EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0694

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů Text s významem pro EHP

OJ L 183, 24.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/694/oj

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 694/2014

ze dne 17. prosince 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je důležité, aby regulační technické normy určující typy správců doplnily pravidla obsažená ve směrnici 2011/61/EU tak, aby se některé požadavky směrnice uplatňovaly na správce jednotným způsobem.

(2)

Je žádoucí rozlišovat, zda správce spravuje alternativní investiční fond otevřeného nebo uzavřeného typu nebo obojí, aby se na správce řádně uplatňovala pravidla o řízení likvidity a postupy oceňování podle směrnice 2011/61/EU.

(3)

Rozlišujícím faktorem při určení, zda se jedná o správce spravující alternativní investiční fondy otevřeného nebo uzavřeného typu, by měla být skutečnost, že otevřený alternativní investiční fond odkupuje nebo vyplácí akcie či podílové jednotky svým investorům, pokud o to kterýkoli z jeho akcionářů či podílníků požádá před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, a to podle postupů a s četností stanovených v jeho statutu nebo zakládacích dokumentech, prospektu nebo nabídkových dokumentech. Snížení kapitálu alternativního investičního fondu v souvislosti s rozdělením v souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu, jeho prospektem nebo nabídkovými dokumenty, včetně toho, které bylo povoleno usnesením akcionářů či podílníků a proběhlo v souladu s uvedenými pravidly nebo zakládacími dokumenty, prospektem nebo nabídkovými dokumenty alternativního investičního fondu, by nemělo být pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, bráno v úvahu.

(4)

Za odkupy nebo vyplacení, které by měly být relevantní pro určení, zda správce spravuje alternativní investiční fondy otevřeného nebo uzavřeného typu, by měly být považovány pouze ty, které jsou uskutečněny z aktiv alternativního investičního fondu. Proto skutečnost, že s akciemi nebo podílovými jednotkami alternativního investičního fondu lze obchodovat na sekundárním trhu a alternativní investiční fond je neodkupuje ani nevyplácí, by neměla být pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, brána v úvahu.

(5)

Správce, který současně spravuje jeden nebo více otevřených alternativních investičních fondů a jeden nebo více uzavřených alternativních investičních fondů, by měl na každý alternativní investiční fond uplatňovat konkrétní pravidla týkající se příslušného typu alternativního investičního fondu.

(6)

Jakákoli změna v politice odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, která znamená, že alternativní investiční fond již nelze dále považovat za alternativní investiční fond otevřeného typu nebo alternativní investiční fond uzavřeného typu, by měla správce vést k tomu, aby přestal uplatňovat pravidla týkající se dřívější politiky odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu, který spravuje, a uplatňoval pravidla týkající se nové politiky pro zpětný odkup podílových jednotek nebo akcií tohoto alternativního investičního fondu.

(7)

Pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU je nutno přihlédnout k právní formě uzavřeného alternativního investičního fondu založeného před 22. červencem 2013. V době přijetí směrnice neexistovala v Unii žádná jednotná definice, pokud jde o právní formy uzavřených alternativních investičních fondů, které se mezi členskými státy liší. Tato skutečnost se odráží ve znění směrnice, která za uzavřený alternativní investiční fond považuje některé stávající právní formy, u nichž nelze právo na odkup realizovat během pěti let od data počáteční investice. Ustanovení čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU stanoví přechodná období, během nichž stávající správci, pokud spravují uzavřené alternativní investiční fondy, které jsou v pokročilé nebo závěrečné fázi svého investičního cyklu, jak dokládá datum ukončení jejich platnosti nebo nemožnost provést další investice po22. červenci 2013, mohou nadále řídit takový alternativní investiční fond bez povolení nebo aniž by museli dodržovat značnou část této směrnice. Z tohoto důvodu v zájmu zachování oblasti působnosti uvedených ustanovení tak, jak byly zamýšleny ve světle tohoto cíle a výše uvedených skutečností, by za správce uzavřeného alternativního investičního fondu pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU měl být rovněž považován každý správce, který spravuje alternativní investiční fondy, jejichž akcie nebo podílové jednotky jsou odkoupeny nebo vyplaceny po počátečním období nejméně pěti let, během nichž právo na odkup nelze uplatnit.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(9)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Typy správců alternativních investičních fondů

1.   Správce alternativního investičního fondu může být jedním nebo obojím z následujícího:

správcem otevřeného alternativního investičního fondu,

správcem uzavřeného alternativního investičního fondu.

2.   Za správce otevřeného alternativního investičního fondu se považuje správce, který spravuje akcie nebo podílové jednotky alternativního investičního fondu, které jsou na žádost kteréhokoli z akcionářů či podílníků odkoupeny nebo vyplaceny před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, přímo či nepřímo, z aktiv alternativního investičního fondu podle postupů a s četností stanovených v jeho statutu nebo zakládacích dokumentech, prospektu nebo nabídkových dokumentech.

Snížení kapitálu alternativního investičního fondu v souvislosti s rozdělením v souladu se statutem nebo zakládacími dokumenty alternativního investičního fondu, jeho prospektem nebo nabídkovými dokumenty, včetně toho, které bylo povoleno usnesením akcionářů či podílníků a proběhlo v souladu s uvedenými pravidly nebo zakládacími dokumenty, prospektem nebo nabídkovými dokumenty alternativního investičního fondu, se pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, nebere v úvahu.

Skutečnost, zda lze s akciemi nebo podílovými jednotkami alternativního investičního fondu obchodovat na sekundárním trhu a zda je alternativní investiční fond neodkupuje nebo nevyplácí, se pro účely určení toho, zda je alternativní investiční fond otevřeného typu či nikoli, nebere v úvahu.

3.   Za správce uzavřeného alternativního investičního fondu se považuje správce, který spravuje alternativní investiční fond jiného typu, než je popsán v odstavci 2.

4.   Pokud změna politiky odkupu podílových jednotek nebo akcií alternativního investičního fondu má za následek změnu typu alternativního investičního fondu (fondů), který (které) správce spravuje, správce na uvedený fond uplatní pravidla relevantní pro nový typ alternativního investičního fondu.

5.   Pro účely čl. 61 odst. 3 a 4 směrnice 2011/61/EU platí, že pokud správce spravuje alternativní investiční fondy, jejichž akcie nebo podílové listy jsou na žádost kteréhokoli z akcionářů či podílníků odkoupeny nebo vyplaceny před zahájením likvidační fáze nebo likvidace fondu, přímo nebo nepřímo, z aktiv alternativních investičních fondů po uplynutí počáteční doby nejméně pěti let, během nichž práva na odkup nelze uplatnit, považuje se rovněž za správce uzavřeného alternativního investičního fondu.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top