Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0080

Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu Text s významem pro EHP

OJ L 182, 21.6.2014, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/80/oj

21.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/52


SMĚRNICE KOMISE 2014/80/EU

ze dne 20. června 2014,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 2006/118/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (1), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z prvního přezkumu podle článku 10 směrnice 2006/118/ES vyplynulo, že nejsou k dispozici dostatečné informace pro stanovení nových norem jakosti podzemní vody v příloze I uvedené směrnice pro znečišťující látky, avšak že v příloze II jsou nutná technická přizpůsobení v souladu s článkem 8 uvedené směrnice.

(2)

Je nutné použít obecné zásady pro určení úrovní pozadí za účelem zlepšení srovnatelnosti prahových hodnot.

(3)

Dusík a fosfor v podzemních vodách vykazují pro přilehlé povrchové vody a přímo závislé suchozemské ekosystémy značný potenciál rizika eutrofizace. Členské státy při stanovování prahových hodnot musí kromě dusičnanů, které jsou již zahrnuty v příloze I směrnice 2006/118/ES, a amonia, které je zahrnuto v příloze II uvedené směrnice, zvážit dusitany jako faktor přispívající k celkovému obsahu dusíku a zvážit i celkový obsah fosforu, ať samotný fosfor nebo ve formě fosforečnanů.

(4)

Měla by být uznána potřeba získání nových informací o ostatních látkách, které představují možné riziko, a potřeba na tyto informace reagovat. Proto by měl být v rámci společné prováděcí strategie pro směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (2) vytvořen kontrolní seznam pro znečišťující látky podzemních vod s cílem zvýšit dostupnost údajů z monitorování látek, které představují riziko či možné riziko pro útvary podzemních vod, a tím usnadnit zjišťování látek, včetně nových znečišťujících látek, pro které by měly být stanoveny normy jakosti podzemní vody nebo prahové hodnoty.

(5)

Informace poskytnuté členskými státy o znečišťujících látkách a ukazatelích, pro které byly zavedeny prahové hodnoty, zejména pokud jde o metodiky týkající se hodnocení chemického stavu podzemních vod, se v prvních plánech povodí ukázaly jako nedostačující pro správné pochopení a porovnání výsledků. Příslušné požadavky týkající se informací, které mají být poskytnuty, by měly být upřesněny a doplněny, aby byla zajištěna transparentnost tohoto hodnocení. Poskytnuté informace by také usnadnily porovnání výsledků hodnocení chemického stavu v členských státech a přispěly k možné budoucí harmonizaci metodik pro stanovení prahových hodnot pro pozemní vody.

(6)

Směrnice 2006/118/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru podle článku 9 směrnice 2006/118/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2006/118/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 měsíců ode dne vstupu v platnost. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 2006/118/ES se mění takto:

1)

V části A se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

pokud dojde ke zvýšení úrovní pozadí u látek nebo iontů nebo jejich ukazatelů na základě přirozených hydrogeologických příčin, je třeba zohlednit tyto úrovně pozadí u daného útvaru podzemních vod při stanovení prahových hodnot. Při určování úrovní pozadí by měly být vzaty v úvahu tyto zásady:

a)

určení úrovní pozadí by mělo být založeno na charakterizaci útvarů podzemních vod v souladu s přílohou II směrnice 2000/60/ES a na výsledcích monitorování podzemních vod v souladu s přílohou V uvedené směrnice. Strategie monitorování a interpretace údajů by měly zohlednit skutečnost, že podmínky proudění podzemních vod a chemické složení podzemních vod se laterálně a horizontálně mění;

b)

pokud jsou dostupné pouze omezené údaje z monitorování podzemních vod, měly by být získány další údaje a mezitím by měly být určeny úrovně pozadí na základě těchto omezených monitorovacích údajů, kde je to vhodné prostřednictvím zjednodušeného přístupu s využitím podsouboru vzorků, u kterých ukazatele nevykazují žádný vliv lidské činnosti. Pokud jsou k dispozici informace o geochemických přenosech a procesech, měly by se zohlednit;

c)

pokud jsou dostupné nedostatečné údaje o monitorování podzemních vod a informace o geochemických přenosech a procesech nejsou dostatečné, měly by být získány další údaje a informace mezitím by měly být odhadnuty úrovně pozadí, kde je to vhodné na základě statistických referenčních výsledků pro stejný typ zvodnělých vrstev v ostatních oblastech, pro které jsou k dispozici dostatečné monitorovací údaje.“

2)

V bodě 1 v části B se doplňují nové položky, které znějí:

„Dusitany

Fosfor (celkový obsah)/Fosforečnany (1)

(1)  Členské státy se mohou rozhodnout, že prahové hodnoty stanoví pro fosfor (celkový obsah) nebo pro fosforečnany.“"

3)

Část C se nahrazuje tímto:

„Část C

Informace, které mají členské státy poskytnout ohledně znečišťujících látek a jejich ukazatelů, pro něž byly stanoveny prahové hodnoty

Členské státy zahrnou do plánů povodí předložených v souladu s článkem 13 směrnice 2000/60/ES informace o způsobu uplatnění postupu podle části A této přílohy.

Členské státy sdělí zejména:

a)

informace o každém z útvarů či skupin útvarů podzemních vod označených za rizikové, včetně

i)

velikosti vodních útvarů;

ii)

každé znečišťující látky nebo ukazatele znečištění, na jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové;

iii)

cílů environmentální kvality, se kterými riziko souvisí, včetně skutečných nebo možných legitimních způsobů využití nebo funkcí útvarů podzemních vod, a vztahů mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy;

iv)

a v případě přirozeně se vyskytujících látek úrovní přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod;

v)

informací o překročení prahových hodnot v případě jejich překročení;

b)

prahové hodnoty, které platí na celostátní úrovni nebo na úrovni oblasti povodí nebo části mezinárodní oblasti povodí, jež se nachází na území členského státu, nebo na úrovni útvaru či skupiny útvarů podzemních vod;

c)

vztah mezi prahovými hodnotami a:

i)

v případě přirozeně se vyskytujících látek úrovněmi pozadí;

ii)

souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy;

iii)

cíli environmentální kvality a jinými normami pro ochranu vod platnými na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni a

iv)

veškerými důležitými informacemi ohledně toxikologie, ekotoxikologie, perzistence a bioakumulačního potenciálu znečišťujících látek a jejich tendence se rozptylovat;

d)

metodiku pro určení úrovní pozadí na základě zásad uvedených v bodě 3 části A;

e)

důvody pro nestanovení prahových hodnot pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele určené v části B;

f)

klíčové prvky hodnocení chemického stavu podzemních vod, včetně úrovně, metody a období shrnutí výsledků monitorování, definice přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho výpočtu, v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) bodem i) a bodem 3 přílohy III.

Není-li do plánů povodí zahrnut některý z údajů uvedených v písmenech a) až f), musí členské státy tuto skutečnost v příslušných plánech zdůvodnit.“Top