EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0561

Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL Text s významem pro EHP

OJ L 169, 7.6.2014, p. 152–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; Zrušeno 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/561/oj

7.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/152


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 561/2014

ze dne 6. května 2014

o založení společného podniku ECSEL

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 187 a čl. 188 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě společných technologických iniciativ byla původně stanovena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2).

(2)

Rozhodnutí Rady 2006/971/ES (3) určilo, která konkrétní partnerství veřejného a soukromého sektoru mají být podporována, včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru ve zvláštních oblastech společných technologických iniciativ pro nanoelektroniku (ENIAC) a vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS).

(3)

Sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 2020“), schválené Evropským parlamentem a Radou, zdůrazňuje nutnost vytvořit příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací, aby se v Unii dosáhlo inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (4) zavedlo Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (dále jen „Horizont 2020“). Horizont 2020 usiluje o dosažení většího dopadu na výzkum a inovace spojením Horizontu 2020 s prostředky soukromého sektoru v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v klíčových oblastech, kde mohou výzkum a inovace přispívat k širším cílům Unie v oblasti konkurenceschopnosti, mobilizovat soukromé investice a napomoci ke zvládnutí společenských výzev. Základem těchto partnerství by měly být dlouhodobé závazky, včetně vyváženého příspěvku všech partnerů, partnerství by měla být kontrolovatelná, pokud jde o dosažení jejich cílů, a měla by být v souladu se strategickými cíli Unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Řízení a fungování těchto partnerství by mělo být otevřené, transparentní, efektivní a účelné a umožňovat zapojení široké škály zúčastněných stran působících v jejich konkrétních oblastech. V souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013 může mít účast Unie v těchto partnerstvích formu finančních příspěvků pro společné podniky založené na základě článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES.

(5)

V souladu s nařízením Rady (EU) č. 1291/2013 a rozhodnutím Rady 2013/743/EU (5) by měla být společným podnikům založeným podle rozhodnutí č. 1982/2006/ES za podmínek stanovených v rozhodnutí 2013/743/EU poskytována další podpora. Priorita týkající se vedoucího postavení v průmyslu se zaměřuje na dvě specifické linie činností v rámci informačních a komunikačních technologií: na „mikro- a nanoelektroniku“ a na „novou generaci součástí a systémů a navrhování pokročilých a inteligentních vestavěných součástí a systémů“. ARTEMIS a ENIAC by se měly sloučit do jediné iniciativy.

(6)

Sdělení Komise ze dne 26. června 2012 nazvané „Evropská strategie pro klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti“ označuje klíčové základní technologie včetně mikro- a nanoelektroniky za nepostradatelné zdroje inovací. V současnosti existuje mezera mezi vytvářením základních znalostí a jejich následnou komercializací v podobě zboží a služeb. Tuto mezeru je třeba řešit mimo jiné kladením důrazu na pilotní výrobní linky a pilotní inovační projekty včetně rozsáhlých projektů, aby bylo dosaženo validace technologií a produktů v průmyslových podmínkách a došlo k větší integraci různých klíčových technologií a k jejich vzájemně přínosnému ovlivňování.

(7)

Podle sdělení Komise ze dne 23. května 2013 nazvaného „Evropská strategie pro mikro- a nanoelektronické součásti a systémy“ podporují mikro- a nanoelektronické součásti a systémy inovace a konkurenceschopnost ve všech hlavních hospodářských odvětvích. Význam této oblasti a úkoly, jimž zúčastněné strany v Unii čelí, vyžadují urychleně jednat, aby v evropských inovačních a hodnotových řetězcích nezůstaly slabé články. Proto se navrhuje zřídit mechanismus na úrovni Unie, jehož prostřednictvím členské státy, Unie a soukromý sektor spojí a soustředí poskytování podpory na výzkum a inovace v oblasti elektronických součástí a systémů.

(8)

Aby Evropa znovu získala vedoucí postavení v ekosystému nanoelektroniky, navrhly zúčastněné strany ze sféry průmyslu a výzkumu strategický výzkumný a inovační program, v němž celkové investice do roku 2020 dosáhnou výše 100 miliard EUR a jehož cílem bude zvýšit příjmy Evropy z nanoelektroniky na celosvětové úrovni o více než 200 miliard EUR ročně a vytvořit v Evropě dalších 250 000 přímých a nepřímých pracovních míst.

(9)

Pojem „elektronické součásti a systémy“ zahrnuje oblasti mikro- a nanoelektroniky, vestavěných/kyberneticko-fyzikálních a inteligentních integrovaných systémů a aplikací.

(10)

Společný podnik ENIAC založený nařízením Rady (ES) č. 72/2008 (6) úspěšně provedl výzkumný program a posílil relevantní oblasti nanoelektroniky, v nichž Evropa zvýšila svoji konkurenceschopnost posílením investic do prioritních tematických oblastí a zapojením celého ekosystému.

(11)

Společný podnik ARTEMIS založený nařízením Rady (ES) č. 74/2008 (7) úspěšně prokázal svůj strategický význam, který kombinuje vedení „shora dolů“ s vymezením technických otázek, které je třeba řešit, „zdola nahoru“, a přilákal projekty, jejichž výsledky mají pro toto odvětví přímý význam.

(12)

Průběžná hodnocení společných podniků ENIAC a ARTEMIS ukázala, že se jedná o užitečné a přizpůsobené nástroje ke spojení sil a že v oblastech, na něž se zaměřují, mají významný dopad. Oblasti výzkumu, na něž se společné podniky ENIAC a ARTEMIS soustředí, by tudíž měly být nadále podporovány, aby se zvýšila konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví elektronických součástí a systémů a aby se úsilí zaměřilo na soubor strategických činností, na němž se soukromé a veřejné zúčastněné strany podílející se na iniciativách dohodly.

(13)

Soustavná podpora výzkumných programů v oblasti nanoelektroniky a vestavěných počítačových systémů by měla vycházet ze zkušeností získaných během provozování společných podniků ENIAC a ARTEMIS, včetně výsledků jejich průběžných hodnocení, doporučení zúčastněných subjektů a potřeby zajistit účinnou koordinaci a součinnost zdrojů.

(14)

Zúčastněné subjekty z evropských technologických platforem ARTEMIS a ENIAC a z evropské technologické platformy pro integraci inteligentních systémů (EPoSS) intenzivněji spolupracují, jak je podrobně popsáno v jejich strategickém programu na vysoké úrovni pro výzkum a inovace v oblasti součástí a systémů IKT zveřejněném v roce 2012. Aby bylo možné co nejlépe využít součinnosti vyplývající z této spolupráce a o tyto součinnosti se opírat, je nezbytné zřídit jediný společný podnik (dále jen „společný podnik ECSEL“), který bude zahrnovat elektronické součásti a systémy včetně předchozích činností společných podniků ENIAC a ARTEMIS a bude využívat strukturu a pravidla lépe přizpůsobené pro daný účel, aby se zvýšila účinnost a zaručilo zjednodušení. Za tímto účelem by společný podnik ECSEL měl přijmout finanční pravidla zohledňující jeho potřeby v souladu s článkem 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (8).

(15)

Provádění strategického programu na vysoké úrovni pro výzkum a inovace, který předložily zúčastněné strany ze sféry průmyslu, spoléhá na několik zdrojů podpory: celostátní, regionální a mezivládní programy, rámcový program Unie a společnou technologickou iniciativu ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(16)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro elektronické součásti a systémy by mělo spojit finanční a technické prostředky nutné ke zvládnutí složitého procesu stále rychlejšího tempa inovací v této oblasti. Proto by členy společného podniku ECSEL měly být Unie, členské státy a země přidružené k Horizontu 2020 (dále jen „přidružené země“), a to na dobrovolném základě, a sdružení jakožto členové ze soukromého sektoru zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Evropě působí v odvětví elektronických součástí a systémů. Společný podnik ECSEL by měl být otevřen novým členům.

(17)

Společný podnik ECSEL by se měl soustředit na jasně definovaná témata, která by evropským průmyslovým odvětvím umožnila, aby společně navrhovala, vyráběla a využívala ty nejinovativnější technologie v oblasti elektronických součástí a systémů. Strukturovaná a koordinovaná finanční podpora na evropské úrovni je nezbytná k tomu, aby se výzkumné týmy a evropská průmyslová odvětví dokázaly udržet na špičce ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí, aby se v celé Evropě zaručilo rychlé a rozsáhlé průmyslové využívání vedoucího postavení v oblasti technologií, které přinese důležité vedlejší přínosy pro společnost, a aby bylo možné sdílet rizika a spojit síly sladěním strategií a investic ve společném evropském zájmu. Komise by mohla po oznámení dotčeného členského státu nebo skupiny členských států a za předpokladu splnění všech příslušných podmínek pokládat iniciativy společného podniku ECSEL za důležité projekty společného evropského zájmu.

(18)

Soukromá sdružení AENEAS, ARTEMISIA a EPoSS písemně vyjádřila svůj souhlas s tím, aby byly výzkumné a inovační činnosti společného podniku ECSEL prováděny v rámci struktury, která bude řádně přizpůsobena povaze partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je vhodné, aby soukromá sdružení dopisem vyjadřujícím souhlas přijala stanovy uvedené v příloze tohoto nařízení.

(19)

V zájmu dosažení svých cílů by společný podnik ECSEL měl účastníkům poskytovat finanční podporu hlavně ve formě grantů na základě otevřených a konkurenceschopných výzev k podávání návrhů. Tato finanční podpora by měla být zaměřena na prokázaná selhání trhu, která brání rozvoji daného programu, a měla by být pobídkou ke změně chování příjemce.

(20)

Společný podnik ECSEL by měl fungovat otevřeným a transparentním způsobem, přičemž by měl včas poskytovat všechny potřebné informace svým příslušným orgánům a propagovat své činnosti, včetně činností v oblasti poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řád orgánů společného podniku ECSEL by měl být zveřejněn.

(21)

Při hodnocení celkového dopadu společného podniku ECSEL by měly být zohledněny investice všech právnických osob jiných než Unie a států účastnících se společného podniku ECSEL (dále jen „zúčastněné státy ECSEL“), které přispívají k cílům společného podniku ECSEL. Očekává se, že tyto celkové investice budou činit alespoň 2 340 000 000 EUR.

(22)

V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny podniky působící na vnitřním trhu by mělo být financování z rámcového programu Unie koncipováno v souladu s pravidly státní podpory, aby se zajistila efektivita veřejných výdajů a zabránilo narušení trhu, jako je vytěsňování soukromého financování, vytváření neúčinných tržních struktur nebo zachování neefektivních podniků.

(23)

Účast na nepřímých akcích financovaných společným podnikem ECSEL by měla být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (9). Společný podnik ECSEL by navíc měl zajistit soudržné používání těchto pravidel na základě příslušných opatření přijatých Komisí. Zvláštní kritéria týkající se způsobilosti jednotlivých žadatelů, pokud jde o získání finančních prostředků od států účastnících se podniku ECSEL, mohou určovat příslušné orgány. Zvláštní pravidla týkající se způsobilosti nákladů může určit stát účastnící se podniku ECSEL, jestliže poskytováním příspěvků účastníkům podílejícím se na nepřímých akcích nepověří společný podnik ECSEL.

(24)

Společný podnik ECSEL by měl k zajištění otevřenosti, transparentnosti a k usnadnění účasti rovněž využívat elektronické prostředky spravované Komisí. Výzvy k podávání návrhů iniciované společným podnikem ECSEL by proto měly být zveřejňovány rovněž na jednotném portálu pro účastníky a dále i prostřednictvím jiných elektronických prostředků Horizontu 2020 pro šíření informací spravovaných Komisí. Společný podnik ECSEL by měl dále ve vhodném formátu a v intervalech odpovídajících povinnostem Komise v oblasti podávání zpráv zpřístupňovat příslušné údaje mimo jiné o návrzích, žadatelích, grantech a účastnících, aby byly zahrnuty do Komisí spravovaných elektronických systémů Horizontu 2020 pro podávání zpráv a šíření informací.

(25)

Společný podnik ECSEL by měl rovněž zohlednit definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se míry připravenosti technologií v klasifikaci technologického výzkumu, vývoje produktů a jejich demonstrací.

(26)

Finanční příspěvek Unie by měl být spravován v souladu se zásadou řádného finančního řízení a s příslušnými pravidly pro nepřímé řízení stanovenými v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (10).

(27)

V zájmu zjednodušení by měla být pro všechny strany snížena administrativní zátěž. Mělo by se předcházet zdvojeným auditům a tvorbě dokumentace a předkládání zpráv v nepřiměřeném rozsahu. Audity příjemců finančních prostředků Unie podle tohoto nařízení by měly být prováděny v souladu s nařízením (EU) č. 1291/2013.

(28)

Finanční zájmy Unie a ostatních členů společného podniků ECSEL by měly být chráněny pomocí přiměřených opatření v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případných správních a finančních sankcí v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

(29)

Interní auditor Komise by měl vykonávat vůči společnému podniku ECSEL stejné pravomoci jako vůči Komisi.

(30)

S ohledem na zvláštní povahu a na současné postavení společných podniků a za účelem zajištění kontinuity se sedmým rámcovým programem by společné podniky i nadále měly podléhat oddělenému udělování absolutoria. Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by proto měl absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL udělovat Evropský parlament na základě doporučení Rady. Požadavky na podávání zpráv stanovené v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by se tedy neměly vztahovat na finanční příspěvek Unie do společného podniku ECSEL, měly by však být v maximální možné míře sladěny s požadavky na subjekty podle článku 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. Audit účetnictví a legality a správnosti uskutečněných operací by měl provádět Účetní dvůr.

(31)

Horizont 2020 by měl přispět k překonání rozdílů v oblasti výzkumu a inovací v Unii podporou součinnosti s evropskými strukturálními a investičními fondy. Společný podnik ECSEL by proto měl usilovat o rozvoj úzkých vztahů s evropskými strukturálními a investičními fondy, které mohou pomoci konkrétně k posílení místních, regionálních a celostátních schopností, pokud jde o výzkum a inovace v oblasti působnosti společného podniku ECSEL, a podpořit úsilí o inteligentní specializaci.

(32)

Společné podniky ENIAC a ARTEMIS byly založeny na období do 31. prosince 2017. Společný podnik ECSEL by měl v souladu s nařízeními (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 zajistit pokračující podporu výzkumných programů v oblasti nanoelektroniky a vestavěných počítačových systémů prováděním zbývajících akcí zahájených podle nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008. Přechod od společných podniků ENIAC a ARTEMIS ke společnému podniku ECSEL by měl být spojen a synchronizován s přechodem od sedmého rámcového programu k Horizontu 2020, aby bylo zajištěno optimální využití finančních prostředků, které jsou na výzkum k dispozici. V zájmu právní jistoty a přehlednosti by tudíž měla být nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 zrušena a měla by být stanovena přechodná ustanovení.

(33)

S ohledem na cíl Horizontu 2020, jímž je dosažení většího zjednodušení a soudržnosti, by veškeré výzvy k podávání návrhů v rámci společného podniku ECSEL měly zohledňovat dobu trvání Horizontu 2020.

(34)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení průmyslového výzkumu a inovací v celé Unii prostřednictvím realizace společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy společným podnikem ECSEL, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu zamezení zdvojení, zachování kritického množství a zajištění optimálního využití veřejných finančních prostředků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřízení

1.   Za účelem provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy se zakládá společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „společný podnik ECSEL“), a to na období do 31. prosince 2024. Výzvy společného podniku ECSEL k podávání návrhů se v zájmu zohlednění doby trvání Horizontu 2020 zveřejní nejpozději 31. prosince 2020. V řádně odůvodněných případech lze výzvy k podávání návrhů zveřejňovat až do 31. prosince 2021.

2.   Společný podnik ECSEL nahrazuje společné podniky ENIAC a ARTEMIS původně založené nařízeními (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 a stává se jejich nástupcem.

3.   Společný podnik ECSEL je subjektem, který je pověřen realizací partnerství veřejného a soukromého sektoru, uvedeným v článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

4.   Společný podnik ECSEL má právní subjektivitu. Ve všech členských státech má nejširší právní způsobilost, jakou jejich právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

5.   Společný podnik ECSEL má sídlo v Bruselu v Belgii.

6.   Stanovy společného podniku ECSEL jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Cíle

1.   Společný podnik ECSEL má tyto cíle:

a)

přispívat k provádění nařízení (EU) č. 1291/2013, a zejména části II rozhodnutí 2013/743/EU;

b)

přispívat k rozvoji silného a globálně konkurenceschopného průmyslového odvětví elektronických součástí a systémů v Unii;

c)

zaručit dostupnost elektronických součástí a systémů pro klíčové trhy a pro řešení společenských výzev, aby si Evropa udržela vůdčí postavení v technologickém vývoji a aby se překlenula mezera mezi výzkumem a využíváním jeho výsledků, posílily inovační schopnosti a podnítil hospodářský růst a tvorba pracovních míst v Unii;

d)

sladit strategie s členskými státy s cílem přilákat soukromé investice a přispět k efektivnosti veřejné podpory tím, že se zabrání zbytečnému zdvojování a tříštění úsilí a usnadní se zapojení subjektů podílejících se na výzkumu a inovacích;

e)

zachovat a rozšiřovat schopnost vyrábět v Evropě polovodičové a inteligentní systémy, včetně vedoucího postavení v odvětví výrobních zařízení a zpracování materiálů;

f)

zajistit a posilovat vedoucí postavení v odvětví navrhování a konstrukce systémů včetně vestavěných technologií;

g)

zajistit všem zúčastněným stranám přístup ke špičkové infrastruktuře pro navrhování a výrobu elektronických součástí a vestavěných/kyberneticko-fyzikálních a inteligentních systémů;

h)

budovat dynamický ekosystém za účasti malých a středních podniků, a posílit tak stávající klastry a podpořit tvorbu nových klastrů ve slibných nových oblastech.

2.   Rozsah práce společného podniku ECSEL vychází z výsledků získaných společnými podniky ENIAC a ARTEMIS, evropskou technologickou platformou EPoSS a činnostmi financovanými dalšími programy jednotlivých členských států a EU. Bude řádným a vyváženým způsobem podporovat nový vývoj a synergické účinky mezi těmito hlavními oblastmi:

a)

technologie, proces a integrace navrhování, vybavení, materiály pro mikro- a nanoelektroniku a jejich výrobu, a to s důrazem na miniaturizaci, diverzifikaci a diferenciaci a na heterogenní integraci;

b)

procesy, metody, nástroje a platformy, referenční návrhy a architektury pro softwarové a/nebo vestavěné/kyberneticko-fyzikální systémy náročné na řízení, které umožňují bezešvou propojitelnost a interoperabilitu, funkční bezpečnost, vysokou dostupnost a bezpečnost pro aplikace profesionálního a spotřebitelského typu a propojené služby;

c)

víceoborové přístupy k inteligentním systémům za podpory vývoje celostního navrhování a vyspělé výroby s cílem vytvářet soběstačné a přizpůsobivé inteligentní systémy se sofistikovaným rozhraním, které nabízejí složité funkce opírající se např. o hladkou integraci detekování, ovládání, zpracování, zajišťování energie a tvorby sítí.

Článek 3

Finanční příspěvek Unie

1.   Finanční příspěvek Unie, včetně prostředků ESVO, na správní a provozní výdaje společného podniku ECSEL činí až 1 184 874 000 EUR. Příspěvek se hradí z prostředků souhrnného rozpočtu Unie vyčleněných na zvláštní program, kterým se provádí Horizont 2020 (2014–2020), zavedený rozhodnutím 2013/743/EU. Plnění rozpočtu, pokud jde o finanční příspěvek Unie, je svěřeno společnému podniku ECSEL, jednajícímu jako subjekt uvedený v článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem iv) a články 60 a 61 uvedeného nařízení.

2.   Ujednání o finančním příspěvku Unie se stanoví v pověřovací dohodě a v ročních dohodách o poukázání finančních prostředků, které budou uzavřeny mezi Komisí jednající jménem Unie a společným podnikem ECSEL.

3.   Pověřovací dohoda uvedená v odstavci 2 tohoto článku se zabývá prvky stanovenými v čl. 58 odst. 3 a v článcích 60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 a mimo jiné i těmito prvky:

a)

požadavky na příspěvek společného podniku ECSEL v souvislosti s příslušnými výkonnostními ukazateli stanovenými v příloze II rozhodnutí 2013/743/EU;

b)

požadavky na příspěvek společného podniku ECSEL s ohledem na monitorování uvedené v příloze III rozhodnutí 2013/743/EU;

c)

zvláštními výkonnostními ukazateli týkajícími se fungování společného podniku ECSEL;

d)

ujednáními o poskytování údajů potřebných k zajištění toho, aby byla Komise schopna plnit své povinnosti v oblasti šíření informací a podávání zpráv uvedené v článku 28 nařízení (EU) č. 1291/2013, a to jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky Horizontu 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí;

e)

ustanoveními pro zveřejňování výzev k podávání návrhů společného podniku ECSEL, jak na jednotném portálu pro účastníky, tak i jinými elektronickými prostředky Horizontu 2020 pro šíření informací spravovanými Komisí;

f)

využíváním lidských zdrojů a změnami v těchto zdrojích, zejména náborem podle funkčních skupin, platových tříd a kategorií, prováděním změn zařazení a jakýmikoli změnami počtu zaměstnanců.

Článek 4

Příspěvky jiných členů než Unie

1.   Zúčastněné státy ECSEL finančně přispějí na provozní náklady společného podniku ECSEL částkou odpovídající finančnímu příspěvku Unie. Během období stanoveného v článku 1 se počítá s částkou alespoň 1 170 000 000 EUR.

2.   Členové společného podniku ECSEL ze soukromého sektoru přispějí nebo zajistí, aby jejich ustavující subjekty nebo přidružené subjekty přispěly na společný podnik ECSEL. Během období stanoveného v článku 1 se počítá s částkou alespoň 1 657 500 000 EUR.

3.   Příspěvky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku sestávají z příspěvků na společný podnik ECSEL podle čl. 16 odst. 2 a čl. 16 odst. 3 písm. b) a c) stanov.

4.   Členové společného podniku ECSEL s výjimkou Unie podávají každý rok do 31. ledna správní radě zprávu o hodnotě příspěvků uvedených v odstavcích 1 a 2, které byly poskytnuty v každém z předchozích rozpočtových roků.

5.   Pro účely ocenění příspěvků uvedených v čl. 16 odst. 3 písm. c) stanov se náklady stanovují pomocí obvyklých postupů účtování nákladů dotčených subjektů, platných účetních standardů země, v níž jsou jednotlivé subjekty usazeny, a podle platných mezinárodních účetních standardů a mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Náklady osvědčuje nezávislý externí auditor, kterého jmenuje dotčený subjekt. V případě nejistoty vyplývající z uvedeného osvědčení společný podnik ECSEL způsob ocenění příspěvků ověří. V případě přetrvávající nejistoty jej může společný podnik ECSEL podrobit auditu.

6.   Komise se může zapojit do nápravných opatření a případně finanční příspěvek Unie pro společný podnik ECSEL ukončit, úměrně snížit nebo pozastavit nebo zahájit postup likvidace podle čl. 26 odst. 2 stanov, pokud jiní členové než Unie včetně jejich ustavujících subjektů či přidružených subjektů příspěvky uvedené v odstavcích 1 a 2 neposkytují, poskytují je pouze částečně nebo se zpožděním.

Článek 5

Finanční pravidla

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, společný podnik ECSEL přijme svá zvláštní finanční pravidla v souladu s článkem 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 (11).

Článek 6

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance společného podniku ECSEL se vztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (12) (dále jen „služební řád“ a „pracovní řád“) a pravidla přijatá společně orgány Unie pro účely uplatňování služebního řádu a pracovního řádu.

2.   Správní rada vykonává ve vztahu k zaměstnancům společného podniku ECSEL pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“).

Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na další osoby.

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a těchto pravomocí jím přenesených na další osoby. V takovém případě vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování správní rada sama, nebo je přenese na některého ze svých členů nebo ze zaměstnanců společného podniku ECSEL, kromě výkonného ředitele.

3.   Správní rada přijímá vhodná prováděcí pravidla k služebnímu řádu a pracovnímu řádu v souladu s článkem 110 služebního řádu.

4.   Personální zdroje se určí podle plánu pracovních míst společného podniku ECSEL, kde je uveden počet dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a podle platových tříd a počet smluvních zaměstnanců vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky, v souladu s ročním rozpočtem tohoto podniku.

5.   Zaměstnance společného podniku ECSEL tvoří dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci.

6.   Veškeré výdaje na zaměstnance nese společný podnik ECSEL.

Článek 7

Vyslaní národní odborníci a stážisté

1.   Společný podnik ECSEL může využívat vyslaných národních odborníků a stážistů, kteří nejsou zaměstnanci společného podniku ECSEL. Počet vyslaných národních odborníků vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky se doplní k informacím o zaměstnancích uvedeným v čl. 6 odst. 4 v souladu s ročním rozpočtem.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, jímž stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do společného podniku ECSEL a pro využívání stážistů.

Článek 8

Výsady a imunity

Na společný podnik ECSEL a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

Článek 9

Odpovědnost společného podniku ECSEL

1.   Smluvní odpovědnost společného podniku ECSEL se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou dohodu, rozhodnutí nebo smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik ECSEL v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škodu způsobenou jeho zaměstnanci při výkonu jejich povinností.

3.   Veškeré platby společného podniku ECSEL týkající se odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s touto odpovědností jsou považovány za výdaje společného podniku ECSEL a jsou hrazeny z jeho zdrojů.

4.   Za plnění svých závazků odpovídá výhradně společný podnik ECSEL.

Článek 10

Pravomoc Soudního dvora Evropské unie a rozhodné právo

1.   Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat:

a)

na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené v dohodách a smlouvách uzavřených společným podnikem ECSEL nebo v jeho rozhodnutích;

b)

ve sporech týkajících se náhrady škody způsobené zaměstnanci společného podniku ECSEL při výkonu jejich povinností;

c)

v jakémkoli sporu mezi společným podnikem ECSEL a jeho zaměstnanci v mezích a za podmínek stanovených v služebním řádu a pracovním řádu.

2.   Na záležitosti týkající se přidružené země se použijí zvláštní ustanovení příslušných dohod.

3.   Pokud jde o záležitosti, na něž se nevztahuje toto nařízení ani jiné právní akty Unie, použije se právo státu, ve kterém se nachází sídlo společného podniku ECSEL.

Článek 11

Hodnocení

1.   Do 30. června 2017 provede Komise za pomoci nezávislých odborníků průběžné hodnocení společného podniku ECSEL, v němž posoudí zejména míru účasti na nepřímých akcích a příspěvky na tyto akce ze strany členů ze soukromého sektoru a jejich ustavujících subjektů a přidružených subjektů, jakož i dalších právnických osob. O tomto hodnocení vypracuje Komise zprávu obsahující závěry hodnocení a připomínky Komise. Komise zprávu zašle Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2017. Výsledky průběžného hodnocení společného podniku ECSEL se zohlední v důkladném posouzení a v průběžném hodnocení podle článku 32 nařízení (EU) č. 1291/2013.

2.   Na základě závěrů průběžného hodnocení uvedeného v odstavci 1 může Komise jednat v souladu s čl. 4 odst. 6 nebo může přijmout jakékoli jiné vhodné opatření.

3.   Do šesti měsíců od likvidace společného podniku ECSEL, avšak nejpozději do dvou let od zahájení postupu likvidace podle článku 26 stanov, provede Komise závěrečné hodnocení společného podniku ECSEL. Výsledky závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 12

Absolutorium

Odchylně od čl. 60 odst. 7 a článku 209 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 uděluje absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL Evropský parlament na základě doporučení Rady v souladu s postupem stanoveným ve finančních pravidlech společného podniku ECSEL.

Článek 13

Následné audity

1.   Následné audity výdajů na nepřímé akce provádí společný podnik ECSEL v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1291/2013 jako součást nepřímých akcí Horizontu 2020.

2.   Komise může rozhodnout, že audity uvedené v odstavci 1 u účastníků, kteří získali financování z prostředků společného podniku ECSEL, provede sama. V tom případě postupuje v souladu s příslušnými pravidly, zejména s nařízeními (EU, Euratom) č. 966/2012, (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013.

Článek 14

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Společný podnik ECSEL umožní zaměstnancům Komise a jiným osobám pověřeným společným podnikem nebo Komisí, jakož i Účetnímu dvoru přístup do svých prostor a zařízení a ke všem informacím včetně informací v elektronické podobě, které potřebují k provádění auditů.

2.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (13) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (14) s cílem zjistit, zda v souvislosti s dohodou, rozhodnutím nebo smlouvou financovanými podle tohoto nařízení došlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí dohody, rozhodnutí a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahovat ustanovení, jimiž se Komise, společný podnik ECSEL, Účetní dvůr a úřad OLAF výslovně zmocňují k provádění těchto auditů a šetření v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

4.   Společný podnik ECSEL prováděním nebo zadáváním vhodných interních a externích kontrol zajistí, aby byly náležitě chráněny finanční zájmy jeho členů.

5.   Společný podnik ECSEL přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (15). Společný podnik ECSEL přijme nezbytná opatření za účelem usnadnění vnitřního vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům.

Článek 15

Důvěrnost

Aniž je dotčen článek 16, zajistí společný podnik ECSEL ochranu citlivých informací, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy jeho členů nebo účastníků podílejících se na činnostech společného podniku ECSEL.

Článek 16

Transparentnost

1.   Na dokumenty společného podniku ECSEL se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (16).

2.   Správní rada společného podniku ECSEL může přijmout praktická opatření k provádění nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Aniž je dotčen článek 10 tohoto nařízení, lze proti rozhodnutím přijatým společným podnikem ECSEL podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 podat stížnost veřejnému ochránci práv za podmínek stanovených v článku 228 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 17

Pravidla pro účast a šíření výsledků

1.   Na akce financované společným podnikem ECSEL se použije nařízení (EU) č. 1290/2013. V souladu s uvedeným nařízením je společný podnik ECSEL považován za financující subjekt a poskytuje finanční podporu pro nepřímé akce, jak je stanoveno v čl. 1 písm. a) stanov.

2.   Zvláštní kritéria týkající se způsobilosti jednotlivých žadatelů, pokud jde o získání finančních prostředků od států účastnících se podniku ECSEL, mohou určovat příslušné finanční orgány. Tato kritéria by mohla mimo jiné zahrnovat i typ žadatele, včetně právního postavení a předmětu činnosti, podmínky odpovědnosti a životaschopnosti, včetně finančního zdraví, a plnění daňových a sociálních povinností.

3.   Jestliže stát účastnící se podniku ECSEL nepověří společný podnik ECSEL poskytováním svých příspěvků účastníkům podílejícím se na nepřímých akcích prostřednictvím grantových dohod s účastníky uzavřených společným podnikem ECSEL, může pro účely poskytování finančních prostředků účastníkům určit zvláštní pravidla týkající se způsobilosti nákladů.

4.   Zvláštní kritéria a pravidla uvedená v tomto článku jsou zahrnuta do pracovního plánu.

Článek 18

Podpora ze strany hostitelského státu

Společný podnik ECSEL a stát, kde se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, jež tento stát společnému podniku ECSEL poskytne.

Článek 19

Zrušení a přechodná ustanovení

1.   Nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 se zrušují.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, akce zahájené na základě nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008, včetně ročních prováděcích plánů přijatých na základě uvedených nařízení, se až do svého dokončení nadále řídí uvedenými nařízeními.

3.   Kromě příspěvků uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 se v období 2014–2017 vyplatí tyto příspěvky na správní náklady společného podniku ECSEL na dokončení akcí zahájených na základě nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008:

a)

2 050 000 EUR ze strany Unie;

b)

1 430 000 EUR sdružením AENEAS;

c)

975 000 EUR sdružením ARTEMISIA.

Průběžné hodnocení uvedené v čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení zahrnuje závěrečné hodnocení společných podniků ENIAC a ARTEMIS v souladu s nařízeními (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008.

4.   Výkonnému řediteli jmenovanému na základě nařízení (ES) č. 72/2008 jsou na zbývající část jeho funkčního období přiděleny funkce výkonného ředitele společného podniku ECSEL stanovené tímto nařízením, a to s účinkem od 27. června 2014. Ostatní podmínky smlouvy výkonného ředitele se nemění.

5.   Jestliže výkonný ředitel jmenovaný v souladu s odstavcem 4 tohoto článku vykonával své první funkční období, je jmenován na zbývající dobu funkčního období s možností prodloužení funkčního období až o čtyři roky v souladu s čl. 8 odst. 4 stanov. Jestliže výkonný ředitel jmenovaný v souladu s odstavcem 4 vykonával své druhé funkční období, nelze funkční období prodloužit. Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci svého celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

6.   Pracovní smlouva výkonného ředitele jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 74/2008 se ukončí před 27. červnem 2014.

7.   Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti zaměstnanců zaměstnaných na základě nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008. Jejich smlouvy mohou být obnoveny podle tohoto nařízení v souladu se služebním řádem a pracovním řádem a v souladu s rozpočtovými omezeními společného podniku ECSEL.

8.   Výkonný ředitel společného podniku ECSEL svolá první zasedání správní rady a rady správních orgánů.

9.   Nedohodnou-li se členové společného podniku ENIAC a společného podniku ARTEMIS podle nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 jinak, všechna práva a povinnosti včetně aktiv, dluhů či závazků členů společných podniků podle uvedených nařízení se v souladu s tímto nařízením převedou na členy společného podniku ECSEL.

10.   Veškeré nevyužité prostředky podle nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008 se převedou na společný podnik ECSEL. Veškeré částky, které mají uhradit sdružení AENEAS a sdružení ARTEMISIA na úhradu administrativních nákladů společných podniků ENIAC a ARTEMIS za období 2008–2013, se převedou na společný podnik ECSEL v souladu s ujednáními, který budou dohodnuta s Komisí.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko ze dne 10. prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2006/971/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC (Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2).

(12)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(13)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(15)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


PŘÍLOHA

STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU ECSEL

Článek 1

Úkoly

Společný podnik ECSEL plní tyto úkoly:

a)

finančně podporuje nepřímé výzkumné a inovační akce, především formou grantů;

b)

zajišťuje udržitelné řízení společného podniku ECSEL;

c)

rozvíjí úzkou spolupráci a zajišťuje koordinaci s evropskými (zejména programem Horizont 2020), vnitrostátními a nadnárodními činnostmi, orgány a zúčastněnými subjekty s cílem vytvořit v Evropě plodné inovativní prostředí a dosáhnout součinnosti a dokonalejšího využívání výsledků výzkumu a inovací v oblasti elektronických součástí a systémů;

d)

definuje a provádí nezbytné úpravy víceletého strategického plánu;

e)

vypracovává a provádí pracovní plány plnění víceletého strategického plánu;

f)

zahajuje otevřené výzvy k podávání návrhů, hodnotí návrhy a přiděluje finanční prostředky na nepřímé akce v rozsahu dostupných finančních prostředků, a to prostřednictvím otevřených a transparentních postupů;

g)

zveřejňuje informace o nepřímých akcích;

h)

sleduje provádění nepřímých akcí a spravuje grantové dohody nebo rozhodnutí o udělení grantů;

i)

sleduje celkový pokrok při dosahování cílů společného podniku ECSEL;

j)

provádí činnosti v oblasti informací, komunikace, využívání a šíření výsledků, přičemž se přiměřeným způsobem uplatní článek 28 nařízení (EU) č. 1291/2013, včetně zveřejňování a zpřístupňování podrobných informací o výsledcích výzev k podávání návrhů ve společné elektronické databázi Horizontu 2020;

k)

úzce spolupracuje s celou škálou zúčastněných subjektů, včetně výzkumných organizací a univerzit;

l)

plní veškeré další úkoly nutné k dosažení cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 2

Členové

1.

Členy společného podniku ECSEL jsou:

a)

Unie zastoupená Komisí;

b)

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko a

c)

po přijetí těchto stanov prostřednictvím dopisu vyjadřujícího souhlas též sdružení AENEAS registrované podle francouzského práva se sídlem v Paříži (Francie), sdružení ARTEMISIA registrované podle nizozemského práva se sídlem v Eindhovenu (Nizozemsko) a sdružení EPoSS registrované podle německého práva se sídlem v Berlíně v Německu.

2.

Země, které jsou členy společného podniku ECSEL, se dále v těchto stanovách označují jako „státy účastnící se podniku ECSEL“. Každý stát účastnící se podniku ECSEL jmenuje své zástupce do orgánů společného podniku ECSEL a určí vnitrostátní subjekt nebo subjekty, které budou odpovědné za plnění jeho povinností s ohledem na činnosti společného podniku ECSEL.

3.

Státy účastnící se podniku ECSEL společně s Komisí se dále v těchto stanovách označují jako „správní orgány“ společného podniku ECSEL.

4.

Soukromá sdružení se dále v těchto stanovách označují jako „soukromí členové“ společného podniku ECSEL a subjekty, z nichž sestávají jednotliví soukromí členové, jak je vymezeno ve stanovách těchto soukromých členů, se dále v těchto stanovách označují jako „ustavující subjekty“.

Článek 3

Změny členství

1.

Členské státy nebo přidružené země, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. b) stanov, se stávají členy společného podniku ECSEL, jakmile prostřednictvím písemného prohlášení určeného správní radě přijmou tyto stanovy a veškerá další ustanovení, jimiž se řídí fungování společného podniku ECSEL.

2.

Pokud se budou podílet na financování uvedeném v čl. 16 odst. 4 v zájmu dosažení cílů společného podniku ECSEL stanovených v článku 2 tohoto nařízení a přijmou tyto stanovy, mohou o členství ve společném podniku ECSEL požádat tyto subjekty:

a)

jakákoli jiná země než země uvedené v odstavci 1, která provádí výzkumné a inovační politiky nebo programy v oblasti elektronických součástí a systémů;

b)

jakýkoli jiný právní subjekt, který přímo či nepřímo podporuje výzkum a inovace v členském státě nebo v přidružené zemi.

3.

Každá žádost o členství ve společném podniku ECSEL podle odstavce 2 je adresována správní radě společného podniku ECSEL. Ta žádost posoudí a přihlédne přitom k významu a možné přidané hodnotě žadatele z hlediska dosažení cílů společného podniku ECSEL a poté o žádosti rozhodne.

4.

Kterýkoli člen může své členství ve společném podniku ECSEL ukončit. Toto ukončení nabývá účinku a stane se neodvolatelným šest měsíců poté, co je oznámeno ostatním členům. Od tohoto okamžiku je bývalý člen osvobozen od veškerých závazků kromě těch, které společný podnik ECSEL schválil nebo které tomuto podniku vznikly před oznámením o ukončení členství.

5.

Členství ve společném podniku ECSEL nesmí být převedeno na třetí stranu bez předchozího souhlasu správní rady.

6.

Bezprostředně po změně členství podle tohoto článku zveřejní společný podnik ECSEL na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam svých členů s datem této změny.

Článek 4

Orgány společného podniku ECSEL

Orgány společného podniku ECSEL jsou:

a)

správní rada;

b)

výkonný ředitel;

c)

rada správních orgánů;

d)

rada soukromých členů.

Článek 5

Složení správní rady

Správní rada je složena ze zástupců členů společného podniku ECSEL.

Každý člen společného podniku ECSEL jmenuje své zástupce a hlavního zástupce, který má hlasovací práva člena správní rady.

Článek 6

Fungování správní rady

1.

Hlasovací práva ve správní radě jsou rozložena tímto způsobem:

a)

1/3 společně pro soukromé členy;

b)

1/3 pro Komisi a

c)

1/3 společně pro státy účastnící se podniku ECSEL.

Členové vyvíjejí maximální úsilí k dosažení shody. Pokud jí nedosáhnou, přijímá správní rada rozhodnutí většinou alespoň 75 % všech hlasů, včetně hlasů nepřítomných členů.

2.

V prvních dvou rozpočtových letech jsou hlasovací práva států účastnících se podniku ECSEL rozložena takto:

a)

jedno procento pro každý stát účastnící se podniku ECSEL a

b)

zbývající procenta jsou rozdělena každý rok mezi státy účastnící se podniku ECSEL úměrně jejich skutečným finančním příspěvkům v posledních dvou letech, včetně jejich příspěvků na společné podniky ENIAC a ARTEMIS.

V následujících rozpočtových letech se rozložení hlasovacích práv států účastnících se podniku ECSEL stanoví každý rok v poměru k finančním prostředkům, které tyto státy v posledních dvou rozpočtových letech skutečně vyčlenily na nepřímé akce.

Hlasovací práva soukromých členů se rozloží rovnoměrně mezi soukromá sdružení, pokud rada soukromých členů nerozhodne jinak.

Hlasovací práva každého nového člena společného podniku ECSEL, který není členským státem ani přidruženou zemí, určí správní rada předtím, než tento člen přistoupí ke společnému podniku ECSEL.

3.

Správní rada volí předsedu na dobu nejméně jednoho roku.

4.

Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát ročně. Na žádost Komise nebo většiny zástupců států účastnících se podniku ECSEL či většiny soukromých členů, nebo na žádost předsedy či výkonného ředitele v souladu s čl. 16 odst. 5 může správní rada uspořádat mimořádná zasedání. Zasedání správní rady svolává předseda a obvykle se konají v sídle společného podniku ECSEL.

Správní rada je usnášeníschopná, je-li zastoupena Komise, soukromí členové a hlavní zástupci alespoň tří států účastnících se podniku ECSEL.

Pokud správní rada nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo.

Správní rada může v jednotlivých případech přizvat další osoby, zejména zástupce regionálních orgánů v Unii, aby se jejích zasedání zúčastnily jako pozorovatelé.

5.

Zástupci členů společného podniku ECSEL nenesou osobní odpovědnost za jednání ve funkci zástupců ve správní radě.

6.

Správní rada přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Úkoly správní rady

1.

Správní rada nese celkovou odpovědnost za strategickou orientaci a operace společného podniku ECSEL a dohlíží na provádění jeho činností.

2.

Komise v rámci své úlohy ve správní radě usiluje o zajištění koordinace činností společného podniku ECSEL s příslušnými činnostmi programu Horizont 2020 s cílem podporovat součinnost při určování priorit, které spadají do společného výzkumu.

3.

Správní rada zejména provádí tyto úkoly:

a)

posuzuje, přijímá či zamítá nové žádosti o členství v souladu čl. 3 odst. 3 stanov;

b)

rozhoduje o ukončení členství kteréhokoli člena, jenž neplní své povinnosti, ve společném podniku ECSEL;

c)

v souladu s článkem 5 tohoto nařízení přijímá finanční pravidla společného podniku ECSEL;

d)

přijímá roční rozpočet společného podniku ECSEL, včetně plánu pracovních míst, v němž je uveden počet dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd, počet smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku;

e)

vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování zaměstnanců v souladu s čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

f)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele, prodlužuje jeho funkční období, poskytuje mu pokyny a sleduje jeho výsledky;

g)

na doporučení výkonného ředitele schvaluje organizační strukturu programové kanceláře;

h)

přijímá víceletý strategický plán podle čl. 21 odst. 1;

i)

přijímá pracovní plán a odpovídající odhady výdajů podle čl. 21 odst. 2;

j)

schvaluje výroční zprávu o činnosti včetně příslušných výdajů podle čl. 22 odst. 1;

k)

na doporučení výkonného ředitele případně zajišťuje zřízení útvaru interního auditu společného podniku ECSEL;

l)

na doporučení výkonného ředitele stanoví komunikační politiku společného podniku ECSEL;

m)

případně stanoví prováděcí pravidla podle čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení;

n)

případně stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do společného podniku ECSEL a pro využívání stážistů podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení;

o)

případně zřizuje vedle orgánů společného podniku ECSEL poradní skupiny;

p)

případně předkládá Komisi žádost o změnu tohoto nařízení, navrženou kterýmkoli členem společného podniku ECSEL;

q)

odpovídá za všechny úkoly, které nejsou výslovně přiděleny určitému orgánu společného podniku ECSEL; tyto úkoly může kterémukoli z těchto orgánů uložit.

Článek 8

Jmenování, odvolání nebo prodloužení funkčního období výkonného ředitele

1.

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí v návaznosti na otevřené a transparentní výběrové řízení. Komise ve vhodných případech přizve do výběrového řízení zástupce ostatních členů společného podniku ECSEL.

Ve fázi předvýběru v rámci výběrového řízení bude zajištěno zejména přiměřené zastoupení ostatních členů společného podniku ECSEL. Za tímto účelem státy účastnící se podniku ECSEL a soukromí členové jmenují po vzájemné dohodě jednoho zástupce a jednoho pozorovatele jménem správní rady.

2.

Výkonný ředitel je zaměstnancem a působí jako dočasný zaměstnanec společného podniku ECSEL podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.

Smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem společného podniku ECSEL předseda správní rady.

3.

Funkční období výkonného ředitele je tříleté. Na konci tohoto období Komise, případně se zapojením států účastnících se podniku ECSEL a soukromých členů, posoudí výsledky výkonného ředitele a budoucí úkoly společného podniku ECSEL.

4.

Správní rada jednající na návrh Komise, která zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, může funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to nejvýše o čtyři roky.

5.

Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celého funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrové řízení na tutéž pozici.

6.

Výkonný ředitel může být odvolán pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise, případně se zapojením států účastnících se podniku ECSEL a soukromých členů.

Článek 9

Úkoly výkonného ředitele

1.

Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení společného podniku ECSEL v souladu s rozhodnutími správní rady.

2.

Výkonný ředitel je zákonným zástupcem společného podniku ECSEL. Je odpovědný správní radě.

3.

Výkonný ředitel plní rozpočet společného podniku ECSEL.

4.

Výkonný ředitel plní nezávisle zejména tyto úkoly:

a)

vypracovává a předkládá správní radě k přijetí návrh víceletého strategického plánu, který sestává z víceletého strategického programu pro výzkum a inovace navrženého radou soukromých členů a víceletých finančních perspektiv navržených správními orgány;

b)

připravuje a předkládá správní radě k přijetí návrh ročního rozpočtu, včetně odpovídajícího plánu pracovních míst s uvedením počtu dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd a počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků vyjádřeného v ekvivalentech plného pracovního úvazku;

c)

vypracovává a předkládá správní radě k přijetí návrh pracovního plánu, který obsahuje rozsah výzev k podávání návrhů potřebný k provádění plánu výzkumných a inovačních činností podle návrhu rady soukromých členů a odpovídající odhady výdajů podle návrhu správních orgánů;

d)

předkládá správní radě k vyjádření výroční účetní závěrku;

e)

připravuje a předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu o činnosti, včetně informace o příslušných výdajích;

f)

podepisuje jednotlivé grantové dohody a rozhodnutí o grantech;

g)

podepisuje smlouvy o veřejných zakázkách;

h)

provádí komunikační politiku společného podniku ECSEL;

i)

organizuje a řídí operace a zaměstnance společného podniku ECSEL a dohlíží na ně v mezích pověření od správní rady podle čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

j)

zřídí účinný a účelný systém vnitřní kontroly, zajistí jeho fungování a informuje správní radu o veškerých jeho podstatných změnách;

k)

zajišťuje, aby bylo prováděno posouzení a řízení rizik;

l)

přijme jakákoli další opatření nezbytná k posouzení pokroku společného podniku ECSEL při dosahování jeho cílů podle článku 2 tohoto nařízení;

m)

provádí veškeré další úkoly, které byly správní radou výkonnému řediteli svěřeny nebo na něj přeneseny.

5.

Výkonný ředitel zřídí programovou kancelář, která pod jeho vedením plní veškeré podpůrné úkoly vyplývající z tohoto nařízení. Programovou kancelář tvoří zaměstnanci společného podniku ECSEL a provádí zejména tyto úkoly:

a)

poskytuje podporu při zavádění a řízení vhodného účetního systému v souladu s finančními pravidly společného podniku ECSEL;

b)

řídí výzvy k podávání návrhů podle pracovního plánu a spravuje grantové dohody a rozhodnutí o grantech;

c)

členům a jiným orgánům společného podniku ECSEL poskytuje všechny relevantní informace a nezbytnou podporu, aby mohli plnit své povinnosti, a reaguje na jejich konkrétní žádosti;

d)

působí jako sekretariát orgánů společného podniku ECSEL a poskytuje podporu veškerým poradním skupinám zřízeným správní radou.

Článek 10

Složení rady správních orgánů

Rada správních orgánů je složena ze zástupců správních orgánů společného podniku ECSEL.

Každý správní orgán jmenuje své zástupce a hlavního zástupce, který má hlasovací práva v radě správních orgánů.

Článek 11

Fungování rady správních orgánů

1.

Hlasovací práva rady správních orgánů se každoročně rozdělují mezi správní orgány úměrně jejich finančnímu příspěvku na činnosti společného podniku ECSEL za daný rok poskytnutému podle čl. 18 odst. 4 a v rámci maximálního limitu, který u žádného člena nesmí přesáhnout 50 % všech hlasovacích práv v radě správních orgánů.

Pokud výkonnému řediteli oznámí své finanční příspěvky podle čl. 18 odst. 4 méně než tři státy účastnící se podniku ECSEL, má Komise 50 % hlasovacích práv a zbývajících 50 % se rovnoměrně rozdělí mezi státy účastnící se podniku ECSEL.

Správní orgány vyvíjejí maximální úsilí o dosažení shody. Pokud jí nedosáhnou, přijímá rada správních orgánů rozhodnutí většinou alespoň 75 % všech hlasů, včetně hlasů nepřítomných států účastnících se podniku ECSEL.

Každý správní orgán má právo veta ve všech záležitostech týkajících se využití jeho vlastního příspěvku společnému podniku ECSEL.

2.

Rada správních orgánů volí svého předsedu na dobu nejméně dvou let.

3.

Řádná zasedání rady správních orgánů se konají alespoň dvakrát ročně. Na žádost Komise nebo většiny zástupců států účastnících se podniku ECSEL nebo předsedy se mohou konat mimořádná zasedání. Zasedání rady správních orgánů svolává předseda a obvykle se konají v sídle společného podniku ECSEL.

Rada správních orgánů je usnášeníschopná, je-li přítomna Komise a hlavní zástupci alespoň tří států účastnících se podniku ECSEL.

Pokud rada správních orgánů nerozhodne jinak, výkonný ředitel se účastní jednání, nemá však hlasovací právo.

Každý členský stát nebo přidružená země, které nejsou členy společného podniku ECSEL, se mohou účastnit práce rady správních orgánů jako pozorovatel. Pozorovatelům jsou poskytovány všechny relevantní dokumenty a pozorovatelé mohou poskytovat poradenství ohledně jakéhokoli rozhodnutí přijatého radou správních orgánů. Všichni pozorovatelé mají povinnost dodržovat pravidla důvěrnosti, která se vztahují na členy rady správních orgánů.

V případě potřeby může rada správních orgánů jmenovat pracovní skupiny, které jsou celkově koordinovány jedním či více správními orgány.

Rada správních orgánů přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Úkoly rady správních orgánů

Rada správních orgánů:

a)

zajišťuje, aby při přidělování veřejných finančních prostředků účastníkům nepřímých akcí byly náležitě uplatňovány zásady spravedlnosti a transparentnosti;

b)

schvaluje jednací řád pro výzvy k podávání návrhů a pro hodnocení, výběr a monitorování nepřímých akcí;

c)

schvaluje zahájení výzev k podávání návrhů v souladu s pracovním plánem;

d)

hodnotí návrhy na základě kritérií pro výběr a udělení s přihlédnutím k jejich přínosu k dosažení cílů výzvy a součinnosti s vnitrostátními prioritami;

e)

rozhoduje o přidělení veřejných finančních prostředků vybraným návrhům do výše dostupného rozpočtu, přičemž zohlední ověření provedená v souladu s čl. 18 odst. 5. Toto rozhodnutí je pro státy účastnící se podniku ECSEL závazné bez jakýchkoli dalších hodnocení či výběrových řízení.

Článek 13

Složení rady soukromých členů

Rada soukromých členů je složena ze zástupců soukromých členů společného podniku ECSEL.

Každý soukromý člen jmenuje své zástupce a hlavního zástupce, který má hlasovací práva v radě soukromých členů.

Článek 14

Fungování rady soukromých členů

1.

Rada soukromých členů se schází nejméně dvakrát ročně.

2.

V případě potřeby může rada soukromých členů jmenovat pracovní skupiny, které jsou celkově koordinovány jedním či více členy.

3.

Rada soukromých členů volí svého předsedu.

4.

Rada soukromých členů přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Úkoly rady soukromých členů

Rada soukromých členů plní tyto úkoly:

a)

připravuje a pravidelně aktualizuje návrh víceletého strategického programu pro výzkum a inovace uvedeného v čl. 21 odst. 1 za účelem dosažení cílů společného podniku ECSEL stanovených v článku 2 tohoto nařízení;

b)

každoročně připravuje návrh plánu výzkumných a inovačních činností na následující rok jako podklad pro výzvy k podávání návrhů uvedený v čl. 21 odst. 2;

c)

předkládá výkonnému řediteli návrh víceletého strategického programu pro výzkum a inovace a roční návrh plánu výzkumných a inovačních činností ve lhůtách stanovených správní radou;

d)

organizuje poradní fórum zúčastněných stran, které je otevřené všem veřejným i soukromým zainteresovaným stranám, jež se zajímají o oblast elektronických součástí a systémů, aby je informovala a získala zpětnou vazbu k návrhu víceletého strategického programu pro výzkum a inovace a návrhu plánu výzkumných a inovačních činností pro daný rok.

Článek 16

Zdroje financování

1.

Společný podnik ECSEL je financován společně svými členy prostřednictvím finančních příspěvků hrazených ve splátkách a věcných příspěvků sestávajících z nákladů, které vzniknou soukromým členům nebo jejich ustavujícím subjektům a přidruženým subjektům při provádění nepřímých akcí, jež nejsou hrazeny společným podnikem ECSEL.

2.

Správní náklady společného podniku ECSEL jsou hrazeny z finančních příspěvků uvedených v:

a)

čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, pokud jde o finanční příspěvek Unie do výše 15 255 000 EUR;

b)

čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jde o příspěvek soukromých členů do výše 19 710 000 EUR, nebo 1 % z celkových nákladů na všechny projekty, podle toho, která částka je vyšší, avšak maximálně ve výši 48 000 000 EUR;

c)

čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jde o dokončení akcí zahájených podle nařízení (ES) č. 72/2008 a (ES) č. 74/2008.

Pokud se část příspěvku na správní náklady nevyužije, lze ji použít na pokrytí provozních nákladů společného podniku ECSEL.

3.

Provozní náklady společného podniku ECSEL se hradí z:

a)

finančního příspěvku Unie;

b)

finančních příspěvků států účastnících se podniku ECSEL;

c)

věcných příspěvků soukromých členů nebo jejich zřizovacích a přidružených subjektů, které sestávají z nákladů, jež jim vznikly v souvislosti s prováděním nepřímých akcí, po odečtení příspěvků společného podniku ECSEL, států účastnících se podniku ECSEL a jakýchkoli dalších příspěvků Unie na tyto náklady.

4.

Zdroje společného podniku ECSEL zapsané do jeho rozpočtu se skládají z těchto příspěvků:

a)

finančních příspěvků členů na správní náklady;

b)

finančních příspěvků členů na provozní náklady, včetně příspěvků států účastnících se podniku ECSEL, které pověří společný podnik ECSEL v souladu s čl. 17 odst. 1;

c)

příjmů vytvořených společným podnikem ECSEL;

d)

veškerých jiných finančních příspěvků, zdrojů a příjmů.

Veškeré úroky z příspěvků, které byly společnému podniku ECSEL vyplaceny, se považují za jeho příjmy.

5.

Pokud jakýkoli člen společného podniku ECSEL neplní své závazky týkající se dohodnutého finančního příspěvku, výkonný ředitel tuto skutečnost zapíše a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být tento nedostatek napraven. Není-li situace v této lhůtě napravena, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda má být členství člena neplnícího své závazky zrušeno, nebo zda mají být do doby, než splní své povinnosti, přijata jiná opatření.

6.

Veškeré zdroje a činnosti společného podniku ECSEL směřují k dosažení cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

7.

Společný podnik ECSEL vlastní veškerý majetek vytvořený či na něj převedený za účelem plnění cílů stanovených v článku 2 tohoto nařízení.

8.

S výjimkou likvidace společného podniku ECSEL se případný přebytek příjmů nad výdaji členům společného podniku ECSEL nevyplácí.

Článek 17

Příspěvky států účastnících se podniku ECSEL

1.

Státy účastnící se podniku ECSEL mohou pověřit společný podnik ECSEL poskytnutím svých příspěvků účastníkům podílejícím se na nepřímých akcích prostřednictvím grantových dohod s účastníky uzavřených společným podnikem ECSEL. Mohou také pověřit společný podnik ECSEL, aby vyplácel jejich příspěvky účastníkům, nebo mohou provádět platby samy na základě ověření provedených společným podnikem ECSEL.

2.

Jestliže stát účastnící se podniku ECSEL nepověří společný podnik ECSEL v souladu s odstavcem 1, přijme veškerá nezbytná opatření k vytvoření svých vlastních grantových dohod v obdobném časovém rámci, jaký platí pro grantové dohody společného podniku ECSEL. Stát účastnící se podniku ECSEL může jako součást svého vlastního platebního postupu použít ověření způsobilosti nákladů provedené společným podnikem ECSEL podle čl. 18 odst. 7.

3.

Mechanismy spolupráce mezi státy účastnícími se podniku ECSEL a společným podnikem ECSEL se stanoví prostřednictvím správního ujednání, které bude uzavřeno mezi subjekty, které jsou za tímto účelem jmenovány státy účastnícími se podniku ECSEL, a společným podnikem ECSEL.

4.

Pokud státy účastnící se podniku ECSEL pověří společný podnik ECSEL v souladu s odstavcem 1, správní ujednání uvedené v odstavci 3 se doplní o roční dohody mezi subjekty, které jsou za tímto účelem jmenovány státy účastnícími se podniku ECSEL, a společným podnikem ECSEL, v nichž se stanoví podmínky pro finanční příspěvky států účastnících se podniku ECSEL na společný podnik ECSEL.

5.

Členské státy, přidružené země a třetí země, které nejsou členy společného podniku ECSEL, mohou se společným podnikem ECSEL uzavírat obdobné dohody.

Článek 18

Financování nepřímých akcí

1.

Společný podnik ECSEL podporuje nepřímé akce prostřednictvím otevřených a soutěž umožňujících výzev k podávání návrhů a přidělování veřejných finančních prostředků v mezích rozpočtu, který je k dispozici. Jakoukoli veřejnou podporou v rámci společného podniku ECSEL nejsou dotčena pravidla pro státní podporu.

2.

Finanční příspěvek od správních orgánů je příspěvek uvedený v čl. 16 odst. 3 písm. a) a čl. 16 odst. 3 písm. b) vyplácený jako náhrada způsobilých nákladů účastníkům podílejícím se na nepřímých akcích. Konkrétní sazby náhrady uplatňované Unií a jednotlivými státy účastnícími se podniku ECSEL jsou zahrnuty v pracovním plánu.

3.

Správní orgány sdělí výkonnému řediteli své finanční závazky vyhrazené pro každou výzvu k podávání návrhů, které mají být zahrnuty do pracovního plánu, a případně v souladu s čl. 17 odst. 1 včas na přípravu návrhu rozpočtu společného podniku ECSEL se zohledněním rozsahu výzkumných a inovačních činností uvedených v pracovním plánu.

4.

Výkonný ředitel ověří způsobilost žadatelů k financování ze strany Unie a státy účastnící se podniku ECSEL ověří způsobilost svých žadatelů podle všech předem stanovených vnitrostátních kritérií pro financování a sdělí výsledky výkonnému řediteli.

5.

Na základě ověření stanovených v odstavci 4 výkonný ředitel vypracuje návrh seznamu nepřímých akcí, jež mají být vybrány pro financování a které žadatelé podrobně popsali, a sdělí jej radě správních orgánů, která rozhodne o maximálním přídělu veřejných finančních prostředků v souladu s čl. 12 písm. e) a pověří výkonného ředitele, aby uzavřel dohody s příslušnými účastníky.

6.

Společný podnik ECSEL přijme všechna nezbytná opatření, včetně ověření způsobilosti nákladů, aby příslušným účastníkům vyplatil veřejné finanční prostředky v souladu s ujednáními uvedenými v čl. 17 odst. 3 a 4.

7.

Státy účastnící se podniku ECSEL nepožadují jiné další technické sledování a zprávy, než jsou ty, které požaduje společný podnik ECSEL.

Článek 19

Finanční závazky

Finanční závazky společného podniku ECSEL nesmí překročit částku dostupných finančních zdrojů nebo prostředků, k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho členové zavázali.

Článek 20

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

Článek 21

Provozní a finanční plánování

1.

Víceletý strategický plán podrobně popisuje strategii a plány pro dosažení cílů společného podniku ECSEL stanovených v článku 2 tohoto nařízení, a to formou víceletého strategického programu pro výzkum a inovace od rady soukromých členů a víceletých finančních výhledů navržených správními orgány. Měl by vymezovat výzkumné a inovační priority pro vývoj a přijímání klíčových kompetencí pro elektronické součásti a systémy v různých oblastech použití s cílem zvýšit evropskou konkurenceschopnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací. Měl by být pravidelně podrobován přezkumu v souladu s vývojem průmyslových potřeb v Evropě.

2.

Výkonný ředitel předloží správní radě k přijetí návrh ročního nebo víceletého pracovního plánu, který obsahuje plán výzkumných a inovačních činností, správní činnosti a příslušné odhady nákladů.

3.

Pracovní plán se přijme do konce roku předcházejícího jeho provedení. Pracovní plán je veřejně přístupný.

4.

Výkonný ředitel vypracuje návrh ročního rozpočtu pro následující rok a předloží jej správní radě k přijetí.

5.

Správní rada přijme roční rozpočet pro daný rok do konce předchozího roku.

6.

Roční rozpočet se upraví tak, aby se zohlednila výše finančního příspěvku Unie stanovená v rozpočtu Unie.

Článek 22

Provozní a finanční výkaznictví

1.

Výkonný ředitel podává každý rok správní radě zprávu o plnění svých povinností v souladu s finančními pravidly společného podniku ECSEL.

Do dvou měsíců po uzavření každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel správní radě ke schválení výroční zprávu o činnosti věnovanou pokroku, jehož společný podnik ECSEL dosáhl v předchozím kalendářním roce, zejména ve vztahu k ročnímu pracovnímu plánu pro daný rok. Výroční zpráva o činnosti obsahuje mimo jiné informace o těchto záležitostech:

a)

výzkumu, inovacích a jiných prováděných akcích a odpovídajících výdajích;

b)

předložených návrzích, spolu s rozpisem podle druhu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle zemí;

c)

návrzích vybraných pro financování, spolu s rozpisem podle druhu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle zemí, s uvedením příspěvků, které společný podnik ECSEL a státy účastnící se podniku ECSEL poskytly jednotlivým účastníkům a na nepřímé akce.

2.

Po schválení správní radou se výroční zpráva o činnosti zveřejní.

3.

Do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní společného podniku ECSEL účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku.

Do 31. března následujícího rozpočtového roku předloží společný podnik ECSEL zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce společného podniku ECSEL podle článku 148 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 vypracuje účetní společného podniku ECSEL konečnou účetní závěrku společného podniku ECSEL a výkonný ředitel ji předloží správní radě k vyjádření stanoviska.

Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce společného podniku ECSEL.

Do 1. července následujícího rozpočtového roku předloží výkonný ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Do 15. listopadu následujícího rozpočtového roku se konečná účetní závěrka zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Výkonný ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na připomínky uvedené ve výroční zprávě Účetního dvora do 30. září. Výkonný ředitel zašle tuto odpověď také správní radě.

Výkonný ředitel předloží v souladu s čl. 165 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria pro daný rozpočtový rok.

Článek 23

Interní audit

Interní auditor Komise vykonává vůči společnému podniku ECSEL stejné pravomoci jako vůči Komisi.

Článek 24

Odpovědnost členů a pojištění

1.

Finanční odpovědnost členů společného podniku ECSEL za dluhy společného podniku ECSEL je omezena výší jejich příspěvku poskytnutého na správní náklady.

2.

Společný podnik ECSEL uzavře vhodná pojištění a zachovává je.

Článek 25

Střet zájmů

1.

Společný podnik ECSEL, jeho orgány a zaměstnanci se při provádění činností vyhýbají střetům zájmů.

2.

Správní rada společného podniku ECSEL přijme pravidla, aby zabránila vzniku střetů zájmů u svých členů, orgánů a zaměstnanců a tyto střety řešila. Tato pravidla obsahují ustanovení pro zabránění střetům zájmů u zástupců členů společného podniku ECSEL, kteří zasedají ve správní radě nebo v radě správních orgánů.

Článek 26

Likvidace

1.

Likvidace společného podniku ECSEL se provede na konci období stanoveného v článku 1 tohoto nařízení.

2.

Kromě odstavce 1 se likvidace zahájí automaticky v případě, že své členství ve společném podniku ECSEL ukončí Unie nebo všichni soukromí členové.

3.

Pro účely řízení k likvidaci společného podniku ECSEL jmenuje správní rada jednoho nebo několik likvidátorů, kteří postupují podle rozhodnutí správní rady.

4.

Při likvidaci společného podniku ECSEL se jeho aktiva použijí k pokrytí jeho závazků a výdajů spojených s touto likvidací. Veškeré zbývající položky se při likvidaci rozdělí mezi členy existující v době likvidace v poměru ke skutečné výši jejich příspěvků do společného podniku ECSEL. Veškeré takové zbývající položky přidělené Unii se vrátí do rozpočtu Unie.

5.

Zavede se postup ad hoc, jehož cílem je zaručit náležité řízení všech dohod uzavřených společným podnikem ECSEL nebo všech rozhodnutí, která tento podnik přijal, stejně jako veřejných zakázek, jež přesahují dobu trvání společného podniku ECSEL.


Top