EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/EU: Nařízení Rady ze dne 20. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/18


NAŘÍZENÍ RADY

ze dne 20. ledna 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

(2014/42/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 24. listopadu 2013 dosáhly Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy (dále jen státy " E3/EU+3"), za podpory vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, dohody s Íránem o společném akčním plánu, v němž je stanoven postup k dosažení dlouhodobého komplexního řešení íránské jaderné otázky. Bylo dohodnuto, že proces vedoucí k tomuto komplexnímu řešení bude v první fázi zahrnovat počáteční vzájemně dohodnutá opatření, jež obě strany přijmou na dobu šesti měsíců a které bude možné vzájemnou dohodou prodloužit.

(3)

V rámci této první fáze by měl Írán dobrovolně přijmout řadu opatření vymezených ve společném akčním plánu. Následně by měla být dobrovolně přijta opatření, která by mimo jiné spočívala v tom, že by na dobu šesti měsíců, během níž by musely být plněny příslušné smlouvy, bylo pozastaveno ze strany Unie uplatňování těchto omezujících opatření:

zákazu poskytovat pojištění a zajištění a přepravovat íránskou ropu,

zákazu dovážet, nakupovat nebo přepravovat íránské petrochemické produkty a zákazu poskytovat související služby,

zákazu obchodovat se zlatem a vzácnými kovy s íránskou vládou, jejími veřejnými orgány a íránskou centrální bankou nebo s osobami a subjekty, které jednají jejich jménem.

(4)

Kromě toho společný akční plán předpokládá také desetinásobné zvýšení limitů podléhajících povolení pro převody finančních prostředků do Íránu a z Íránu.

(5)

Dne 20. ledna 2014 přijala Rady rozhodnutí 2014/21/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP.

(6)

Výše uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejich provádění je tudíž nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možno zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(7)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

V článku 11 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„3.   Zákazu stanovený v odst. 1 písm. c) se pozastavuje ve vztahu k produktům uvedeným v příloze XI.

4.   Zákaz stanovený v odst. 1 písm. d) se pozastavuje, pokud jde o poskytování pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem, nákupem nebo přepravou produktů uvedených v příloze XI.“

2)

V článku 13 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Zákazy stanovené v odst. 1 písm. a), b), c) a d) se pozastavují.“

3)

V článku 15 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Zákazy stanovené v odst. 1 písm. a), b) a c) se pozastavují ve vztahu k produktům uvedeným v příloze XII.“

4)

Vkládá se nový článek 28b, který zní:

„Článek 28b

1.   Odchylně od čl. 23 odst. 2 a 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, přímo nebo nepřímo, Ministerstvu ropy, které je uvedeno v příloze IX, poté, co shledaly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro plnění smluv na dovoz nebo nákup petrochemických produktů uvedených v příloze V, které pocházejí nebo byly dovezeny z Íránu.

2.   Dotčené členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených podle tohoto článku.“

5)

Článek 30 se mění takto:

a)

v odst. 3 písm. a):

i)

částka „100 000 EUR“ se nahrazuje částkou „1 000 000 EUR“;

ii)

částka „40 000 EUR“ se nahrazuje částkou „400 000 EUR“;

b)

v odst. 3 písm. b):

i)

částka „100 000 EUR“ se nahrazuje částkou „1 000 000 EUR“;

ii)

částka „40 000 EUR“ se nahrazuje částkou „400 000 EUR“;

c)

v odst. 3 písm. c) se částka „10 000 EUR“ nahrazuje částkou „100 000 EUR“.

6)

Článek 30a se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. b) se částka „40 000 EUR“ nahrazuje částkou „400 000 EUR“;

b)

v odst. 1 písm. c) se částka „40 000 EUR“ nahrazuje částkou „400 000 EUR“.

7)

V článku 37b se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se pozastavuje.“

8)

V čl. 45 písm. b) se slova "přílohy III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB a X" nahrazují slovy: "přílohy III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI a XII".

9)

Znění uvedená v příloze I a II tohoto nařízení se doplňují jako příloha XI a příloha XII.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA XI

Seznam produktů podle čl. 11 odst. 3 a 4

Kód HS

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové“.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XII

SEZNAM PRODUKTŮ PODLE ČL. 15 ODST. 3

Kód HS

Popis

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů“.


Top