Help Print this page 

Document 32014D0497

Title and reference
2014/497/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2014 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5082)
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; Zrušeno 32015D0789
OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 219/56


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. července 2014

o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2014) 5082)

(2014/497/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala prováděcí rozhodnutí 2014/87/EU (2) o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) (dále jen „dotčený organismus“) na území Unie.

(2)

Od přijetí uvedeného rozhodnutí prováděly italské orgány šetření v oblastech napadených dotčeným organismem a v okolních oblastech, jež se týkala výskytu a vlastností dotčeného organismu. Předběžné výsledky těchto šetření jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné přijmout konkrétnější opatření.

(3)

Šetření ze strany italských orgánů, jakož i dostupné vědecké a technické informace potvrdily, že rostliny Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L.a Vinca L. jsou hostitelskými rostlinami dotčeného organismu. S ohledem na dostupné informace je pravděpodobné, že rostliny Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L. mohou být rovněž hostitelskými rostlinami tohoto organismu. Proto by se opatření měla vztahovat na rostliny určené k pěstování, kromě osiva, rodů Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L. (dále jen „dotčené rostliny“).

(4)

Je třeba stanovit podmínky pro dovoz dotčených rostlin do Unie ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt dotčeného organismu. Měly by být přijaty zvláštní požadavky týkající se registrace a statusu stanovišť produkce a dohledu nad nimi a dále prohlídek, odběru vzorků, testování a přepravy dotčených rostlin, aby se zajistilo, že rostliny dovážené do Unie jsou prosté dotčeného organismu.

(5)

U dotčených rostlin, které byly pěstovány alespoň po část svého životního cyklu ve vymezené oblasti nebo které byly přepravovány přes tuto oblast, je v porovnání s jinými rostlinami pravděpodobnější, že budou napadeny dotčeným organismem. Jejich přemísťování by proto mělo podléhat zvláštním požadavkům. Tyto požadavky by měly být obdobné požadavkům týkajícím se dotčených rostlin dovážených ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt dotčeného organismu.

(6)

Členské státy by měly na svém území provádět každoroční průzkumy ke zjištění výskytu dotčeného organismu s cílem zabránit jeho zavlečení a rozšíření.

(7)

V zájmu zajištění co nejvčasnější reakce v případě potenciálního výskytu dotčeného organismu by měla každá osoba, která zjistí výskyt tohoto organismu, o tom informovat daný členský stát. S cílem zajistit, aby zúčastněné subjekty podnikly odpovídající kroky, by členské státy měly rovněž informovat profesionální provozovatele o potenciálním výskytu dotčeného organismu na svém území a o opatřeních, jež je třeba přijmout.

(8)

K eradikaci dotčeného organismu a k zamezení jeho rozšiřování by měly členské státy stanovit vymezené oblasti a přijmout nezbytná opatření. Tyto vymezené oblasti by měly sestávat ze zamořené zóny a z nárazníkové zóny. Šíře nárazníkové zóny by se měla vypočítat s ohledem na riziko rozšíření dotčeného organismu do jiných oblastí.

(9)

Tam, kde se stanovení vymezené oblasti nejeví pro eliminaci dotčeného organismu jako nutné, měl by mít dotčený členský stát možnost nestanovit vymezenou oblast okamžitě. V takovém případě by měl eliminovat dotčený organismus na rostlinách, kde byl jeho výskyt poprvé zjištěn, a provést průzkum ke zjištění, zda byly napadeny i další rostliny.

(10)

Měla by být zavedena zvláštní opatření s cílem zajistit eradikaci dotčeného organismu v místě, kde byl zjištěn jeho výskyt.

(11)

Prováděcí rozhodnutí 2014/87/EU by v zájmu jasnosti mělo být zrušeno.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„dotčenými rostlinami“ všechny rostliny určené k pěstování, kromě osiva, rodů Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L.;

b)

„dotčeným organismem“Xylella fastidiosa (Well et Raju).

Článek 2

Dovoz dotčených rostlin pocházejících ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt dotčeného organismu, do Unie

Dotčené rostliny pocházející ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt dotčeného organismu, mohou být dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky stanovené v příloze I oddíle 1;

b)

při dovozu do Unie byly podrobeny prohlídce odpovědným úředním subjektem v souladu s přílohou I oddílem 2 ke zjištění výskytu dotčeného organismu;

c)

při prohlídce v souladu s přílohou I oddílem 2 nebyl zjištěn výskyt dotčeného organismu ani příznaky napadení dotčeným organismem.

Článek 3

Přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie

Dotčené rostliny, které byly pěstovány alespoň po část svého životního cyklu ve vymezené oblasti stanovené v souladu s článkem 7 nebo které byly přemísťovány přes tuto oblast, mohou být přemísťovány do jiných oblastí než zamořených zón a v rámci těchto oblastí, pouze pokud splňují podmínky stanovené v příloze II.

Článek 4

Průzkumy o dotčeném organismu

1.   Členské státy na svém území provádějí každoroční průzkumy ke zjištění výskytu dotčeného organismu na dotčených rostlinách a na jiných potenciálních hostitelských rostlinách.

Tyto průzkumy jsou prováděny odpovědným úředním subjektem nebo pod úředním dohledem tohoto subjektu. Sestávají z vizuální prohlídky a v případě jakéhokoli podezření na napadení dotčeným organismem z odběru vzorků a testování. Průzkumy jsou založeny na řádných vědeckých a odborných zásadách a jsou prováděny ve vhodnou dobu s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného organismu.

Při těchto průzkumech se přihlíží k dostupným vědeckým a technickým údajům, biologii dotčeného organismu a jeho přenašečů, výskytu a biologii dotčených rostlin nebo potenciálních hostitelských rostlin dotčeného organismu a k veškerým dalším relevantním informacím souvisejícím s výskytem dotčeného organismu.

2.   Členské státy oznámí výsledky uvedených průzkumů Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince každého roku.

Článek 5

Informování o dotčeném organismu

1.   Každá osoba, která zjistí výskyt dotčeného organismu nebo má důvodné podezření na jeho výskyt, neprodleně informuje odpovědný úřední subjekt.

Odpovědný úřední subjekt o takovém oznámení neprodleně provede záznam.

2.   V případě potřeby odpovědný úřední subjekt požádá osobu uvedenou v odstavci 1, aby mu o výskytu dotčeného organismu poskytla veškeré další informace, které má k dispozici.

Článek 6

Potvrzení výskytu

1.   Pokud byl odpovědný úřední subjekt informován o výskytu či podezření na výskyt dotčeného organismu na základě průzkumů uvedených v čl. 4 odst. 1 nebo v souladu s článkem 5, přijme nezbytné kroky k potvrzení tohoto výskytu.

2.   Je-li výskyt dotčeného organismu potvrzen v oblasti, ve které nebyl dříve znám, dotčený členský stát do pěti pracovních dnů ode dne potvrzení oznámí daný výskyt Komisi a ostatním členským státům.

Totéž platí v případě úředního potvrzení výskytu dotčeného organismu na rostlinných druzích, o nichž nebylo dříve známo, že jsou hostitelskými rostlinami. Uvedená oznámení je třeba předložit písemně.

3.   Členské státy zajistí, aby profesionální provozovatelé, jejichž dotčené rostliny mohou být napadeny dotčeným organismem, byli neprodleně informováni o výskytu dotčeného organismu na území daného členského státu a o případných rizicích a opatřeních, jež je třeba přijmout.

Článek 7

Vymezené oblasti

1.   Pokud výsledky průzkumů uvedených v čl. 4 odst. 1 prokáží výskyt dotčeného organismu nebo pokud je tento výskyt potvrzen v souladu s čl. 6 odst. 1, dotčený členský stát neprodleně vymezí příslušnou oblast (dále jen „vymezená oblast“).

2.   Vymezená oblast sestává ze zóny, v níž je zjištěn výskyt dotčeného organismu (dále jen „zamořená zóna“). Tato zóna se stanoví podle přílohy III oddílu 1. Vymezenou oblast dále tvoří zóna obklopující zamořenou zónu (dále jen „nárazníková zóna“). Tato zóna se stanoví podle přílohy III oddílu 1.

3.   Ve vymezených oblastech přijmou členské státy opatření stanovená v příloze III oddíle 2.

4.   Odchylně od odstavce 1 může členský stát rozhodnout, že nepřistoupí k okamžitému stanovení vymezené oblasti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

existují důkazy o tom, že dotčený organismus byl do dané oblasti zavlečen nedávno spolu s rostlinami, na nichž byl nalezen;

b)

existují náznaky, že uvedené rostliny byly napadeny před jejich dovozem do dané oblasti;

c)

v okolí uvedených rostlin nebyli zjištěni případní přenašeči, což prokazuje, že nedošlo k dalšímu rozšíření dotčeného organismu.

V takovém případě provede členský stát průzkum ke zjištění, zda byly napadeny i jiné rostliny než ty, na nichž byl dotčený organismus poprvé nalezen. Na základě tohoto průzkumu členský stát určí, je-li zapotřebí stanovit vymezenou oblast. Dotčený členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům výsledky uvedených průzkumů a důvody nestanovení vymezené oblasti.

5.   Členské státy stanoví časové lhůty pro provedení opatření podle odstavce 3 a případně pro provedení průzkumu podle odstavce 4.

Článek 8

Podávání zpráv o opatřeních

1.   Členské státy podají do třiceti dnů od oznámení uvedeného v čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci Komisi a ostatním členským státům zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlejí přijmout v souladu s čl. 7 odst. 3, a o časových lhůtách uvedených v čl. 7 odst. 5.

Zpráva musí rovněž zahrnovat následující prvky:

a)

informace o umístění vymezené oblasti a popis jejích vlastností, které mohou být mít význam pro eradikaci a prevenci rozšíření dotčeného organismu;

b)

mapu se znázorněním hranic vymezené oblasti;

c)

informace o výskytu dotčeného organismu a jeho přenašečů;

d)

opatření přijatá ke splnění požadavků týkajících se přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie podle článku 3.

Zpráva popíše důkazy a kritéria, na nichž jsou opatření založena.

2.   Členské státy podají do 31. prosince každého roku Komisi a ostatním členským státům zprávu obsahující aktualizované informace uvedené v odstavci 1.

Článek 9

Zrušení

Prováděcí rozhodnutí 2014/87/EU se zrušuje.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. července 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/87/EU ze dne 13. února 2014 o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie (Úř. věst. L 45, 15.2.2014, s. 29).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA DOVOZ DOTČENÝCH ROSTLIN UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

ODDÍL 1

Prohlášení, která má obsahovat osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) směrnice 2000/29/ES

1.

Dotčené rostliny pocházející ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt dotčeného organismu, mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, je-li k nim připojeno rostlinolékařské osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) směrnice 2000/29/ES, které splňuje podmínky stanovené v bodě 2 nebo 3.

2.

Rostlinolékařské osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvádět, že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření.

Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“.

3.

Rostlinolékařské osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat tato prohlášení:

a)

dotčené rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti produkce, které splňuje následující podmínky:

i)

je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a jeho přenašečů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření;

ii)

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

iii)

je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného organismu jeho přenašeči;

iv)

je podrobováno vhodným fytosanitárním ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů dotčeného organismu;

v)

je každoročně podrobováno alespoň dvěma úředním prohlídkám prováděným ve vhodných termínech. Během předchozích prohlídek nebyly zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření na napadení provedeno testování a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu;

b)

v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného organismu;

c)

partie dotčených rostlin byly podrobeny každoročnímu testování na základě odběru vzorků a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost dotčeného organismu;

d)

dotčené rostliny byly přepravovány mimo letové období známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v uzavřených kontejnerech či obalech, aby se zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným organismem nebo některým z jeho známých přenašečů;

e)

bezprostředně před vývozem byly partie dotčených rostlin podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru vzorků a testování při použití systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu na uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé příznaky napadení tímto organismem.

4.

Body 2 a 3 se obdobně použijí v případě dotčených rostlin, které byly pěstovány jak v oblasti prosté dotčeného organismu, tak mimo tuto oblast.

ODDÍL 2

Prohlídky

Dotčené rostliny musí být podrobeny důkladné prohlídce odpovědným úředním subjektem ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1). Tato prohlídka sestává z vizuálních prohlídek a v případě podezření na výskyt dotčeného organismu z odběru vzorků a testování každé partie dotčených rostlin. Vzorky musí mít takovou velikost, která umožní potvrdit s 99 % spolehlivostí, že míra výskytu dotčeného organismu na uvedených rostlinách je nižší než 1 %.


(1)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).


PŘÍLOHA II

PODMÍNKY PRO PŘEMÍSŤOVÁNÍ DOTČENÝCH ROSTLIN V RÁMCI UNIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

1.

Dotčené rostliny, které byly pěstovány alespoň po část svého životního cyklu ve vymezené oblasti, mohou být přemísťovány do jiných oblastí než zamořených zón a v rámci těchto oblastí, pouze pokud jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (1).

2.

Dotčené rostliny, které byly pěstovány alespoň po část svého životního cyklu ve vymezené oblasti, mohou být přemísťovány do jiných oblastí než zamořených zón a v rámci těchto oblastí, pouze pokud po celou dobu, kterou strávily ve vymezené oblasti, splňují kromě ustanovení bodu 1 následující požadavky:

a)

stanoviště produkce, na kterém byly ve vymezené oblasti pěstovány, splňuje tyto podmínky:

i)

je stanoveno jako prosté dotčeného organismu;

ii)

je registrováno v souladu se směrnicí Komise 92/90/EHS (2);

iii)

je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného organismu jeho přenašeči;

iv)

je podrobováno vhodným fytosanitárním ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů dotčeného organismu;

v)

je každoročně podrobováno alespoň dvěma úředním prohlídkám prováděným ve vhodných termínech. Během předchozích prohlídek nebyly zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření na napadení provedeno testování a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu;

b)

reprezentativní vzorky každého druhu dotčených rostlin z každého stanoviště produkce byly podrobeny každoročnímu testování a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost dotčeného organismu;

c)

v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného organismu.

3.

Dotčené rostliny přemísťované přes vymezené oblasti nebo v rámci těchto oblastí se přepravují mimo letové období známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v uzavřených kontejnerech či obalech, aby se zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným organismem nebo některým z jeho známých přenašečů.


(1)  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování (Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22).

(2)  Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci (Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38).


PŘÍLOHA III

STANOVENÍ VYMEZENÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 7

ODDÍL 1

Stanovení vymezených oblastí

1.

Zamořená zóna zahrnuje všechny rostliny, o nichž je známo, že jsou napadeny dotčeným organismem, všechny rostliny vykazující příznaky možného napadení tímto organismem a veškeré další rostliny, které by mohly být tímto organismem napadeny z důvodu jejich těsné blízkosti napadeným rostlinám nebo z důvodu společného zdroje produkce s napadenými rostlinami nebo rostlinami vypěstovanými z těchto rostlin, je-li tento zdroj znám.

2.

Nárazníková zóna je široká nejméně 2 000 m.

Šíři nárazníkové zóny lze snížit na alespoň 1 000 m, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

napadené rostliny byly odstraněny spolu se všemi rostlinami vykazujícími příznaky možného napadení dotčeným organismem a všemi rostlinami, u nichž existuje pravděpodobnost napadení. Odstranění je třeba provést takovým způsobem, aby nezůstaly žádné zbytky odstraněných rostlin;

b)

byl proveden vymezující průzkum zahrnující testování, při kterém se použije systém odběru vzorků umožňující s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu na rostlinách do vzdálenosti 2 000 m od hranice zamořené zóny je nižší než 0,1 %.

3.

Přesné vymezení zón je založeno na řádných vědeckých zásadách, biologii dotčeného organismu a jeho přenašečů, míře napadení, výskytu přenašečů a rozmístění potenciálních hostitelských rostlin v dané oblasti.

4.

Pokud se výskyt dotčeného organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice zamořené zóny i nárazníkové zóny se patřičným způsobem přezkoumají a změní.

5.

Pokud ve vymezené oblasti při průzkumech uvedených v čl. 4 odst. 1 a monitorování uvedeném v oddíle 2 písm. h) této přílohy není během pěti let zjištěn výskyt dotčeného organismu, může být toto vymezení zrušeno.

ODDÍL 2

Opatření, která je nutno přijmout ve vymezených oblastech

Dotčený členský stát přijme ve vymezené oblasti následující opatření k eradikaci dotčeného organismu:

a)

odstraní co nejdříve všechny rostliny napadené dotčeným organismem, jakož i všechny rostliny vykazující příznaky možného napadení tímto organismem a všechny rostliny, u nichž existuje pravděpodobnost napadení. Odstranění je třeba provést takovým způsobem, aby nezůstaly žádné zbytky odstraněných rostlin, a přijmou se veškerá nezbytná opatření k zabránění rozšíření dotčeného organismu během odstraňování i po něm;

b)

provede odběr vzorků a testování dotčených rostlin, rostlin stejného rodu jako napadené rostliny a všech dalších rostlin vykazujících příznaky napadení dotčeným organismem v okruhu 200 m okolo napadených rostlin, přičemž se použije systém odběru vzorků umožňující s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu na těchto rostlinách je nižší než 0,1 %;

c)

na stanovišti nebo na blízkém místě v rámci vymezené oblasti vyhrazeném pro tento účel provede zničení celých rostlin, částí rostlin nebo dřeva, jež by mohly přispět k rozšíření dotčeného organismu. Při zničení je třeba postupovat odpovídajícím způsobem, aby se zajistilo, že nedojde k rozšíření dotčeného organismu;

d)

na stanovišti nebo na blízkém místě provede zničení veškerého rostlinného materiálu pocházejícího z prořezávání dotčených rostlin a rostlin stejného rodu jako napadené rostliny. Při zničení je třeba postupovat odpovídajícím způsobem, aby se zajistilo, že nedojde k rozšíření dotčeného organismu jeho přenašečem;

e)

provede vhodné fytosanitární ošetření dotčených rostlin a rostlin, jež mohou být hostiteli přenašečů dotčeného organismu, k prevenci rozšíření dotčeného organismu těmito přenašeči;

f)

provede zpětné vysledování původu nákazy a následné dohledání dotčených rostlin spojených s případem dané nákazy, které mohly být přemístěny ještě před stanovením vymezené oblasti. Příslušné orgány v místě určení těchto rostlin je třeba informovat o veškerých podrobnostech takového přemístění, aby mohly v případě potřeby provést vyšetření rostlin a uplatnit vhodná opatření;

g)

zakáže výsadbu dotčených rostlin a rostlin stejného rodu jako napadené rostliny na stanovištích, která nejsou zabezpečena před přenašeči;

h)

provede intenzívní monitorování výskytu dotčeného organismu prostřednictvím prohlídek prováděných ve vhodných termínech alespoň jedenkrát ročně, se zvláštním zaměřením na nárazníkovou zónu a na dotčené rostliny a rostliny stejného rodu jako napadené rostliny, včetně testování zejména u rostlin s příznaky napadení. Počet odebraných vzorků bude uveden ve zprávě podle článku 8;

i)

uskuteční činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované dotčeným organismem a o opatřeních přijatých k zabránění jeho zavlečení do Unie a rozšiřování na území Unie, včetně podmínek týkajících se přemísťování dotčených rostlin z vymezené oblasti stanovené podle článku 7;

j)

v případě potřeby přijme specifická opatření pro řešení jakékoli zvláštnosti nebo komplikace, u níž lze důvodně předpokládat, že bude bránit, brzdit nebo zpožďovat eradikaci, zejména opatření týkající se dostupnosti a adekvátní eradikace všech rostlin napadených nebo podezřelých z napadení bez ohledu na jejich lokalitu, veřejné či soukromé vlastnictví nebo osobu či subjekt, který je za ně odpovědný;

k)

přijme jakékoli jiné opatření, které může přispět k eradikaci dotčeného organismu, s přihlédnutím k ISPM č. 9 (1) a při uplatnění integrovaného přístupu v souladu se zásadami stanovenými v ISPM č. 14 (2).


(1)  Pokyny pro programy eradikace škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 9 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím. Zveřejněno 15. prosince 2011.

(2)  Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu k řízení rizika škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 14 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím. Zveřejněno 8. ledna 2014.


Top