Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0021

2014/647/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. června 2014 , kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21)

OJ L 267, 6.9.2014, p. 9–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/21/oj

6.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/9


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. června 2014,

kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice

(ECB/2014/21)

(2014/647/EU)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1 a 5.2 a články 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (2),

vzhledem k těmto důvodům:

Obecné zásady ECB/2013/23 (3) je třeba změnit s cílem zohlednit změnu nařízení (ES) č. 479/2009 provedenou nařízením Komise (EU) č. 220/2014 (4), pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změna

Přílohy I a II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazují v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 1. září 2014.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. června 2014.

Za Výkonnou radu ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  Obecné zásady ECB/2013/23 ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice (Úř. věst. L 2, 7.1.2014, s. 12).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 220/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 479/2009, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 101).


PŘÍLOHA

1)

Příloha I obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ

Statistika příjmů, výdajů a schodku nebo přebytku

Tabulka 1A

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Schodek (–) nebo přebytek (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

z toho: Primární schodek (–) nebo přebytek (+)

2 = 1 + 28

Ústřední vládní instituce

3

Národní vládní instituce

4

Místní vládní instituce

5

Fondy sociálního zabezpečení

6

Celkové příjmy

7 = 8 + 20

Celkové běžné příjmy

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Přímé daně

9

z toho: poplatníkem podniky

10

z toho: poplatníkem domácnosti

11

Nepřímé daně

12

z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)

13

Čisté sociální příspěvky

14

z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů

15

z toho: skutečné sociální příspěvky domácností

16

Ostatní běžné příjmy

17

z toho: přijaté úroky

18

Prodej

19

Celkové kapitálové příjmy

20

z toho: kapitálové daně

21

Celkové výdaje

22 = 23 + 32

Celkové běžné výdaje

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Běžné transfery

24 = 25 + 26 + 27

Sociální platby

25

Placené dotace

26

Ostatní běžné výdaje

27

Placené úroky

28

Náhrady zaměstnancům

29

z toho: mzdy a platy

30

Mezispotřeba

31

Celkové kapitálové výdaje

32 = 33 + 34 + 35

Investice

33

Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob

34

Placené kapitálové transfery

35

Doplňkové (memo) položky:

 

Hrubé úspory

36 = 8 – 23

Výnosy z prodeje univerzálních mobilních telekomunikačních systémů

37

Skutečné sociální příspěvky

38 = 15 + 16

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

39


Tabulka 1B

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Příjmy rozpočtu Evropské unie (EU) od členského státu

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Nepřímé daně

2

Běžná mezinárodní spolupráce

3

Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU

4

z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH

5

z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z hrubého národního důchodu

6

Kapitálové transfery

7

Výdaje rozpočtu EU v členském státě

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Dotace

9

Běžné transfery vládním institucím

10

Běžné transfery nevládním jednotkám

11

Kapitálové transfery vládním institucím

12

Kapitálové transfery nevládním jednotkám

13

Bilance členského států vůči rozpočtu EU (netto příjemce +, netto plátce –)

14 = 8 – 1

Doplňková (memo) položka:

 

Náklady na získání vlastních zdrojů

15


Tabulka 1C

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Výdaje na konečnou spotřebu

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 1A.19

Výdaje na individuální spotřebu

2

Výdaje na kolektivní spotřebu

3

Naturální sociální transfery – nakoupená tržní produkce

4

Spotřeba fixního kapitálu

5

Zaplacené daně z výroby minus přijaté dotace

6

Čistý provozní přebytek

7

Doplňkové (memo) položky:

 

Výdaje na konečnou spotřebu v cenách předchozího roku

8

Investice vládních institucí v cenách předchozího roku

9

Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách

10

HDP v cenách předchozího roku

11

Statistika souladu schodku a dluhu

Tabulka 2A

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Úprava mezi finančními a nefinančními účty

1 = [1A.1] – 2

Čisté finanční transakce (konsolidované)

2 = 3 – 15

Finanční aktiva (konsolidovaná)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Oběživo a vklady

4

Dluhové cenné papíry

5

Úvěry

6

Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů

7

Privatizace (v čisté výši)

8

Kapitálové injekce (v čisté výši)

9

Ostatní

10

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

11

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie

12

Ostatní finanční aktiva

13

z toho: naběhlé, ale dosud nezaplacené daně a sociální příspěvky

14

Pasiva (konsolidovaná)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Oběživo a vklady

16

Krátkodobé dluhové cenné papíry

17

Dlouhodobé dluhové cenné papíry

18

Úvěry

19

z toho: úvěry od centrální banky

20

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

21

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie

22

Ostatní pasiva

23

Výpůjční požadavek vládních institucí

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

z toho: dlouhodobý

25

Denominované v národní měně

26

Denominované v měnách členských států eurozóny

27

Denominované v jiných měnách

28

Ostatní toky

29 = 30 + 33

Účinky přeceňování na dluh

30 = 31 + 32

Zisky a ztráty z držby deviz

31

Ostatní účinky přeceňování – nominální hodnota

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Ostatní změny výše dluhu

33

Změna veřejného zadlužení

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Tabulka 2B

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Transakce s nástroji veřejného dluhu – nekonsolidované

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Oběživo a vklady

2

Krátkodobé dluhové cenné papíry

3

Dlouhodobé dluhové cenné papíry

4

Úvěry od centrální banky

5

Ostatní úvěry

6

Konsolidační transakce

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Oběživo a vklady

8 = 2 – [2A.16]

Krátkodobé dluhové cenné papíry

9 = 3 – [2A.17]

Dlouhodobé dluhové cenné papíry

10 = 4 – [2A.18]

Úvěry

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Statistika veřejného zadlužení

Tabulka 3A

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Veřejné zadlužení (konsolidované)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Oběživo a vklady

2

Krátkodobé dluhové cenné papíry

3

Dlouhodobé dluhové cenné papíry

4

Úvěry od centrální banky

5

Ostatní úvěry

6

V držbě rezidentů členského státu

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centrální banka

8

Ostatní měnové finanční instituce

9

Ostatní finanční instituce

10

Ostatní rezidenti

11

V držbě nerezidentů členského státu

12

Denominované v národní měně

13

Denominované v měnách členských států eurozóny

14

Denominované v jiných měnách

15

Krátkodobý dluh

16

Dlouhodobý dluh

17

z toho: pohyblivá úroková sazba

18

Zbytková splatnost do jednoho roku

19

Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let

20

z toho: pohyblivá úroková sazba

21

Zbytková splatnost nad pět let

22

z toho: pohyblivá úroková sazba

23

Doplňkové (memo) položky:

 

Průměrná zbytková splatnost dluhu

24

Veřejné zadlužení – bezkupónové dluhopisy

25


Tabulka 3B

Kategorie

Číslo a lineární vztah

Veřejné zadlužení (nekonsolidované mezi subsektory)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Konsolidační prvky

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Oběživo a vklady

3

Krátkodobé cenné papíry

4

Dlouhodobé cenné papíry

5

Úvěry

6

Emitované ústředními vládními institucemi (konsolidováno)

7

z toho: v držbě ostatních subsektorů vládních institucí

8

Emitované národními vládními institucemi (konsolidováno)

9

z toho: v držbě ostatních subsektorů vládních institucí

10

Emitované místními vládními institucemi (konsolidováno)

11

z toho: v držbě ostatních subsektorů vládních institucí

12

Emitované fondy sociálního zabezpečení (konsolidováno)

13

z toho: v držbě ostatních subsektorů vládních institucí

14

Doplňkové (memo) položky:

 

Dluh v držbě ústředních vládních institucí, který byl emitován ostatními subsektory vládních institucí

15

Dluh v držbě národních vládních institucí, který byl emitován ostatními subsektory vládních institucí

16

Dluh v držbě místních vládních institucí, který byl emitován ostatními subsektory vládních institucí

17

Dluh v držbě fondů sociálního zabezpečení, který byl emitován ostatními subsektory vládních institucí

18“

2)

Příloha II obecných zásad ECB/2013/23 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

METODICKÉ DEFINICE

1.   Definice sektorů a subsektorů

Sektory a subsektory v ESA 2010

Hospodářství celkem

S.1

Nefinanční podniky

S.11

Finanční instituce

S.12

Centrální banka

S.121

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky

S.122

Fondy peněžního trhu

S.123

Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

S.124

Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů

S.125

Pomocné finanční instituce

S.126

Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz

S.127

Pojišťovací společnosti

S.128

Penzijní fondy

S.129

Měnové finanční instituce

S.121 + S.122 + S.123

Vládní instituce

S.13

Ústřední vládní instituce (kromě sociálního zabezpečení)

S.1311

Národní vládní instituce (kromě sociálního zabezpečení)

S.1312

Místní vládní instituce (kromě sociálního zabezpečení)

S.1313

Fondy sociálního zabezpečení

S.1314

Domácnosti

S.14

Neziskové instituce sloužící domácnostem

S.15

Zbytek světa

S.2

Členské státy a orgány a instituce Evropské unie (EU)

S.21

Členské státy EU

S.211

Orgány a instituce EU

S.212

Evropská centrální banka (ECB)

S.2121

Evropské orgány a instituce kromě ECB

S.2122

Země, které nejsou členy EU, a mezinárodní organizace, které nejsou rezidenty v EU

S.22

2.   Definice kategorií  (1) ,  (2)

Tabulka 1A

1.

Schodek (–) nebo přebytek (+) [1A.1] se rovná čistým půjčkám (+) nebo čistým výpůjčkám (–) (B.9) sektoru S.13; dále se rovná celkovým příjmům [1A.7] po odečtení celkových výdajů [1A.22] a rovněž se rovná součtu schodku (–) nebo přebytku (+) ústředních vládních institucí [1A.3], schodku (–) nebo přebytku (+) národních vládních institucí [1A.4], schodku (–) nebo přebytku (+) místních vládních institucí [1A.5] a schodku (–) nebo přebytku (+) fondů sociálního zabezpečení [1A.6].

2.

Primární schodek (–) nebo přebytek (+) [1A.2] se rovná součtu schodku (–) nebo přebytku (+) [1A.1] a placených úroků [1A.28].

3.

Schodek (–) nebo přebytek (+) ústředních vládních institucí [1A.3] se rovná čistým půjčkám (+) nebo čistým výpůjčkám (–) (B.9) subsektoru S.1311.

4.

Schodek (–) nebo přebytek (+) národních vládních institucí [1A.4] se rovná čistým půjčkám (+) nebo čistým výpůjčkám (–) (B.9) subsektoru S.1312.

5.

Schodek (–) nebo přebytek (+) místních vládních institucí [1A.5] se rovná čistým půjčkám (+) nebo čistým výpůjčkám (–) (B.9) subsektoru S.1313.

6.

Schodek (–) nebo přebytek (+) fondů sociálního zabezpečení [1A.6] se rovná čistým půjčkám (+) nebo čistým výpůjčkám (–) (B.9) subsektoru S.1314.

7.

Celkové příjmy [1A.7] se rovnají součtu celkových běžných příjmů [1A.8] a celkových kapitálových příjmů [1A.20].

8.

Celkové běžné příjmy [1A.8] se rovnají součtu přímých daní [1A.9], nepřímých daní [1A.12], čistých sociálních příspěvků [1A.14], ostatních běžných příjmů [1A.17] a prodeje [1A.19].

9.

Přímé daně [1A.9] se rovnají běžným daním z důchodů, jmění a jiným (D.5), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

10.

Přímé daně, z toho poplatníkem podniky [1A.10], se rovnají běžným daním z důchodu, jmění a jiným (D.5), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13 a v užití sektorů S.11 a S.12.

11.

Přímé daně, z toho poplatníkem domácnosti [1A.11], se rovnají běžným daním z důchodu, jmění a jiným (D.5), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13 a v užití sektoru S.14.

12.

Nepřímé daně [1A.12] se rovnají daním z výroby a dovozu (D.2), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

13.

Nepřímé daně, z toho daň z přidané hodnoty (DPH) [1A.13], se rovnají daním typu daně z přidané hodnoty (D.211), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

14.

Čisté sociální příspěvky [1A.14] se rovnají sociálním příspěvkům (D.61), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

15.

Čisté sociální příspěvky, z toho skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů [1A.15], se rovnají skutečným sociálním příspěvkům zaměstnavatelů (D.611), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

16.

Čisté sociální příspěvky, z toho skutečné sociální příspěvky domácností [1A.16], se rovnají skutečným sociálním příspěvkům domácností (D.613), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

17.

Ostatní běžné příjmy [1A.17] se rovnají součtu důchodu z vlastnictví (D.4) a ostatních běžných transferů (D.7), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13 s výjimkou úroků (D.41), jež jsou rovněž užitím sektoru S.13, plus získané ostatní dotace na výrobu (D.39), jež jsou užitím sektoru S.13.

18.

Ostatní běžné příjmy, z toho přijaté úroky [1A.18], se rovnají úrokům (D.41), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13 a v užití všech sektorů kromě sektoru S.13.

19.

Prodej [1A.19] se rovná součtu tržní produkce (P.11), produkce pro vlastní konečné užití (P.12) a plateb za jinou netržní produkci (P.131), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

20.

Celkové kapitálové příjmy [1A.20] se rovnají kapitálovým transferům – příjmové (D.9), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a které se vykazují jako kapitálové transfery – výdajové, ve všech sektorech kromě sektoru S.13.

21.

Celkové kapitálové příjmy, z toho kapitálové daně [1A.21], se rovnají kapitálovým daním (D.91), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13.

22.

Celkové výdaje [1A.22] se rovnají součtu celkových běžných výdajů [1A.23] a celkových kapitálových výdajů [1A.32].

23.

Celkové běžné výdaje [1A.23] se rovnají součtu běžných transferů [1A.24], placených úroků [1A.28], náhrad zaměstnancům [1A.29] a mezispotřeby [1A.31].

24.

Běžné transfery [1A.24] se rovnají součtu sociálních plateb [1A.25], placených dotací [1A.26] a ostatních běžných výdajů [1A.27].

25.

Sociální platby [1A.25] se rovnají součtu sociálních dávek jiných než naturální sociální transfery (D.62) a naturálních sociálních transferů – tržní produkce nakoupené vládními institucemi (D.632), které se vykazují v užití sektoru S.13, plus jiné běžné transfery (D.75), které se vykazují v užití sektoru S.13 a ve zdrojích sektoru S.15.

26.

Placené dotace [1A.26] se rovnají záporným dotacím (–D.3), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

27.

Ostatní běžné výdaje [1A.27] se rovnají součtu běžných daní z důchodu, jmění a jiných (D.5), ostatních daní z výroby (D.29), důchodu z vlastnictví (D.4) s výjimkou úroků (D.41), plus ostatních běžných transferů (D.7), jež se vykazují v užití sektoru S.13 s výjimkou jiných běžných transferů (D.75), jež se vykazují v užití sektoru S.13 a ve zdrojích sektoru S.15, plus úpravy o změny penzijních nároků (D.8), jež se vykazují v užití sektoru S.13.

28.

Placené úroky [1A.28] se rovnají úrokům (D.41), které se vykazují v užití sektoru S.13 a ve zdrojích všech sektorů kromě sektoru S.13.

29.

Náhrady zaměstnancům [1A.29] se rovnají náhradám zaměstnancům (D.1), které se vykazují v užití sektoru S.13.

30.

Náhrady zaměstnancům, z toho mzdy a platy [1A.30], se rovnají mzdám a platům (D.11), které se vykazují v užití sektoru S.13.

31.

Mezispotřeba [1A.31] se rovná mezispotřebě (P.2), která se vykazuje v užití sektoru S.13.

32.

Celkové kapitálové výdaje [1A.32] se rovnají součtu investic [1A.33], ostatních čistých pořízení nefinančních aktiv [1A.34] a placených kapitálových transferů [1A.35].

33.

Investice [1A.33] se rovnají tvorbě hrubého fixního kapitálu (P.51g), jež se vykazuje v rámci změn aktiv sektoru S.13.

34.

Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob [1A.34] se rovnají součtu změny zásob (P.52), čistého pořízení cenností (P.53) a čistého pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (NP), jež se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13.

35.

Placené kapitálové transfery [1A.35] se rovnají kapitálovým transferům – výdajové (D.9), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a které se u všech sektorů kromě sektoru S.13 vykazují jako kapitálové transfery – příjmové.

36.

Hrubé úspory [1A.36] se rovnají rozdílu celkových běžných příjmů [1A.8] a celkových běžných výdajů [1A.23].

37.

Výnosy z prodeje univerzálních mobilních telekomunikačních systémů [1A.37] se rovnají výtěžku z prodeje třetí generace licencí na mobilní telefony, který se v souladu s rozhodnutím Eurostatu o přiřazování licencí na mobilní telefony vykazuje jako zcizení nefinančních aktiv.

38.

Skutečné sociální příspěvky [1A.38] se rovnají součtu skutečných sociálních příspěvků zaměstnavatelů (D.611) [1A.15] a skutečných sociálních příspěvků domácností (D.613) [1A.16], jež se vykazují ve zdrojích sektoru S.13.

39.

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery [1A.39] se rovnají sociálním dávkám jiným než naturální sociální transfery (D.62), které se vykazují v užití sektoru S.13.

Tabulka 1B

1.

Příjmy rozpočtu Evropské unie (EU) [1B.1] od členského státu se rovnají součtu nepřímých daní splatných do rozpočtu EU [1B.2], běžné mezinárodní spolupráce (D.74) placené vládními institucemi do rozpočtu EU [1B.4], jiných běžných transferů (D.75) placených vládními institucemi do rozpočtu EU [1B.5] a kapitálových transferů (D.9) placených vládními institucemi do rozpočtu EU [1B.7].

2.

Nepřímé daně [1B.2] se rovnají daním z výroby a z dovozu (D.2), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.2122.

3.

Běžná mezinárodní spolupráce [1B.3] se rovná běžné mezinárodní spolupráci (D.74), která se vykazuje ve zdrojích subsektoru S.2122 a v užití sektoru S.13.

4.

Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU [1B.4] se rovnají součtu jiných běžných transferů (D.75) a vlastních zdrojů EU odvozených z daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého domácího důchodu (HND) (D.76), které se vykazují ve zdrojích subsektoru S.2122 a v užití sektoru S.13.

5.

Jiné běžné transfery, z toho třetí vlastní zdroj odvozený z DPH [1B.5], se rovnají třetímu vlastnímu zdroji odvozenému z DPH (D.761), který se vykazuje ve zdrojích subsektoru S.2122 a v užití sektoru S.13.

6.

Jiné běžné transfery, z toho čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND [1B.6], se rovnají čtvrtému vlastnímu zdroji odvozenému z HND (D.762), který se vykazuje ve zdrojích subsektoru S.2122 a v užití sektoru S.13.

7.

Kapitálové transfery [1B.7] se rovnají kapitálovým transferům – výdajové (D.9), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a které subsektor S.2122 vykazuje jako kapitálové transfery – příjmové.

8.

Výdaje rozpočtu EU v členském státě [1B.8] se rovnají součtu dotací (D.3) placených z rozpočtu EU [1B.9], ostatních běžných transferů (D.7) placených z rozpočtu EU vládním institucím [1B.10], ostatních běžných transferů (D.7) placených z rozpočtu EU nevládním jednotkám [1B.11], kapitálových transferů (D.9) placených z rozpočtu EU vládním institucím [1B.12] a kapitálových transferů (D.9) placených z rozpočtu EU nevládním jednotkám [1B.13].

9.

Dotace [1B.9] se rovnají dotacím (D.3), které se vykazují v užití subsektoru S.2122.

10.

Běžné transfery vládním institucím [1B.10] se rovnají součtu běžné mezinárodní spolupráce (D.74) a jiných běžných transferů (D.75), které se vykazují ve zdrojích sektoru S.13 a v užití subsektoru S.2122.

11.

Běžné transfery nevládním jednotkám [1B.11] se rovnají jiným běžným transferům (D.75), které se vykazují v užití subsektoru S.2122 a ve zdrojích všech sektorů kromě sektoru S.13.

12.

Kapitálové transfery vládním institucím [1B.12] se rovnají kapitálovým transferům – příjmové (D.9), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a v rámci změn aktiv subsektoru S.2122.

13.

Kapitálové transfery nevládním jednotkám [1B.13] se rovnají kapitálovým transferům – výdajové (D.9), které se vykazují v rámci změn aktiv subsektoru S.2122 a v rámci změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

14.

Bilance členského státu vůči rozpočtu EU (netto příjemce +, netto plátce –) [1B.14] se rovná rozdílu mezi výdaji rozpočtu EU v členském státě [1B.8] a příjmy rozpočtu EU od členského státu [1B.1].

15.

Náklady na získání vlastních zdrojů [1B.15] jsou částí netržní produkce (P.13), která se vykazuje ve zdrojích sektoru S.13 a kterou tvoří náklady na získání vlastních zdrojů placené z rozpočtu EU.

Tabulka 1C

1.

Výdaje na konečnou spotřebu [1C.1] se rovnají výdajům na konečnou spotřebu (P.3), které se vykazují v užití sektoru S.13.

2.

Výdaje na individuální spotřebu [1C.2] se rovnají výdajům na individuální spotřebu (P.31), které se vykazují v užití sektoru S.13.

3.

Výdaje na kolektivní spotřebu [1C.3] se rovnají výdajům na kolektivní spotřebu (P.32), které se vykazují v užití sektoru S.13.

4.

Naturální sociální transfery – nakoupená tržní produkce [1C.4] se rovnají naturálním sociálním transferům – nakoupené tržní produkci (D.632), jež se vykazují v užití sektoru S.13.

5.

Spotřeba fixního kapitálu [1C.5] se rovná spotřebě fixního kapitálu (P.51c), která se vykazuje v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13.

6.

Zaplacené daně z výroby minus přijaté dotace [1C.6] se rovnají rozdílu plateb ostatních daní z výroby (D.29), které se vykazují v užití sektoru S.13, a získaných ostatních dotací na výrobu (D.39), které se vykazují v užití sektoru S.13.

7.

Čistý provozní přebytek [1C.7] se rovná čistému provoznímu přebytku, očištěnému (B.2n) o sektor S.13.

8.

Výdaje na konečnou spotřebu v cenách předchozího roku [1C.8] se rovnají zřetězenému objemu výdajů na konečnou spotřebu (P.3), které se vykazují v užití sektoru S.13, v cenách předchozího roku.

9.

Investice vládních institucí v cenách předchozího roku [1C.9] se rovnají zřetězenému objemu tvorby hrubého fixního kapitálu (P.51g), jenž se vykazuje v rámci změn aktiv sektoru S.13 v cenách předchozího roku.

10.

Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách [1C.10] se rovná HDP (B.1*g) v tržních cenách.

11.

HDP v cenách předchozího roku [1C.11] se rovná zřetězenému objemu HDP (B1*g) v cenách předchozího roku.

Tabulka 2A

1.

Úprava mezi finančními a nefinančními účty [2A.1] se rovná rozdílu schodku (–) nebo přebytku (+) [1A.1] a čistých transakcí s finančními aktivy a pasivy [2A.2].

2.

Čisté transakce s finančními aktivy a pasivy (konsolidované) [2A.2] se rovnají rozdílu transakcí v rámci čistého pořízení finančních aktiv [2A.3] a čistého převzetí transakcí s pasivy [2A.15].

3.

Transakce s finančními aktivy (konsolidované) [2A.3] se rovnají součtu konsolidovaných transakcí s oběživem a vklady (F.2) [2A.4], transakcí s dluhovými cennými papíry (F.3) [2A.5], transakcí s úvěry (F.4) [2A.6], transakcí s účastmi a akciemi nebo podílovými listy investičních fondů (F.5) [2A.7], transakcí s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy (F.6) [2A.11], transakcí s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie (F.7) [2A.12] a transakcí s ostatními finančními aktivy [2A.13], které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

4.

Transakce s oběživem a vklady [2A.4] se rovnají čistému pořízení oběživa a vkladů (F.2), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

5.

Transakce s dluhovými cennými papíry [2A.5] se rovnají čistému pořízení dluhových cenných papírů (F.3), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

6.

Transakce s úvěry [2A.6] se rovnají novým půjčkám (F.4) poskytnutým vládními institucemi, očištěným o splátky vládním institucím, které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

7.

Transakce s účastmi a akciemi nebo podílovými listy investičních fondů [2A.7] se rovnají čistému pořízení účastí a akcií nebo podílových listů investičních fondů (F.5), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

8.

Privatizace (v čisté výši) [2A.8] se rovná transakcím s účastmi a akciemi nebo podílovými listy investičních fondů (F.5), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění sektoru S.11 nebo S.12 a které se uskutečňují v procesu ztráty či získávání kontroly (ESA 2010 odstavec 2.36 až 2.39) nad jednotkou dlužníka ze strany sektoru S.13; tyto transakce může sektor S.13 provádět přímo s jednotkou dlužníka nebo s jinou jednotkou věřitele.

9.

Kapitálové injekce (v čisté výši) [2A.9] se rovnají transakcím s účastmi a akciemi nebo podílovými listy investičních fondů (F.5), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění sektoru S.11 nebo S.12, k nimž nedochází v průběhu ztráty či získávání kontroly nad jednotkou dlužníka ze strany sektoru S.13 a které jsou ze strany sektoru S.13 prováděny přímo s jednotkou dlužníka.

10.

Ostatní [2A.10] se rovnají transakcím s účastmi a akciemi nebo podílovými listy investičních fondů (F.5), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13, k nimž nedochází v průběhu ztráty či získávání kontroly nad jednotkou dlužníka ze strany sektoru S.13 a které ze strany sektoru S.13 nejsou prováděny přímo s jednotkou dlužníka, ale jsou prováděny s jinou jednotkou věřitele.

11.

Transakce s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy [2A.11] se rovnají čistému pořízení pojistného, penzijních a standardizovaných záručních programů (F.6), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

12.

Transakce s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie [2A.12] se rovnají čistým platbám v souvislosti s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie (F.7), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

13.

Transakce s ostatními finančními aktivy [2A.13] se rovnají součtu čistého pořízení měnového zlata a zvláštních práv čerpání (F.1), které se vykazuje v rámci změn aktiv sektoru S.13, ostatních pohledávek (F.8), které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

14.

Transakce s ostatními finančními aktivy, z toho naběhlé, ale dosud nezaplacené daně a sociální příspěvky [2A.14], se rovnají té části ostatních pohledávek (F.8 aktiva), která se týká daní a sociálních příspěvků, jež se vykazují v kategoriích D.2, D.5, D.61 a D.91, po odečtení částek skutečně vybraných daní, které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.13 a změn pasiv a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S.13.

15.

Transakce s pasivy (konsolidované) [2A.15] se rovnají součtu konsolidovaných transakcí s oběživem a vklady (F.2) [2A.16], transakcí s krátkodobými dluhovými cennými papíry (F.31) [2A.17], transakcí s dlouhodobými dluhovými cennými papíry (F.32) [2A.18], transakcí s úvěry (F.4) [2A.19], transakcí s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy (F.6) [2A.21], transakcí s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie (F.7) [2A.22] a transakcí s ostatními pasivy [2A.23], které se vykazují v rámci změn závazků a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

16.

Transakce s oběživem a vklady [2A.16] se rovnají čistému pořízení oběživa a vkladů (F.2), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

17.

Transakce s krátkodobými dluhovými cennými papíry [2A.17] se rovnají čistému pořízení krátkodobých cenných papírů (F.31), jejichž původní splatnost je jeden rok či kratší, které se vykazuje v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

18.

Transakce s dlouhodobými dluhovými cennými papíry [2A.18] se rovnají čistému pořízení dlouhodobých cenných papírů (F.32), jejichž původní splatnost je delší než jeden rok, které se vykazuje v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

19.

Transakce s úvěry [2A.19] se rovnají nově přijatým půjčkám (F.4), očištěným o splátky stávajících úvěrů, které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

20.

Transakce s úvěry, z toho úvěry od centrální banky [2A.20], se rovnají transakcím s půjčkami (F.4), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv subsektoru S.121.

21.

Transakce s pojistnými, penzijními a standardizovanými záručními programy [2A.21] se rovnají čistému pořízení pojistného, penzijních a standardizovaných záručních programů (F.6), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

22.

Transakce s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie [2A.22] se rovnají čistým příjmům v souvislosti s finančními deriváty a zaměstnaneckými opcemi na akcie (F.7), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

23.

Transakce s ostatními pasivy [2A.23] se rovnají součtu čistého pořízení měnového zlata a zvláštních práv čerpání (F.1), jež se vykazuje v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13, účastí a akcií nebo podílových listů investičních fondů (F.5), jež se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13, ostatních závazků (F.8), jež se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě sektoru S.13.

24.

Výpůjční požadavek vládních institucí [2A.24] se rovná součtu čistého vzniku závazků z oběživa a vkladů (F.2) [2A.16], dluhových cenných papírů [2A.17 a 2A.18] (F.3) a úvěrů (F.4) [2A.19]. Je rovněž roven konsolidovaným transakcím s nástroji veřejného dluhu.

25.

Transakce s dlouhodobými dluhovými nástroji [2A.25] se rovnají čistému převzetí závazků z dluhových nástrojů [2A.24], jejichž původní splatnost je delší než jeden rok.

26.

Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v národní měně [2A.26] se rovnají čistému převzetí závazků z dluhových nástrojů [2A.24] denominovaných v zákonném platidle členského státu.

27.

Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v měně členských států eurozóny [2A.27] se rovnají součtu čistého převzetí závazků z dluhových nástrojů [2A.24] denominovaných v ECU, dluhových nástrojů denominovaných v eurech před tím, než daný členský stát přijal euro, a dluhových nástrojů denominovaných v zákonném platidle členského státu eurozóny před tím, než se tento stát stal členským státem eurozóny.

28.

Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v jiných měnách [2A.28] se rovnají čistému převzetí závazků z dluhových nástrojů [2A.24], jež nejsou zahrnuty v kategorii [2A.26], ani v kategorii [2A.27].

29.

Ostatní toky [2A.29] se rovnají součtu účinků přeceňování na dluh [2A.30] a ostatních změn výše dluhu [2A.33].

30.

Účinky přeceňování na dluh [2A.30] se rovnají součtu zisků a ztrát z držby deviz [2A.31] a ostatních účinků přeceňování – nominální hodnota [2A.32].

31.

Zisky a ztráty z držby deviz [2A.31] se rovnají nominálním ziskům a ztrátám z držby (K.7) dluhu [3A.1], jež při přepočtu na národní měnu mění hodnotu vzhledem ke změnám směnných kurzů.

32.

Ostatní účinky přeceňování – nominální hodnota [2A.32] se rovnají změně zadlužení [2A.34] minus transakce s dluhovými nástroji (konsolidované) [2A.24] minus zisky a ztráty z držby deviz [2A.31] minus ostatní změny výše dluhu [2A.33].

33.

Ostatní změny výše dluhu [2A.33] se rovnají ostatním změnám objemu (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 a K.6) pasiv klasifikovaných jako oběživo a vklady (AF.2), dluhové cenné papíry (AF.3) nebo úvěry (AF.4), které nejsou aktivy sektoru S.13.

34.

Změna veřejného zadlužení [2A.34] se rovná rozdílu zadlužení [3A.1] v roce t a zadlužení [3A.1] v roce t – 1.

Tabulka 2B

1.

Transakce s nástroji veřejného dluhu (nekonsolidované) [2B.1] se rovnají součtu nekonsolidovaných transakcí s oběživem a vklady [2B.2], transakcí s krátkodobými dluhovými cennými papíry [2B.3], transakcí s dlouhodobými dluhovými cennými papíry [2B.4], transakcí s úvěry od centrální banky [2B.5] a transakcí s ostatními úvěry [2B.6].

2.

Transakce s oběživem a vklady [2B.2] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s oběživem a vklady (F.2), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13.

3.

Transakce s krátkodobými dluhovými cennými papíry [2B.3] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s dluhovými cennými papíry, jejichž původní splatnost je jeden rok či kratší (F.31), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13.

4.

Transakce s dlouhodobými dluhovými cennými papíry [2B.4] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s dluhovými cennými papíry, jejichž původní splatnost je delší než jeden rok (F.32), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13.

5.

Transakce s úvěry od centrální banky [2B.5] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s úvěry (F.4), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv subsektoru S.121.

6.

Transakce s ostatními úvěry [2B.6] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s úvěry (F.4), které se vykazují v rámci změn pasiv a čistého jmění sektoru S.13 a změn aktiv všech sektorů kromě subsektoru S.121.

7.

Konsolidační transakce [2B.7] se rovnají rozdílu nekonsolidovaných transakcí s dluhovými nástroji [2B.1] a konsolidovaných transakcí s dluhovými nástroji [2A.24].

8.

Konsolidační transakce – oběživo a vklady [2B.8] se rovnají rozdílu nekonsolidovaných transakcí s oběživem a vklady [2B.2] a konsolidovaných transakcí s oběživem a vklady [2A.16].

9.

Konsolidační transakce – krátkodobé cenné papíry [2B.9] se rovnají rozdílu nekonsolidovaných transakcí s krátkodobými dluhovými cennými papíry [2B.3] a konsolidovaných transakcí s krátkodobými dluhovými cennými papíry [2A.17].

10.

Konsolidační transakce – dlouhodobé dluhové cenné papíry [2B.10] se rovnají rozdílu nekonsolidovaných transakcí s dlouhodobými dluhovými cennými papíry [2B.4] a konsolidovaných transakcí s dlouhodobými dluhovými cennými papíry [2A.18].

11.

Konsolidační transakce – úvěry [2B.11] se rovnají nekonsolidovaným transakcím s ostatními úvěry [2B.6] minus konsolidované transakce s úvěry [2A.19] plus konsolidované transakce s úvěry, z toho úvěry od centrální banky [2A.20].

Tabulka 3A

1.

Veřejné zadlužení (konsolidované) [3A.1] se rovná dluhu ve smyslu definice obsažené v nařízení (ES) č. 479/2009. Rovná se rovněž součtu konsolidovaných pasiv sektoru S.13 v nástroji oběživo a vklady [3A.2], krátkodobých dluhových cenných papírů [3A.3], dlouhodobých dluhových cenných papírů [3A.4], úvěrů od centrální banky [3A.5] a ostatních úvěrů [3A.6].

2.

Dluh – oběživo a vklady [3A.2] se rovná části dluhu [3A.1] v nástroji oběživo a vklady (AF.2).

3.

Dluh – krátkodobé dluhové cenné papíry [3A.3] se rovná části dluhu [3A.1] v nástroji dluhové cenné papíry, jehož původní splatnost je jeden rok či kratší (AF.31).

4.

Dluh – dlouhodobé dluhové cenné papíry [3A.4] se rovná části dluhu [3A.1] v nástroji dluhové cenné papíry, jehož původní splatnost je delší než jeden rok (AF.32).

5.

Dluh – úvěry od centrální banky [3A.5] se rovná části dluhu [3A.1] v nástroji úvěry (AF.4), jež je aktivem subsektoru S.121.

6.

Dluh – ostatní úvěry [3A.6] se rovná části dluhu [3A.1] v nástroji úvěry (AF.4), jež není aktivem subsektoru S.121.

7.

Dluh v držbě rezidentů členského státu [3A.7] se rovná součtu dluhu v držbě centrální banky [3A.8], dluhu v držbě ostatních měnových finančních institucí [3A.9], dluhu v držbě ostatních finančních institucí [3A.10] a dluhu v držbě ostatních rezidentů členského státu [3A.11].

8.

Dluh v držbě centrální banky [3A.8] se rovná části dluhu [3A.1], která je aktivem subsektoru S.121.

9.

Dluh v držbě ostatních měnových finančních institucí [3A.9] se rovná části dluhu [3A.1], která je aktivem subsektoru S.122 nebo S.123.

10.

Dluh v držbě ostatních finančních institucí [3A.10] se rovná části dluhu [3A.1], která je aktivem subsektoru S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 nebo S.129.

11.

Dluh v držbě ostatních rezidentů [3A.11] se rovná části dluhu [3A.1], která je aktivem sektoru S.11, S.14 nebo S.15.

12.

Dluh v držbě nerezidentů členského státu [3A.12] se rovná části dluhu [3A.1], která je aktivem sektoru S.2.

13.

Dluh denominovaný v národní měně [3A.13] se rovná části dluhu [3A.1] denominované v zákonném platidle členského státu.

14.

Dluh denominovaný v měnách členských států eurozóny [3A.14] se rovná – předtím, než se členský stát stal členským státem eurozóny – součtu části dluhu [3A.1] denominované v zákonném platidle jednoho z členských států eurozóny (kromě národní měny [3A.13]) a dluhu denominovaného v ECU nebo v eurech.

15.

Dluh denominovaný v jiných měnách [3A.15] se rovná části dluhu [3A.1], která není zahrnuta v kategorii [3A.13], ani v kategorii [3A.14].

16.

Krátkodobý dluh [3A.16] se rovná části dluhu [3A.1], jehož původní splatnost je jeden rok či kratší.

17.

Dlouhodobý dluh [3A.17] se rovná části dluhu [3A.1], jehož původní splatnost je delší než jeden rok.

18.

Dlouhodobý dluh, z toho pohyblivá úroková sazba [3A.18], se rovná části dlouhodobého dluhu [3A.17], jehož úroková sazba je pohyblivá.

19.

Dluh se zbytkovou splatností do jednoho roku [3A.19] se rovná části dluhu [3A.1] se zbytkovou splatností v délce jednoho roku či kratší.

20.

Dluh se zbytkovou splatností nad jeden rok a do pěti let [3A.20] se rovná části dluhu [3A.1] se zbytkovou splatností nad jeden rok a do pěti let.

21.

Dluh se zbytkovou splatností nad jeden rok a do pěti let, z toho pohyblivá úroková sazba [3A.21], se rovná části dluhu [3A.1] se zbytkovou splatností nad jeden rok a do pěti let [3A.20], jehož úroková sazba je pohyblivá.

22.

Dluh se zbytkovou splatností nad pět let [3A.22] se rovná části dluhu [3A.1] se zbytkovou splatností nad pět let.

23.

Dluh se zbytkovou splatností nad pět let, z toho pohyblivá úroková sazba [3A.23], se rovná části dluhu [3A.1] se zbytkovou splatností nad pět let [3A.22], jehož úroková sazba je pohyblivá.

24.

Průměrná zbytková splatnost dluhu [3A.24] se rovná průměrné zbytkové splatnosti vážené podle zůstatků, která je vyjádřena v rocích.

25.

Veřejné zadlužení – bezkupónové dluhopisy [3A.25] se rovná části dluhu [3A.1] ve formě bezkupónových dluhopisů, tj. dluhopisů bez kupónových výnosů, jejichž úrok je založen na rozdílu mezi cenami v okamžiku odkupu a v okamžiku emise.

Tabulka 3B

1.

Veřejné zadlužení (nekonsolidované mezi subsektory) [3B.1] se rovná nekonsolidovaným pasivům sektoru S.13 s výjimkou a) pasiv subsektoru S.1311, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1311, b) pasiv subsektoru S.1312, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1312, c) pasiv subsektoru S.1313, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1313 a d) pasiv subsektoru S.1314, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1314, a to ve stejných nástrojích jako veřejné zadlužení [3A.1].

2.

Konsolidační prvky [3B.2] se rovnají pasivům sektoru S.13, jež jsou souběžně aktivy sektoru S.13 s výjimkou a) pasiv subsektoru S.1311, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1311, b) pasiv subsektoru S.1312, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1312, c) pasiv subsektoru S.1313, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1313 a d) pasiv subsektoru S.1314, jež jsou souběžně aktivy subsektoru S.1314, a to v nástroji oběživo a vklady [3B.3] plus krátkodobé dluhové cenné papíry [3B.4] plus dlouhodobé dluhové cenné papíry [3B.5] plus úvěry [3B.6].

3.

Konsolidační prvky – oběživo a vklady [3B.3] se rovnají části konsolidačních prvků [3B.2] v nástroji oběživo a vklady (F.2).

4.

Konsolidační prvky – krátkodobé dluhové cenné papíry [3B.4] se rovnají části konsolidačních prvků [3B.2] v nástroji dluhové cenné papíry, jehož původní splatnost je jeden rok či kratší (F.31).

5.

Konsolidační prvky – dlouhodobé dluhové cenné papíry [3B.5] se rovnají části konsolidačních prvků [3B.2] v nástroji dluhové cenné papíry, jehož původní splatnost je delší než jeden rok (F.32).

6.

Konsolidační prvky – úvěry [3B.6] se rovnají části konsolidačních prvků [3B.2] v nástroji úvěry (F.4).

7.

Dluh emitovaný ústředními vládními institucemi (konsolidováno) [3B.7] se rovná pasivům subsektoru S.1311, která nejsou aktivy subsektoru S.1311, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

8.

Dluh emitovaný ústředními vládními institucemi, z toho dluh v držbě ostatních subsektorů vládních institucí [3B.8], se rovná pasivům subsektoru S.1311, která jsou aktivy subsektoru S.1312, S.1313 nebo S.1314, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

9.

Dluh emitovaný národními vládními institucemi (konsolidováno) [3B.9] se rovná pasivům subsektoru S.1312, která nejsou aktivy subsektoru S.1312, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

10.

Dluh emitovaný národními vládními institucemi, z toho dluh v držbě ostatních subsektorů vládních institucí [3B.10], se rovná pasivům subsektoru S.1312, která jsou aktivy subsektoru S.1311, S.1313 nebo S.1314, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

11.

Dluh emitovaný místními vládními institucemi (konsolidováno) [3B.11] se rovná pasivům subsektoru S.1313, která nejsou aktivy subsektoru S.1313, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

12.

Dluh emitovaný místními vládními institucemi, z toho dluh v držbě ostatních subsektorů vládních institucí [3B.12], se rovná pasivům subsektoru S.1313, která jsou aktivy subsektoru S.1311, S.1312 nebo S.1314, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

13.

Dluh emitovaný fondy sociálního zabezpečení (konsolidováno) [3B.13] se rovná pasivům subsektoru S.1314, která nejsou aktivy subsektoru S.1314, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

14.

Dluh emitovaný fondy sociálního zabezpečení, z toho dluh v držbě ostatních subsektorů vládních institucí [3B.14], se rovná pasivům subsektoru S.1314, která jsou aktivy subsektoru S.1311, S.1312 nebo S.1313, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

15.

Dluh v držbě ústředních vládních institucí, který byl emitován jednotkami v ostatních subsektorech vládních institucí [3B.15], se rovná pasivům subsektoru S.1312, S.1313 nebo S.1314, která jsou aktivy subsektoru S.1311, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

16.

Dluh v držbě národních vládních institucí, který byl emitován jednotkami v ostatních subsektorech vládních institucí [3B.16], se rovná pasivům subsektoru S.1311, S.1313 nebo S.1314, která jsou aktivy subsektoru S.1312, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

17.

Dluh v držbě místních vládních institucí, který byl emitován jednotkami v ostatních subsektorech vládních institucí [3B.17], se rovná pasivům subsektoru S.1311, S.1312 nebo S.1314, která jsou aktivy subsektoru S.1313, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].

18.

Dluh v držbě fondů sociálního zabezpečení, který byl emitován jednotkami v ostatních subsektorech vládních institucí [3B.18], se rovná pasivům subsektoru S.1311, S.1312 nebo S.1313, která jsou aktivy subsektoru S.1314, ve stejných nástrojích jako dluh [3A.1].“


(1)  [x.y] odkazuje na číslo kategorie y v tabulce x.

(2)  Není-li uvedeno jinak, týkají se kategorie sektoru vládních institucí.


Top