Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/36


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 382/2014

ze dne 7. března 2014,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/71/ES harmonizuje požadavky na sestavování, schvalování a šíření prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě.

(2)

Směrnice 2003/71/ES rovněž vyžaduje zveřejnění dodatku k prospektu s uvedením každé významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů uvedených v prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení cenných papírů a které se objevily nebo byly zjištěny od okamžiku, kdy byl prospekt schválen, do konečného uzavření veřejné nabídky nebo do okamžiku zahájení obchodování na regulovaném trhu podle toho, která okolnost nastane později.

(3)

Poskytnutí úplných informací týkajících se cenných papírů a jejich emitentů podporuje ochranu investorů. Dodatek by měl proto obsahovat všechny významné informace, které se týkají konkrétní situace, jež byla důvodem ke zveřejnění dodatku, a které musí být uvedeny v prospektu podle směrnice 2003/71/ES a nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (2).

(4)

Za účelem zajištění důsledné harmonizace, upřesnění požadavků stanovených směrnicí 2003/71/ES a zohlednění technického vývoje na finančních trzích je nezbytné upřesnit situace, které vyžadují zveřejnění dodatku k prospektu.

(5)

Není možné určit všechny situace, které vyžadují zveřejnění dodatku k prospektu, jelikož to může záviset na dotčeném emitentovi a příslušných cenných papírech. Je proto vhodné stanovit minimální přehled situací, kdy je dodatek vyžadován.

(6)

Roční účetní závěrky, které prošly auditem, mají pro investory při přijímání investičních rozhodnutí zásadní význam. Aby investoři mohli přijímat investiční rozhodnutí na základě nejaktuálnějších finančních informací, je nutné zveřejnit dodatek k prospektu obsahující nejnovější auditované roční účetní závěrky emitentů majetkových cenných papírů a emitentů podkladových akcií depozitních poukázek zveřejněné po schválení prospektu.

(7)

S ohledem na to, že prognózy a odhady zisku mohou ovlivňovat investiční rozhodnutí, měli by emitenti majetkových cenných papírů a emitenti podkladových akcií depozitních poukázek zveřejnit dodatek k prospektu obsahující případné změny implicitních nebo explicitních číselných údajů představujících prognózy nebo odhady zisku, které jsou již v prospektu uvedeny.

(8)

Informace týkající se totožnosti hlavních akcionářů nebo jakéhokoli subjektu vykonávajícího kontrolu nad emitentem má pro informované posouzení emitenta stěžejní význam v případě jakéhokoli druhu cenných papírů. Změna ve výkonu kontroly nad emitentem je nicméně obzvláště důležitá, jde-li o nabídku majetkových cenných papírů a depozitních poukázek, protože cena těchto druhů cenných papírů je obecně na takovouto situaci citlivější. Proto pokud dojde ke změně kontroly nad emitentem majetkových cenných papírů nebo emitentem podkladových akcií depozitních poukázek, měl by být zveřejněn dodatek k prospektu.

(9)

Je nezbytné, aby potenciální investoři posuzující zbývající nabídku majetkových cenných papírů nebo depozitních poukázek mohli porovnat podmínky této nabídky s cenou nebo podmínkami směny u případné veřejné nabídky převzetí oznámené během období nabídky. Kromě toho i výsledek veřejné nabídky převzetí je důležitý pro investiční rozhodnutí, protože investoři potřebují vědět, zda se v jeho důsledku změní kontrola nad emitentem. V těchto případech je tedy nezbytný dodatek k prospektu.

(10)

Pokud prohlášení o provozním kapitálu již není aktuální, nemohou investoři přijmout plně informované investiční rozhodnutí o finanční situaci emitenta v nejbližší budoucnosti. Investoři by měli mít možnost přehodnotit své investiční rozhodnutí s ohledem na nové informace týkající se schopnosti emitenta získat přístup k hotovosti a jiným likvidním zdrojům na úhradu závazků. V těchto případech je tedy nezbytný dodatek k prospektu.

(11)

Existují situace, kdy se po schválení prospektu emitent nebo předkladatel nabídky rozhodne nabídnout cenné papíry v jiných členských státech, než které jsou uvedeny v prospektu, nebo požádat o přijetí k obchodování na regulovaných trzích ještě v dalších členských státech, než které jsou uvedeny v prospektu. Informace o těchto nabídkách v jiných členských státech nebo o přijetí k obchodování na regulovaných trzích v jiných členských státech jsou pro investora důležité pro posouzení některých aspektů cenných papírů emitenta, a proto by vyžadovaly dodatek k prospektu.

(12)

Finanční situace nebo podnikání subjektu budou pravděpodobně ovlivněny významným finančním závazkem. Investoři by proto měli mít právo obdržet dodatečné informace o důsledcích tohoto závazku prostřednictvím dodatku k prospektu.

(13)

Zvýšení celkové jmenovité hodnoty nabídkového programu poskytuje informaci týkající se emitentovy potřeby financování nebo zvýšení poptávky po jeho cenných papírech. Proto v případech, kdy dochází ke zvýšení celkové jmenovité hodnoty nabídkového programu uvedeného v prospektu, by měl být zveřejněn dodatek.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(15)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví regulační technické normy, jež upřesňují situace, ve kterých je povinné zveřejnění dodatku k prospektu.

Článek 2

Povinnost zveřejnit dodatek k prospektu

Dodatek k prospektu je třeba zveřejnit v těchto situacích:

a)

některou z níže uvedených osob je zveřejněna nová auditovaná roční účetní závěrka:

1)

emitentem v případě prospektu týkajícího se akcií a jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím uvedených v čl. 4 odst. 2 bodě 1 nařízení (ES) č. 809/2004;

2)

emitentem podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím v případě majetkových cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 809/2004;

3)

emitentem podkladových akcií v případě prospektu sestaveného podle programu pro depozitní poukázky stanoveného v příloze X nebo XXVIII nařízení (ES) č. 809/2004;

b)

některou z níže uvedených osob je zveřejněna změna prognózy nebo odhadu zisku již uvedených v prospektu:

1)

emitentem v případě prospektu týkajícího se akcií a jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím uvedených v čl. 4 odst. 2 bodě 1 nařízení (ES) č. 809/2004;

2)

emitentem podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím v případě prospektu týkajícího se majetkových cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 809/2004;

3)

emitentem podkladových akcií v případě prospektu sestaveného podle programu pro depozitní poukázky stanoveného v příloze X nebo XXVIII nařízení (ES) č. 809/2004;

c)

došlo ke změně ve výkonu kontroly nad některou z níže uvedených osob:

1)

nad emitentem v případě prospektu týkajícího se akcií a jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím uvedených v čl. 4 odst. 2 bodě 1 nařízení (ES) č. 809/2004;

2)

nad emitentem podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím v případě prospektu týkajícího se majetkových cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 809/2004;

3)

nad emitentem podkladových akcií v případě prospektu sestaveného podle programu pro depozitní poukázky stanoveného v příloze X nebo XXVIII nařízení (ES) č. 809/2004;

d)

existuje nová veřejná nabídka převzetí učiněná třetí stranou, definovaná v čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES (4), a výsledky jakékoli veřejné nabídky převzetí ve vztahu k vlastnímu kapitálu některé z níže uvedených osob:

1)

emitenta v případě prospektu týkajícího se akcií a jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím uvedených v čl. 4 odst. 2 bodě 1 nařízení (ES) č. 809/2004;

2)

emitenta podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím v případě prospektu týkajícího se majetkových cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 809/2004;

3)

emitenta podkladových akcií v případě prospektu sestaveného podle programu pro depozitní poukázky stanoveného v příloze X nebo XXVIII nařízení (ES) č. 809/2004;

e)

ve vztahu k akciím a jiným převoditelným cenným papírům rovnocenným akciím uvedeným v čl. 4 odst. 2 bodě 1 nařízení (ES) č. 809/2004 a vyměnitelným nebo převoditelným dluhovým cenným papírům, jež jsou majetkovými cennými papíry, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení, došlo ke změně prohlášení o provozním kapitálu uvedeného v prospektu, kdy provozní kapitál nově postačuje nebo nepostačuje k pokrytí současných požadavků emitenta;

f)

emitent usiluje o přijetí k obchodování na dalším regulovaném trhu/trzích v dalším členském státě/státech nebo má v úmyslu učinit veřejnou nabídku v dalším členském státě/státech, než jaké byly uvedeny v prospektu;

g)

je přijat nový významný finanční závazek, který pravděpodobně vyvolá významnou hrubou změnu ve smyslu čl. 4a odst. 6 nařízení (ES) č. 809/2004, a prospekt se týká akcií a jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím uvedených v čl. 4 odst. 2 bodu 1 uvedeného nařízení a jiných majetkových cenných papírů, které splňují podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 téhož nařízení;

h)

je zvýšena celková jmenovitá hodnota nabídkového programu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12).


Top