EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0044

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/280 ze dne 13. listopadu 2014 o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44)

OJ L 47, 20.2.2015, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/280/oj

20.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/29


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/280

ze dne 13. listopadu 2014

o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému (ECB/2014/44)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 14.3 a článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) a článku 16 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) má Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Toto výlučné právo zahrnuje pravomoc stanovit právní rámec pro výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky. ECB může svěřit odpovědnost za výrobu eurobankovek národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), podle procentních podílů národních centrálních bank na upsaném základním kapitálu ECB na příslušný účetní rok, které se vypočítávají na základě vážených podílů v klíči uvedeném v článku 29.1 statutu ESCB (dále jen „klíč pro upisování základního kapitálu“). Právní rámec pro výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky musí na jedné straně splňovat požadavek stanovený v čl. 127 odst. 1 Smlouvy a v článku 2 statutu ESCB tak, aby Eurosystém jednal v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, a podporoval tak efektivní umísťování zdrojů, a na straně druhé zohlednit zvláštní povahu eurobankovek, které jsou vyráběny za účelem jejich vydávání jako bezpečného platebního prostředku ze strany Eurosystému. Právní rámec pro výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky musí dále zohledňovat skutečnost, že některé národní centrální banky používají k výrobě eurobankovek své vlastní interní tiskárny.

(2)

S ohledem na výše uvedené zásady Rada guvernérů dne 10. července 2003 rozhodla, že od 1. ledna 2012 by se měl na zadávání zakázek na eurobankovky vztahovat společný přístup Eurosystému v oblasti nabídkového řízení založený na soutěžních principech (dále jen „jednotné nabídkové řízení Eurosystému“), jak je uvedeno v obecných zásadách ECB/2004/18 (1). V březnu 2011 Rada guvernérů rozhodla o odložení zahájení jednotného nabídkového řízení Eurosystému na 1. ledna 2014, ledaže by mezitím stanovila jiné datum jeho zahájení a s výhradou dalšího posouzení situace (2). V prosinci 2013 Rada guvernérů dále rozhodla, že jednotné nabídkové řízení Eurosystému začne k datu, které Rada guvernérů určí, a to z důvodu změny předpokladů, z nichž se při stanovení předpokládaného data zahájení jednotného nabídkového řízení Eurosystému vycházelo (3).

(3)

Vzhledem k tomu, že konkurence na trhu se od roku 2004 zvýšila a že by používání jednotného nabídkového řízení Eurosystému namísto stávajících postupů v současné době nepřineslo žádné výhody, rozhodla Rada guvernérů, že by jako možná alternativa měl být zvážen systém výroby a zadávání zakázek Eurosystému.

(4)

V zájmu zajištění kontinuity dodávek, udržení interního know-how v rámci Eurosystému, posílení hospodářské soutěže a snížení nákladů na úrovni Eurosystému, jakož i v zájmu využití inovace ze soukromého i veřejného sektoru by měl systém výroby a zadávání zakázek Eurosystému sestávat ze dvou pilířů: skupiny národních centrálních bank, které k výrobě svých eurobankovek využívají interní tiskárnu (dále jen „národní centrální banky s interní tiskárnou“), a skupiny národních centrálních bank, které výrobu svých eurobankovek zadávají externě prostřednictvím nabídkového řízení (dále jen „zadávající národní centrální banky“). Systém výroby a zadávánízakázek Eurosystému by měl podpořit efektivní výrobu eurobankovek v rámci Eurosystému. Systém výroby a zadávání zakázek Eurosystému bude vyžadovat další sladění právních požadavků, které se vztahují na zadávající národní centrální banky, například pokud jde o používání kritérií způsobilosti v nabídkových řízeních a smluvní podmínky. Cílem požadavků stanovených v souvislosti se systémem výroby a zadávání zakázek Eurosystému by mělo být zajistit rovné podmínky při nabídkových řízeních na výrobu eurobankovek.

(5)

Zadávající národní centrální banky budou nadále odpovídat za výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky, které jim byly přiděleny v souladu s klíčem pro upisování základního kapitálu. Za účelem splnění svých povinností budou tyto banky zadávat výrobu eurobankovek v nabídkovém řízení a samostatně nebo spolu s ostatními národními centrálními bankami provádět nabídková řízení v souladu s platnými pravidly pro zadávání zakázek. V zájmu zajištění rovných podmínek by měly zadávající národní centrální banky usilovat o sladění svých požadavků na zadávání zakázek v souladu s požadavky unijního a vnitrostátního práva v oblasti zadávání veřejných zakázek.

(6)

Národní centrální banky s interní tiskárnou budou nadále odpovídat za výrobu eurobankovek, které jim byly přiděleny v souladu s klíčem pro upisování základního kapitálu. S ohledem na potřebu zajistit rovné podmínky mezi všemi tiskárnami by tyto národní centrální banky měly zabezpečit, aby se interní tiskárny neúčastnily nabídkových řízení na výrobu eurobankovek, která jsou pořádána a prováděna v Unii, a aby nepřijímaly zakázky na výrobu eurobankovek od třetích stran mimo národní centrální banky s interní tiskárnou.

(7)

Pokud navážou nějakou formu spolupráce, musí národní centrální banky s interní tiskárnou dodržovat příslušné vnitrostátní i unijní právní předpisy. Je-li k dosažení této spolupráce zřízena zvláštní právnická osoba, může se národní centrální banka stát národní centrální bankou s interní tiskárnou, pokud tuto právnickou osobu společně ovládá ve smyslu těchto obecných zásad.

(8)

Eurobankovky jsou předměty citlivé a technologicky vyspělé povahy. Musí proto být vyráběny ve zcela bezpečném, kontrolovaném a důvěrném prostředí, jež dlouhodobě zajistí spolehlivé, vysoce kvalitní a nepřetržité dodávky. Eurosystém musí kromě toho věnovat náležitou pozornost možnému dopadu výroby eurobankovek na veřejné zdraví a bezpečnost a na životní prostředí.

(9)

Rada guvernérů bude sledovat vývoj, pokud jde o veškeré klíčové suroviny a výrobní faktory při výrobě a zadávání zakázek na eurobankovky a v případě potřeby přijme přiměřená opatření k zajištění toho, aby tyto suroviny a faktory byly vybírány a/nebo obstarávány způsobem, který zajistí kontinuitu dodávek eurobankovek, a aniž by bylo dotčeno soutěžní právo Unie a pravomoc Evropské komise, s cílem zabránit zneužívání dominantního postavení na trhu ze strany zhotovitele nebo dodavatele.

(10)

Ustanovení těchto obecných zásad by měla být v případě potřeby vykládána v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (4) a od 18. dubna 2016 v souladu s pravidly obsaženými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (5),

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se použijí tyto definice:

1)

„zásadou tržního odstupu“ se rozumí účinná vnitřní opatření, která zajišťují, že účetnictví státní tiskárny je plně odděleno od účetnictví příslušného orgánu veřejné moci a že státní tiskárna uhradí náklady na veškerou administrativní a organizační podporu, kterou obdrží od příslušného orgánu veřejné moci. V zájmu zajištění spravedlivé hospodářské soutěže v případech, kdy se státní tiskárny účastní nabídkových řízení, musí být činnost související s tiskem eurobankovek plně finančně oddělena od jiných činností těchto tiskáren tak, aby se zajistilo, že nebude poskytnuta žádná přímá či nepřímá státní podpora, která je neslučitelná se Smlouvou. Toto finanční oddělení každoročně ověřuje a potvrzuje nezávislý externí auditor a podává o tom zprávu Radě guvernérů.

2)

„interní tiskárnou“ se rozumí tiskárna, jež je a) po právní i organizační stránce součástí národní centrální banky, nebo b) samostatná právnická osoba, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

i)

národní centrální banka nebo národní centrální banky ovládají dotčenou právnickou osobu obdobně, jako ovládají vlastní organizační složky;

ii)

ovládaná právnická osoba vykonává více než 80 % svých činností při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládající národní centrální bankou nebo ovládajícími národními centrálními bankami;

iii)

v ovládané právnické osobě nemá přímou účast žádný soukromý subjekt.

Pro určení procentního podílu činností uvedeného v písm. b) bodu ii) se vezme v úvahu průměrný celkový obrat nebo jiný vhodný ukazatel založený na činnosti, jako například náklady vzniklé příslušné právnické osobě v souvislosti se službami, dodávkami a stavebními pracemi za tři roky předcházející zadání veřejné zakázky.

Pokud kvůli datu, ke kterému byla příslušná právnická osoba založena nebo zahájila činnost, nebo z důvodu reorganizace jejích činností není obrat nebo jiný ukazatel založený na činnosti, jako například náklady za předchozí tři roky, buď dostupný, nebo přestal být relevantní, postačí prokázat, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že hodnocení činnosti je věrohodné.

Má se za to, že národní centrální banka ovládá právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní organizační složky ve smyslu prvního pododstavce bodu i), pokud má rozhodující vliv na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby.

Má se za to, že národní centrální banky společně ovládají právnickou osobu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: a) rozhodovací orgány ovládané právnické osoby jsou složeny ze zástupců všech zúčastněných národních centrálních bank; jednotliví zástupci mohou zastupovat některé nebo všechny zúčastněné národní centrální banky; b) tyto národní centrální banky jsou s to společně uplatňovat rozhodující vliv na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby a c) ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy ovládajících národních centrálních bank;

3)

„orgány veřejné moci“ se rozumí všechny orgány veřejné moci, včetně státních a regionálních, místních či jiných územních orgánů a centrálních bank;

4)

„státní tiskárnou“ se rozumí tiskárna, v níž mohou orgány veřejné moci vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na základě vlastnických práv k tiskárně, finanční účasti v ní nebo pravidel, jimiž se řídí. Má se za to, že orgány veřejné moci mají rozhodující vliv, pokud ve vztahu k určité tiskárně přímo či nepřímo: a) drží většinu upsaného základního kapitálu takové tiskárny; b) disponují většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na tiskárně; nebo c) mohou jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu tiskárny.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Systémem výroby a zadávání zakázek Eurosystému se zavádí dvoupilířový model pro výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky. Tento model zahrnuje zadávání zakázek na výrobu eurobankovek ze strany zadávajících národních centrálních bank a výrobu eurobankovek národními centrálními bankami s interní tiskárnou za použití určité interní tiskárny.

2.   Národní centrální banky odpovídají za výrobu eurobankovek a zadávání zakázek na eurobankovky, které jim byly přiděleny v souladu s klíčem pro upisování základního kapitálu.

HLAVA II

ZADÁVAJÍCÍ NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY

Článek 3

Všeobecné zásady

Národní centrální banky, které nemají interní tiskárnu, jsou součástí skupiny zadávajících národních centrálních bank (zadávající národní centrální banky).

Článek 4

Nabídková řízení

1.   Každá zadávající národní centrální banka odpovídá za zadávání zakázek na výrobu eurobankovek a provádí nabídková řízení samostatně nebo společně s ostatními zadávajícími národními centrálními bankami v souladu s platnými pravidly pro zadávání zakázek a požadavky stanovenými v těchto obecných zásadách.

2.   V zájmu zachování hospodářské soutěže na trhu výroby eurobankovek jsou zadávající národní centrální banky povinny v zásadě a s výhradou platného vnitrostátního práva v oblasti zadávání zakázek rozdělovat zakázky do několika částí, přičemž témuž uchazeči (týmž uchazečům) by nemělo být zadáno vícero částí zakázky.

3.   Zadávající národní centrální banky jsou povinny v zadávací dokumentaci uvést, že aby byla státní tiskárna způsobilá k účasti v nabídkovém řízení, musí před tím, než se zúčastní nabídkového řízení, provést zásadu tržního odstupu.

Článek 5

Harmonizace požadavků

V zájmu zajištění rovných podmínek usilují zadávající národní centrální banky o sladění svých požadavků na zadávání zakázek, včetně požadavků na způsobilost, v souladu s požadavky unijního a vnitrostátního práva v oblasti zadávání veřejných zakázek.

HLAVA III

NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY S INTERNÍ TISKÁRNOU

Článek 6

Všeobecné zásady

1.   Národní centrální banky, které k výrobě eurobankovek využívají interní tiskárnu, jsou součástí skupiny národních centrálních bank s interní tiskárnou (národní centrální banky s interní tiskárnou).

2.   Národní centrální banky s interní tiskárnou zajistí, aby se jejich interní tiskárny neúčastnily nabídkových řízení na výrobu eurobankovek, která jsou pořádána a prováděna v Unii, a aby nepřijímaly zakázky na výrobu eurobankovek od třetích stran mimo národní centrální banky s interní tiskárnou.

Článek 7

Vzájemná spolupráce mezi národními centrálními bankami s interní tiskárnou

1.   Za účelem zlepšení nákladové efektivnosti výroby eurobankovek zváží národní centrální banky s interní tiskárnou možnost zavedení vhodných forem spolupráce, jako je např. společný nákup a sdílení a provádění osvědčených postupů v oblasti výrobního procesu, tak aby svůj veřejný úkol spočívající ve výrobě bankovek plnily co možná nejlepším způsobem.

2.   Národní centrální banky s interní tiskárnou se mohou rozhodnout, zda se do těchto forem spolupráce zapojí či nikoli, s tím, že pokud se do spolupráce zapojí, zavazují se k účasti na příslušné iniciativě po dobu nejméně tří let (pokud se v tomto období nestanou zadávající národní centrální bankou) s ohledem na potřebu kontinuity a na investice zúčastněných stran.

Článek 8

Zřízení samostatné právnické osoby nebo zavedení neinstitucionalizované horizontální spolupráce za účelem společného plnění veřejných úkolů

1.   Za účelem společného plnění veřejných úkolů národní centrální banky s interní tiskárnou posoudí možnost a) zřízení samostatné právnické osoby sestávající z jejich interních tiskáren nebo b) zavedení neinstitucionalizované horizontální spolupráce na základě smlouvy o spolupráci.

2.   Na formy spolupráce uvedené v odstavci 1 se vztahují tyto podmínky:

a)

Je-li právnické osobě zřízené podle čl. 8 odst. 1 písm. a) přímo zadána zakázka na výrobu eurobankovek, musí být tato osoba dotčenými národními centrálními bankami společně ovládána ve smyslu definice v čl. 1 bodu 2.

b)

Každá smlouva uzavřená podle čl. 8 odst. 1 písm. b) musí splňovat všechny tyto podmínky:

i)

daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi národními centrálními bankami s interní tiskárnou s cílem zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich společných cílů;

ii)

provádění uvedené spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem;

iii)

národní centrální banky s interní tiskárnou vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se spolupráce týká. Pro určení procentního podílu výše uvedených činností se přiměřeně použije druhý a třetí pododstavec čl. 1 bodu 2.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Zrušení

Obecné zásady ECB/2004/18 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Článek 10

Nabytí účinku a provádění

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro. Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 1. ledna 2015.

Článek 11

Přechodné období týkající se použití čl. 4 odst. 3

Odchylně od čl. 4 odst. 3 lze v nabídkových řízeních zahájených před 1. červencem 2015 uplatňovat rozdílné požadavky, pokud jde o vyloučení účastníků nabídkového řízení.

Článek 12

Přezkum

Rada guvernérů přezkoumá tyto obecné zásady na začátku roku 2017 a poté každé dva roky.

Článek 13

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. listopadu 2014.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady ECB/2004/18 ze dne 16. září 2004 o zadávání zakázek na eurobankovky (Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 21).

(2)  Obecné zásady ECB/2011/3 ze dne 18. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky (Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 77).

(3)  Obecné zásady ECB/2013/49 ze dne 18. prosince 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky (Úř. věst. L 32, 1.2.2014, s. 36).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).


Top