EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/55


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 611/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou stanovena pravidla týkající se pracovních programů na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv. Tato pravidla je třeba doplnit, aby bylo zaručeno účelné a účinné využívání podpory Unie. Tato nová pravidla by měla nahradit pravidla, jež byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 867/2008 (2), a která je tedy třeba zrušit.

(2)

Aby bylo možné pracovní programy účinné provádět, je třeba stanovit, aby finanční prostředky Unie byly přidělovány poměrně k délce jejich trvání a zároveň bylo zajištěno, že roční výdaje na provádění schválených pracovních programů nepřekročí částku stanovenou v čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V zájmu zajištění celkové soudržnosti činností uznaných organizací producentů, uznaných sdružení organizací producentů a uznaných mezioborových organizací (dále jen „přijímající organizace“) je vhodné upřesnit druhy opatření způsobilých pro financování z prostředků Unie a druhy nezpůsobilých činností. Rovněž je třeba upřesnit způsoby předkládání pracovních programů a kritéria pro výběr těchto programů. Dotyčné členské státy by měly mít možnost stanovit dodatečná kritéria způsobilosti, aby lépe přizpůsobily opatření skutečným podmínkám v odvětví oliv v jednotlivých státech.

(4)

S přihlédnutím k získaným zkušenostem je třeba stanovit strop pro financování z prostředků Unie, přinejmenším pro oblasti týkající se zlepšení dopadu pěstování oliv na životní prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti pěstování oliv prostřednictvím modernizace a vysledovatelnosti, certifikace a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům, aby tak bylo zajištěno provedení minimálního počtu opatření v citlivých a prioritních oblastech.

(5)

Aby byly pracovní programy provedeny v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 a aby bylo zajištěno účinné řízení režimu podpory přijímajících organizací, je třeba určit pravidla pro žádosti o schválení, výběr a schvalování pracovních programů.

(6)

V článku 231 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví, že na víceleté programy přijaté před 1. lednem 2014 se po vstupu tohoto nařízení v platnost i nadále vztahují příslušná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) až do ukončení jejich platnosti. Je tudíž třeba stanovit, že nařízení (ES) č. 867/2008 se nadále použije v případě pracovních programů probíhajících ke dni, kdy toto nařízení vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o opatření způsobilá pro financování z prostředků Unie, minimální přidělení finančních prostředků Unie konkrétním oblastem členskými státy a kritéria a způsoby schvalování pracovních programů v odvětví olivového oleje a stolních oliv.

Článek 2

Finanční příspěvek Unie

Členské státy dbají na to, aby finanční příspěvek Unie stanovený v článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 byl přidělen poměrně k délce trvání pracovních programů, jež je v uvedeném článku stanovena, a zajistí, že roční výdaje na provádění schválených pracovních programů nepřekročí částku stanovenou v odstavci 2 uvedeného článku.

Článek 3

Opatření způsobilá k financování z prostředků Unie

1.   Opatření způsobilá k financování z prostředků Unie podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

v oblasti sledování a řízení trhu v odvětví olivového oleje a stolních oliv:

i)

shromažďování údajů o daném odvětví a trhu v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány pro metody, geografickou reprezentativnost a úroveň přesnosti,

ii)

realizace studií na témata spojená s ostatními opatřeními stanovenými v pracovních programech dotčených přijímacích organizací;

b)

v oblasti zmírnění dopadu pěstování oliv na životní prostředí:

i)

provádění společných činností zaměřených na udržování olivových hájů s vysokým přínosem pro životní prostředí ohrožených zánikem, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány na základě objektivních kritérií, zejména pokud jde o regionální produkční oblasti, které mohou být způsobilé, jakož i o plochu a minimální počet producentů olivového oleje, kteří se musí činností účastnit, aby byla zajištěna jejich účinnost,

ii)

vypracování správných zemědělských postupů pro pěstování olivovníků na základě environmentálních kritérií přizpůsobených místním poměrům, jakož i jejich šíření mezi pěstiteli oliv a sledování jejich používání v praxi,

iii)

opatření týkající se praktické demonstrace technik umožňujících nahradit chemické prostředky při potírání mouchy olivové, jakož i opatření pro sezonní pozorování vývoje této populace,

iv)

opatření týkající se praktické demonstrace metod pěstování oliv mající za cíl ochranu životního prostředí a péči o krajinu, jako je ekologické, nízkonákladové a integrované zemědělství a ochrana půd prostřednictvím omezování eroze,

v)

opatření na ochranu odolných odrůd a ohrožených odrůd;

c)

v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti pěstování oliv prostřednictvím modernizace:

i)

zlepšení stavu zavlažovacích systémů a pěstitelských technik,

ii)

náhrada málo rodících olivovníků olivovníky novými,

iii)

odborná příprava producentů týkající se nových pěstitelských technik,

iv)

odborná příprava a komunikace;

d)

v oblasti zkvalitnění produkce olivového oleje a stolních oliv:

i)

v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány zlepšování podmínek pro pěstování, sklizeň, dodávky a skladování oliv před zpracováním,

ii)

odrůdové zlepšení olivových hájů v jednotlivých zemědělských podnicích, pokud přispívají k cílům pracovních programů,

iii)

zlepšení podmínek skladování olivového oleje a stolních oliv, využívání zbytků po produkci olivového oleje a stolních oliv a zlepšení podmínek stáčení olivového oleje do lahví,

iv)

technická podpora produkci, odvětví zpracování olivového oleje, podnikům produkujícím stolní olivy, lisovnám oleje a balírnám v aspektech spojených s jakostí produktů,

v)

zřizování a zlepšování laboratoří pro analýzu panenského olivového oleje,

vi)

odborná příprava odborných komisí posuzovatelů organoleptických vlastností panenského olivového oleje a stolních oliv;

e)

v oblasti sledovatelnosti, osvědčení a ochrany jakosti olivového oleje a stolních oliv, zejména prostřednictvím kontroly jakosti olivových olejů prodávaných konečným spotřebitelům:

i)

zřizování a řízení systémů umožňujících sledování produktů od pěstitele oliv až po balení a označování v souladu se specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

ii)

zřizování a řízení systémů osvědčení jakosti, založených na systému analýzy rizik a kontroly kritických bodů, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány,

iii)

zřizování a řízení systémů monitorování shody s normami posuzování původu, jakosti a uvádění na trh olivového oleje a stolních oliv, v souladu s technickými specifikacemi stanovenými příslušnými vnitrostátními orgány;

f)

v oblasti šíření informací o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi za účelem zkvalitnění olivového oleje a stolních oliv:

i)

šíření informací o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi v oblastech uvedených v písmenech a) až e),

ii)

vytvoření a správa internetových stránek o opatřeních prováděných přijímajícími organizacemi v oblastech uvedených v písmenech a) až e).

2.   Pokud jde o opatření stanovená v odst. 1 písm. c) bodě ii) a písm. d) bodě ii), členské státy se ujistí, že byla přijata vhodná opatření pro zpětné získání investice nebo její zbytkové hodnoty, pokud daný podnik vystoupí z organizace producentů, jíž je členem.

3.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky upřesňující způsobilá opatření, jež však neznemožní jejich navrhování nebo provádění.

4.   V souladu s článkem 155 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být externí zajištění opatření organizace producentů nebo sdružení organizací producentů povoleno v případě opatření uvedených v odst. 1 písm. b), c) a d) za těchto podmínek:

a)

pro provedení příslušného opatření se uzavře písemná smlouva mezi organizací producentů nebo sdružením organizací producentů a jiným subjektem. Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů nesou však nadále odpovědnost za provedení tohoto opatření, celkovou kontrolu řízení a obecný dohled nad plněním uvedené písemné smlouvy;

b)

aby bylo možné vykonávat účinnou kontrolu řízení a účinný dohled, smlouva uvedená v písmenu a):

i)

umožňuje organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, aby vydávaly závazné pokyny, a zahrnuje ustanovení umožňující, aby organizace nebo sdružení odstoupily od smlouvy, pokud poskytovatel služeb nedodržuje lhůty a podmínky uvedené dohody,

ii)

stanoví lhůty a podrobné podmínky, včetně sdělovací povinnosti a lhůt, díky nimž organizace producentů nebo sdružení organizací producentů budou moci posuzovat a vykonávat skutečnou kontrolu nad externě zajišťovanými opatřeními.

Článek 4

Činnosti a náklady, jež nejsou způsobilé k financování z prostředků Unie

1.   Níže uvedené činnosti nejsou na základě článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 způsobilé k financování z prostředků Unie:

a)

činnosti, na něž se vztahuje financování z prostředků Unie jiné než podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

činnosti zaměřené na přímé zvýšení produkce, skladovací nebo zpracovatelské kapacity;

c)

činnosti spojené s nákupem nebo skladováním olivového oleje nebo stolních oliv nebo činnosti mající dopad na jejich ceny;

d)

činnosti spojené s podporou propagace olivového oleje nebo stolních oliv;

e)

činnosti spojené s vědeckým výzkumem s výjimkou šíření výsledků výzkumu podnikům působícím v odvětví oliv;

f)

činnosti, jež by mohly narušovat hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech přijímajících organizací;

g)

činnosti spojené s potíráním mouchy olivové s výjimkou opatření stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu iii).

2.   V zájmu dodržování pravidla stanoveného v odst. 1 písm. a) se přijímající organizace písemně zavazují svým jménem a jménem svých členů, že se pro činnosti skutečně financované podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 vzdávají jakéhokoli financování z jiného režimu podpor z prostředků Unie.

3.   Při provádění opatření uvedených v článku 3 nejsou pro financování z prostředků Unie způsobilé náklady vyplývající z:

a)

úhrad (zvláště ve formě ročních splátek) úvěrů čerpaných pro opatření provedené zcela nebo zčásti před začátkem pracovního programu;

b)

plateb přijímajícím organizacím, které se účastní zasedání a vzdělávacích programů, jakožto náhrada za uniklé příjmy;

c)

výdajů souvisejících s administrativními náklady a náklady na zaměstnance, jež hradí členské státy a organizace využívající podpory EZZF na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (4);

d)

nákupu nezastavěného pozemku;

e)

nákupu použitého vybavení;

f)

nákladů spojených s leasingovými smlouvami, jako jsou např. daně, úroky a náklady na pojištění;

g)

nájmu, pokud je upřednostněn před nákupem, a nákladů na provoz pronajatého majetku.

4.   Členské státy mohou přijmout dodatečné podmínky upřesňující nezpůsobilé činnosti a náklady uvedené v odstavcích 1 a 3.

Článek 5

Rozdělení prostředků Unie

1.   Na úrovni každého členského státu je alespoň 20 % částky finanční podpory Unie dostupné podle článku 29 nařízení (EU) č. 1308/2013 určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. b), alespoň 15 % uvedené částky finanční podpory Unie je určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. c) a alespoň 10 % uvedené částky finanční podpory Unie je určeno pro oblast uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. e).

2.   Pokud není minimální procentní podíl stanovený v odstavci 1 zcela využit v oblastech uvedených v odstavci 1, nemohou být tyto nevyužité částky převedeny na jiné oblasti činnosti, ale vracejí se do rozpočtu Unie.

Článek 6

Kritéria pro výběr a způsobilost pracovních programů

1.   Členský stát vybírá pracovní programy uvedené v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 na základě těchto kritérií:

a)

všeobecné kvality programu a jeho souladu s cíli a prioritami odvětví oliv v dané regionální produkční oblasti, stanovenými dotyčným členským státem;

b)

finanční důvěryhodnosti a dostatečnosti finančních zdrojů přijímajících organizací pro účely provádění navržených opatření;

c)

rozsahu regionální oblasti, na niž se vztahuje pracovní program;

d)

rozmanitosti hospodářské situace v dané regionální oblasti, jež je zohledněno v pracovním programu;

e)

existence více oblastí a výše finančního příspěvku přijímajících organizací;

f)

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex-post, stanovených jednotlivými členskými státy;

g)

hodnocení programů, které byly případně předtím provedeny přijímajícími organizacemi v rámci nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 (5), nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 (6) nebo nařízení (ES) č. 867/2008.

Členský stát vezme v úvahu rozdělení žádostí mezi různé druhy přijímajících organizací v každé regionální oblasti.

2.   Členský stát zamítne pracovní programy, které jsou neúplné, obsahují nepřesné informace nebo zahrnují jednu z nezpůsobilých činností stanovených v článku 4.

Článek 7

Začátek a schvalování pracovních programů

1.   První tříleté období pracovních programů uvedené v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 začíná dne 1. dubna 2015. Další období začnou vždy po třech letech dne 1. dubna.

2.   Každá přijímající organizace schválená podle nařízení (EU) č. 1308/2013 může podat žádost o schválení jednoho pracovního programu k datu stanovenému členským státem, avšak nejpozději do 15. února každého roku.

3.   Žádost o schválení musí obsahovat:

a)

identifikační údaje dané přijímající organizace;

b)

informace o kritériích pro výběr stanovených v čl. 6 odst. 1;

c)

popis, zdůvodnění a časový plán provedení každého navrhovaného opatření;

d)

plánované výdaje rozepsané podle jednotlivých opatření a oblastí uvedených v čl. 3 odst. 1 a rozdělené na období po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, s rozlišením režijních nákladů, jež nesmějí překročit 5 % celkové částky, a ostatních hlavních druhů nákladů;

e)

plán financování podle jednotlivých oblastí činnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 rozepsaný na období nejvýše po 12 měsících počínaje datem schválení pracovního programu, s uvedením zejména požadovaného financování z prostředků Unie a případně finančních příspěvků přijímajících organizací a příspěvku členského státu;

f)

popis kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonnosti umožňujících hodnocení programu při jeho provádění a hodnocení ex-post na základě obecných zásad stanovených jednotlivými členskými státy;

g)

důkaz o složení jistoty podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 (7);

h)

žádost o zálohu;

i)

prohlášení uvedené v čl. 4 odst. 2;

j)

v případě přijímajících organizací identifikační údaje přijímajících organizací odpovědných za vlastní provádění subdodavatelských činností v jejich programech;

k)

osvědčení, že opatření stanovená v programech přijímajících organizací nejsou součástí jiné žádosti o financování z prostředků Unie na základě tohoto nařízení.

4.   Konečné schválení pracovního programu může být podmíněno začleněním změn, jež členský stát pokládá za nezbytné. V takovém případě sdělí dotyčná přijímající organizace svůj souhlas ve lhůtě patnácti dnů poté, co jí byly změny oznámeny.

Členské státy dbají na to, aby byly finanční prostředky Unie přiděleny v rámci každé kategorie příjemců s přihlédnutím k hodnotě olivového oleje produkovaného nebo uváděného na trh členy přijímajících organizací.

Nejpozději do 15. března každého roku informuje členský stát přijímající organizace o schválených pracovních programech a popřípadě o pracovních programech, kterým poskytne odpovídající finanční podporu z vnitrostátních zdrojů.

Pokud není navržený pracovní program vybrán, členský stát okamžitě uvolní jistotu uvedenou v odst. 3 písm. g).

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 867/2008 se zrušuje. Nadále se však použije v případě pracovních programů probíhajících ke dni, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 867/2008 ze dne 3. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování (Úř. věst. L 237, 4.9.2008, s. 5).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2002 ze dne 23. července 2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1638/98, pokud jde o programy činnosti organizací hospodářských subjektů v odvětví oliv na hospodářské roky 2002/03 a 2003/04 (Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 16).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2080/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 865/2004, pokud jde o organizace hospodářských subjektů v odvětví oliv, jejich pracovní programy a financování (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 8).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4).


Top