslušným úřadem

66.B.105

Postup pro vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel prostřednictvím organizace oprávněné k údržbě podle části 145

66.B.110

Postup pro změnu průkazu způsobilosti k údržbě letadel, aby zahrnoval dodatečné základní kategorie nebo podkategorie

66.B.115

Postup pro změnu průkazu způsobilosti k údržbě letadel, aby zahrnoval kvalifikaci na letadlo nebo aby z něj byla odstraněna omezení

66.B.120

Postup pro obnovu průkazu způsobilosti k údržbě letadel

66.B.125

Postup pro převod průkazu způsobilosti k údržbě letadel zahrnujícího kvalifikace skupin

66.B.130

Postup pro přímé schvalování typového výcviku na letadlo

HLAVA C –

ZKOUŠKY

66.B.200

Zkouška prováděná příslušným úřadem

HLAVA D –

PŘEVOD KVALIFIKACÍ OSVĚDČUJÍCÍHO PERSONÁLU

66.B.300

Obecně

66.B.305

Hlášení o převodu vnitrostátních kvalifikací

66.B.310

Hlášení o převodu oprávnění organizací oprávněných k údržbě

HLAVA E –

ZÁPOČTY ZKOUŠEK

66.B.400

Obecně

66.B.405

Hlášení o zápočtu zkoušky

66.B.410

Platnost zápočtu zkoušky

HLAVA F –

PRŮBĚŽNÝ DOZOR

66.B.500

Zrušení, pozastavení nebo omezení průkazu způsobilosti k údržbě letadel

DODATKY

Dodatek I –

Požadavky na základní znalosti

Dodatek II –

Úroveň základní zkoušky

Dodatek III –

Úrovně typového výcviku a zkoušky. Zácvik na pracovišti

Dodatek IV –

Požadavky na praxi pro rozšíření průkazu způsobilosti k údržbě letadel

Dodatek V –

Formulář 19 EASA – Žádost

Dodatek VI –

Formulář 26 EASA – Průkaz způsobilosti k údržbě letadel podle přílohy III (část 66)

66.1   Příslušný úřad

a)

Pro účely této přílohy (část 66) je příslušným úřadem:

1.

úřad určený členským státem, u kterého osoba poprvé žádá o vydání průkazu způsobilosti k údržbě letadel, nebo

2.

úřad určený jiným členským státem, pokud by byl odlišný, za podmínek dohody s úřadem uvedeným v odstavci 1. V takovém případě se průkaz způsobilosti uvedený v odstavci 1 zruší, všechny záznamy uvedené v bodě 66.B.20 se převedou a na základě těchto záznamů se vystaví nový průkaz způsobilosti.

b)

Agentura je odpovědná za určení:

1.

seznamu typů letadel a

2.

kombinací draku letadla/motoru zahrnutých do každé jednotlivé typové kvalifikace na letadlo.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K ÚDRŽBĚ LETADEL

66.A.1   Rozsah

Tento oddíl definuje průkaz způsobilosti k údržbě letadel a stanoví požadavky pro žádost o tento průkaz, jeho vydání a zachování jeho platnosti.

66.A.3   Kategorie průkazů způsobilosti

a)

Průkazy způsobilosti k údržbě letadel zahrnují následující kategorie:

Kategorii A

Kategorii B1

Kategorii B2

Kategorii B3

Kategorii C

b)

Kategorie A a B1 jsou rozděleny do podkategorií vzhledem ke kombinacím letounů, vrtulníků, turbínových a pístových motorů. Tyto podkategorie jsou:

A1 a B1.1 Letouny s turbínovými motory

A2 a B1.2 Letouny s pístovými motory

A3 a B1.3 Vrtulníky s turbínovými motory

A4 a B1.4 Vrtulníky s pístovými motory