EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0085

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech Text s významem pro EHP

OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj

2.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/10


SMĚRNICE KOMISE 2014/85/EU

ze dne 1. července 2014,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V oblasti bezpečnosti tunelů v celé Unii bylo dosaženo výrazných zlepšení, a to i díky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES (2). Aby byla plně zajištěna účinnost těchto zlepšení, je třeba zajistit, aby řidiči znali a pochopili zásady bezpečného řízení v tunelech a mohli je uplatňovat při svém chování v provozu. Požadavky na teoretické a praktické zkoušky uvedené ve směrnici Rady 91/439/EHS (3) byly tedy odpovídajícím způsobem změněny směrnicí Komise 2008/65/ES (4), a změněny by měly být rovněž požadavky v přepracovaném znění směrnice 2006/126/ES.

(2)

Od přijetí směrnice 2006/126/ES došlo k vývoji vědeckých poznatků o zdravotních problémech, které mají vliv na způsobilost k řízení, zejména pokud jde o odhad souvisejících rizik pro bezpečnost silničního provozu i o účinnost léčby při předcházení těmto rizikům. V poslední době jsou k dispozici četné studie a výzkumy, které potvrzují, že z hlediska nehod způsobených motorovými vozidly patří mezi nejrizikovější faktory syndrom obstrukční spánkové apnoe. Toto onemocnění by se proto v právních předpisech Unie v oblasti řidičských průkazů nemělo nadále opomíjet.

(3)

Směrnice 2006/126/ES by proto měla být změněna tak, aby se příloha III přizpůsobila vědeckému a technickému pokroku.

(4)

V příloze II směrnice 2006/126/ES byly po její změně směrnicí Komise 2012/36/EU (5) nalezeny redakční chyby, které je třeba opravit.

(5)

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 (6) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro řidičské průkazy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II a III směrnice 2006/126/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 31. prosince 2015.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. července 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Úř. věst. L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

1.

Příloha II směrnice 2006/126/ES se mění takto:

a)

bod 2.1.3 se nahrazuje tímto:

„2.1.3

Silniční provoz:

nejdůležitější zásady týkající se dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, brzdných drah a držení vozidla na silnici při jízdě za různých povětrnostních podmínek a při různém stavu vozovky,

rizikové faktory řízení týkající se různého stavu vozovky, zejména jeho změny související s počasím a denní a noční dobou,

vlastnosti různých druhů pozemních komunikací a příslušné právní předpisy,

bezpečné řízení v silničních tunelech.“;

b)

bod 5.1.3 se nahrazuje tímto:

„5.1.3

Zvláštní ustanovení týkající se vozidel skupin C, CE, D a DE

Členské státy mohou rozhodnout, že se na řidičský průkaz pro vozidla skupiny C, CE, D nebo DE nezaznamená žádné omezení na vozidla s automatickou převodovkou podle bodu 5.1.2, pokud žadatel již je držitelem řidičského průkazu získaného na vozidle s manuální převodovkou alespoň v jedné z těchto skupin: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 nebo D1E a během zkoušky dovedností a chování provedl úkony popsané v bodě 8.4.“;

c)

bod 6.3.8 se nahrazuje tímto:

„6.3.8

zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu; tunely;“

d)

bod 7.4.8 se nahrazuje tímto:

„7.4.8

zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu; tunely;“

e)

bod 8.3.8 se nahrazuje tímto:

„8.3.8

zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu; tunely;“.

2.

V příloze III směrnice 2006/126/ES se oddíl 11 (NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ) nahrazuje tímto:

„NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ A SYNDROM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

11.1

Řidičské průkazy nelze vydat nebo prodloužit žadatelům nebo řidičům, kteří trpí vážným neurologickým onemocněním, není-li žádost podložena posudkem příslušného zdravotnického orgánu.

Neurologické poruchy spojené s chorobami nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém, vedoucí ke smyslovým nebo motorickým poruchám a ovlivňující rovnováhu a koordinaci, musí být náležitě zohledňovány vzhledem k jejich vlivu na funkce a riziku dalšího zhoršení. V takových případech může být vydání nebo prodloužení řidičského průkazu podmíněno pravidelnými posudky pro případ rizika zhoršení stavu.

SYNDROM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

11.2

V následujících odstavcích odpovídá středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe počtu apnoí a hypopnoí za hodinu (apnoe/hypopnoe index) mezi 15 a 29 a těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe odpovídá indexu apnoe/hypopnoe 30 nebo více, přičemž oba jsou spojeny s nadměrnou ospalostí během dne.

11.3

Žadatelům nebo řidičům, u nichž existuje podezření na středně těžký nebo těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe, se před vydáním nebo obnovením řidičského průkazu doporučí další konzultace u příslušného zdravotnického orgánu. Až do potvrzení diagnózy jim může být doporučeno neřídit motorová vozidla.

11.4

Řidičské průkazy mohou být vydány žadatelům nebo řidičům se středně těžkým či těžkým syndromem obstrukční spánkové apnoe, kteří prokáží, že své onemocnění mají pod dostatečnou kontrolou, že se podrobují vhodné léčbě a zlepšuje se u nich případná ospalost, což potvrdí posudek příslušného zdravotnického orgánu.

11.5

Žadatelé nebo řidiči, kteří se léčí se středně těžkým nebo těžkým syndromem obstrukční spánkové apnoe, musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky v intervalech, které nepřekračují tři roky v případě řidičů skupiny 1 a jeden rok v případě řidičů skupiny 2, s cílem stanovit míru dodržování léčby, potřebu jejího pokračování a zachování dobrého dozoru.“


Top