EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0778

2014/778/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2014 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu (oznámeno pod číslem C(2014) 8390) Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 325, 8.11.2014, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2014; Zrušeno 32014D0864

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/778/oj

8.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. listopadu 2014

o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu

(oznámeno pod číslem C(2014) 8390)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2014/778/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobuje dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se liší svojí virulencí. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje pouze lehké symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými ptáky nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření pro dozor nad influenzou ptáků a její včasné odhalení a minimální opatření pro tlumení, která mají být uplatněna v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví vymezení ochranných pásem a pásem dozoru v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Německo oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 na svém území v hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo okamžitě příslušná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru.

(6)

Komise uvedená opatření ve spolupráci s Německem prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, která vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.

(7)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Německem rychle definovat na úrovni Unie ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Německu.

(8)

Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, by proto měla být v příloze tohoto rozhodnutí definována ochranná pásma a pásma dozoru v Německu, kde jsou uplatňována kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat stanovená ve směrnici 2005/94/ES, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.

(9)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německo zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v částech A a B přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do dne 22. prosince 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 6. listopadu 2014.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).


PŘÍLOHA

Část A

Ochranné pásmo podle článku 1:

Kód země ISO

Členský stát

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

DE

Německo

PSČ

Oblast zahrnující:

 

 

17379

Heinrichswalde, Heinrichswalde

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mühlenhof

Část B

Pásmo dozoru podle článku 1:

Kód země ISO

Členský stát

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

DE

Německo

PSČ

Oblast zahrnující:

 

 

17098

Friedland

 

 

17099

Galenbeck, Friedrichshof

 

 

17099

Galenbeck, Galenbeck

 

 

17099

Galenbeck, Klockow

 

 

17099

Galenbeck, Kotelow

 

 

17099

Galenbeck, Rohrkrug

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Schwichtenberg

 

 

17099

Galenbeck, Wittenborn

 

 

17309

Jatznick, Klein Luckow

 

 

17309

Jatznick, Waldeshöhe

 

 

17337

Groß Luckow, Groß Luckow

 

 

17337

Groß Spiegelberg, Groß Spiegelberg

 

 

17337

Schönhausen, Schönhausen

 

 

17337

Schönhausen

 

 

17349

Schönbeck, Schönbeck

 

 

17349

Voigtsdorf, Voigtsdorf

 

 

17379

Altwigshagen, Altwigshagen

 

 

17379

Altwigshagen, Demnitz

 

 

17379

Ferdinandshof, Ferdinandshof

 

 

17379

Heinrichsruh, Heinrichsruh

 

 

17379

Rothemühl, Rothemühl

 

 

17379

Wilhelmsburg, Eichhof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Fleethof

 

 

17379

Wilhelmsburg, Friedrichshagen

 

 

17379

Wilhelmsburg, Mariawerth

 

 

Brandenburg

 

 

 

17337

Obec Uckerland včetně částí Hansfelde a Wismar. Tato oblast je na východě, severu a západě ohraničena hranicí spolkových zemí Braniborsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko a na jihu dálnicí A20.


Top