EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0439

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2014 ze dne 29. dubna 2014 o změně nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o definice ukazatelů a technický formát pro předávání údajů Text s významem pro EHP

OJ L 128, 30.4.2014, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implicitně zrušeno 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/439/oj

30.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/72


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 439/2014

ze dne 29. dubna 2014

o změně nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o definice ukazatelů a technický formát pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanovilo společný rámec pro shromažďování, předávání a vyhodnocování evropských statistik o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v Evropské unii.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (2) stanovilo definice ukazatelů a technický formát pro předávání údajů.

(3)

Aby se vyhovělo potřebě lepší mezinárodní srovnatelnosti výsledků, zejména u statistiky podnikání, je nezbytné upřesnit definice pro ukazatele týkající se demografie podniků s alespoň jedním zaměstnancem. Tyto definice by se měly doplnit do přílohy I nařízení (ES) č. 250/2009. Technický formát pro předávání údajů, jak je stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 250/2009, včetně seznamu identifikátorů datového souboru, řad a seznamu proměnných, by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 250/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 29. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 250/2009 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

před kód 11 11 0 se vkládají tyto kódy:

„Kód

:

11 01 0

Název

:

Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet podniků, které měly v jakékoli době během daného sledovaného období alespoň jednoho zaměstnance.

Kód

:

11 02 0

Název

:

Počet aktivních podniků, které mají svého prvního zaměstnance v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet podniků, které měly svého prvního zaměstnance v jakékoli době během daného sledovaného období t. Může se jednat o nově vzniklé podniky podle definice v 11 92 0, ale též o podniky definované v 11 91 0, pokud byly aktivní již v předchozích sledovaných obdobích, avšak ve dvou předchozích sledovaných obdobích neměly žádného zaměstnance.

Kód

:

11 03 0

Název

:

Počet podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

Příloha

:

IX

Definice:

Počet podniků, které od jakéhokoli okamžiku během daného sledovaného období t již nemají žádného zaměstnance a které měly dříve během daného sledovaného období t alespoň jednoho zaměstnance.

Může se jednat o zaniklé podniky podle definice v 11 93 0 s alespoň jedním zaměstnancem, ale také o podniky podle definice v 11 01 0, jsou-li nadále aktivní, avšak nemají-li od jakéhokoli okamžiku během daného sledovaného období t a dvou následujících sledovaných období t + 1 a t + 2 již žádného zaměstnance.

Totéž platí v případě, končí-li pracovní smlouva posledního zaměstnance v t k 31. prosinci.

Kód

:

11 04 1

Název

:

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

11 04 2

Název

:

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

11 04 3

Název

:

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

11 04 4

Název

:

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

11 04 5

Název

:

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet podniků, které měly alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku každého roku počínaje rokem, kdy měly prvního zaměstnance (t – 1 až t – 5) až do daného sledovaného období t.

Soubor podniků, které mají prvního zaměstnance v t, je vymezen jako v ukazateli 11 02 0.

Podnik se rovněž považuje za podnik, který přežil, pokud právní jednotka/jednotky ve vazbě přestala/y být činné, ale jejich činnost byla převzata novou právní jednotkou, která byla vytvořena výslovně za účelem převzetí výrobních činitelů daného podniku (= přežití na základě převzetí).“;

b)

před kód 12 11 0 se vkládá tento kód:

„Kód

:

11 96 0

Název

:

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet podniků s nejméně deseti zaměstnanci v t-3 a průměrným ročním růstem počtu zaměstnanců vyšším než 10 % ročně po dobu tří let (t – 3 až t). Nezahrnuje podniky vymezené v 11 92 0, v t – 3.“;

c)

před kód 16 11 0 se vkládají tyto kódy:

„Kód

:

16 01 0

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru aktivních podniků, které měly v jakémkoli okamžiku v t alespoň jednoho zaměstnance

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnaných osob je vymezen jako v ukazateli 16 91 0. Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v jakémkoli okamžiku v t je vymezen jako v ukazateli 11 01 0.

Kód

:

16 01 1

Název

:

Počet zaměstnanců v t v souboru aktivních podniků, které měly v jakémkoli okamžiku v t alespoň jednoho zaměstnance

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnanců je vymezen jako v ukazateli 16 91 1. Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v jakémkoli okamžiku v t je vymezen jako v ukazateli 11 01 0.

Kód

:

16 02 0

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, jež mají prvního zaměstnance v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnaných osob je vymezen jako v ukazateli 16 91 0. Soubor podniků, které mají prvního zaměstnance v t, je vymezen jako v ukazateli 11 02 0.

Kód

:

16 02 1

Název

:

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnanců je vymezen jako v ukazateli 16 91 1. Soubor podniků, které mají prvního zaměstnance v t, je vymezen jako v ukazateli 11 02 0.

Kód

:

16 03 0

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnaných osob je vymezen jako v ukazateli 16 91 0. Soubor podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance, je vymezen jako v ukazateli 11 03 0.

Kód

:

16 03 1

Název

:

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnanců je vymezen jako v ukazateli 16 91 1. Soubor podniků, které od jakéhokoli okamžiku v t nemají již žádného zaměstnance, je vymezen jako v ukazateli 11 03 0.

Kód

:

16 04 1

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 04 2

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 04 3

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 04 4

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 04 5

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnaných osob je vymezen jako v ukazateli 16 91 0. Soubor podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 až t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t, je vymezen jako v ukazatelích 11 04 1 až 11 04 5.

Kód

:

16 05 1

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t – 1 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 05 2

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t – 2 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 05 3

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t – 3 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 05 4

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t – 4 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Kód

:

16 05 5

Název

:

Počet osob zaměstnaných v t – 5 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnaných osob je vymezen jako v ukazateli 16 91 0. Soubor podniků, které měly prvního zaměstnance v jakémkoli okamžiku v t – 1 až t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t, je vymezen jako v ukazatelích 11 04 1 až 11 04 5.“;

d)

před kód 17 32 0 se vkládá tento kód:

„Kód

:

16 96 1

Název

:

Počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích podle zaměstnanosti v t

Příloha

:

IX

Definice:

Počet zaměstnanců je vymezen jako v ukazateli 16 91 1. Soubor rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti je vymezen jako v ukazateli 11 96 0.“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v bodě 2 se na seznam přidávají tyto identifikátory datového souboru:

Druh řady

Název

Identifikátor datového souboru

„Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby a penzijní fondy

1G

RSBSSERV_1G1_A

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9E

RSBSBD_9E1_A

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9F

RSBSBD_9F1_A

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9G

RSBSBD_9G1_A

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9H

RSBSBD_9H1_A

Roční statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

9M

RSBSBD_9M1_A

Roční předběžná statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

9P

RSBSBD_9P1_A“

b)

v bodě 2 se název druhu řady a identifikátor datového souboru vztahující se k 1D nahrazují tímto:

Druh řady

Název

Identifikátor datového souboru

„Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví a úvěrové instituce klasifikované v NACE Rev. 2 64.19

1D

RSBSSERV_1D2_A“

c)

v bodě 4.1 se na seznam přidávají tyto řady:

Druh řady

Kód

„Roční statistika podnikání pro pojišťovací služby a penzijní fondy

1G

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9E

Roční demografická statistika podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9F

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle právní formy

9G

Roční předběžné výsledky ohledně zániku podniků s alespoň jedním zaměstnancem v členění podle velikostních skupin zaměstnanců

9H

Roční statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

9M

Roční předběžná statistika rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti

9P“

d)

v bodě 4.1 se název druhu řady vztahující se k 1D nahrazuje tímto:

„Roční statistika podnikání pro centrální bankovnictví a úvěrové instituce klasifikované v NACE Rev. 2 64.19“

e)

v bodě 4.5 se na seznam zařazují tyto proměnné, v pořadí podle číslování:

Název proměnné

Kód

Příloha

„Soubor aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

11 01 0

IX

Počet aktivních podniků, které mají svého prvního zaměstnance v t

11 02 0

IX

Počet podniků, které v t nemají již žádného zaměstnance

11 03 0

IX

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 1

IX

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 2

IX

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 3

IX

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 4

IX

Počet podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a měly také alespoň jednoho zaměstnance v t

11 04 5

IX

Počet rychle rostoucích podniků podle zaměstnanosti v t

11 96 0

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 01 0

IX

Počet zaměstnanců v t v souboru aktivních podniků s alespoň jedním zaměstnancem v t

16 01 1

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 02 0

IX

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které mají prvního zaměstnance v t

16 02 1

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 0

IX

Počet zaměstnanců v t v souboru podniků, které nemají v t již žádného zaměstnance

16 03 1

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 1

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 2

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 3

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 4

IX

Počet osob zaměstnaných v t v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 04 5

IX

Počet osob zaměstnaných v t – 1 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 1 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 1

IX

Počet osob zaměstnaných v t – 2 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 2 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 2

IX

Počet osob zaměstnaných v t – 3 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 3 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 3

IX

Počet osob zaměstnaných v t – 4 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 4 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 4

IX

Počet osob zaměstnaných v t – 5 v souboru podniků, které měly prvního zaměstnance v t – 5 a mají také alespoň jednoho zaměstnance v t

16 05 5

IX

Počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích podle zaměstnanosti v t

16 96 1

IX“


Top