EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 763/2014

ze dne 11. července 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 119 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví v článku 119 obecná pravidla ohledně poskytování informací a propagace, která se použijí na všechny operační programy a operace financované z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“). Podrobná pravidla, jež se týkají informačních a propagačních opatření pro veřejnost a informačních opatření pro žadatele a příjemce, jsou stanovena v příloze V nařízení (EU) č. 508/2014.

(2)

S cílem zajistit harmonizovanou vizuální identitu informačních a komunikačních opatření v případě operací, jež spadají do oblasti politiky soudržnosti Unie, včetně operací financovaných z ENRF, by měly být stanoveny pokyny pro vytvoření znaku Unie, vymezeny standardní barvy a stanoveny technické vlastnosti pro účely prezentace znaku Unie a uvádění fondu či fondů, z nichž je operace podporována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace o podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu

Členský stát nebo řídící orgán odpovídá za to, že bude zajištěno, aby veškerá informační a propagační opatření zaměřená na příjemce, potenciální příjemce a veřejnost informovala o skutečnosti, že je daná operace podporována z Evropského námořního a rybářského fondu, a to tím, že v rámci těchto opatření bude prezentován:

a)

znak Unie v souladu s článkem 2 spolu s údajem o Evropské unii v souladu s článkem 3;

b)

údaj o Evropském námořním a rybářském fondu, nebo, v případě operací financovaných z více fondů, údaj o evropských strukturálních a investičních fondech v souladu s článkem 4.

Článek 2

Znak Unie

1.   Znak Evropské unie musí být vytvořen v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze.

2.   Na internetových stránkách musí být znak Unie zobrazován barevně. Ve všech ostatních médiích musí být barva použita vždy, je-li to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech.

3.   Znak Unie musí být vždy jasně viditelný a nacházet se na významném místě. Jeho umístění a velikost musí být přiměřené z hlediska rozsahu používaného materiálu či dokumentu. Výška znaku Unie musí činit minimálně 1 cm. V případě drobných propagačních předmětů musí tato výška činit minimálně 5 mm.

4.   Je-li znak Unie prezentován na internetové stránce, musí být umístěn viditelně uvnitř zobrazovací plochy digitálního zařízení, aniž by se uživatelé museli posouvat na stránce dolů.

5.   Jsou-li vedle znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie co do výšky či šířky alespoň stejný rozměr, jaký má největší z těchto dalších log. Je doporučeno, aby byl znak EU umístěn se znatelným odstupem od loga organizace třetí strany.

Článek 3

Údaj o Evropské unii

1.   Název Evropské unie musí být uváděn vždy v plném znění. Spolu se znakem Unie lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma a Verdana. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

2.   Vzájemná poloha textu a znaku Unie není konkrétně stanovena, avšak text by neměl do znaku zasahovat.

3.   Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. V závislosti na pozadí musí být písmo provedeno v barvě modré Reflex Blue, černé nebo bílé.

Článek 4

Údaj o Evropském námořním a rybářském fondu

Pokud se na internetové stránce hovoří o Evropském námořním a rybářském fondu nebo o evropských strukturálních a investičních fondech, musí být tento údaj uveden viditelně uvnitř zobrazovací plochy digitálního zařízení, aniž by se uživatelé museli posouvat na stránce dolů.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014 s. 1.


PŘÍLOHA

Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev

Podrobnosti a pokyny v úplném znění viz:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf.

SYMBOLICKÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich cípy se nedotýkají.

GEOMETRICKÝ POPIS

Image

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru pomyslného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky obdélníku. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky obdélníku. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp směřuje vertikálně a další dva jsou na přímce kolmé ke stožáru. Hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení:

PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku,

PANTONE YELLOW pro hvězdy.

ČTYŘBARVOTISK

Je-li používán čtyřbarvotisk, je nutno obě standardní barvy reprodukovat s použitím systému čtyř základních barev.

PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

POSTUP MONOCHROMATICKÉ PRODUKCE

Při použití černé barvy je obdélník nutno opatřit černým obrysem a hvězdy zobrazit černě na bílé podkladové ploše.

Image

Při použití modré barvy (Reflex Blue) je nutno obdélník zobrazit touto barvou ze 100 % a hvězdy zobrazit negativní bílou.

Image

REPRODUKCE NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je nutno obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

Image

Top