EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0379

Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014 , kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

OJ L 123, 24.4.2014, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/379/oj

24.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 379/2014

ze dne 7. dubna 2014,

kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provozovatelé a zaměstnanci, kteří se podílejí na provozu některých letadel, musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 216/2008 by Komise měla přijmout nezbytná prováděcí pravidla, jimiž se stanoví podmínky bezpečného provozu letadel. Tato pravidla by měla především zohledňovat složitost letadel, organizací a provozu letadel, jakož i rizika spojená s různými druhy provozu.

(3)

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) stanoví prováděcí pravidla pro provoz letounů a vrtulníků v obchodní letecké dopravě. Aby byly splněny základní zásady a použitelnost nařízení (ES) č. 216/2008, měla by být rovněž zavedena pravidla pro provoz balonů a kluzáků v obchodní letecké dopravě. Dále je třeba vhodným způsobem zohlednit zvláštnosti některých druhů obchodních letů provozovaných letouny a vrtulníky začínajících a končících na stejném letišti nebo provozním místě, a to v závislosti na jejich velikosti a rozsahu a s nimi spojeném riziku.

(4)

Nařízením Komise (EU) č. 800/2013 (3) se mění nařízení (EU) č. 965/2012 tak, aby zahrnovalo pravidla pro neobchodní provoz podle složitosti letadla. Nařízení (EU) č. 965/2012 je dále nezbytné změnit tak, aby odráželo současný stav vývoje a zajišťovalo přiměřená opatření pro určité přesně definované činnosti zahrnující jiná než složitá letadla a zúčastněné organizace.

(5)

Rovněž by měla být zahrnuta pravidla pro zvláštní provoz letounů, vrtulníků, balonů a kluzáků, zohledňující konkrétní aspekty takového provozu a související rizika. Z důvodů proporcionality by nebylo vhodné, aby certifikaci podléhali všichni obchodní provozovatelé, zejména provozovatelé zabývající se zvláštním obchodním provozem. Ačkoli je jejich činnost obchodní povahy, bylo by pro tyto provozovatele namísto osvědčení povinné prohlášení o způsobilosti. V zájmu bezpečnosti by nicméně měly být stanoveny podmínky pro určitý vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz, jež ohrožuje třetí strany na zemi, a měl by proto podléhat povolení.

(6)

Nařízení (EU) č. 965/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby byl zajištěn hladký přechod a vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měla by prováděcí opatření odrážet současný stav vývoje, včetně osvědčených postupů, a vědecko-technický pokrok v oblasti letového provozu. Měly by být proto zohledněny technické požadavky a správní postupy dohodnuté pod záštitou Mezinárodní organizace pro civilní letectví a evropských Sdružených leteckých úřadů před 30. červnem 2009, jakož i stávající právní předpisy platné v konkrétních vnitrostátních podmínkách.

(8)

Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správním orgánům členských států dostatek času, aby se mohly přizpůsobit novému regulačnímu rámci.

(9)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví vypracovala návrh prováděcích pravidel a předložila jej jako stanovisko Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro letový provoz letounů, vrtulníků, balonů a kluzáků, včetně prohlídek letadel provozovatelů na odbavovací ploše pod bezpečnostním dozorem jiného státu, když přistávají na letištích nacházejících se na území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení provozovatelů letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě, práv a povinností držitelů osvědčení, jakož i podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

3.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek a postupů pro prohlášení provozovatelů zabývajících se zvláštním obchodním provozem a neobchodním provozem složitých motorových letadel, včetně zvláštního neobchodního provozu složitých motorových letadel, a pro dozor nad těmito provozovateli.

4.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek, za nichž určitý vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz podléhá v zájmu bezpečnosti povolení, a podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení těchto povolení.

5.   Toto nařízení se nevztahuje na letový provoz spadající do působnosti čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 216/2008.

6.   Ustanovení tohoto nařízení se nepoužijí na letový provoz upoutaných balonů a vzducholodí ani na lety upoutaných balonů.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

v prvním odstavci se doplňují nové body, které znějí:

„7)

‚zvláštním provozem‘ jakýkoliv provoz mimo obchodní leteckou dopravu, kdy je letadlo použito pro zvláštní činnost, jako je zemědělství, výstavba, snímkování, průzkum, pozorování a hlídkování a letecká reklama;

8)

‚vysoce rizikovým zvláštním obchodním provozem‘ jakýkoli zvláštní obchodní provoz letadla prováděný nad územím, kde by v případě nouzové situace pravděpodobně došlo k ohrožení bezpečnosti třetích stran na zemi, případně jakýkoli zvláštní obchodní provoz letadla, který podle příslušného úřadu v místě, kde takový provoz probíhá, vzhledem ke své zvláštní povaze a k místním podmínkám, v nichž probíhá, představuje vysoké riziko, zejména pro třetí strany na zemi;

9)

‚seznamovacím letem‘ jakýkoliv krátký let za úplatu či jinou protihodnotu, nabízený schválenou organizací pro výcvik nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik;

10)

‚soutěžním letem‘ jakýkoliv let, kdy je letadlo použito při leteckém závodě nebo soutěži, jakož i při přípravě na letecký závod nebo soutěž či k letu na místo konání závodu nebo soutěže a zpět;

11)

‚leteckým veřejným vystoupením‘ jakákoliv letecká činnost úmyslně prováděná jako letová ukázka nebo jako součást zábavního programu v rámci oznámené akce pro veřejnost, včetně použití letadla pro přípravu na letecké veřejné vystoupení a k letu na místo konání oznámené akce a zpět.“;

b)

ve druhém odstavci se číslice „VII“ nahrazuje číslicí „VIII“.

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Provozovatelé letounů třídy výkonnosti B nebo nesložitých vrtulníků v CAT začínající a končící let na tomtéž letišti / provozním místě musí splňovat příslušná ustanovení příloh III a IV.“;

b)

odstavce 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:

„3.   Provozovatelé složitých motorových letounů a vrtulníků zabývající se neobchodním provozem prokazují svou způsobilost a prostředky k plnění svých povinností spojených s provozem letadel a provozují letadla v souladu s ustanoveními uvedenými v přílohách III a VI. Při zvláštním neobchodním provozu tito provozovatelé provozují svá letadla v souladu s ustanoveními uvedenými v přílohách III a VIII.

4.   Provozovatelé jiných než složitých motorových letounů a vrtulníků, jakož i balonů a kluzáků zabývající se neobchodním provozem, včetně zvláštního neobchodního provozu, provozují letadla v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze VII.

5.   Organizace pro výcvik, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byly schváleny podle nařízení (EU) č. 1178/2011, provozují při provádění letového výcviku ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území Unie:

a)

složité motorové letouny a vrtulníky v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze VI;

b)

jiné než složité motorové letouny a vrtulníky, jakož i balony a kluzáky, v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze VII.“;

c)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Provozovatelé provozují letadlo pouze pro účely zvláštního obchodního provozu uvedeného v přílohách III a VIII.

7.   Lety uskutečňované bezprostředně před zvláštním provozem, během něho nebo bezprostředně po něm a s tímto provozem přímo spojené se provozují v souladu s odstavci 3, 4 a případně 6. Vyjma provozu spojeného s padákovými seskoky nesmí být na palubě letadla kromě členů posádky přepravováno více jak šest osob nezbytných pro účel letu.“

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se zrušuje;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 a 6 lze v souladu s přílohou VII s jinými než složitými motorovými letadly provádět tyto lety:

a)

lety, náklady na něž nesou společně soukromé osoby, za podmínky, že přímé náklady nesou společně všechny osoby na palubě včetně pilota a počet osob nesoucích přímé náklady není vyšší než šest;

b)

soutěžní lety nebo letecká veřejná vystoupení za podmínky, že odměna nebo jiná protihodnota za takové lety odpovídá pouze výši náhrady přímých nákladů a přiměřeného příspěvku na úhradu ročních nákladů a ceně, jejíž hodnota nepřevyšuje částku stanovenou příslušným úřadem;

c)

seznamovací lety, výsadkové lety, vlečení kluzáků nebo akrobatické lety prováděné buď organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byla schválena podle nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání, za podmínky, že organizace letadlo provozuje na základě vlastnictví nebo nájmu/pronájmu bez posádky, že let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že lety, kterých se účastní osoby, jež nejsou členy organizace, představují pouze okrajovou činnost organizace.“

5)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Provoz vrtulníků v CAT, provoz balonů v CAT a provoz kluzáků v CAT musí splňovat vnitrostátní požadavky.“;

b)

doplňuje se odstavec 4, který zní:

„4.   Neobchodní provoz, včetně zvláštního neobchodního provozu, složitých motorových letounů a vrtulníků, jakož i zvláštní obchodní provoz prováděný letouny, vrtulníky, balony a kluzáky se i nadále provádí v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se omezení doby letu, dokud nebudou schváleny a nenabudou platnosti příslušné prováděcí předpisy.“

6)

V článku 10 se odstavec 3 mění takto:

a)

v písmenu a) se slova „přílohy III“ nahrazují slovy „příloh II a III“;

b)

v písmenu b) se slova „příloh V, VI a VII“ nahrazují slovy „příloh II, V, VI a VII“.

7)

V článku 10 se doplňují odstavce 4, 5, 6 a 7, které znějí:

„4.   Odchylně od ustanovení odst. 1 druhého pododstavce se členské státy mohou rozhodnout, že ustanovení příloh II, III, VII a VIII nebudou uplatňovat na zvláštní provoz, a to do 21. dubna 2017.

5.   Odchylně od ustanovení odst. 1 druhého pododstavce se členské státy mohou rozhodnout, že ustanovení příloh II, III a IV nebudou uplatňovat na:

a)

provoz letounů třídy výkonnosti B a nesložitých vrtulníků, který začíná a končí na stejném letišti / provozním místě, v CAT do 21. dubna 2017 a

b)

provoz balonů a kluzáků v CAT do 21. dubna 2017.

6.   Pokud některý členský stát využije odchylku podle odst. 5 písm. a), použijí se tato pravidla:

a)

v případě letounů: příloha III nařízení (EHS) č. 3922/91 a příslušné vnitrostátní výjimky v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3922/91;

b)

v případě vrtulníků: vnitrostátní požadavky.

7.   Pokud některý členský stát uplatní odchylky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5, oznámí to Komisi a agentuře. V oznámení popíše důvody této odchylky a její trvání, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.“

8)

Přílohy I až VII nařízení (EU) č. 965/2012 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

9)

K nařízení (EU) č. 965/2012 se v souladu s přílohou II tohoto nařízení připojuje příloha VIII (část SPO).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 227, 24.8.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

1)

Příloha I nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto: „Definice pojmů použitých v přílohách II až VIII“.

b)

Vkládá se nová definice, která zní:

„11a.

‚Hmotností prázdného balonu‘ se rozumí hmotnost stanovená vážením balonu s veškerým zastavěným vybavením stanoveným v letové příručce letadla.“

c)

Bod 40 se nahrazuje tímto:

„40.

‚Dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky‘ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je letadlo provozováno na základě osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nájemce nebo, v případě obchodního provozu s výjimkou obchodní letecké dopravy (CAT), na odpovědnost nájemce.“

d)

Vkládá se nová definice, která zní:

„117a.

‚Specializovaným odborníkem‘ se rozumí osoba (případně vystupující jako podnik), jež byla pověřena provozovatelem nebo třetí stranou a která plní úkoly na zemi přímo související se specializovaným úkolem nebo plní specializované úkoly na palubě nebo z letadla.“

e)

Bod 120 se nahrazuje tímto:

„120.

‚Provozním nákladem‘ se rozumí celková hmotnost cestujících, zavazadel, nákladu a specializovaného vybavení na palubě a, vyjma balonů, včetně veškeré zátěže.“

f)

Bod 127 se nahrazuje tímto:

„127.

‚Dohodou o nájmu/pronájmu s posádkou‘ se rozumí dohoda:

mezi leteckými dopravci, podle níž je letadlo provozováno na základě osvědčení leteckého provozovatele (AOC) pronajímatele, jedná-li se o provoz v obchodní letecké dopravě (CAT), nebo

mezi leteckými dopravci, podle níž je letadlo provozováno na odpovědnost pronajímatele, jedná-li se o obchodní provoz s výjimkou provozu v obchodní letecké dopravě (CAT).“

2)

Příloha II nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

V čl. ARO.GEN.120 písm. d) bodě 1 se za slovo „oprávnění“ vkládá čárka a slova „povolení ke zvláštnímu provozu“.

b)

V čl. ARO.GEN.200 písm. c) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „nebo povolení“.

c)

V čl. ARO.GEN.205 písm. a) se za slova „prvního osvědčení“ vkládá čárka a slova „povolení ke zvláštnímu provozu“.

d)

V čl. ARO.GEN.205 písm. b) se za slovo „osvědčování“ vkládá čárka a slovo „povolování“.

e)

V čl. ARO.GEN.220 písm. a):

i)

se vkládá nový bod, který zní:

„4a)

procesů udílení povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu a průběžného dozoru nad držitelem povolení;“,

ii)

se bod 7 nahrazuje tímto:

„7)

dozoru nad osobami a organizacemi, které vykonávají činnost na území dotčeného členského státu, avšak dozor nad nimi vykonává či jim osvědčení nebo povolení vydal příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;“,

iii)

se v bodě 9 za slovo „osvědčení“ vkládají slova „nebo povolení“.

f)

V čl. ARO.GEN.220 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení organizací a povolení ke zvláštnímu provozu, která vydal, jakož i prohlášení, jež obdržel.“

g)

V čl. ARO.GEN.300 písm. a) se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1)

soulad s požadavky vztahujícími se na organizace nebo druh provozu před tím, než vydá osvědčení, povolení, popřípadě oprávnění;

2)

průběžný soulad s požadavky vztahujícími se na organizace, kterým vydal osvědčení, na zvláštní provoz, k nimž vydal povolení, a organizace, od nichž obdržel prohlášení;“.

h)

Článek ARO.GEN.305 se mění takto:

i)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Pokud jde o organizace, které podávají oznámení o své činnosti příslušnému úřadu, vychází program dozoru ze specifické povahy organizace, složitosti jejích činností, údajů o předchozím dozoru a z posouzení rizik spojených s vykonávanou činností. Zahrnuje audity a kontroly, případně prohlídky na odbavovací ploše a neohlášené kontroly.“,

ii)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„d1)

Pokud jde o organizace, jimž bylo uděleno povolení ke zvláštnímu provozu, je program dozoru stanovený v souladu s písmenem d), přičemž zohledňuje dosavadní schvalovací řízení a dobu platnosti daného povolení.“

i)

V čl. ARO.GEN.350 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí významný případ nedodržení příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, postupů a příruček organizace nebo podmínek oprávnění, osvědčení, povolení ke zvláštnímu provozu nebo obsahu prohlášení, jež snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.“

j)

V čl. ARO.GEN.350 písm. b) bodech 2 a 3 se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „nebo povolení ke zvláštnímu provozu“.

k)

V čl. ARO.GEN.350 se písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí případ nedodržení příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, postupů a příruček organizace nebo podmínek oprávnění, osvědčení, povolení ke zvláštnímu provozu nebo obsahu prohlášení, jež by mohlo snížit bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost letu.“

l)

V čl. ARO.GEN.350 písm. d) bodě 1 se za slovo „osvědčení“ vkládá čárka a slova „povolení ke zvláštnímu provozu“.

m)

V čl. ARO.GEN.350 písm. e) se za slova „organizace, jíž vydal osvědčení“ vkládají slova „nebo povolení“.

n)

V čl. ARO.GEN.355 písm. a) se odkaz na nařízení (EU) č. 290/2012 nahrazuje odkazem na nařízení (EU) č. 1178/2011.

o)

Doplňuje se nový článek, který zní:

ARO.GEN.360   Nálezy a donucovací opatření – všichni provozovatelé

Pokud se při výkonu dozoru nebo jiným způsobem prokáže, že provozovatel, na kterého se vztahují požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech, nesplňuje příslušné požadavky, přijme příslušný úřad, který tento nesoulad zjistil, veškerá donucovací opatření nezbytná k tomu, aby trvání uvedeného nesouladu zabránil.“

p)

V článku ARO.OPS.100 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Příslušný úřad může stanovit konkrétní provozní omezení. Tato omezení se zdokumentují v provozních specifikacích.“

q)

V HLAVĚ OPS se vkládá nový oddíl, který zní:

ODDÍL Ia

Povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu

ARO.OPS.150   Povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu

a)

Obdrží-li příslušný úřad provozovatele žádost o vydání povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu, přezkoumá doklady provozovatele o posouzení rizik a standardní provozní postupy vztahující se k jednomu či více druhům plánovaného provozu a vypracované v souladu s příslušnými požadavky přílohy VIII (část SPO).

b)

Je-li příslušný úřad provozovatele s posouzením rizik a standardními provozními postupy spokojen, udělí povolení v souladu s dodatkem VI. Povolení může být vydáno s omezenou či neomezenou dobou platnosti. V povolení musí být uvedeny podmínky, za kterých je provozovatel oprávněn provádět jeden nebo více druhů vysoce rizikového zvláštního obchodního provozu.

c)

Obdrží-li příslušný úřad provozovatele žádost o změnu povolení, dodrží ustanovení písmen a) a b). Pokud příslušný úřad nevydá rozhodnutí o pozastavení platnosti povolení, stanoví podmínky, za jakých může provozovatel po dobu provádění změny svou činnost provozovat.

d)

Obdrží-li příslušný úřad provozovatele žádost o obnovení povolení, dodrží ustanovení písmen a) a b). Může při tom zohlednit minulé schvalovací řízení a výkon dozoru.

e)

Pokud provozovatel zavede jakoukoliv změnu, aniž by předložil upravené posouzení rizik a standardní provozní postupy, příslušný úřad provozovatele vydané povolení pozastaví, omezí nebo zruší, aniž by byla dotčena případná další donucovací opatření.

f)

Obdrží-li příslušný úřad provozovatele žádost o vydání povolení k přeshraničnímu vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu, přezkoumá doklady provozovatele o posouzení rizik a standardní provozní postupy ve spolupráci s příslušným úřadem v plánovaném místě uskutečnění daného letu. Jsou-li oba příslušné úřady s posouzením rizik a standardními provozními postupy spokojeny, příslušný úřad provozovatele vydá povolení.

ARO.OPS.155   Dohody o nájmu/pronájmu

a)

Příslušný úřad schválí dohodu o nájmu/pronájmu týkající se letadla zapsaného do rejstříku ve třetí zemi nebo provozovatele ze třetí země, pokud provozovatel SPO prokázal, že splňuje ustanovení článku ORO.SPO.100.

b)

Schválení dohody o nájmu/pronájmu letadla bez posádky se pozastaví nebo zruší vždy, je-li pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti letadla.“

r)

V čl. ARO.OPS.200 písm. b) bodě 2 se za slova „neobchodní provoz“ vkládají slova „a zvláštní provoz“.

s)

Článek ARO.OPS.210 se nahrazuje tímto:

ARO.OPS.210   Vymezení vzdálenosti nebo místního prostoru

Příslušný úřad může vymezit vzdálenost nebo místní prostor pro účely provozu.“

t)

V hlavě OPS se vkládá nový oddíl, který zní:

ODDÍL III

Dozor nad provozem

ARO.OPS.300   Seznamovací lety

Příslušný úřad může stanovit dodatečné podmínky pro seznamovací lety uskutečňované v souladu s částí NCO na území členského státu. Tyto podmínky musí být přiměřené a zaručovat bezpečný provoz.“

u)

V dodatku I:

i)

se podnadpis nahrazuje tímto: „(Plán schválení pro provozovatele letecké dopravy)“,

ii)

se vypouští slova „Zvláštní obchodní lety (SPO)“ a poznámka pod čarou č. 2.

v)

V dodatku II se vypouští opakující se slovo „Vzlet“ a poznámka pod čarou č. 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Vyplňte použitelnou kategorii přesného přístrojového přiblížení: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB nebo CAT IIIC. Vyplňte minimální dráhovou dohlednost (RVR) v metrech a výšku rozhodnutí (DH) ve stopách (ft). Každé kategorii přiblížení odpovídá samostatný řádek.“

w)

V dodatku V se pod slova „Neobchodní lety“ vkládají slova „Zvláštní provoz“.

x)

Doplňuje se nový dodatek, který zní:

„Dodatek VI

Image Text obrazu

3)

Příloha III nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

Veškeré odkazy na nařízení (ES) č. 1702/2003 se nahrazují odkazy na nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (1).

b)

Veškeré odkazy na nařízení (ES) č. 290/2012 se nahrazují odkazy na nařízení (EU) č. 1178/2011.

c)

Znění článku ORO.GEN.005 se nahrazuje tímto:

„Tato příloha stanoví požadavky, jimiž se musí řídit letecký provozovatel, který provádí:

a)

obchodní leteckou dopravu (CAT);

b)

zvláštní obchodní provoz;

c)

neobchodní provoz se složitými motorovými letadly;

d)

zvláštní neobchodní provoz se složitými motorovými letadly.“

d)

V článku ORO.GEN.105 se za slova „povinnosti získat osvědčení nebo prohlášení“ vkládají slova „nebo povolení ke zvláštnímu provozu“.

e)

V článku ORO.GEN.110 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Provozovatel odpovídá za provoz letadla v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 216/2008, příslušnými požadavky této přílohy a svým osvědčením leteckého provozovatele (AOC), povolením ke zvláštnímu provozu nebo prohlášením.“

f)

V čl. ORO.GEN.110 písm. c) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „a povolení ke zvláštnímu provozu“.

g)

V čl. ORO.GEN.110 se doplňuje nový bod, který zní:

„k)

Aniž by byla dotčena ustanovení písmene j), provozovatel kluzáku nebo balonu, případně letů se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě podle pravidel VFR ve dne uskutečňovaných:

i)

jednomotorovými vrtulovými letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší nebo

ii)

jinými než složitými jednomotorovými vrtulníky s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší

zajistí, aby letové posádky absolvovaly odpovídající výcvik nebo instruktáž, které jim umožní rozpoznat neuvedené nebezpečné zboží dopravené na palubu cestujícími nebo jako součást nákladu.“

h)

V článku ORO.GEN.115:

i)

název se nahrazuje tímto: „Žádost o osvědčení leteckého provozovatele“,

ii)

v písmenu a) se před slova „osvědčení provozovatele“ vkládá slovo „leteckého“.

i)

V čl. ORO.GEN.120 se doplňuje nový bod, který zní:

„d)

Pokud si provozovatel, na kterého se vztahuje povinnost získat povolení ke zvláštnímu provozu, přeje používat alternativní způsoby průkazu, musí v případě, že takové alternativní způsoby průkazu mají vliv na standardní provozní postupy, jež jsou součástí povolení, splnit požadavky podle písmene b) a pro uvedenou část své organizace a provozu požadavky podle písmene c).“

j)

Název článku ORO.GEN.125 se nahrazuje tímto: „Podmínky schválení a práva držitele osvědčení leteckého provozovatele“.

k)

Název článku ORO.GEN.130 se nahrazuje tímto: „Změny týkající se držitele osvědčení leteckého provozovatele“.

l)

Název článku ORO.GEN.135 se nahrazuje tímto: „Zachování platnosti osvědčení leteckého provozovatele“.

m)

V čl. ORO.GEN.140 písm. a) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „a povolení ke zvláštnímu provozu“.

n)

V čl. ORO.GEN.140 písm. b) se za slova „přístup k letadlům uvedeným v písmeni a) zahrnuje“ vkládají slova „v případě obchodní letecké dopravy“.

o)

Článek ORO.GEN.205 se nahrazuje tímto:

ORO.GEN.205   Smluvní činnosti

a)

Provozovatel zajistí, aby, uzavřel-li smlouvu o zajištění či nákupu některé části své činnosti, dodávané nebo zakoupené služby či produkty odpovídaly příslušným požadavkům.

b)

Uzavře-li provozovatel, který je držitelem osvědčení nebo povolení ke zvláštnímu provozu, smlouvu o zajištění některé části své činnosti s organizací, která sama není držitelem osvědčení nebo povolení k provedení této činnosti v souladu s touto částí, provádí smluvní organizace práci na základě oprávnění provozovatele. Smluvní organizace zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn do smluvní organizace přístup s cílem ověřit trvalý soulad s příslušnými požadavky.“

p)

Netýká se českého znění.

q)

V čl. ORO.AOC.100 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Provozovatel poskytne příslušnému úřadu tyto informace:

1)

úřední a obchodní název, sídlo a poštovní adresu žadatele;

2)

popis navrhovaného provozu, včetně typu (typů) a počtu provozovaných letadel;

3)

popis systému řízení, včetně organizační struktury;

4)

jméno odpovědného vedoucího pracovníka;

5)

jména osob jmenovaných na základě požadavků čl. ORO.AOC.135 písm. a) společně s jejich kvalifikací a praxí;

6)

kopii provozní příručky požadované v článku ORO.MLR.100;

7)

prohlášení, že veškerá dokumentace zaslaná příslušnému úřadu byla žadatelem ověřena a shledána v souladu s příslušnými požadavky.

c)

Žadatelé prokáží příslušnému úřadu, že:

1)

splňují veškeré příslušné požadavky přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008, této přílohy, přílohy IV (část CAT) a přílohy V (část SPA) tohoto nařízení;

2)

veškerá provozovaná letadla mají osvědčení letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 a

3)

jejich organizace a řízení jsou vhodné a patřičně přizpůsobené rozsahu a oblasti působnosti provozu.“

r)

V čl. ORO.AOC.125 písm. a) bodě 1 podbodě ii) se slova „obchodních a neobchodních letů“ nahrazují slovy „provozu v obchodní a neobchodní letecké dopravě“.

s)

V článku ORO.DEC.100 se první věta nahrazuje tímto:

„Provozovatel složitých motorových letadel provádějících neobchodní lety nebo zvláštní neobchodní provoz a provozovatel zvláštního obchodního provozu:“

t)

Za HLAVU DEC – PROHLÁŠENÍ se vkládá nová hlava, která zní:

„HLAVA SPO

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PROVOZ

ORO.SPO.100   Společné požadavky pro provozovatele zvláštního obchodního provozu

a)

Provozovatel zvláštního obchodního provozu musí kromě požadavků podle článku ORO.DEC.100 splňovat také požadavky článků ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 a ORO.AOC.150.

b)

Letadla musí mít osvědčení letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 nebo být najatá/pronajatá v souladu s písmenem c).

c)

Provozovatel zvláštního obchodního provozu je povinen získat předchozí souhlas příslušného úřadu a splňovat tyto podmínky, v případě, že:

1)

najímá/pronajímá letadlo provozovatele ze třetí země s posádkou:

i)

bezpečnostní standardy provozovatele ze třetí země týkající se zachování letové způsobilosti a letového provozu jsou rovnocenné platným požadavkům, jež stanoví nařízení (ES) č. 2042/2003 a toto nařízení,

ii)

k letadlu provozovatele ze třetí země bylo vydáno standardní osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou 8 úmluvy ICAO,

iii)

doba trvání dohody o nájmu/pronájmu s posádkou nepřesahuje v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců délku sedmi měsíců; nebo

2)

najímá/pronajímá letadlo zapsané do rejstříku ve třetí zemi bez posádky:

i)

byla zjištěna provozní potřeba, kterou nelze uspokojit nájmem/pronájmem letadla zapsaného do rejstříku v EU,

ii)

doba trvání dohody o nájmu/pronájmu bez posádky nepřesahuje v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců délku sedmi měsíců,

iii)

je zajištěn soulad s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 2042/2003,

iv)

vybavení letadla je v souladu s přílohou VIII [část SPO].

ORO.SPO.110   Povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu

a)

Provozovatel zvláštního obchodního provozu si musí vyžádat a získat povolení příslušného úřadu provozovatele před zahájením vysoce rizikového zvláštního obchodního provozu:

1)

který je prováděn nad územím, kde by v případě nouzové situace pravděpodobně došlo k ohrožení bezpečnosti třetích stran na zemi, nebo

2)

který podle příslušného úřadu v místě, kde takový provoz probíhá, vzhledem ke své zvláštní povaze a k místním podmínkám, v nichž probíhá, představuje vysoké riziko, zejména pro třetí strany na zemi.

b)

Provozovatel poskytne příslušnému úřadu tyto informace:

1)

úřední a obchodní název, sídlo a poštovní adresu žadatele;

2)

popis systému řízení, včetně organizační struktury;

3)

popis navrhovaného provozu, včetně typu (typů) a počtu provozovaných letadel;

4)

dokumenty týkající se posouzení rizik a související standardní provozní postupy vyžadované podle článku SPO.OP.230;

5)

prohlášení, že veškerá dokumentace zaslaná příslušnému úřadu byla provozovatelem ověřena a shledána v souladu s příslušnými požadavky.

c)

Žádost o povolení nebo změnu povolení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a řídí se příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

ORO.SPO.115   Změny

a)

Veškeré změny, které mají vliv na rozsah povolení nebo povolený provoz, podléhají předchozímu souhlasu příslušného úřadu. S každou změnou, která nebyla zahrnuta v prvním posouzení rizik, je třeba předložit příslušnému úřadu upravené posouzení rizik a standardní provozní postupy.

b)

Provozovatel tuto žádost o schválení změn podá dříve, než tyto změny začne provádět, aby příslušnému úřadu umožnil určit, zda jsou i nadále plněny požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a aby v případě potřeby mohl udělené povolení změnit. Provozovatel poskytne příslušnému úřadu veškerou příslušnou dokumentaci.

c)

Změny mohou být provedeny pouze po získání formálního souhlasu příslušného úřadu v souladu s článkem ARO.OPS.150.

d)

Během těchto změn se činnost provozovatele případně řídí podmínkami předepsanými příslušným úřadem.

ORO.SPO.120   Zachování platnosti

a)

Provozovatel, který je držitelem povolení ke zvláštnímu provozu, postupuje v mezích své působnosti a v souladu s právy vymezenými v povolení.

b)

Povolení provozovatele zůstává platné pod podmínkou, že:

1)

provozovatel nadále splňuje příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel se zřetelem k ustanovením týkajícím se řešení nálezů podle článku ORO.GEN.150;

2)

příslušný úřad má umožněn přístup do zařízení provozovatele v souladu s podmínkami stanovenými v článku ORO.GEN.140, aby mohl určit, zda jsou trvale plněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

3)

provozovatel se tohoto povolení dříve nevzdá nebo není zrušeno.

c)

Pokud je povolení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.“

u)

V článku ORO.MLR.100 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Obsah provozní příručky odráží požadavky stanovené v této příloze, příloze IV (část CAT), příloze V (část SPA), příloze VI (část NCC) a případně příloze VIII (část SPO) a nesmí být v rozporu s podmínkami obsaženými v provozních specifikacích osvědčení leteckého provozovatele (AOC), popřípadě v povolení ke zvláštnímu provozu, prohlášení nebo jeho seznamu zvláštních schválení/oprávnění.“

v)

V článku ORO.MLR.100 se vkládá nový bod, který zní:

„g1)

Držitelé povolení ke zvláštnímu provozu musí k jakékoli změně spojené se schválenými standardními provozními postupy získat příslušný souhlas před tím, než změna nabude účinnosti.“

w)

V čl. ORO.MLR.100 písm. h) se za slova „Aniž jsou dotčena ustanovení písmene g)“ vkládají slova „a g1)“.

x)

V článku ORO.MLR.101 se první věta nahrazuje tímto:

„S výjimkou letů jednomotorových vrtulových letounů s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo jednomotorových nesložitých vrtulníků s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě podle pravidel VFR ve dne a letů kluzáků a balonů vypadá hlavní členění provozní příručky takto:“.

y)

V článku ORO.MLR. 115 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Následující záznamy se uchovávají nejméně po dobu pěti let:

1)

u provozovatelů v CAT záznamy o činnosti uvedené v článku ORO.GEN.200;

2)

u provozovatelů s prohlášením kopie prohlášení provozovatele, podrobnosti o získaných schváleních/oprávněních a provozní příručka;

3)

u držitelů povolení ke zvláštnímu provozu kromě písm. a) bodu 2 též záznamy týkající se posouzení rizik podle článku SPO.OP.230 a souvisejících standardních provozních postupů.“

z)

V čl. ORO.MLR.115 písm. b) bodě 4 se před slova „nebezpečném zboží“ vkládá slovo „případném“.

aa)

Název článku ORO.SEC.100.A se nahrazuje tímto:

ORO.SEC.100   Ochrana pilotního prostoru – letouny“.

ab)

Název článku ORO.SEC.100.H se nahrazuje tímto:

ORO.SEC.105   Ochrana pilotního prostoru – vrtulníky“.

ac)

Článek ORO.FC.005 se nahrazuje tímto:

ORO.FC.005   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky, které musí splňovat provozovatel v souvislosti s výcvikem, praxí a kvalifikací letové posádky, a obsahuje:

a)

ODDÍL 1 stanovující společné požadavky, které se vztahují na neobchodní provoz složitých motorových letadel a na veškerý obchodní provoz;

b)

ODDÍL 2 stanovující další požadavky, které se vztahují na provoz v obchodní letecké dopravě s výjimkou:

1)

provozu kluzáků a balonů v obchodní letecké dopravě nebo

2)

provozu s cestujícími v obchodní letecké dopravě prováděného podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) ve dne, který začíná a končí na stejném letišti nebo provozním místě a v místním prostoru stanoveném příslušným úřadem, používajícího

jednomotorové vrtulové letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5 nebo nižší nebo

jiné než složité jednomotorové vrtulníky s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5.

c)

ODDÍL 3 stanovující další požadavky pro zvláštní obchodní provoz a pro provoz uvedený v písm. b) bodech 1 a 2.“

ad)

V článku ORO.FC.105:

i)

v písm. c) první větě se na začátek vkládají slova „V případě obchodního provozu letounů a vrtulníků“,

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

ustanovení písmene c) se nepoužijí v případě:

1)

letounů třídy výkonnosti B v obchodní letecké dopravě podle pravidel VFR ve dne a

2)

provozu s cestujícími v obchodní letecké dopravě prováděného podle pravidel VFR ve dne, který začíná a končí na stejném letišti nebo provozním místě nebo v místním prostoru stanoveném příslušným úřadem a který používá jiné než složité jednomotorové vrtulníky s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující 5.“

ae)

V článku ORO.FC.145 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

V případě provozu v CAT schvaluje programy výcviku a programy přezkoušení včetně osnov a použití jednotlivých zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) příslušný úřad.“

af)

Za článek ORO.FC.H.250 se vkládá nový oddíl, který zní:

ODDÍL 3

Další požadavky pro zvláštní obchodní provoz a pro provoz obchodní letecké dopravy uvedené v čl. ORO.FC.005 písm. b) bodech 1 a 2

ORO.FC.330   Opakovací výcvik a přezkušování – přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem

a)

Každý člen letové posádky absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, aby prokázal dostatečnou schopnost provádět normální, mimořádné a nouzové postupy zahrnující veškerá hlediska spojená s výkonem specializovaných úkolů popsaných v provozní příručce.

b)

Zvláště je třeba zohlednit, zda je provoz prováděn podle pravidel IFR nebo v noci.

c)

Platnost přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem je dvanáct kalendářních měsíců. Doba platnosti se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno. Jestliže bylo přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem provedeno během posledních tří měsíců lhůty platnosti, nová lhůta platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.“

ag)

V čl. ORO.CC.100 písm. a) druhé větě se na začátek vkládají slova „S výjimkou balonů“.

ah)

Dodatek I se nahrazuje tímto:

„Dodatek I.

Image Text obrazu

4)

Příloha IV nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

Veškeré odkazy na nařízení (ES) č. 1702/2003 se nahrazují odkazy na nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Doplňuje se nový článek, který zní:

CAT.GEN.105   Turistické motorové kluzáky, motorové kluzáky a kombinované balony

a)

Motorové kluzáky vyjma turistických motorových kluzáků jsou provozovány a vybaveny v souladu s požadavky platnými pro kluzáky.

b)

Turistické motorové kluzáky se provozují v souladu s požadavky pro:

1)

letouny, pokud jsou poháněny motorem, a

2)

kluzáky, pokud jsou provozovány bez použití motoru.

c)

Turistické motorové kluzáky jsou vybaveny v souladu s požadavky platnými pro letouny, pokud není v článku CAT.IDE.A stanoveno jinak.

d)

Kombinované balony jsou provozovány v souladu s požadavky pro horkovzdušné balony.“

c)

V čl. CAT.GEN.MPA.180 písm. a) se body 5 a 6 nahrazují tímto:

„5)

ověřená kopie osvědčení leteckého provozovatele (AOC), včetně jeho anglického překladu, pokud bylo vydáno v jiném jazyce;

6)

provozní specifikace pro příslušný typ letadla vydané společně s AOC, včetně jejich anglického překladu, pokud byly vydány v jiném jazyce;“.

d)

V HLAVĚ A – OBECNÉ POŽADAVKY se doplňuje nový oddíl, který zní:

ODDÍL 2

Bezmotorová letadla

CAT.GEN.NMPA.100   Odpovědnosti velitele letadla

a)

Velitel letadla:

1)

odpovídá za bezpečnost všech členů posádky a cestujících na palubě od okamžiku, kdy vstoupí na palubu letadla, až do doby, kdy na konci letu letadlo opustí;

2)

odpovídá za provoz a bezpečnost letadla:

i)

v případě balonů od okamžiku, kdy začne plnění obalu, až do doby, kdy je obal vypuštěn, pokud velitel letadla nepřenesl tuto odpovědnost na jinou kvalifikovanou osobu během fáze plnění až do doby příchodu velitele letadla, jak je stanoveno v provozní příručce (OM),

ii)

v případě kluzáků od okamžiku, kdy začne proces vypouštění, až do doby, kdy kluzák na konci letu zastaví;

3)

je oprávněn vydat všechny příkazy a přijmout všechna odpovídající opatření za účelem zajištění bezpečnosti letadla a osob a/nebo majetku přepravovaného na jeho palubě v souladu s bodem 7.c přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008;

4)

je oprávněn nenechat nastoupit a nechat vystoupit kteroukoli osobu, která podle jeho názoru může představovat potenciální ohrožení bezpečnosti letadla nebo osob na jeho palubě;

5)

nedovolí v letadle přepravu osoby, která se jeví natolik pod vlivem alkoholu nebo drog, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě;

6)

zajistí, aby se všem cestujícím dostalo bezpečnostní instruktáže;

7)

zajistí, aby byly dodrženy všechny provozní postupy a kontrolní seznamy v souladu s provozní příručkou;

8)

zajistí, aby byla provedena předletová prohlídka v souladu s požadavky přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003;

9)

ujistí se, že veškeré nouzové vybavení je snadno dostupné k okamžitému použití;

10)

plní příslušné požadavky programu hlášení událostí provozovatele;

11)

plní veškerá příslušná omezení doby letové služby a služby (FTL) a požadavky na dobu odpočinku v souladu se svými povinnostmi;

12)

při plnění povinností pro více než jednoho provozovatele:

i)

vede jednotlivé záznamy ohledně doby letové služby a služby a ohledně doby odpočinku podle příslušných požadavků FTL a

ii)

poskytuje každému provozovateli údaje potřebné k vytvoření harmonogramu činností v souladu s příslušnými požadavky FTL.

b)

Velitel letadla nesmí vykonávat službu v letadle:

1)

pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu nebo je nezpůsobilý z důvodu zranění, únavy, užívání léků, nemoci nebo z jiných podobných příčin;

2)

pokud neuběhla přiměřená doba od hloubkového potápění nebo darování krve;

3)

pokud nejsou splněny příslušné zdravotní požadavky;

4)

pokud existuje jakákoli pochybnost, zda může vykonávat přidělené povinnosti, nebo

5)

jestliže ví nebo má podezření, že trpí únavou podle bodu 7.f přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008, nebo se natolik necítí dobře, že by let mohl být ohrožen.

c)

Velitel letadla přijme v nouzové situaci, která vyžaduje okamžité rozhodnutí a reakci, jakékoli opatření, které považuje za daných okolností za nezbytné v souladu s bodem 7.d přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. V takových případech se může v zájmu bezpečnosti odchýlit od platných pravidel, provozních postupů a metod.

d)

Velitel balonu:

1)

odpovídá za předletovou instruktáž osob asistujících při plnění a vypouštění obalu;

2)

zajistí, že na palubě nebo v bezprostřední blízkosti balonu nebude nikdo kouřit, a

3)

zajistí, aby osoby asistující při plnění a vypouštění obalu byly oblečeny do vhodného ochranného oděvu.

CAT.GEN.NMPA.105   Další člen posádky balonu

a)

Pokud je na palubě balonu více než 19 cestujících, je na palubě přítomen nejméně jeden další člen posádky s odpovídající praxí a výcvikem, aby mohl pomáhat cestujícím v případě nouzové situace.

b)

Další člen posádky nesmí vykonávat službu v balonu:

1)

pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu;

2)

pokud není způsobilý v důsledku poranění, únavy, užívání léků, onemocnění nebo z jiných podobných příčin nebo

3)

pokud neuběhla přiměřená doba od hloubkového potápění nebo darování krve.

CAT.GEN.NMPA.110   Pravomoci velitele letadla

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k tomu, aby všechny osoby přepravované na palubě letadla uposlechly všech oprávněných rozkazů udělených velitelem letadla k zajištění bezpečnosti letadla a osob nebo majetku přepravovaného na jeho palubě.

CAT.GEN.NMPA.115   Společný jazyk

Provozovatel zajistí, aby se všichni členové posádky mohli navzájem dorozumívat společným jazykem.

CAT.GEN.NMPA.120   Přenosná elektronická zařízení

Provozovatel nedovolí žádné osobě používat na palubě letadla přenosné elektronické zařízení (PED), které by mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost palubních systémů a vybavení, a přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby použití tohoto zařízení bylo zabráněno.

CAT.GEN.NMPA.125   Informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití přepravovaném na palubě

Provozovatel musí mít neustále k dispozici seznamy obsahující informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití, které je přepravováno na palubě jeho letadel, aby je mohl okamžitě sdělit koordinačním střediskům pátrání a záchrany (RCC).

CAT.GEN.NMPA.130   Alkohol a drogy

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nevstoupila do letadla a ani se nenacházela v letadle, je-li natolik pod vlivem alkoholu nebo drog, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě.

CAT.GEN.NMPA.135   Ohrožování bezpečnosti

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nejednala nebezpečně či nedbale nebo aby opomněla provést úkon, čímž by:

a)

ohrozila letadlo nebo osoby na jeho palubě nebo na zemi nebo

b)

způsobila či umožnila, aby letadlo ohrozilo osobu nebo majetek.

CAT.GEN.NMPA.140   Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie těchto dokumentů, příruček a informací, pokud není uvedeno jinak:

1)

letová příručka letadla (AFM) nebo rovnocenný dokument či dokumenty;

2)

originál osvědčení o zápisu letadla do rejstříku;

3)

originál osvědčení letové způsobilosti (CofA);

4)

případně osvědčení hlukové způsobilosti;

5)

kopie osvědčení leteckého provozovatele (AOC);

6)

případně provozní specifikace pro příslušný typ letadla vydané společně s AOC;

7)

případně povolení rádiové stanice;

8)

osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti;

9)

palubní deník nebo rovnocenný dokument pro příslušné letadlo;

10)

případně technický deník letadla v souladu s přílohou I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003;

11)

případně seznam minimálního vybavení (MEL) nebo seznam povolených odchylek na draku (CDL);

12)

případně podrobnosti vyplněného letového plánu letových provozních služeb (ATS);

13)

aktuální a vhodné letecké mapy pro trať předpokládaného letu a pro všechny tratě, o nichž lze rozumně předpokládat, že na ně může být let odkloněn;

14)

informace o postupech a vizuálních signálech používaných zakročujícím letadlem a letadlem, proti kterému je zakročováno;

15)

informace týkající se služeb pátrání a záchrany pro oblast zamýšleného letu;

16)

příslušná instruující dokumentace NOTAM a letecké informační služby (AIS);

17)

příslušné meteorologické informace;

18)

případně seznamy cestujících;

19)

v případě kluzáků dokumentace o hmotnosti a vyvážení, v případě balonů dokumentace o hmotnosti;

20)

případně provozní letový plán a

21)

případně seznamy nákladu a veškeré další dokumenty týkající se letu nebo požadované státy, jichž se let týká.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), dokumenty, příručky a informace zde uvedené mohou být převáženy v doprovodném vozidle nebo zůstat na letišti nebo v provozním místě v případě letů, při kterých se zamýšlí:

1)

vzletět a přistát na stejném letišti nebo provozním místě nebo

2)

zůstat v místním prostoru stanoveném v provozní příručce.

CAT.GEN.NMPA.145   Předkládání dokumentace a záznamů

Velitel letadla předloží dokumenty, které musí být přepravovány na palubě, osobě zmocněné úřadem v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy je k tomu touto osobou vyzván.

CAT.GEN.NMPA.150   Doprava nebezpečného zboží

a)

Doprava nebezpečného zboží není dovolena, vyjma případů kdy:

1)

zboží nepodléhá Technickým instrukcím pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží (dokument ICAO č. 9284-AN/905), jak je uvedeno v části 1 daného dokumentu, nebo

2)

je přepravuje cestující či členové posádky nebo je v zavazadlech v souladu s částí 8 Technických instrukcí.

b)

Provozovatel stanoví postupy, jež zajistí, že budou přijata veškerá přiměřená opatření, jež zabrání neúmyslnému umístění nebezpečného zboží na palubu.

c)

Provozovatel poskytne personálu potřebné informace, které mu umožní vykonávat jeho povinnosti.“

e)

V článku CAT.OP.MPA.151 se vkládá nový bod, který zní:

„a1)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. CAT.OP.MPA.150 písm. b) až d), v případě letů se vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě uskutečňovaných letouny ELA2 podle pravidel VFR ve dne stanoví provozovatel v provozní příručce minimální konečné množství záložního paliva. Minimální konečné množství záložního paliva nesmí být nižší než množství potřebné k letu v délce trvání 45 minut.“

f)

V HLAVĚ B – PROVOZNÍ POSTUPY se vkládá nový oddíl, který zní:

ODDÍL 2

Bezmotorová letadla

CAT.OP.NMPA.100   Používání letišť a provozních míst

Provozovatel používá pouze taková letiště a provozní místa, která jsou přiměřená pro daný typ letadla a daný druh provozu.

CAT.OP.NMPA.105   Postupy omezování hluku – balony a motorové kluzáky

Velitel letadla vezme v úvahu dopad hluku letadla, přičemž zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku.

CAT.OP.NMPA.110   Zásoba a plánování množství paliva a zátěže – balony

a)

Provozovatel zajistí, aby bylo na palubě dostatečné množství paliva a zátěže pro plánovanou dobu trvání letu a navíc záloha na dalších 30 minut letu.

b)

Výpočty zásoby paliva nebo zátěže jsou založeny alespoň na následujících provozních podmínkách, za kterých má být let proveden:

1)

údajích poskytnutých výrobcem balonu;

2)

předpokládané hmotnosti;

3)

očekávaných meteorologických podmínkách a

4)

postupech a omezeních provozovatele či provozovatelů letových navigačních služeb.

c)

Výpočty se zdokumentují v provozním letovém plánu.

CAT.OP.NMPA.115   Přeprava zvláštních kategorií cestujících (SCP)

Osoby vyžadující zvláštní podmínky, pomoc a/nebo zařízení během letů jsou považovány za zvláštní kategorie cestujících a jsou přepravovány za podmínek zajišťujících bezpečnost letadla a osob na palubě v souladu s postupy stanovenými provozovatelem.

CAT.OP.NMPA.120   Instruktáž cestujících

Provozovatel zajistí, aby se cestujícím před letem, případně během letu dostalo bezpečnostní instruktáže.

CAT.OP.NMPA.125   Příprava letu

Před zahájením letu se velitel letadla:

a)

všemi dostupnými přiměřenými prostředky přesvědčí, že pozemní zařízení, včetně komunikačních zařízení a navigačních prostředků dostupných a přímo požadovaných pro tento let a pro bezpečný provoz letadla, jsou dostačující pro druh provozu, podle kterého má být let proveden, a

b)

seznámí se všemi dostupnými meteorologickými informacemi, které se týkají zamýšleného letu. Příprava pro let mimo okolí místa odletu zahrnuje:

1)

prostudování dostupných platných meteorologických hlášení a předpovědí a

2)

plánování alternativního postupu pro případ, že let nemůže být dokončen, jak bylo plánováno, kvůli meteorologickým podmínkám.

CAT.OP.NMPA.130   Předkládání letového plánu letových provozních služeb (ATS)

a)

Pokud nebyl předložen letový plán ATS, protože jej pravidla létání nevyžadují, uloží se přiměřené informace, které v případě nutnosti umožní aktivovat pohotovostní služby.

b)

Pokud let probíhá z místa, kde není možné předložit letový plán ATS, předá velitel letadla nebo provozovatel letový plán ATS co nejdříve po vzletu.

CAT.OP.NMPA.135   Zajištění prostoru pro cestující a pilotního prostoru – balony

Velitel letadla zajistí, že před vzletem a přistáním, a kdykoli je to považováno za nezbytné v zájmu bezpečnosti:

a)

jsou veškeré vybavení a zavazadla řádně zajištěny a

b)

je nadále zajištěna možnost nouzové evakuace.

CAT.OP.NMPA.140   Kouření na palubě

Na palubě kluzáku nebo balonu není dovoleno kouřit.

CAT.OP.NMPA.145   Meteorologické podmínky

Velitel letadla zahájí let podle pravidel VFR nebo v něm pokračuje pouze tehdy, pokud nejnovější dostupné meteorologické informace udávají, že meteorologické podmínky na trati a na plánovaném letišti určení budou v předpokládané době použití splňovat příslušná provozní minima pro lety podle pravidel VFR nebo budou lepší.

CAT.OP.NMPA.150   Led a jiná znečištění – postupy na zemi

Velitel letadla zahájí vzlet pouze tehdy, pokud jsou vnější povrchy letadla zbaveny všech nánosů, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkonnost nebo ovladatelnost letadla, vyjma v míře povolené letovou příručkou.

CAT.OP.NMPA.155   Podmínky vzletu

Před zahájením vzletu se velitel letadla přesvědčí, že podle jemu dostupných informací je počasí na letišti nebo provozním místě takové, aby nebránilo bezpečnému vzletu a odletu.

CAT.OP.NMPA.160   Simulované mimořádné situace za letu

Velitel letadla zajistí, že během přepravy cestujících nejsou simulovány mimořádné nebo nouzové situace vyžadující použití mimořádných nebo nouzových postupů.

CAT.OP.NMPA.165   Řízení palivového systému a zátěže za letu – balony

Velitel letadla v pravidelných intervalech kontroluje, aby množství použitelného zbývajícího paliva a zátěže za letu nebylo menší než množství paliva a zátěže potřebné pro dokončení zamýšleného letu a zásoba plánovaná pro přistání.

CAT.OP.NMPA.170   Použití doplňkové dodávky kyslíku

Velitel letadla zajistí, aby členové letové posádky vykonávající povinnosti nezbytné k bezpečnému provozu letadla za letu používali trvale doplňkovou dodávku kyslíku, je-li tlaková nadmořská výška větší než 10 000 ft po dobu delší než 30 minut nebo je-li větší než 13 000 ft.

CAT.OP.NMPA.175   Podmínky pro přiblížení a přistání

Velitel letadla se před zahájením přiblížení na přistání přesvědčí na základě jemu dostupných informací, že meteorologické podmínky na letišti nebo provozním místě a stav plochy, která má být použita, nebudou bránit bezpečnému přiblížení a přistání.

CAT.OP.NMPA.180   Provozní omezení – horkovzdušné balony

a)

Horkovzdušné balony nesmí přistávat v noci s výjimkou nouzových situací.

b)

Horkovzdušné balony mohou vzletět v noci, jestliže je na palubě dostatečné množství paliva pro přistání ve dne.

CAT.OP.NMPA.185   Provozní omezení – kluzáky

Kluzáky se provozují pouze ve dne.“

g)

V čl. CAT.POL.A.240 písm. b) bodě 4 se odkaz „ORO.OPS“ nahrazuje odkazem „ORO.FC“.

h)

V článku CAT.POL.A.310 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

Požadavky písm. a) bodů 3, 4 a 5, písm. b) bodu 2 a písm. c) bodu 2 se nepoužijí pro provoz podle pravidel VFR ve dne.“

i)

V čl. CAT.POL.A.405 písm. b) se odkaz na „čl. CAT.POL.A.405 písm. b), případně písm. c)“ nahrazuje odkazem na „CAT.POL.A.400 písm. b) nebo c)“.

j)

V HLAVĚ C – VÝKONNOST LETADLA A PROVOZNÍ OMEZENÍ se doplňují oddíly 4 a 5, které znějí:

ODDÍL 4

Kluzáky

CAT.POL.S.100   Provozní omezení

a)

V každé fázi provozu musí naložení, hmotnost a poloha těžiště (CG) kluzáku vyhovovat všem omezením stanoveným v letové příručce letadla nebo v provozní příručce, pokud provozní příručka klade přísnější požadavky.

b)

Štítky, seznamy a označení přístrojů nebo jejich kombinace, které obsahují tato provozní omezení a které jsou předepsané letovou příručkou (AFM) pro vizuální zobrazení, jsou v kluzáku viditelně umístěny.

CAT.POL.S.105   Vážení

a)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost a poloha těžiště kluzáku byly stanoveny skutečným zvážením před prvním uvedením do provozu. Započítávají se a správně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost a vyvážení. Tyto informace jsou zpřístupněny veliteli letadla. Pokud vliv modifikací na hmotnost a vyvážení není přesně znám, je kluzák zvážen znovu.

b)

Vážení provede výrobce kluzáku, případně se uskuteční v souladu s nařízením (ES) č. 2042/2003.

CAT.POL.S.110   Výkonnost

Velitel letadla smí provozovat kluzák jen tehdy, pokud je výkonnost kluzáku přiměřená pro dodržení příslušných pravidel létání a všech dalších omezení týkajících se letu, vzdušného prostoru nebo používaných letišť nebo provozních míst, přičemž vezme v úvahu přesnost všech používaných map.

ODDÍL 5

Balony

CAT.POL.B.100   Provozní omezení

a)

V každé fázi provozu musí naložení a hmotnost balonu vyhovovat všem omezením stanoveným v letové příručce nebo v provozní příručce, pokud provozní příručka klade přísnější požadavky.

b)

Štítky, seznamy a označení přístrojů nebo jejich kombinace, které obsahují tato provozní omezení a které jsou předepsané letovou příručkou (AFM) pro vizuální zobrazení, jsou v balonu viditelně umístěny.

CAT.POL.B.105   Vážení

a)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost balonu byla stanovena skutečným zvážením před prvním uvedením do provozu. Započítávají se a správně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost. Tyto informace jsou zpřístupněny veliteli letadla. Pokud vliv modifikací na hmotnost není přesně znám, je balon zvážen znovu.

b)

Vážení provede výrobce balonu, případně se uskuteční v souladu s nařízením (ES) č. 2042/2003.

CAT.POL.B.110   Systém pro stanovení hmotnosti

a)

Provozovatel balonu zavede systém stanovující, jak jsou pro každý let přesně určovány následující položky, které umožňují veliteli letadla ověřit, zda jsou dodržena omezení uvedená v letové příručce:

1)

hmotnost prázdného balonu;

2)

hmotnost provozního nákladu;

3)

hmotnost paliva a zátěže na palubě;

4)

vzletová hmotnost;

5)

naložení balonu prováděné pod dohledem velitele letadla nebo kvalifikované osoby;

6)

příprava a uspořádání veškeré dokumentace.

b)

Výpočet hmotnosti založený na elektronických výpočtech musí být velitel letadla schopen opakovat.

c)

Dokumenty týkající se hmotnosti se připraví před každým letem a zdokumentují se v provozním letovém plánu.

CAT.POL.B.115   Výkonnost

Velitel letadla smí provozovat balon jen tehdy, pokud je výkonnost balonu přiměřená pro dodržení příslušných pravidel létání a všech dalších omezení týkajících se letu, vzdušného prostoru nebo používaných letišť nebo provozních míst, přičemž vezme v úvahu přesnost všech používaných map.“

k)

Netýká se českého znění.

l)

V článku CAT.IDE.A.260 se místo Obrázku 1 vkládá tento obrázek:

Obrázek 1

Image

m)

V HLAVĚ D – PŘÍSTROJE, DATA A VYBAVENÍ se doplňují oddíly 3 a 4, které znějí:

ODDÍL 3

Kluzáky

CAT.IDE.S.100   Přístroje a vybavení – obecná ustanovení

a)

Přístroje a vybavení požadované podle této hlavy jsou schvalovány v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012, jestliže jsou:

1)

používány letovou posádkou k řízení dráhy letu;

2)

používány s cílem splnit požadavky článku CAT.IDE.S.140;

3)

používány s cílem splnit požadavky článku CAT.IDE.S.145 nebo

4)

zastavěny v kluzáku.

b)

Pro následující položky, pokud jsou požadovány podle této hlavy, není vyžadováno schválení:

1)

samostatné přenosné kapesní svítilny;

2)

chronometr a

3)

vybavení pro přežití a signalizační vybavení.

c)

Přístroje a vybavení, které nejsou požadovány v této hlavě, a jakékoli jiné vybavení, které není požadováno v jiných přílohách, ale jsou za letu na palubě, splňují tyto požadavky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji nebo vybavením nepoužívá letová posádka k dosažení souladu s požadavky přílohy I nařízení (ES) č. 216/2008 a

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost kluzáku ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.

d)

Přístroje a vybavení jsou snadno ovladatelné nebo dostupné z pracovního místa člena letové posádky, kterým mají být používány.

e)

Veškeré požadované nouzové vybavení musí být snadno dostupné k okamžitému použití.

CAT.IDE.S.105   Minimální vybavení pro let

Let není zahájen, jestliže je některý přístroj, vybavení nebo funkce kluzáku předepsané pro zamýšlený let nefunkční nebo chybí, pokud není kluzák provozován v souladu se seznamem minimálního vybavení (MEL).

CAT.IDE.S.110   Provoz podle pravidel VFR – letové a navigační přístroje

a)

Kluzáky provozované podle pravidel VFR ve dne jsou vybaveny prostředky pro měření a zobrazování:

1)

v případě motorových kluzáků, magnetického kurzu;

2)

času v hodinách, minutách a sekundách;

3)

tlakové nadmořské výšky a

4)

indikované rychlosti letu.

b)

Kluzáky provozované za podmínek, kdy kluzák není možné udržet v žádoucí letové poloze, aniž by byl odkázán na jeden nebo více dodatečných přístrojů, jsou kromě položek stanovených v písmeni a) navíc vybaveny prostředky pro měření a zobrazování:

1)

vertikální rychlosti (variometr);

2)

letové polohy nebo zatáček a skluzu a

3)

magnetického kurzu.

CAT.IDE.S.115   Let v oblačnosti – letové a navigační přístroje

Kluzáky provádějící lety v oblačnosti jsou vybaveny prostředky pro měření a zobrazování:

a)

magnetického kurzu;

b)

času v hodinách, minutách a sekundách;

c)

tlakové nadmořské výšky;

d)

indikované rychlosti letu;

e)

vertikální rychlosti (variometr) a

f)

letové polohy nebo zatáček a skluzu.

CAT.IDE.S.120   Sedadla a zádržné systémy

a)

Kluzáky jsou vybaveny:

1)

sedadlem pro každou osobu na palubě a

2)

bezpečnostním pásem se zádržným systémem pro horní část trupu na každém sedadle podle letové příručky.

b)

Bezpečnostní pás se zádržným systémem pro horní část trupu má jednobodové rozpínání.

CAT.IDE.S.125   Doplňková dodávka kyslíku

Kluzáky provozované v tlakových nadmořských výškách nad 10 000 ft jsou vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji se zásobou kyslíku postačující pro zásobení:

a)

členů posádky po celou dobu překračující 30 minut, kdy je tlaková nadmořská výška mezi 10 000 ft a 13 000 ft, a

b)

všech členů posádky a cestujících po celou dobu letu, kdy je tlaková nadmořská výška větší než 13 000 ft.

CAT.IDE.S.130   Let nad vodou

Velitel kluzáku provozovaného nad vodou stanoví rizika ohrožující životy osob na palubě kluzáku v případě nouzového přistání na vodě a na základě toho rozhodne, zda budou na palubě:

a)

záchranné vesty nebo odpovídající plovací zařízení pro každou osobu na palubě, které jsou oblečeny nebo uloženy tak, aby byly snadno dostupné ze sedadla osob, pro něž jsou určeny;

b)

polohový maják nehody (ELT) nebo osobní polohový maják (PLB), který má na sobě některý člen posádky nebo některý z cestujících a který je schopný vysílat souběžně na kmitočtech 121,5 MHz a 406 MHz, a

c)

vybavení k vydávání tísňových signálů, pokud je let vykonáván:

1)

nad vodou ve vzdálenosti větší, než ze které lze dosáhnout pevniny klouzavým letem, nebo

2)

tam, kde dráha letu při vzletu nebo přiblížení vede nad vodou tak, že by v případě nehody bylo pravděpodobné nouzové přistání na vodě.

CAT.IDE.S.135   Vybavení pro přežití

Kluzáky provozované v oblastech, v nichž by pátrání a záchrana byly zvlášť obtížné, jsou vybaveny takovým signalizačním vybavením a záchranným vybavením, které je vhodné pro přelétávanou oblast.

CAT.IDE.S.140   Rádiové komunikační vybavení

a)

Je-li to požadováno pro prolétávaný vzdušný prostor, jsou kluzáky vybaveny rádiovým komunikačním vybavením schopným vést obousměrnou komunikaci s leteckými stanicemi nebo na kmitočtech, jež splňují požadavky vzdušného prostoru.

b)

Rádiové komunikační vybavení, je-li vyžadováno podle písmene a), musí umožňovat spojení na leteckém tísňovém kmitočtu 121,5 MHz.

CAT.IDE.S.145   Navigační vybavení

Kluzáky jsou vybaveny veškerým potřebným navigačním vybavením, které jim umožní pokračovat v letu v souladu s:

a)

letovým plánem letových provozních služeb, pokud se v daném případě uplatní, a

b)

požadavky příslušného vzdušného prostoru.

CAT.IDE.S.150   Odpovídač

Je-li to požadováno pro prolétávaný vzdušný prostor, jsou kluzáky vybaveny odpovídačem sekundárního přehledového radaru (SSR) vyhovujícím všem předepsaným požadavkům.

ODDÍL 4

Balony

CAT.IDE.B.100   Přístroje a vybavení – obecná ustanovení

a)

Přístroje a vybavení požadované v této hlavě jsou schvalovány v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012, jestliže jsou:

1)

používány letovou posádkou k určení dráhy letu;

2)

používány s cílem splnit požadavky článku CAT.IDE.B.155 nebo

3)

zastavěny v balonu.

b)

Pro následující položky, pokud jsou požadovány v této hlavě, není vyžadováno schválení:

1)

samostatné přenosné kapesní svítilny;

2)

chronometr;

3)

souprava první pomoci;

4)

vybavení pro přežití a signalizační vybavení;

5)

náhradní zapalovací zdroj;

6)

hasicí deka nebo ohnivzdorná pokrývka;

7)

manévrovací lano a

8)

nůž.

c)

Přístroje a vybavení, které nejsou požadovány v této hlavě, a jakékoli jiné vybavení, které není požadováno v jiných přílohách, ale jsou za letu na palubě, splňují tyto požadavky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji nebo vybavením nepoužívá letová posádka k dosažení souladu s požadavky přílohy I nařízení (ES) č. 216/2008 a

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost balonu ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.

d)

Přístroje a vybavení musí být snadno ovladatelné z pracovního místa člena letové posádky, kterým mají být používány.

e)

Veškeré požadované nouzové vybavení musí být snadno dostupné k okamžitému použití.

CAT.IDE.B.105   Minimální vybavení pro let

Let není zahájen, jestliže je některý přístroj, vybavení nebo funkce balonu předepsané pro zamýšlený let nefunkční nebo chybí, pokud není balon provozován v souladu se seznamem minimálního vybavení (MEL).

CAT.IDE.B.110   Provozní světla

Balony provozované v noci jsou vybaveny:

a)

protisrážkovými světly;

b)

prostředky, které zabezpečují přiměřené osvětlení všech přístrojů a vybavení, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz balonu, a

c)

samostatnou přenosnou kapesní svítilnou.

CAT.IDE.B.115   Provoz podle pravidel VFR – letové a navigační přístroje a přidružené vybavení

Balony provozované podle pravidel VFR jsou vybaveny:

a)

prostředky pro zobrazování směru snosu a

b)

prostředky pro měření a zobrazování:

1)

času v hodinách, minutách a sekundách;

2)

vertikální rychlosti (variometr), je-li to předepsáno letovou příručkou;

3)

tlakové nadmořské výšky, požaduje-li to letová příručka, stanoví-li to požadavky vzdušného prostoru nebo pokud musí být kontrolována nadmořská výška kvůli použití kyslíku, a

4)

tlaku paliva každého hořáku vyjma plynových balonů.

CAT.IDE.B.120   Zádržné systémy

Balony s odděleným prostorem pro velitele letadla jsou vybaveny zádržným systémem pro velitele letadla.

CAT.IDE.B.125   Souprava první pomoci

a)

Balony jsou vybaveny soupravou první pomoci.

b)

Další souprava první pomoci je převážena v doprovodném vozidle.

c)

Souprava první pomoci je:

1)

snadno dostupná pro použití a

2)

obměňována tak, aby nedošlo k zastarání vybavení.

CAT.IDE.B.130   Doplňková dodávka kyslíku

Balony provozované v tlakových nadmořských výškách nad 10 000 ft jsou vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji se zásobou kyslíku postačující pro zásobení:

a)

členů posádky po celou dobu letu, kdy je tlaková nadmořská výška po více než 30 minut mezi 10 000 ft a 13 000 ft, a

b)

všech členů posádky a cestujících po celou dobu letu, kdy je tlaková nadmořská výška větší než 13 000 ft.

CAT.IDE.B.135   Ruční hasicí přístroje

Horkovzdušné balony jsou vybaveny alespoň jedním ručním hasicím přístrojem v souladu s požadavky příslušného předpisu letové způsobilosti.

CAT.IDE.B.140   Let nad vodou

Velící pilot balonu provozovaného nad vodou stanoví rizika ohrožující životy osob na palubě balonu v případě nouzového přistání na vodě a na základě toho rozhodne, zda budou na palubě:

a)

záchranné vesty pro každou osobu na palubě nebo odpovídající plovací zařízení pro každou osobu na palubě mladší 24 měsíců, které jsou oblečeny nebo uloženy tak, aby byly snadno dostupné ze sedadla osob, pro něž jsou určeny;

b)

polohový maják nehody (ELT) nebo osobní polohový maják (PLB), který má na sobě některý člen posádky nebo některý z cestujících a který je schopný vysílat souběžně na kmitočtech 121,5 MHz a 406 MHz, a

c)

vybavení k vydávání tísňových signálů.

CAT.IDE.B.145   Vybavení pro přežití

Balony provozované v oblastech, v nichž by pátrání a záchrana byly zvlášť obtížné, jsou vybaveny takovým signalizačním vybavením a záchranným vybavením, které je vhodné pro přelétávanou oblast.

CAT.IDE.B.150   Různé vybavení

a)

Balony jsou vybaveny ochrannými rukavicemi pro každého člena posádky.

b)

Horkovzdušné balony jsou vybaveny:

1)

náhradním zapalovacím zdrojem;

2)

prostředky pro měření a indikaci množství paliva;

3)

hasicí dekou nebo ohnivzdornou pokrývkou a

4)

manévrovacím lanem o délce alespoň 25 m.

c)

Plynové balony jsou vybaveny:

1)

nožem a

2)

manévrovacím lanem o délce alespoň 20 m z přírodního vlákna nebo elektrostaticky vodivého materiálu.

CAT.IDE.B.155   Rádiové komunikační vybavení

a)

Pokud tak stanoví požadavky vzdušného prostoru, jsou balony vybaveny rádiovým komunikačním vybavením, umístěným na pracovním místě pilota, schopným vést obousměrnou komunikaci s leteckými stanicemi nebo na kmitočtech, jež splňují požadavky vzdušného prostoru.

b)

Rádiové komunikační vybavení, je-li vyžadováno podle písmene a), musí umožňovat spojení na leteckém tísňovém kmitočtu 121,5 MHz.

CAT.IDE.B.160   Odpovídač

Pokud je to požadováno pro prolétávaný vzdušný prostor, jsou balony vybaveny odpovídačem sekundárního přehledového radaru (SSR) vyhovujícím všem předepsaným požadavkům.“

5)

Příloha V nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

Veškeré odkazy na nařízení (ES) č. 1702/2003 se nahrazují odkazy na nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

V čl. SPA.GEN.100 písm. a) bodě 1 se vypouští slova „letecké dopravy“.

c)

Článek SPA.DG.100 se nahrazuje tímto:

SPA.DG.100   Doprava nebezpečného zboží

S výjimkou ustanovení přílohy IV (část CAT), přílohy VI (část NCC), přílohy VII (část NCO) a přílohy VIII (část SPO) provádí provozovatel leteckou dopravu nebezpečného zboží, pouze pokud k tomu získal oprávnění příslušného úřadu.“

6)

V příloze VI nařízení (EU) č. 965/2012 se čl. NCC.POL.125 písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

S výjimkou letounů vybavených turbovrtulovým motorem a s maximální vzletovou hmotností rovnou 5 700 kg nebo nižší velící pilot v případě poruchy motoru během vzletu zajistí, aby byl letoun schopen:

1)

přerušit vzlet a zastavit v mezích použitelné délky přerušeného vzletu nebo použitelné dráhy nebo

2)

pokračovat ve vzletu a přeletět v bezpečné výšce všechny překážky na dráze letu, dokud není schopen vyhovět ustanovením článku NCC.POL.130.“

7)

Příloha VII nařízení (EU) č. 965/2012 se mění takto:

a)

Veškeré odkazy na nařízení (ES) č. 1702/2003 se nahrazují odkazy na nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Článek NCO.GEN.102 se mění takto:

i)

název se nahrazuje tímto:

Turistické motorové kluzáky, motorové kluzáky a kombinované balony“,

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d)

Kombinované balony jsou provozovány v souladu s požadavky pro horkovzdušné balony.“

c)

Vkládá se nový bod, který zní:

NCO.GEN.103   Seznamovací lety

Seznamovací lety uvedené v čl. 6 odst. 5 písm. c) tohoto nařízení, pokud jsou prováděny v souladu s touto přílohou, musí:

a)

začínat a končit na stejném letišti nebo provozním místě s výjimkou balonů a kluzáků;

b)

být provozované podle pravidel VFR ve dne;

c)

být provozovány pod dozorem osoby, které byla svěřena odpovědnost za jejich bezpečnost, a

d)

splňovat veškeré další podmínky stanovené příslušným úřadem.“

d)

Článek NCO.GEN.106 se nahrazuje tímto:

NCO.GEN.106   Odpovědnosti a pravomoci velícího pilota – balony

Velící pilot balonu kromě požadavků stanovených v článku NCO.GEN.105:

a)

odpovídá za předletovou instruktáž osob asistujících při plnění a vypouštění obalu;

b)

zajistí, že na palubě nebo v bezprostřední blízkosti balonu nebude nikdo kouřit, a

c)

zajistí, aby osoby asistující při plnění a vypouštění obalu byly oblečeny do vhodného ochranného oděvu.“

e)

V čl. NCO.GEN.135 písm. a) bodě 10 se slova „pro trasu“ nahrazují slovy „pro trasu/oblast“.

f)

V čl. NCO.OP.110 písm. c) první větě se slova „použijí, pokud“ nahrazují slovy „použijí, pouze pokud“.

g)

Název článku NCO.OP.113 se nahrazuje tímto: „Provozní minima letiště – přiblížení okruhem na pevnině s vrtulníky“.

h)

V čl. NCO.OP.127 písm. a) a b) se slova „paliva, plynu nebo zátěže“ nahrazují slovy „paliva nebo zátěže“.

i)

Článek NCO.OP.215 se nahrazuje tímto:

NCO.OP.215   Provozní omezení – horkovzdušné balony

a)

Horkovzdušné balony nesmí přistávat v noci s výjimkou nouzových situací.

b)

Horkovzdušný balon může vzletět v noci, jestliže je na palubě dostatečné množství paliva pro přistání ve dne.“

j)

V článku NCO.POL.105 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Vážení provede:

1)

u letounů a vrtulníků výrobce letadla nebo organizace oprávněná k údržbě a

2)

u kluzáků a balonů výrobce letadla, případně se uskuteční v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2042/2003.“

k)

Článek NCO.IDE.B.110 se nahrazuje tímto:

NCO.IDE.B.110   Provozní světla

Balony provozované v noci jsou vybaveny:

a)

protisrážkovými světly;

b)

prostředky, které zabezpečují přiměřené osvětlení všech přístrojů a vybavení, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz balonu, a

c)

samostatnou přenosnou kapesní svítilnou.“

l)

Článek NCO.IDE.B.125 se nahrazuje tímto:

NCO.IDE.B.125   Ruční hasicí přístroje

Horkovzdušné balony jsou vybaveny alespoň jedním ručním hasicím přístrojem, pokud to vyžadují platné certifikační specifikace.“

m)

Článek NCO.IDE.B.140 se nahrazuje tímto:

NCO.IDE.B.140   Různé vybavení

a)

Balony jsou vybaveny ochrannými rukavicemi pro každého člena posádky.

b)

Horkovzdušné balony jsou vybaveny:

1)

náhradním zapalovacím zdrojem;

2)

prostředky pro měření a indikaci množství paliva;

3)

hasicí dekou nebo ohnivzdornou pokrývkou a

4)

manévrovacím lanem o délce alespoň 25 m.

c)

Plynové balony jsou vybaveny:

1)

nožem a

2)

manévrovacím lanem o délce alespoň 20 m z přírodního vlákna nebo elektrostaticky vodivého materiálu.“

n)

Doplňuje se nová hlava, která zní:

„HLAVA E

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

NCO.SPEC.100   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny zvláštní požadavky, jimiž se musí řídit velící piloti při provádění zvláštního neobchodního provozu s jinými než složitými motorovými letadly.

NCO.SPEC.105   Kontrolní seznam

a)

Před zahájením zvláštního provozu velící pilot provede posouzení rizik, přičemž posoudí složitost dané činnosti s cílem stanovit možnosti ohrožení a s nimi spojená rizika a zavést opatření ke zmírnění dopadů.

b)

Zvláštní provoz se provádí v souladu s kontrolním seznamem. Na základě posouzení rizik velící pilot sestaví kontrolní seznam odpovídající zvláštní činnosti a používanému letadlu, a to s přihlédnutím k jednotlivým oddílům této hlavy.

c)

Kontrolní seznam, který se týká povinností velícího pilota, členů posádky a specializovaných odborníků, musí být na každém letu snadno dostupný.

d)

Kontrolní seznam podléhá pravidelnému přezkumu a aktualizaci podle potřeby.

NCO.SPEC.110   Odpovědnosti a pravomoci velícího pilota

Pokud se provozu účastní členové posádky nebo specializovaní odborníci, velící pilot:

a)

zajistí, aby členové posádky a specializovaní odborníci splňovali požadavky článků NCO.SPEC.115 a NCO.SPEC.120;

b)

nezahájí let, jestliže je kterýkoli člen posádky nebo specializovaný odborník nezpůsobilý k výkonu služby z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky;

c)

nepokračuje v letu dál než k nejbližšímu letišti nebo provoznímu místu s přípustným počasím, pokud způsobilost kteréhokoli z členů letové posádky nebo specializovaného odborníka k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou únava, nemoc nebo nedostatek kyslíku;

d)

zajistí, aby členové posádky a specializovaní odborníci dodržovali právní a správní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje;

e)

zajistí, aby se všichni členové posádky a specializovaní odborníci mohli navzájem dorozumívat společným jazykem, a

f)

zajistí, aby specializovaní odborníci a členové posádky používali trvale doplňkovou dodávku kyslíku, je-li kabinová výška větší než 10 000 ft po dobu delší než 30 minut nebo je-li větší než 13 000 ft.

NCO.SPEC.115   Odpovědnost posádky

a)

Člen posádky odpovídá za správný výkon svých povinností. Povinnosti posádky jsou uvedeny v kontrolním seznamu.

b)

S výjimkou balonů je člen posádky během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není v kontrolním seznamu stanoveno jinak.

c)

Během letu je člen letové posádky, který se nachází na svém pracovním místě, upoután bezpečnostním pásem.

d)

Během letu je nejméně jeden kvalifikovaný člen letové posádky v každém okamžiku u řízení letadla.

e)

Člen posádky nevykonává službu v letadle:

1)

jestliže ví nebo má podezření, že trpí únavou podle bodu 7.f přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 nebo se necítí natolik dobře, aby mohl plnit své úkoly, nebo

2)

pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu nebo z jiného důvodu uvedeného v bodě 7.g přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

f)

Člen posádky, který plní povinnosti pro více než jednoho provozovatele:

1)

vede jednotlivé záznamy ohledně doby letové služby a služby (FTL) a ohledně doby odpočinku podle hlavy FTL přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012, je-li to relevantní, a

2)

poskytuje každému provozovateli údaje potřebné k vytvoření harmonogramu činností v souladu s příslušnými požadavky FTL.

g)

Člen posádky hlásí velícímu pilotovi:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž je přesvědčen, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů, a

2)

každý incident, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit bezpečnost provozu.

NCO.SPEC.120   Odpovědnost specializovaných odborníků

a)

Specializovaný odborník odpovídá za správný výkon svých povinností. Povinnosti specializovaných odborníků jsou uvedeny v kontrolním seznamu.

b)

S výjimkou balonů je specializovaný odborník během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není v kontrolním seznamu stanoveno jinak.

c)

Specializovaný odborník zajistí, aby byl při výkonu svých specializovaných úkolů upoután, jsou-li otevřeny nebo odstraněny venkovní dveře.

d)

Specializovaný odborník hlásí velícímu pilotovi:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž je přesvědčen, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů, a

2)

každý incident, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit bezpečnost provozu.

NCO.SPEC.125   Bezpečnostní instruktáž

a)

Před vzletem velící pilot provede instruktáž specializovaných odborníků o:

1)

nouzovém vybavení a nouzových postupech;

2)

provozních postupech spojených se specializovaným úkolem, a to před každým letem nebo sérií letů.

b)

Instruktáž podle písm. a) bodu 2 nemusí být nutná, pokud specializovaní odborníci absolvovali instruktáž o provozních postupech před zahájením provozního období v daném kalendářním roce.

NCO.SPEC.130   Minimální bezpečné nadmořské výšky nad překážkami – lety podle pravidel IFR

Velící pilot stanoví pro každý let minimální nadmořské výšky, jež zajistí požadovanou bezpečnou výšku nad terénem na všech úsecích trati prolétávaných podle pravidel IFR. Tyto minimální nadmořské výšky letu nesmí být nižší než výšky stanovené přelétávaným státem.

NCO.SPEC.135   Zásoba paliva a oleje – letouny

Ustanovení čl. NCO.OP.125 písm. a) bod 1 podbod i) se nepoužije pro vlečení kluzáků, letecká veřejná vystoupení, akrobatické lety a soutěžní lety.

NCO.SPEC.140   Zásoba paliva a oleje – vrtulníky

Aniž by byla dotčena ustanovení čl. NCO.OP.126 písm. a) bodu 1, smí velící pilot vrtulníku zahájit let podle pravidel VFR ve dne ve vzdálenosti do 25 NM od letiště/provozního místa odletu pouze se záložním palivem, které postačí nejméně na 10 minut letu optimální cestovní rychlostí.

NCO.SPEC.145   Simulované situace za letu

Není-li na palubě letadla specializovaný odborník za účelem výcviku, velící pilot se specializovanými odborníky na palubě nesimuluje:

a)

situace vyžadující použití mimořádných nebo nouzových postupů nebo

b)

let v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (IMC).

NCO.SPEC.150   Zjištění blízkosti země

Je-li zastavěn systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi, může být vypnut během těch specializovaných úkolů, jejichž povaha vyžaduje, aby bylo letadlo provozováno v menší vzdálenosti od země, než je vzdálenost, která by systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi aktivovala.

NCO.SPEC.155   Palubní protisrážkový systém (ACAS II)

Aniž by byla dotčena ustanovení článku NCO.OP.200, může být systém ACAS II vypnut během těch specializovaných úkolů, jejichž povaha vyžaduje, aby byla letadla provozována v menší vzdálenosti od sebe, než je vzdálenost, která by systém ACAS aktivovala.

NCO.SPEC.160   Vypouštění nebezpečného zboží

Při vypouštění nebezpečného zboží nesmí velící pilot provozovat letadlo nad hustě zastavěnými oblastmi velkoměst, měst nebo osad nebo nad shromážděním osob na volném prostranství.

NCO.SPO.165   Přeprava a použití zbraní

a)

Jestliže jsou na palubě přepravovány zbraně pro účely specializovaného úkolu, velící pilot zajistí, aby byly zajištěny, nejsou-li používány.

b)

Specializovaný odborník používající zbraň učiní všechna nezbytná opatření s cílem předejít ohrožení letadla a lidí na palubě nebo na zemi.

NCO.SPEC.170   Výkonnostní a provozní kritéria – letouny

Při letech s letounem ve výšce menší než 150 m (500 ft) mimo hustě osídlenou oblast v případě letounů, jež při poruše kritického motoru nejsou schopny udržet vodorovný let, velící pilot předem:

a)

vypracuje provozní postupy s cílem minimalizovat důsledky poruchy motoru a

b)

instruuje všechny členy posádky a specializované odborníky na palubě o postupech, které je třeba provést v případě vynuceného přistání.

NCO.SPEC.175   Výkonnostní a provozní kritéria – vrtulníky

a)

Velící pilot může řídit letadlo nad hustě osídlenými oblastmi, pokud:

1)

je vrtulník certifikován v kategorii A nebo B a

2)

byla učiněna bezpečnostní opatření s cílem předejít nadměrnému ohrožení osob nebo majetku na zemi.

b)

Velící pilot předem:

1)

vypracuje provozní postupy s cílem minimalizovat důsledky poruchy motoru a

2)

instruuje všechny členy posádky a specializované odborníky na palubě o postupech, které je třeba provést v případě vynuceného přistání.

c)

Velící pilot zajistí, že vzletová hmotnost, přistávací hmotnost a hmotnost při visení nepřekročí maximální hmotnost stanovenou pro:

1)

visení mimo působení přízemního efektu (HOGE) se všemi motory pracujícími v režimu povoleného výkonu nebo

2)

jestliže převažují podmínky, kdy visení mimo působení přízemního efektu pravděpodobně nelze provést, že hmotnost vrtulníku nepřekročí maximální hmotnost stanovenou pro visení s přízemním efektem (HIGE) se všemi motory pracujícími v režimu povoleného výkonu, za předpokladu, že převažující podmínky umožňují visení s přízemním efektem při maximální stanovené hmotnosti.

ODDÍL 2

Lety vrtulníků s vnějším podvěšeným nákladem (HESLO)

NCO.SPEC.HESLO.100   Kontrolní seznam

Kontrolní seznam pro lety HESLO musí obsahovat:

a)

normální, mimořádné a nouzové postupy;

b)

odpovídající údaje o výkonnosti;

c)

požadované vybavení;

d)

případná omezení a

e)

odpovědnost a povinnosti velícího pilota a případně členů posádky a specializovaných odborníků.

NCO.SPEC.HESLO.105   Zvláštní vybavení pro lety HESLO

Vrtulník je vybaven alespoň:

a)

jedním bezpečnostním zrcadlem pro sledování nákladu nebo jinými prostředky umožňujícími sledovat hák(y)/náklad a

b)

jedním měřičem nákladů, pokud neexistuje jiná metoda pro stanovení hmotnosti nákladu.

NCO.SPEC.HESLO.110   Doprava nebezpečného zboží

Provozovatel přepravující nebezpečné zboží do neosídlených míst a vzdálených oblastí nebo z takových míst a oblastí požádá příslušný úřad o výjimku z ustanovení Technických instrukcí, jestliže má v úmyslu nevyhovět požadavkům uvedených instrukcí.

ODDÍL 3

Lety s vnějším lidským nákladem (HEC)

NCO.SPEC.HEC.100   Kontrolní seznam

Kontrolní seznam pro lety HEC musí obsahovat:

a)

normální, mimořádné a nouzové postupy;

b)

odpovídající údaje o výkonnosti;

c)

požadované vybavení;

d)

případná omezení a

e)

odpovědnost a povinnosti velícího pilota a případně členů posádky a specializovaných odborníků.

NCO.SPEC.HEC.105   Zvláštní vybavení pro lety HEC

a)

Vrtulníky jsou vybaveny:

1)

vrtulníkovým jeřábem nebo hákem pro zavěšení nákladu;

2)

jedním bezpečnostním zrcadlem pro sledování nákladu nebo jinými prostředky umožňujícími sledovat hák a

3)

jedním měřičem nákladů, pokud neexistuje jiná metoda pro stanovení hmotnosti nákladu.

b)

Zástavba veškerého vybavení pro provoz s vrtulníkovým jeřábem a háku pro zavěšení nákladu a jakékoli jejich následné úpravy musí mít schválení letové způsobilosti odpovídající zamýšlené funkci.

ODDÍL 4

Lety s padákovými seskoky (PAR)

NCO.SPEC.PAR.100   Kontrolní seznam

Kontrolní seznam pro lety PAR musí obsahovat:

a)

normální, mimořádné a nouzové postupy;

b)

odpovídající údaje o výkonnosti;

c)

požadované vybavení;

d)

případná omezení a

e)

odpovědnost a povinnosti velícího pilota a případně členů posádky a specializovaných odborníků.

NCO.SPEC.PAR.105   Přeprava členů posádky a specializovaných odborníků

Požadavek stanovený v čl. NCO.SPEC.120 písm. c) se nevztahuje na specializované odborníky provádějící padákové seskoky.

NCO.SPEC.PAR.110   Sedadla

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. NCO.IDE.A.140 písm. a) bodu 1 a NCO.IDE.H.140 písm. a) bodu 1, lze jako sedadlo použít podlahu letadla za podmínky, že jsou k dispozici prostředky, jichž se specializovaní odborníci mohou držet nebo se jimi připoutat.

NCO.SPEC.PAR.115   Doplňková dodávka kyslíku

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. NCO.SPEC.110 písm. f), požadavek na použití doplňkové dodávky kyslíku se nevztahuje na členy posádky kromě velícího pilota a specializované odborníky plnící povinnosti důležité pro specializovaný úkol, je-li kabinová výška:

a)

větší než 13 000 ft po dobu nejvýše 6 minut nebo

b)

větší než 15 000 ft po dobu nejvýše 3 minut.

NCO.SPEC.PAR.120   Vypouštění nebezpečného zboží

Aniž jsou dotčena ustanovení článku NCO.SPEC.160, mohou parašutisté opustit letadlo k provedení ukázky padákového seskoku nad hustě zastavěnými oblastmi velkoměst, měst nebo osad nebo nad shromážděním osob na volném prostranství se zařízením na vypouštění kouřové stopy, pokud bylo toto zařízení pro tento účel vyrobeno.

ODDÍL 5

Akrobatické lety (ABF)

NCO.SPEC.ABF.100   Kontrolní seznam

Kontrolní seznam pro lety ABF musí obsahovat:

a)

normální, mimořádné a nouzové postupy;

b)

odpovídající údaje o výkonnosti;

c)

požadované vybavení;

d)

případná omezení a

e)

odpovědnost a povinnosti velícího pilota a případně členů posádky a specializovaných odborníků.

NCO.SPEC.ABF.105   Dokumenty a informace

Při akrobatických letech nemusí být na palubě následující dokumenty a informace uvedené v čl. NCO.GEN.135 písm. a):

a)

podrobnosti případně vyplněného letového plánu letových provozních služeb;

b)

aktuální a vhodné letecké mapy pro trať/oblast předpokládaného letu a pro všechny tratě, o nichž lze přiměřeně předpokládat, že na ně může být let odkloněn, a

c)

informace o postupech a vizuálních signálech používaných zakročujícím letadlem a letadlem, proti kterému je zakročováno.

NCO.SPEC.ABF.110   Vybavení

Na akrobatické lety se nevztahuje povinnost mít toto vybavení:

a)

souprava první pomoci podle článků NCO.IDE.A.145 a NCO.IDE.H.145;

b)

ruční hasicí přístroje podle článků NCO.IDE.A.160 a NCO.IDE.H.180 a

c)

polohové majáky nehody nebo osobní polohové majáky podle článků NCO.IDE.A.170 a NCO.IDE.H.170.“


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIII

ZVLÁŠTNÍ PROVOZ

[ČÁST SPO]

SPO.GEN.005   Oblast působnosti

a)

Tato příloha se týká jakéhokoliv zvláštního provozu, kdy je letadlo použito pro zvláštní činnost, jako je zemědělství, výstavba, snímkování, průzkum, pozorování a hlídkování a letecká reklama.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), zvláštní neobchodní provoz s jinými než složitými motorovými letadly musí splňovat požadavky přílohy VII (část NCO).

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), lze s jinými než složitými motorovými letadly v souladu s přílohou VII (část NCO) provádět tento provoz:

1)

soutěžní lety nebo letecká veřejná vystoupení za podmínky, že odměna nebo jiná protihodnota za takové lety odpovídá pouze výši náhrady přímých nákladů a přiměřeného příspěvku na úhradu ročních nákladů a ceně, jejíž hodnota nepřevyšuje částku stanovenou příslušným úřadem;

2)

výsadkové lety, vlečení kluzáků nebo akrobatické lety prováděné buď organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a jež byla schválena podle nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání za podmínky, že organizace letadlo provozuje na základě vlastnictví nebo nájmu/pronájmu bez posádky, že let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že lety, kterých se účastní osoby, jež nejsou členy organizace, představují pouze okrajovou činnost organizace.

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

SPO.GEN.100   Příslušný úřad

Příslušným úřadem se rozumí úřad určený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti nebo v němž je usazený.

SPO.GEN.101   Způsoby průkazu

Provozovatel může k prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly použít kromě způsobů průkazu, které přijala agentura, i alternativní způsoby průkazu.

SPO.GEN.102   Turistické motorové kluzáky, motorové kluzáky a kombinované balony

a)

Turistické motorové kluzáky se provozují v souladu s požadavky pro:

1)

letouny, pokud jsou poháněny motorem, a

2)

kluzáky, pokud jsou provozovány bez použití motoru.

b)

Turistické motorové kluzáky jsou vybaveny v souladu s požadavky použitelnými na letouny, není-li v hlavě D stanoveno jinak.

c)

Motorové kluzáky vyjma turistických motorových kluzáků jsou provozovány a vybaveny v souladu s požadavky použitelnými na kluzáky.

d)

Kombinované balony jsou provozovány v souladu s požadavky pro horkovzdušné balony.

SPO.GEN.105   Odpovědnost posádky

a)

Člen posádky odpovídá za správný výkon svých povinností. Povinnosti posádky jsou stanoveny ve standardních provozních postupech (SOP) a případně v provozní příručce.

b)

S výjimkou balonů je člen posádky během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není ve standardních provozních postupech stanoveno jinak.

c)

Během letu je člen letové posádky, který se nachází na svém pracovním místě, upoután bezpečnostním pásem.

d)

Během letu je nejméně jeden kvalifikovaný člen letové posádky v každém okamžiku u řízení letadla.

e)

Člen posádky nevykonává službu v letadle:

1)

jestliže ví nebo má podezření, že trpí únavou podle bodu 7.f přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 nebo se necítí natolik dobře, aby mohl plnit své povinnosti, nebo

2)

pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu nebo z jiného důvodu uvedeného v bodě 7.g přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

f)

Člen posádky, který plní povinnosti pro více než jednoho provozovatele:

1)

vede jednotlivé záznamy ohledně doby letové služby a služby (FTL) a ohledně doby odpočinku podle hlavy FTL přílohy III (část ORO) nařízení (EU) č. 965/2012, je-li to relevantní, a

2)

poskytuje každému provozovateli údaje potřebné k vytvoření harmonogramu činností v souladu s příslušnými požadavky FTL.

g)

Člen posádky hlásí velícímu pilotovi:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž je přesvědčen, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů, a

2)

každý incident, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit bezpečnost provozu.

SPO.GEN.106   Odpovědnost specializovaných odborníků

a)

Specializovaný odborník odpovídá za správný výkon svých povinností. Povinnosti specializovaných odborníků jsou uvedeny ve standardních provozních postupech.

b)

S výjimkou balonů je specializovaný odborník během kritických fází letu, nebo kdykoli to v zájmu bezpečnosti považuje velící pilot za nutné, upoután na jemu přiděleném pracovním místě, pokud není ve standardních provozních postupech stanoveno jinak.

c)

Specializovaný odborník zajistí, aby byl při výkonu svých specializovaných úkolů upoután, jsou-li otevřeny nebo odstraněny venkovní dveře.

d)

Specializovaný odborník hlásí velícímu pilotovi:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž je přesvědčen, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů, a

2)

každý incident, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit bezpečnost provozu.

SPO.GEN.107   Odpovědnost a pravomoci velícího pilota

a)

Velící pilot odpovídá za:

1)

bezpečnost letadla a všech členů posádky, specializovaných odborníků a nákladu na palubě během provozu letadla;

2)

zahájení, pokračování, ukončení nebo odklonění letu v zájmu bezpečnosti;

3)

to, že zajistí, aby byly dodrženy všechny provozní postupy a kontrolní seznamy v souladu s příslušnou příručkou;

4)

to, že zahájí let pouze tehdy, jestliže se přesvědčí, že byla dodržena veškerá provozní omezení uvedená v bodě 2.a.3 přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008, takže:

i)

letadlo je způsobilé k letu,

ii)

letadlo je řádně zapsané v rejstříku,

iii)

přístroje a vybavení požadované pro provedení tohoto letu jsou zastavěny v letadle a jsou funkční v souladu s požadavky stanovenými v článcích SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 nebo SPO.IDE.B.105, pokud seznamem minimálního vybavení (MEL), případně jiným rovnocenným dokumentem, není povolen provoz s nefunkčním vybavením,

iv)

hmotnost letadla a umístění těžiště (vyjma balonů) jsou takové, že je let možno provést v rámci mezních hodnot předepsaných v dokumentaci k letové způsobilosti,

v)

veškeré vybavení a zavazadla jsou řádně naloženy a zajištěny a

vi)

v žádném okamžiku během letu nebudou překročena provozní omezení letadla stanovená v letové příručce letadla;

5)

to, že nezahájí let, jestliže on nebo kterýkoli jiný člen posádky nebo specializovaný odborník je nezpůsobilý k výkonu služby z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky;

6)

to, že nebude pokračovat v letu dál než k nejbližšímu letišti nebo provoznímu místu s přípustným počasím, pokud jeho způsobilost nebo způsobilost kteréhokoli z členů letové posádky nebo specializovaného odborníka k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou únava, nemoc nebo nedostatek kyslíku;

7)

to, že rozhodne, zda převezme letadlo se závadami povolenými seznamem povolených odchylek na draku (CDL), případně seznamem minimálního vybavení (MEL);

8)

to, že po skončení letu nebo série letů se zapíší do technického deníku letadla nebo do palubního deníku letadla údaje o využití letadla a všechny známé nebo domnělé závady, a

9)

to, že zajistí, aby letové zapisovače, jsou-li zastavěny:

i)

nebyly během letu vyřazeny z činnosti nebo vypnuty a

ii)

v případě nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení:

A)

nebyly záměrně vymazány;

B)

byly deaktivovány ihned po skončení letu a

C)

byly znovu aktivovány pouze se souhlasem vyšetřujícího úřadu.

b)

Velící pilot je oprávněn odmítnout přepravu nebo nechat vystoupit kteroukoli osobu nebo vyložit jakýkoli náklad, které podle jeho názoru mohou představovat potenciální ohrožení bezpečnosti letadla nebo osob na palubě.

c)

Velící pilot oznámí příslušnému stanovišti letových provozních služeb (ATS) okamžitě, jakmile je to možné, jakékoli nebezpečné meteorologické nebo letové podmínky, s nimiž se setkal a které by pravděpodobně ovlivnily bezpečnost jiných letadel.

d)

Aniž je dotčeno ustanovení písm. a) bodu 6, při provozu s vícečlennou posádkou může velící pilot pokračovat v letu dál než k nejbližšímu letišti s přípustným počasím, jsou-li zavedeny přiměřené postupy zaměřené na snížení rizika.

e)

Velící pilot přijme v nouzové situaci, která vyžaduje okamžité rozhodnutí a reakci, jakékoli opatření, které považuje za daných okolností za nezbytné v souladu s bodem 7.d přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. V takových případech se může v zájmu bezpečnosti odchýlit od platných pravidel, provozních postupů a metod.

f)

Velící pilot podá příslušnému úřadu neprodleně hlášení o nezákonném vměšování a informuje určený místní úřad.

g)

Velící pilot oznámí co možná nejrychleji nejbližšímu příslušnému úřadu veškeré nehody týkající se letadla, které mají za následek vážné zranění nebo smrt kterékoli osoby nebo vážné poškození letadla nebo velkou škodu na majetku.

SPO.GEN.108   Odpovědnost a pravomoci velícího pilota – balony

Velící pilot balonu kromě požadavků stanovených v článku SPO.GEN.107:

a)

odpovídá za předletovou instruktáž osob asistujících při plnění a vypouštění obalu;

b)

zajistí, že na palubě nebo v bezprostřední blízkosti balonu nebude nikdo kouřit, a

c)

zajistí, aby osoby asistující při plnění a vypouštění obalu byly oblečeny do vhodného ochranného oděvu.

SPO.GEN.110   Dodržování právních a správních předpisů a postupů

Velící pilot, členové posádky a specializovaní odborníci dodržují právní a správní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje.

SPO.GEN.115   Společný jazyk

Provozovatel zajistí, aby se všichni členové posádky a specializovaní odborníci mohli navzájem dorozumívat společným jazykem.

SPO.GEN.120   Pojíždění letounů

Provozovatel zajistí, že letoun bude pojíždět po pohybové ploše letiště pouze v případě, že osoba u řízení:

a)

je dostatečně kvalifikovaným pilotem nebo

b)

je jmenována provozovatelem a:

1)

má výcvik v pojíždění s letounem;

2)

má výcvik v používání radiotelefonního zařízení, vyžaduje-li se rádiová komunikace;

3)

obdržela pokyny vztahující se k plánu letiště, tratím, znakům, značení, návěstidlům, signálům a pokynům řízení letového provozu (ATC), frazeologii a postupům a

4)

je schopna vyhovět provozním standardům předepsaným pro bezpečný pohyb letounu na letišti.

SPO.GEN.125   Zapnutí rotoru

Rotor vrtulníku smí být uveden do pohybu za účelem letu pouze za přítomnosti kvalifikovaného pilota u řízení.

SPO.GEN.130   Přenosná elektronická zařízení

Provozovatel nedovolí nikomu používat na palubě letadla přenosné elektronické zařízení (PED), které by mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost palubních systémů a vybavení.

SPO.GEN.135   Informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití přepravovaném na palubě

Provozovatel musí mít neustále k dispozici seznamy obsahující informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití, které je přepravováno na palubě, aby je mohl okamžitě sdělit koordinačním střediskům pátrání a záchrany (RCC).

SPO.GEN.140   Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie těchto dokumentů, příruček a informací, pokud není níže uvedeno jinak:

1)

letová příručka letadla (AFM) nebo rovnocenný dokument (dokumenty);

2)

originál osvědčení o zápisu letadla do rejstříku;

3)

originál osvědčení letové způsobilosti (CofA);

4)

osvědčení hlukové způsobilosti, je-li to použitelné;

5)

kopie prohlášení podle článku ORO.DEC.100 a případně kopie povolení podle článku ORO.SPO.110;

6)

seznam zvláštních schválení/oprávnění, je-li to použitelné;

7)

povolení rádiové stanice, je-li to použitelné;

8)

osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti;

9)

palubní deník nebo rovnocenný dokument pro příslušné letadlo;

10)

technický deník letadla v souladu s přílohou I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003, je-li to použitelné;

11)

podrobnosti vyplněného letového plánu letových provozních služeb, je-li to použitelné;

12)

aktuální a vhodné letecké mapy pro trať/oblast předpokládaného letu a pro všechny tratě, o nichž lze přiměřeně předpokládat, že na ně může být let odkloněn,

13)

informace o postupech a vizuálních signálech používaných zakročujícím letadlem a letadlem, proti kterému je zakročováno;

14)

informace týkající se služeb pátrání a záchrany pro oblast zamýšleného letu;

15)

platné části provozní příručky a/nebo standardních provozních postupů nebo letové příručky letadla, jež jsou důležité pro povinnosti členů posádky a specializovaných odborníků a které jim musí být snadno přístupné;

16)

seznam minimálního vybavení (MEL) nebo seznam povolených odchylek na draku (CDL), je-li to použitelné;

17)

příslušná instruující dokumentace NOTAM a letecké informační služby (AIS);

18)

příslušné meteorologické informace, je-li to použitelné;

19)

seznamy nákladu, je-li to použitelné, a

20)

veškeré další dokumenty týkající se letu nebo požadované dotčenými státy pro daný let.

b)

Aniž by byla dotčena ustanovení písmene a), mohou dokumenty a informace uvedené v písm. a) bodech 2–11 a v písm. a) bodech 14, 17, 18 a 19 zůstat na letišti nebo provozním místě, týkají-li se letů:

1)

s plánovaným vzletem a přistáním na stejném letišti nebo provozním místě nebo

2)

při kterých se nepřekračuje vzdálenost nebo neopouští prostor, které určil příslušný úřad podle článku ARO.OPS.210.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), při letech s balonem nebo kluzákem, vyjma turistických motorových kluzáků (TMG), mohou být dokumenty a informace uvedené v písm. a) bodech 1–10 a v písm. a) bodech 13–19 převáženy v doprovodném vozidle.

d)

V případě ztráty nebo odcizení dokumentů uvedených v písm. a) bodech 2–8 je povoleno pokračovat v letu až do letiště určení nebo do místa, kde může být poskytnuta náhradní dokumentace.

e)

Provozovatel zpřístupní dokumenty, které je předepsáno mít na palubě, příslušnému úřadu v přiměřené době od okamžiku, kdy byl k tomu tímto úřadem vyzván.

SPO.GEN.145   Uchovávání, předkládání a použití záznamů letových zapisovačů – provoz složitých motorových letadel

a)

V případě nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, uchová provozovatel letadla původní zaznamenané údaje po dobu 60 dnů, pokud vyšetřující úřad nenařídil jinak.

b)

Provozovatel provádí provozní kontroly a hodnocení záznamů zapisovače letových údajů (FDR), záznamů zapisovače hlasu v pilotním prostoru (CVR) a záznamů komunikace datovým spojem v zájmu zajištění jejich trvalé provozuschopnosti.

c)

Provozovatel uchovává záznamy po dobu provozní lhůty FDR stanovené v článku SPO.IDE.A.145 nebo článku SPO.IDE.H.145 s tou výjimkou, že pro účely zkoušení a údržby zapisovačů letových údajů může být při zkoušení zapisovače smazána nejvýše hodina nejstaršího zaznamenaného materiálu.

d)

Provozovatel uchovává aktualizovanou dokumentaci poskytující informace nezbytné k převedení nezpracovaných údajů z FDR na parametry vyjádřené v technických jednotkách.

e)

Provozovatel zpřístupní kterýkoli uchovaný záznam zapisovače letových údajů, jestliže tak stanoví příslušný úřad.

f)

Záznamy z CVR se používají pro účely jiné než pro vyšetřování nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, pouze pokud s tím všichni dotčení členové posádky a personálu údržby souhlasí.

g)

Záznamy z FDR nebo záznamy komunikace datovým spojem se používají pro účely jiné než pro vyšetřování nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, pouze pokud jsou tyto záznamy:

1)

použity provozovatelem výhradně pro účely letové způsobilosti nebo údržby;

2)

zbaveny informací umožňujících jejich identifikaci nebo

3)

zpřístupněny zabezpečenými postupy.

SPO.GEN.150   Doprava nebezpečného zboží

a)

Letecká doprava nebezpečného zboží se provádí v souladu s přílohou 18 Chicagské úmluvy v platném znění rozšířenou o Technické instrukce pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží (dokument ICAO č. 9284-AN/905), včetně dodatků a dalších doplňků nebo oprav.

b)

Nebezpečné zboží dopravuje pouze provozovatel, který k tomu má oprávnění v souladu s hlavou G přílohy V (část SPA) nařízení (EU) č. 965/2012, vyjma případů, kdy:

1)

zboží nepodléhá Technickým instrukcím v souladu s částí 1 těchto instrukcí;

2)

je přepravují specializovaní odborníci nebo členové posádky nebo jsou v zavazadlech, která jsou oddělena od svého majitele v souladu s částí 8 Technických instrukcí;

3)

se vyžaduje jeho přítomnost na palubě letadla pro specializované účely v souladu s Technickými instrukcemi;

4)

je používáno ke zlepšení bezpečnosti letu v případě, že přeprava na palubě letadla je přiměřená a má zajistit včasnou dostupnost pro provozní účely bez ohledu na to, zda je požadována přeprava těchto předmětů a látek nebo je zamýšleno jejich použití v souvislosti s daným konkrétním letem či nikoli.

c)

Provozovatel stanoví postupy, jež zajistí, že budou přijata veškerá přiměřená opatření, jež zabrání neúmyslnému umístění nebezpečného zboží na palubu.

d)

Provozovatel poskytne personálu potřebné informace, které mu umožní výkon jeho odpovědností v souladu s požadavky Technických instrukcí.

e)

Provozovatel v souladu s Technickými instrukcemi bezodkladně ohlásí příslušnému úřadu a oprávněnému úřadu státu, že došlo k:

1)

letecké nehodě nebo incidentu s nebezpečným zbožím;

2)

zjištění, že nebezpečné zboží převáží specializovaní odborníci nebo posádka nebo je přepravováno v zavazadlech v rozporu s částí 8 Technických instrukcí.

f)

Provozovatel zajistí, aby specializovaným odborníkům byly poskytnuty veškeré informace o nebezpečném zboží.

g)

Provozovatel zajistí, aby na místech přejímky nákladu byly k dispozici vyhlášky poskytující informace o dopravě nebezpečného zboží v souladu s Technickými instrukcemi.

SPO.GEN.155   Vypouštění nebezpečného zboží

Při vypouštění nebezpečného zboží nesmí provozovatel provozovat letadlo nad hustě zastavěnými oblastmi velkoměst, měst nebo osad nebo nad shromážděním osob na volném prostranství.

SPO.GEN.160   Přeprava a použití zbraní

a)

Jestliže jsou na palubě přepravovány zbraně pro účely specializovaného úkolu, provozovatel zajistí, aby byly zajištěny, nejsou-li používány.

b)

Specializovaný odborník používající zbraň učiní všechna nezbytná opatření s cílem předejít ohrožení letadla a lidí na palubě nebo na zemi.

SPO.GEN.165   Přístup do pilotního prostoru

Konečné rozhodnutí o přístupu do pilotního prostoru přijímá velící pilot, který zajistí, aby:

a)

přístup do pilotního prostoru neodváděl pozornost od provádění letu ani nenarušoval provádění letu a

b)

všechny osoby přepravované v pilotním prostoru byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními postupy.

HLAVA B

PROVOZNÍ POSTUPY

SPO.OP.100   Používání letišť a provozních míst

Provozovatel používá pouze taková letiště a provozní místa, která jsou přiměřená pro daný typ letadla a daný druh provozu.

SPO.OP.105   Specifikace osamocených letišť – letouny

Při volbě náhradních letišť a stanovení zásad určování množství paliva provozovatel považuje letiště za osamocené letiště, je-li doba letu na nejbližší přiměřené náhradní letiště určení delší než:

a)

u letounů s pístovými motory 60 minut nebo

b)

u letounů s turbínovými motory 90 minut.

SPO.OP.110   Provozní minima letiště – letouny a vrtulníky

a)

Pro lety podle pravidel letu podle přístrojů (IFR) stanoví provozovatel nebo velící pilot provozní minima letiště pro každé letiště odletu, letiště určení a náhradní letiště, jež mohou být použita. Tato minima:

1)

nesmí být nižší, než jsou minima stanovená pro tato letiště státem, na jehož území se letiště nachází, vyjma zvláštních případů, kdy je tento stát schválí, a

2)

při povozu letů za podmínek nízké dohlednosti podléhají schválení příslušným úřadem v souladu s hlavou E přílohy V (část SPA) nařízení (EU) č. 965/2012.

b)

Při stanovení provozního minima letiště provozovatel nebo velící pilot zohlední:

1)

typ, výkonnost a charakteristiky ovládání letadla;

2)

odbornou způsobilost a zkušenosti letové posádky a případně její složení;

3)

rozměry a vlastnosti drah a ploch konečného přiblížení a vzletu (FATO), jejichž použití lze zvolit;

4)

přiměřenost a výkonnost pozemních prostředků, které jsou dostupné pro přiblížení za podmínek letu za viditelnosti a podle přístrojů;

5)

vybavení, které je na palubě letadla dostupné pro navigaci a/nebo k řízení dráhy letu při vzletu, přiblížení, podrovnání, přistání, dojezdu a při nezdařeném přiblížení;

6)

překážky v prostorech přiblížení, nezdařeného přiblížení a počátečního stoupání pro provedení nepředvídaných postupů;

7)

bezpečnou nadmořskou výšku/výšku nad překážkami pro postupy přiblížení podle přístrojů;

8)

prostředky k určení a hlášení meteorologických podmínek a

9)

techniku letu, která se má použít během konečného přiblížení.

c)

Minima pro určité druhy postupů přiblížení a přistání se použijí, pouze pokud:

1)

pozemní zařízení, která jsou nezbytná pro zamýšlený postup, jsou provozuschopná;

2)

palubní systémy letadla, které jsou nezbytné pro daný druh přiblížení, jsou provozuschopné;

3)

jsou splněna stanovená kritéria výkonnosti letadla a

4)

posádka je dostatečně kvalifikovaná.

SPO.OP.111   Provozní minima letiště – provoz NPA, APV, CAT I

a)

Výška rozhodnutí (DH), která se použije pro nepřesné přístrojové přiblížení (NPA) prováděné technikou konečného přiblížení stálým klesáním (CDFA), postup přiblížení s vertikálním vedením (APV) nebo provoz I. kategorie (CAT I) nesmí být nižší než nejvyšší z těchto hodnot:

1)

minimální výška, při které lze použít prostředek pro přiblížení bez požadované vizuální reference;

2)

bezpečná výška nad překážkami (OCH) pro danou kategorii letadel;

3)

případně výška rozhodnutí pro vyhlášený postup přiblížení;

4)

minimum systému stanovené v tabulce 1 nebo

5)

minimální výška rozhodnutí stanovená v letové příručce letadla nebo rovnocenném dokumentu, je-li uvedena.

b)

Minimální výška pro klesání (MDH) pro nepřesné přístrojové přiblížení prováděné bez techniky konečného přiblížení stálým klesáním nesmí být nižší než nejvyšší z těchto hodnot:

1)

bezpečná výška nad překážkami pro danou kategorii letadel;

2)

minimum systému stanovené v tabulce 1 nebo

3)

minimální výška pro klesání stanovená v letové příručce letadla, je-li uvedena.

Tabulka 1

Minima systému

Zařízení

Nejnižší DH/MDH (ft)

Systém pro přesné přiblížení a přistání (ILS)

200

Globální navigační družicový systém (GNSS)/systém s družicovým rozšířením (SBAS) (přesné přiblížení s vertikálním vedením (LPV))

200

GNSS (příčná navigace (LNAV))

250

GNSS/barometrická vertikální navigace (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Kurzový maják (LOC) s měřičem vzdálenosti (DME) nebo bez něj

250

Přiblížení přehledovým radarem (SRA) (končící v ½ NM)

250

SRA (končící ve vzdálenosti 1 NM)

300

SRA (končící ve vzdálenosti 2 NM nebo větší)

350

VKV všesměrový radiomaják (VOR)

300

VOR/DME

250

Nesměrový radiomaják (NDB)

350

NDB/DME

300

VKV zaměřovač (VDF)

350

SPO.OP.112   Provozní minima letiště – přiblížení okruhem s letouny

a)

Minimální výška pro klesání pro přiblížení okruhem s letouny nesmí být nižší než nejvyšší z těchto hodnot:

1)

zveřejněná bezpečná výška nad překážkami (OCH) pro přiblížení okruhem pro danou kategorii letounů;

2)

minimální výška pro přiblížení okruhem odvozená z tabulky 1 nebo

3)

výška rozhodnutí/minimální výška pro klesání (DH/MDH) předchozího postupu přiblížení podle přístrojů.

b)

Minimální dohlednost pro přiblížení okruhem s letouny musí být nejvyšší z těchto hodnot:

1)

dohlednost při přiblížení okruhem pro danou kategorii letounu, byla-li zveřejněna;

2)

minimální dohlednost odvozená z tabulky 2 nebo

3)

dráhová dohlednost/převedená meteorologická dohlednost (RVR/CMV) předchozího postupu přiblížení podle přístrojů.

Tabulka 1

Minimální výška pro klesání (MDH) a minimální dohlednost pro přiblížení okruhem v závislosti na kategorii letounu

 

Kategorie letounu

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

Minimální meteorologická dohlednost (m)

1 500

1 600

2 400

3 600

SPO.OP.113   Provozní minima letiště – přiblížení okruhem na pevnině s vrtulníky

Minimální výška pro klesání pro přiblížení okruhem na pevnině s vrtulníky nesmí být nižší než 250 ft a meteorologická dohlednost nesmí být nižší než 800 m.

SPO.OP.115   Postupy odletů a přiblížení – letouny a vrtulníky

a)

Velící pilot používá postupy odletů a přiblížení stanovené státem, na jehož území se letiště nachází, jestliže takové postupy byly zveřejněny pro dráhu nebo plochu konečného přiblížení a vzletu (FATO), jež může být použita.

b)

Velící pilot se může odchýlit od zveřejněné odletové trati, příletové trati nebo postupu přiblížení:

1)

za předpokladu, že budou dodržena kritéria bezpečných výšek nad překážkami, vzaty plně v úvahu provozní podmínky a dodržena veškerá povolení řízení letového provozu, nebo

2)

jestliže je stanovištěm řízení letového provozu (ATC) vektorován pomocí radaru.

c)

V případě letů se složitými motorovými letadly se úsek konečného přiblížení provádí vizuálně nebo v souladu se zveřejněnými postupy přiblížení.

SPO.OP.120   Postupy omezování hluku

Velící pilot vezme v úvahu zveřejněné postupy omezování hluku tak, aby byl minimalizován dopad hluku letadla, přičemž zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku.

SPO.OP.121   Postupy omezování hluku – balony

Velící pilot použije provozní postupy, pokud byly stanoveny, aby byl minimalizován dopad hluku systému ohřevu, přičemž zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku.

SPO.OP.125   Minimální bezpečné nadmořské výšky nad překážkami – lety podle pravidel IFR

a)

Provozovatel stanoví metodu pro určení minimálních nadmořských výšek letu, jež zajistí požadovanou bezpečnou výšku nad terénem na všech úsecích trati prováděných podle pravidel IFR.

b)

Velící pilot touto metodou stanoví minimální nadmořské výšky letu pro každý let. Tyto minimální nadmořské výšky letu nesmí být nižší než výšky stanovené přelétaným státem.

SPO.OP.130   Zásoba paliva a oleje – letouny

a)

Velící pilot zahájí let pouze tehdy, jestliže je na palubě letounu dostatek paliva a oleje pro následující činnosti:

1)

u letů podle pravidel letu za viditelnosti (VFR):

i)

ve dne – pro let na letiště plánovaného přistání a potom pro dalších alespoň 30 minut letu v obvyklé cestovní nadmořské výšce nebo

ii)

v noci – pro let na letiště plánovaného přistání a potom pro dalších alespoň 45 minut letu v obvyklé cestovní nadmořské výšce;

2)

u letů podle pravidel letu podle přístrojů (IFR):

i)

jestliže není požadováno náhradní letiště určení, pro let na letiště plánovaného přistání a pro následný let v délce alespoň 45 minut v obvyklé cestovní nadmořské výšce, nebo

ii)

jestliže je požadováno náhradní letiště určení, pro let na letiště plánovaného přistání, na náhradní letiště a pro následný let v délce alespoň 45 minut v obvyklé cestovní nadmořské výšce.

b)

Při výpočtu požadované zásoby paliva včetně paliva pro nepředvídané okolnosti se bere v úvahu:

1)

předpověď meteorologických podmínek;

2)

očekávané směrování a provozní zdržení ovlivněné službami řízení letového provozu (ATC);

3)

postupy při ztrátě přetlaku v kabině, případně při poruše jednoho motoru na trati a

4)

jakékoli další podmínky, které mohou oddálit přistání letounu nebo zvýšit spotřebu paliva nebo oleje.

c)

Změna letového plánu za letu s úmyslem odklonit let na jiné letiště určení je možná za předpokladu, že všechny požadavky budou splněny od bodu, v němž byl let přeplánován.

SPO.OP.131   Zásoba paliva a oleje – vrtulníky

a)

Velící pilot zahájí let pouze tehdy, jestliže má vrtulník dostatečné množství paliva a oleje pro následující činnosti:

1)

u letů podle pravidel VFR:

i)

pro let na letiště/provozní místo plánovaného přistání a následný let v délce alespoň 20 minut nejvhodnější cestovní rychlostí, nebo

ii)

u letů podle pravidel VFR ve dne záložní palivo na 10 minut optimální cestovní rychlostí, pokud zůstane ve vzdálenosti do 25 NM od letiště/provozního místa odletu, a

2)

u letů podle pravidel IFR:

i)

jestliže není požadováno náhradní letiště určení nebo není k dispozici náhradní letiště s přípustným počasím, pro let na letiště/provozní místo plánovaného přistání a následný let v délce alespoň 30 minut normální cestovní rychlostí ve výšce 450 m (1 500 ft) nad letištěm/provozním místem určení za standardních teplotních podmínek, přiblížení a přistání, nebo

ii)

jestliže je požadováno náhradní letiště, pro let na letiště/provozní místo plánovaného přistání, přiblížení, nezdařené přiblížení a potom:

A)

pro let na určené náhradní letiště a

B)

pro let v délce 30 minut normální vyčkávací rychlostí ve výšce 450 m (1 500 ft) nad náhradním letištěm/provozním místem za standardních teplotních podmínek a pro přiblížení a přistání.

b)

Při výpočtu požadované zásoby paliva včetně paliva pro nepředvídané okolnosti se bere v úvahu: