Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0350

2014/350/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2014 , kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (oznámeno pod číslem C(2014) 3677) Text s významem pro EHP

OJ L 174, 13.6.2014, p. 45–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/350/oj

13.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 174/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. června 2014,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům

(oznámeno pod číslem C(2014) 3677)

(Text s významem pro EHP)

(2014/350/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku EU lze udělit výrobkům s omezeným dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že konkrétní kritéria pro udělování ekoznačky EU jsou stanovena podle skupin výrobků.

(3)

Komise rozhodnutím 2009/567/ES (2) stanovila ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro textilní výrobky, která jsou platná do 30. června 2014.

(4)

S cílem lépe reagovat na současný stav trhu s touto skupinou výrobků a zohlednit inovace, které se uskutečnily za příslušné období, se má za to, že je vhodné upravit rozsah skupiny výrobků a zavést revidovaný soubor ekologických kritérií.

(5)

Cílem kritérií je zejména identifikovat výrobky, které mají v průběhu svého životního cyklu menší dopad na životní prostředí, a především dosáhnout zlepšení výrobků tak, aby: pocházely z udržitelnějších forem zemědělství a lesnictví, aby při jejich výrobě byly lépe využívány zdroje a energie a používány čistší výrobní postupy, které jsou menším zdrojem znečištění, aby byly vyráběny za použití méně nebezpečných látek a aby byly navrženy a specifikovány způsobem zaručujícím vysokou kvalitu a dosažení dlouhé životnosti. Kritéria pro udělení ekoznačky EU pro textilní výrobky jsou stanovena pro výše uvedené aspekty a takové výrobky se zlepšenou výkonností v uvedených aspektech by měly být podporovány. Proto je třeba stanovit kritéria ekoznačky EU pro skupinu výrobků „textilní výrobky“.

(6)

Revidovaná kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, s ohledem na inovační cyklus této skupiny výrobků.

(7)

Rozhodnutí 2009/567/ES by proto mělo být nahrazeno tímto rozhodnutím.

(8)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro textilní výrobky na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2009/567/ES, se stanoví přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupinou výrobků „textilní výrobky“ se rozumějí:

a)

textilní oděvy a příslušenství: oděvy a doplňky složené alespoň z 80 % hmotnostních z textilních vláken ve tkané, netkané nebo pletené formě;

b)

interiérové textilie: textilní výrobky pro použití v interiérech složené alespoň z 80 % hmotnostních z textilních vláken ve tkané, netkané nebo pletené formě;

c)

vlákna, příze, tkaniny a pleteniny: určené pro použití na textilní oděvy a příslušenství a interiérové textilie, včetně čalounických materiálů a potahů matrací před našitím podšívek a úpravou spojenou s konečným výrobkem;

d)

netextilní prvky: zipy, knoflíky a další příslušenství, které je součástí výrobku; membrány, povlaky a lamináty;

e)

úklidové textilie: tkané a netkané textilie určené pro čištění povrchů za sucha nebo za mokra a k utírání nádobí.

2.   Do skupiny výrobků „textilní výrobky“ nepatří:

a)

výrobky, které jsou určeny ke zneškodnění po jednom použití;

b)

podlahové krytiny náležející do působnosti rozhodnutí Komise 2009/967/ES (3);

c)

tkaniny, které tvoří součást struktury určené pro venkovní použití.

3.   Oděvy, tkaniny a vlákna s níže uvedenými součástmi jsou z této skupiny výrobků vyloučeny:

a)

elektrická zařízení nebo zařízení, která tvoří nedílnou součást elektrické sítě;

b)

zařízení nebo impregnované látky, které jsou konstruovány tak, aby snímaly změny okolních podmínek nebo na ně reagovaly.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

a)

„textilními vlákny“ se rozumí přírodní vlákna, syntetická vlákna a umělá celulózová vlákna;

b)

„přírodními vlákny“ se rozumí bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen, lněná a jiná lýková vlákna, vlna a jiná keratinová vlákna;

c)

„syntetickými vlákny“ se rozumí akryl, elastan, polyamid, polyester a polypropylen;

d)

„umělými celulózovými vlákny“ se rozumí lyocel, modal a viskóza.

Článek 3

Pro „textilní oděvy a příslušenství“ a pro „interiérové textilie“ se při výpočtu procentuálního podílu textilních vláken neberou v úvahu výplně, podšívky, vycpávky, membrány a potahy vyrobené z vláken patřících do působnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Výplňové materiály, které nejsou vyrobeny z textilních vláken, musí být v souladu s omezeními uvedenými v příloze v kritériu 10, která se vztahují na pomocné látky, povrchově aktivní látky, biocidní látky a formaldehyd.

Článek 5

Kritéria pro udělování ekoznačky EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro výrobky spadající do skupiny výrobků „textilní výrobky“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny v příloze.

Článek 6

Kritéria a související požadavky na posuzování stanovené v příloze platí po dobu čtyř let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Pro správní účely se skupině výrobků „textilní výrobky“ přiděluje číselný kód „016“.

Článek 8

Rozhodnutí 2009/567/ES se zrušuje.

Článek 9

1.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „textilní výrobky“ podané do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

2.   Licence na ekoznačku EU udělené na základě kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/567/ES smí být používány dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. června 2014.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/567/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 70).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/967/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním podlahovým krytinám (Úř. věst. L 332, 17.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům se stanovují tato kritéria, rozdělená do dílčích skupin:

Textilní vlákna

1.

Bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen

2.

Len a jiná lýková vlákna

3.

Vlna a jiná keratinová vlákna

4.

Akryl

5.

Elastan

6.

Polyamid

7.

Polyester

8.

Polypropylen

9.

Umělá celulózová vlákna (lyocel, modal a viskóza)

Složky a příslušenství

10.

Výplně

11.

Potahy, lamináty a fólie

12.

Příslušenství

Chemické látky a technologické postupy

13.

Seznam látek podléhajících omezení

14.

Nahrazení nebezpečných látek při barvení, potiskování a konečné úpravě

15.

Energetická účinnost praní, sušení a fixace

16.

Úprava emisí vypouštěných do ovzduší a vody

Vhodnost k použití

17.

Změny rozměrů během praní a sušení

18.

Odolnost barvy při praní

19.

Odolnost barvy proti pocení (kyselému, zásaditému)

20.

Odolnost barvy proti tření za mokra

21.

Odolnost barvy proti tření za sucha

22.

Odolnost barvy proti světlu

23.

Odolnost proti praní u úklidových textilních výrobků

24.

Odolnost textilie proti žmolkování a oděru

25.

Životnost funkce

Sociální odpovědnost podniků

26.

Základní pracovní zásady a práva

27.

Pískování džínoviny

Doplňující informace

28.

Informace uvedené na ekoznačce

Dodatek 1 uvádí také seznam látek podléhajících omezení uvedenému v kritériu č. 13. Uvádí se v něm omezení platná pro nebezpečné látky, jež smí být použity při výrobě textilních výrobků a mohou být přítomny v konečném produktu.

Kritéria pro udělování ekoznačky jsou odvozena od výrobků s nejlepší environmentální výkonností na trhu s textilními výrobky. Ačkoliv se při výrobním procesu používají chemické výrobky a dochází k uvolňování znečišťujících látek, výrobek označený ekoznačkou EU spotřebiteli zaručuje, že použití těchto látek bylo po technické stránce v nejvyšší možné míře omezeno, aniž by tím byla nepříznivě ovlivněna vhodnost k použití.

Kritéria v rámci možností nedovolují použití řady látek, jež se smí používat při výrobě textilií a jež byly identifikovány jako nebezpečné nebo potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí nebo jejichž koncentraci omezují na minimální hodnoty (nezbytné k zajištění zvláštních funkcí a vlastností). Pouze tehdy, nemůže-li bez určité látky daný výrobek splnit požadavky spotřebitelů, pokud jde o vlastnosti výrobku, nebo závazné požadavky na něj kladené (například zpomalení hoření), a současně neexistují žádné používané alternativy, jež prošly zkouškami, udělí se použití této látky v ekoznačce výjimka.

Výjimky se posuzují na základě zásady předběžné opatrnosti a vědeckých a technických poznatků, zejména pokud jsou na trhu dostupné bezpečnější výrobky.

Zkoušky přítomnosti nebezpečných látek ve výrobcích jsou nutné k tomu, aby mohli ekoznačce plně důvěřovat. Přísným podmínkám podléhají rovněž výrobní procesy užívané při výrobě textilií, aby se omezilo znečišťování vody a ovzduší a minimalizovala expozice pracovníků. Ověřování toho, zda výrobek splňuje stanovená kritéria, je navrženo tak, aby se spotřebitelé mohli na ekoznačku s velkou jistotou spolehnout, aby odráželo skutečné možnosti žadatelů získat od dodavatelského řetězce požadované informace a vyloučilo možnost, aby žadatelé neoprávněně využívali výhod ekoznačky.

Posuzování a ověřování Aby žadatel prokázal, že daný výrobek (výrobky) splňuje stanovená kritéria, předloží o výrobku (výrobcích) a příslušném dodavatelském řetězci tyto informace:

U každého kritéria jsou uvedeny podrobné požadavky na ověřování požadující, aby žadatel shromáždil prohlášení, dokumentaci, rozbory, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady vztahující se k výrobku (výrobkům) a jeho dodavatelskému řetězci.

Platnost oprávnění užívání ekoznačky se zakládá na ověření předložené žádosti, a stanovuje-li to kritérium č. 13, na zkouškách výrobku, jež musí být předloženy subjektům příslušným pro ověřování. Změny dodavatelů a výrobních závodů u výrobků s platnou ekoznačkou se oznamují příslušným subjektům spolu s doplňujícími informacemi potřebnými pro ověření toho, zda výrobek nadále splňuje podmínky pro užívání ekoznačky.

Příslušné subjekty přednostně uznají zkoušky provedené laboratořemi akreditovanými podle normy ISO 17025 a ověření provedená subjekty akreditovanými podle normy EN 45011 nebo podle rovnocenné mezinárodní normy.

Funkční jednotka, ke které se vztahují vstupní a výstupní informace, je 1 kg textilního výrobku za normálních podmínek (relativní vlhkost (65 ± 4) % a teplota (20 ± 2) °C; tyto podmínky jsou specifikovány v normě ISO 139 Textilie – Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení).

Pokud žadatel k získání nezávislého ověření využívá certifikační systém, zvolený systém a příslušné systémy akreditace ověřovatelů musí splňovat obecné požadavky norem EN 45011 a ISO 17065. V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňující dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování a vykonat inspekce na místě.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a sledování toho, jak jsou dodržována stanovená kritéria, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení ochrany životního prostředí, jako jsou EMAS, ISO 14001 a ISO 50001. (Poznámka: provádění těchto systémů řízení není povinné).

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU

Žadatelé u výrobků, které chtějí označovat ekoznačkou, prokážou splnění kritérií pro materiálové složení, chemické látky, výrobní závody a vhodnost k použití.

1.   KRITÉRIA PRO TEXTILNÍ VLÁKNA

V tomto oddíle jsou stanovena zvláštní kritéria pro tyto typy vláken:

a)

přírodní vlákna: bavlněná a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen, lněná a jiná lýková vlákna, vlněná a jiná keratinová vlákna;

b)

syntetická vlákna: akrylová, elastanová, polyamidová, polyesterová a polypropylenová vlákna;

c)

umělá celulózová vlákna: lyocel, modal a viskóza.

Kritéria pro daný typ vlákna se nepoužijí, pokud vlákno tvoří méně než 5 % z celkové hmotnosti výrobku nebo pokud tvoří vycpávku nebo podšívku. S výjimkou polyamidových a polyesterových vláken nemusejí být příslušná kritéria splněna u:

a)

celého výrobku, pokud je vyroben z vláken, u nichž recyklovaný obsah tvoří alespoň 70 % hmotnostních všech vláken obsažených ve výrobku;

b)

jednotlivých typů vláken, jež tvoří některou část výrobku označeného ekoznačkou, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních recyklovaného obsahu.

V této souvislosti se vlákny s recyklovaným obsahem rozumějí vlákna pocházející z odpadu z fáze výroby (včetně odpadu vzniklého při výrobě polymerů a vláken a odstřižků vzniklých při výrobě textilií a oděvů) a spotřebitelského odpadu (textilní odpad a všechny druhy výrobků z vláken a textilních výrobků a netextilní odpad včetně nápojových PET lahví a rybářských sítí).

Recyklovaný obsah s výjimkou PET lahví sloužících k výrobě polyesteru musí splňovat požadavky kritéria č. 13 (seznam látek podléhajících omezení). U stanovených skupin látek to zahrnuje každoroční provedení analytických zkoušek náhodně vybraných vzorků.

Posuzování a ověřování u recyklovaného obsahu : Recyklovaný obsah musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování surovin. Ověření této skutečnosti se provede certifikací dodavatelského řetězce nezávislou třetí stranou nebo na základě dokumentace od dodavatelů surovin a subjektů, jež provádějí opětovné zpracování. Pokud to vyplývá z požadavků kritéria č. 13, výrobci vlákna a dodavatelé surovin předloží prohlášení a výsledky laboratorních zkoušek.

Kritérium č. 1. Bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna (včetně kapoku)

Bavlněná vlákna a jiná přírodní celulózová vlákna (dále jen „bavlna“) musí obsahovat minimální stanovené množství ekologicky pěstované bavlny (viz kritérium 1 a)) nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (viz kritérium 1 b)). Kromě toho:

veškerá použitá běžná bavlna a bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin musí splňovat podmínky omezeného používání pesticidů stanovené kritériem 1 c),

v případě výrobků z ekologicky pěstované bavlny splňující podmínku 1 a) musí veškerá použitá běžná bavlna a bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin pocházet z odrůd, které nejsou geneticky modifikovány,

veškerá ekologicky pěstovaná bavlna a bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin musí být sledovatelná v celém rozsahu stanoveném kritériem 1 d),

oblečení pro děti mladší tří let musí obsahovat minimálně 95 % ekologicky pěstované bavlny.

U výrobků splňujících stanovené minimální podmínky pro obsah ekologicky pěstované bavlny nebo bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin se žadatelům povolí umístit vedle ekoznačky doplňující nápis s informací o obsahu. Příslušné pokyny jsou uvedeny v kritériu č. 28.

1 a)   Norma pro výrobky z ekologicky pěstované bavlny

S výjimkou níže uvedených výrobků musí být alespoň 10 % použité bavlny vypěstováno v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), normy National Organic Programme (NOP) Spojených států amerických nebo s rovnocennými právními povinnostmi stanovenými obchodními partnery EU. Ekologická bavlna obsažená ve výrobku může pocházet z ekologické zemědělské produkce nebo zemědělské produkce ve fázi přechodu na ekologické zemědělství.

V následujících výrobcích musí obsah ekologicky pěstované bavlny dosahovat alespoň 95 % podílu: trička, dámské topy, volnočasové košile, džíny, pyžama a noční úbory, spodní prádlo a ponožky.

Posuzování a ověřování : Ekologický obsah by měl být certifikován nezávislým subjektem v souladu s výrobními a kontrolními požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, normy National Organic Programme (NOP) Spojených států amerických nebo požadavky stanovenými jinými obchodními partnery. Ověření se provede jednou ročně zvlášť pro každou zemi původu.

U druhů bavlny, jež nejsou geneticky modifikovány, se ověření provede v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2).

1 b)   Bavlna pěstovaná v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin

Alespoň 20 % použité bavlny musí být vypěstováno v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (IPM), jak je definuje program integrované ochrany rostlin (IPM) Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), nebo v souladu se systémy řízení integrované produkce rostlin (IPR) zahrnujícími zásady integrované ochrany rostlin a musí splňovat podmínky o omezení používání pesticidů stanovené kritériem 1 c).

V níže uvedených výrobcích musí podíl bavlny pěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, jak byly definovány výše, dosahovat alespoň 60 %: trička, dámské topy, volnočasové košile, džíny, pyžama a noční úbory, spodní prádlo a ponožky.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží doklady, že danou bavlnu vypěstovali producenti, kteří se účastnili oficiálních školicích programů Organizace OSN pro výživu a zemědělství či státních programů IPM a IPR nebo byli auditováni v rámci některého systému IPM certifikovaného třetí stranou. Ověření se provede buď jednou ročně jednotlivě pro každou zemi původu, nebo na základě certifikace veškerých žoků bavlny vypěstované v souladu se zásadami IPM zakoupených za účelem výroby daného produktu.

U systémů, které zakazují použití látek uvedených v kritériu 1 c), se nepožaduje splnění podmínky o omezení používání pesticidů v případě, že se buď provádějí příslušné zkoušky, nebo pěstitelé či seskupení pěstitelů předloží prohlášení o tom, že nepoužili zakázané látky, jehož pravdivost ověří inspekcemi na místě kontrolní subjekty akreditované vládními institucemi daného státu nebo na základě uznaných certifikačních systémů ekologického zemědělství nebo uznaných certifikačních systémů IPM.

U bavlny vypěstované v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, jež není geneticky modifikována a použila se v kombinaci s ekologicky pěstovanou bavlnou, se ověření provede v souladu s nařízením (ES) č. 1830/2003. Pokud systémy IPM vylučují pěstování geneticky modifikované bavlny, přijme se to jako doklad, že obsah vypěstovaný v souladu se zásadami IPM splňuje příslušný požadavek.

1 c)   Omezení používání pesticidů platná pro běžnou bavlnu a bavlnu pěstovanou v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin

Při pěstování veškeré bavlny použité v textilních výrobcích označených ekoznačkou, s výjimkou ekologicky pěstované bavlny a bavlny z režimů IPM, které mají výjimku v bodě 1 písm. b), se nesmí použít žádná z těchto látek:

alachlor, aldikarb, aldrin, kamfechlor (toxafen), kaptafol, chlordan, 2,4,5-T, chlordimeform, chlorbenzilát, cypermethrin, DDT, dieldrin, dinoseb a jeho soli, endosulfan, endrin, glyfosát, heptachlor, hexachlorbenzen, hexachlorcyklohexan (suma izomerů), methamidofos, methyl-o-demeton, methylparathion, monokrotofos, neonikotinoidy (klothianidin, imidakloprid, thiametoxam), parathion, fosfamidon, pentachlorfenol, thiofanex, triafanex, triazofos

Bavlna nesmí obsahovat celkově více než 0,5 ppm výše uvedených látek.

Posuzování a ověřování : Provedou se zkoušky přítomnosti uvedených látek v bavlně. Žadatel předloží protokol o zkoušce založené na následujících zkušebních metodách:

US EPA 8081 B (organochloridové pesticidy, s použitím ultrazvukové extrakce nebo Soxhletovy extrakce a nepolárních rozpouštědel (isooktan nebo hexan)),

US EPA 8151 A (chlorované herbicidy, s použitím metanolu),

US EPA 8141 B (organofosforečné sloučeniny),

US EPA 8270 D (semitěkavé organické sloučeniny).

Zkoušku je třeba provést na vzorcích surové bavlny z každé země původu, dříve než projde jakoukoli úpravou za mokra. Pro každou zemi původu se zkoušky provedou na tomto základě:

i)

v případě jediné dodávky bavlny za rok se vzorek odebere z náhodně vybraného žoku,

ii)

v případě dvou či více dodávek bavlny za rok se odeberou směsné vzorky z 5 % žoků.

Nepožaduje se zkouška bavlny certifikované v systému IPM zakazujícím použití uvedených látek.

1 d)   Požadavky na sledovatelnost vztahující se na ekologicky pěstovanou bavlnu a bavlnu pěstovanou v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin

Veškerá bavlna vypěstovaná v souladu s normami ekologické produkce nebo produkce podle zásad IPM, jež se použije k výrobě textilních výrobků označených ekoznačkou, musí být sledovatelná alespoň od ověřování norem produkce po výrobu surových textilií.

Posuzování a ověřování : Žadatel prokáže, že plní požadavek týkající se minimálního obsahu bavlny buď na ročním zakoupeném objemu bavlny, nebo na směsi bavlny použité k výrobě konečného výrobku (výrobků) podle jednotlivých produktových řad:

i)

na průměrném ročním objemu: žadatel předloží záznamy transakcí nebo faktury, jimiž doloží roční objem bavlny zakoupené od pěstitelů či seskupení pěstitelů nebo celkovou hmotnost certifikovaných žoků až do fáze výroby základní textilie,

ii)

na konečných výrobcích: žadatel předloží dokumentaci k fázím spřádání a/nebo výroby látky. Veškerá dokumentace musí uvádět kontrolní subjekt nebo subjekt certifikující jednotlivé typy bavlny.

Kritérium č. 2. Len a jiná lýková vlákna (včetně konopí, juty a ramie)

2 a)   Len a jiná lýková vlákna se musí máčet v podmínkách okolního prostředí a bez dodávek tepelné energie.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží prohlášení o použité metodě máčení získané od pěstitelů nebo zařízení na potěrání, jež mu dodávají vlákna.

2 b)   V případě máčení ve vodě musí být odpadní voda z máčecích nádrží čištěna tak, aby se chemická spotřeba kyslíku (CHSK) nebo celkový organický uhlík (TOC) snížil alespoň o 75 % pro konopná vlákna a alespoň o 95 % pro len a jiná lýková vlákna.

Posuzování a ověřování : V případě máčení ve vodě žadatel předloží protokolu o zkoušce vypracované za použití zkušební metody podle normy ISO 6060 (CHSK), jež dosvědčí splnění uvedeného požadavku.

Kritérium č. 3. Vlna a jiná keratinová vlákna (včetně vláken z ovčí a jehněčí vlny, z velbloudí a kozí srsti a srsti lamy alpaky)

3 a)   Před praním surové vlny nesmí být překročeny celkové koncentrace ektoparaziticidů ve vlně, jež jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Tyto požadavky se nepoužijí, pokud žadatel může předložit průkazní doklad identifikující chovatele, kteří produkují alespoň 75 % dané vlny nebo keratinových vláken, spolu s nezávislým ověřením, které vychází z inspekcí na místě, že na daných polích nebyly použity výše uvedené látky nebo jimi nebyla ošetřena zvířata.

Tabulka č. 2

Omezení pro celkovou koncentraci ektoparaziticidů ve vlně

Skupiny ektoparaziticidů

Nejvyšší celková přípustná hodnota

γ-hexachlorcyklohexan (lindan), α-hexachlorcyklohexan, β-hexachlorcyklohexan, δ-hexachlorcyklohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát, cyhalothrin, flumetrin

0,5 ppm

diazinon, propetamfos, chlorfenvinfos, dichlofenthion, chlorpyrifos, fenchlorfos

2 ppm

diflubenzuron, triflumuron, dicyklanil

2 ppm

Z povinnosti provádět zkoušky vlny jsou vyjmuty závody na praní vlny s provozem založeným na systému uzavřeného oběhu vody bez vypouštění odtoků z praní do odpadních vod, které výše uvedené ektoparaziticidy, jež se mohou vyskytnout v odpadu po praní a v kalu, rozkládají spalováním. Tyto závody však musí provozovat činnost v souladu s alespoň dvěma opatřeními uvedenými v kritériu 3 c).

Používání a ověřování : Žadatel předloží výše uvedenou dokumentaci nebo protokolu o zkoušce vypracovanou podle metody IWTO Návrh zkušební metody 59. Zkoušku je třeba provést na prodejních šaržích surové vlny podle zemí původu (jsou-li různé) a dříve, než vlna projde jakýmkoliv zpracováním za mokra. U každé zpracovávané šarže se provede zkouška alespoň na jednom směsném vzorku z prodejní šarže z každé země původu. Směsný vzorek by měl obsahovat:

i)

vlněná vlákna alespoň z deseti náhodně vybraných žoků od chovatele v dané prodejní šarži, nebo

ii)

jeden směsný vzorek z žoků každého chovatele, pokud výrobní šarže obsahuje méně než deset prodejních šarží.

Nebo za každou prodejní šarži obsaženou ve výrobní šarži může žadatel předložit certifikáty ze zkoušek zbytků.

V případech, kdy se uplatňuje výjimka, žadatel předloží doklady potvrzující příslušné řešení provozu prádelny vlny a protokoly o laboratorních zkouškách prokazující rozložení ektoparaziticidů, jež se mohou vyskytnout v odpadu po praní a v kalu.

3 b)   Praní vlny musí minimalizovat odtékající CHSK maximálním odstraněním nečistot a zpětným získáním co největšího množství tuku s následným čištěním na hodnotu specifikovanou v tabulce č. 3 buď v daném závodě, nebo mimo něj. Pro praní hrubé a jemné potní vlny se použijí následující limitní hodnoty CHSK. Jemnou vlnou se rozumí vlna „merino“ s průměrem vlákna ≤ 23,5 mikrometru.

Tabulka č. 3

Hodnoty CHSK pro konečné množství vypuštěného odpadu z praní vlny

Typ vlny

Konečný odpad uvolňovaný do životního prostředí (g CHSK/kg potní vlny)

Hrubá vlna

25 g/kg

Jemná vlna

45 g/kg

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží příslušné údaje a protokoly o zkoušce týkající se tohoto kritéria vypracované za použití zkušební metody podle normy ISO 6060. Údaje musí prokázat, že daná prádelna vlny splňuje požadavky, nebo pokud se odtok čistí mimo prádelnu, že je splňuje daná čistírna odpadních vod. Splnění tohoto kritéria se stanoví na základě měsíčních průměrů posledních šesti měsíců před podáním žádostí.

3 c)   Závody na praní vlny zavedou alespoň jedno z těchto opatření umožňujících zužitkovat oxidovaný tuk z ovčí vlny, vlákna, zaschlý pot nebo kal z prádelny vlny, v níž se pere vlna na vlněné výrobky označené ekoznačkou:

i)

zpětné získávání za účelem prodeje jako chemické suroviny,

ii)

výrobu kompostového nebo kapalného hnojiva,

iii)

výrobu produktů, např. stavebních materiálů,

iv)

zpracování a energetické využití anaerobním odbouráváním nebo spalováním.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží zprávu a zápisy o odvozu odpadu, jež potvrdí druh a podíl zužitkovaného odpadu a použitou metodu.

Kritérium č. 4. Akryl

4 a)   Roční průměr emisí akrylonitrilu uvolněných do ovzduší (během polymerace a až do získání roztoku určeného k spřádání) musí být nižší než 1 g/kg vyrobeného vlákna.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží podrobnou dokumentaci nebo protokoly o zkoušce dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s prohlášením o shodě od výrobce (výrobců) vláken.

4 b)   Emise N,N-dimethylacetamidu (127-19-5) uvolněné do ovzduší na pracovišti nesmí během polymerizace a spřádání překročit směrnou limitní hodnotu expozice na pracovišti 10,0 ppm.

Posuzování a ověřování : Hodnoty emisí se měří jako osmihodinová průměrná hodnota (průměrná hodnota během směny) v těch výrobních fázích, v nichž se příslušné látky používají. Žadatel předloží protokoly o zkouškách a údaje o monitorování od výrobce (výrobců) vláken dosvědčující splnění požadavků tohoto kritéria.

Kritérium č. 5. Elastan

5 a)   Při výrobě vláken se nesmí používat organocínové sloučeniny.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží prohlášení výrobce (výrobců) vláken, že výše uvedené sloučeniny nebyly použity.

5 b)   Emise níže uvedených látek uvolněné do ovzduší na pracovišti nesmí během polymerizace a spřádání překročit tyto směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti:

i)

difenylmethan-4,4'-diisokyanát (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

2,4-toluen-diisokyanát (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimethylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Posuzování a ověřování : Hodnoty emisí se měří jako osmihodinová průměrná hodnota (průměrná hodnota během směny) v těch výrobních fázích, v nichž se příslušné látky používají. Žadatel předloží protokoly o zkouškách a údaje o monitorování od výrobce (výrobců) vláken dosvědčující splnění tohoto kritéria.

Kritérium č. 6. Polyamid (nebo nylon)

Výrobky z polyamidových vláken musí splňovat alespoň jednu z výrobních norem uvedených v dílčích kritériích 6 a) a 6 b).

U každého výrobku, jenž splňuje limit pro minimální podíl recyklovaného obsahu, se žadatelům povolí umístit vedle ekoznačky doplňující nápis s informacemi o složení. Příslušné pokyny jsou uvedeny v kritériu č. 28.

6 a)   Výrobní standard 1: Minimální podíl recyklovaného obsahu

Při výrobě vláken se použije minimálně 20 % nylonu získaného recyklací odpadu z fáze výroby a/nebo spotřebitelského odpadu.

Posuzování a ověřování : Recyklovaný obsah musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování surovin. Tato skutečnost se ověří nezávislou certifikací dodavatelského řetězce nebo na základě dokumentace od dodavatelů surovin a subjektů, jež prováděly opětovné zpracování.

6 b)   Výrobní standard 2: Emise N2O z výroby monomerů

Roční průměr emisí N2O uvolněných do ovzduší během výroby monomerů nesmí překročit 9,0 g N2O/kg kaprolaktamu (v případě nylonu 6 g) nebo kyseliny adipové (v případě nylonu 6,6 g).

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží dokumentaci nebo protokoly ze zkoušek, jež na základě monitorovacích údajů dosvědčují splnění požadavků, a spolu s nimi prohlášení o shodě od výrobce (výrobců) vláken a jejich dodavatelů surovin.

Kritérium č. 7. Polyester

Textilní výrobky určené primárně k prodeji spotřebitelům musí splňovat dílčí kritéria a) a b). Textilní výrobky určené primárně k prodeji zákazníkům z komerčního nebo veřejného sektoru musí splňovat dílčí kritérium a) a dále buď dílčí kritérium b), nebo c).

U každého výrobku, jenž splňuje limit pro minimální podíl recyklovaného obsahu, se žadatelům povolí umístit vedle ekoznačky doplňující nápis s informacemi o složení. Příslušné pokyny jsou uvedeny v kritériu č. 28.

7 a)   Hladina antimonu v polyesterových vláknech nesmí překročit 260 ppm. Tento požadavek se nevztahuje na polyesterová vlákna vyrobená z recyklovaných PET lahví.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží prohlášení o tom, že antimon nebyl použit, nebo protokolu o zkoušce vypracovanou podle následujících zkušebních metod: přímé stanovení pomocí atomové absorpční spektrometrie nebo hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Zkouška se provádí na směsném vzorku surových vláken před jakýmkoli zpracováním za mokra. K vláknům vyrobeným z recyklovaných PET lahví se předloží prohlášení.

7 b)   Při výrobě vláken se použije příslušný minimální podíl polyethylentereftalátu (PET) získaného recyklací odpadu z fáze výroby nebo spotřebitelského odpadu. Střižová (staplová) vlákna musí obsahovat minimální podíl 50 %, nekonečná vlákna 20 %. Tento požadavek se nevztahuje na mikrovlákna, jež místo toho musí splňovat dílčí kritérium c).

Posuzování a ověřování : Recyklovaný obsah musí být zpětně vysledovatelný až do fáze opětovného zpracování surovin. Tato skutečnost se ověří nezávislou certifikací dodavatelského řetězce nebo na základě dokumentace od dodavatelů surovin a subjektů, jež prováděly opětovné zpracování.

7 c)   Roční průměr emisí těkavých organických sloučenin (VOC) uvolněných do ovzduší při výrobě polyesteru, a to jak bodových zdrojů, tak ve fugitivních emisích, nesmí překročit 1,2 g/kg v případě PET granulátu a 10,3 g/kg v případě nekonečného vlákna.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží údaje o monitorování nebo protokoly o zkouškách prokazující soulad s normou EN 12619 nebo normami s rovnocennou zkušební metodou. Měsíční průměry celkových emisí organických sloučenin z výrobních závodů výrobků označených ekoznačkou musí být předloženy alespoň za období šesti měsíců před podáním žádosti.

Kritérium č. 8. Polypropylen

Nesmí se používat pigmenty na bázi olova.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží prohlášení, že nebyly použity výše uvedené látky.

Kritérium č. 9. Umělá celulózová vlákna (včetně viskózy, modalu a lyocelu)

Dílčí kritéria pro výrobu celulózy

9 a)   Alespoň 25 % celulózových vláken musí být vyrobeno ze dřeva, které bylo vypěstováno v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodářství definovanými Organizací OSN pro výživu a zemědělství. Zbývající část celulózových vláken musí být z celulózy pocházející z legálního lesního hospodářství a výsadby.

Posuzování a ověřování : Žadatel získá od výrobce (výrobců) vlákna platné nezávislé certifikáty dodavatelského řetězce prokazující, že dřevité vlákno bylo vypěstováno v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodářství nebo pochází z legální těžby. Jakožto nezávislé certifikace se přijímají FSC, PEFC nebo rovnocenné systémy.

Výrobce vláken prokáže, že dodržel postupy náležité péče, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 (3), a zajistil tak, že dřevo pochází z legální těžby. Jako doklad legální těžby se přijmou platné licence FLEGT (prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) Evropské unie nebo licence CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) Organizace spojených národů nebo certifikace třetích stran.

9 b)   Celulóza vyrobená z krátkých bavlněných vláken po druhém vyzrnění (nazývaných linter) musí přinejmenším splňovat požadavky buď kritéria 1 a), nebo 1 b) pro bavlnu.

Posuzování a ověřování : viz příslušné kritérium.

9 c)   Celulóza, z níž se vyrobí vlákna, se musí bělit bez použití elementárního chlóru. Celkové výsledné množství chlóru a organicky vázaného chlóru v hotových vláknech (OX) nesmí překročit hodnotu 150 ppm, celkové výsledné množství chlóru a organicky vázaného chlóru v odpadních vodách z výroby celulózy (AOX) nesmí překročit hodnotu 0,170 kg/na vzduchem sušenou tunu celulózy.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokol o zkoušce dosvědčující splnění podmínky pro OX nebo AOX. Zkouška musí být vypracována příslušnou zkušební metodou: pro OX: ISO 11480 (řízené spalování a mikrocoulometrie);

pro AOX: ISO 9562.

9 d)   Alespoň 50 % celulózy, z níž se vyrobí vlákna, musí výrobce koupit od celulózek, které zužitkovávají výluhy jedním z těchto způsobů:

i)

výrobou elektrické energie a páry v areálu závodu,

ii)

výrobou vedlejších chemických produktů.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží seznam dodavatelů celulózy dodávajících surovinu, která se používá k výrobě vláken, a údaj, jaký podíl celulózy dodávají. Předloží dokumentaci a doklady prokazující, že potřebná část dodavatelů má v příslušných závodech náležité zařízení na výrobu elektrické energie a/nebo systémy pro získávání a výrobu vedlejších produktů.

Dílčí kritéria pro výrobu vláken

9 e)   Při výrobě viskózových a modalových vláken nesmí obsah síry v emisích sloučenin síry unikajících při výrobě vláken do ovzduší překročit v ročním průměru limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

Hodnoty emisí síry pro viskózová a modalová vlákna

Typ vlákna

Limitní hodnota (g S/kg)

střižové (staplové) vlákno

30 g/kg

nekonečné vlákno

 

vsádkové praní

integrované praní

40 g/kg

170 g/kg

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží podrobnou dokumentaci a/nebo protokoly o zkoušce dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s prohlášením o shodě.

2.   KRITÉRIA PRO SLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU

Kritéria uvedená v tomto oddíle se použijí na složky a příslušenství, jež jsou součástí konečného výrobku.

Kritérium č. 10. Výplně

10 a)   Výplňové materiály skládající se z textilních vláken musí splňovat příslušná kritéria stanovená pro textilní vlákna (1–9).

10 b)   Výplňové materiály musí splňovat požadavky pro textilní výrobky týkající se biocidů a formaldehydu uvedené v seznamu látek podléhajících omezení (viz dodatek 1).

10 c)   Čisticí prostředky a jiné chemické látky používané pro praní výplní (prachové peří, peří, přírodní nebo syntetická vlákna) musí splňovat požadavky týkající se pomocných chemických látek a čisticích prostředků, změkčovadel a komplexotvorných činidel uvedené v seznamu omezených látek pro textilní výrobky (viz dodatek 1).

Posuzování a ověřování : viz příslušné kritérium.

Kritérium č. 11. Potahy, lamináty a fólie

11 a)   Složky vyrobené z polyuretanu musí splnit tato kritéria pro textilní vlákna: 5 a) týkající se organických sloučenin cínu a 5 b) týkající se expozice aromatickým diisokyanátům a dimethylacetamidu na pracovišti.

11 b)   Složky vyrobené z polyesteru musí splnit tato kritéria pro textilní vlákna: 7 a) a 7 c) týkající se obsahu antimonu a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) během polymerace.

11 c)   Polymery musí splňovat omezení g v) seznamu látek podléhajícím omezení, který je uveden v dodatku 1 tohoto rozhodnutí.

Posuzování a ověřování : viz příslušné kritérium a/nebo dodatek 1 tohoto rozhodnutí.

Kritérium č. 12. Příslušenství

Kovové a plastové součásti, jako jsou například zipy, knoflíky a patentní závěry musí splňovat požadavky seznamu látek podléhajících omezení, které se týkají příslušenství (viz dodatek 1).

Posuzování a ověřování : viz příslušné kritérium.

3.   KRITÉRIA PRO CHEMICKÉ LÁTKY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Kritéria v tomto oddíle se použijí, je-li to uvedeno, na tyto výrobní fáze:

i)

spřádání

ii)

výroba textilie

iii)

předúprava

iv)

barvení

v)

potiskování

vi)

konečná úprava

vii)

výroba textilního výrobku (cut/make/trim)

Není-li uvedeno jinak, tato kritéria včetně požadavků na zkoušky náhodně vybraných vzorků se použijí také na vlákna s recyklovaným obsahem.

Kritérium č. 13. Seznam látek podléhajících omezení (RSL)

13 a)   Obecné požadavky

Konečný výrobek ani výrobní postupy použité při jeho výrobě nesmí obsahovat látky uvedené v seznamu látek podléhajícím omezení (RSL) ve stanovených limitních nebo vyšších než limitních koncentracích nebo je nesmí obsahovat podle stanovených omezení. Seznam látek podléhajících omezení se nachází v dodatku 1. Omezení v RSL mají přednost před výjimkami uvedenými v tabulce č. 6 v kritériu č. 14.

Seznam látek podléhajících omezení musí být předán dodavatelům a subjektům odpovědným za výrobní fázi spřádání, barvení, potiskování a konečnou úpravu. V RSL jsou pro každou výrobní fázi a pro konečný výrobek uvedeny požadavky týkající se ověřování a zkoušek.

Je-li nezbytné provést laboratorní zkoušky, provedou se pro každou produktovou řadu na základě náhodného výběru vzorků. Aby se prokázalo, že soulad s RSL trvá, zkoušky se po dobu platnosti licence provedou vždy jednou ročně.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží prohlášení o shodě s RSL případně doplněné doklady k látkám a výrobním postupům použitým při výrobě konečného produktu. Příslušné požadavky jsou uvedeny v RSL a zahrnují prohlášení subjektů odpovědných za příslušné související výrobní fáze, prohlášení dodavatelů chemických látek a výsledky zkoušek z laboratorní analýzy vzorků konečného výrobku. Prohlášení k výrobním fázím musí být doplněna o bezpečnostní listy (BL) k výrobním postupům a případně o prohlášení dodavatelů chemických látek. Bezpečnostní listy musí být vyplněny v souladu s pokyny uvedenými v oddílech 2, 3, 9, 10, 11 a 12 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4)(Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů). Neúplné bezpečnostní listy je nutné doplnit o prohlášení dodavatelů chemických látek.

Pokud je v RSL stanovena jako požadavek laboratorní analýza konečného výrobku, musí být provedena v souladu s uvedenými zkušebními metodami a tak, aby byla pro licencované produktové řady reprezentativní. Zkoušky, jsou-li vyžadovány, se provedou při podání žádosti a potom pro každou produktovou řadu vždy jednou ročně na základě náhodně vybraného vzorku, přičemž výsledky se sdělí příslušnému odpovědnému subjektu. Údaje ze zkoušek provedených za účelem splnění požadavků seznamů látek podléhajících omezení, které jsou platné pro dané odvětví, a údaje z jiných systému se přijmou, pokud jsou dané zkušební metody rovnocenné a zkoušky byly provedeny na reprezentativním vzorku konečného výrobku.

Je-li určitý výsledek zkoušky během období platnosti licence nevyhovující, musí být znovu provedena zkouška dané konkrétní produktové řady. Pokud je i výsledek druhé zkoušky negativní, dané konkrétní produktové řadě se pozastaví platnost licence. Pak se bude požadovat provedení nápravného opatření, aby mohla být její platnost obnovena.

13 b)   Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

Konečný výrobek včetně všech složek nebo příslušenství nesmí, není-li výslovně stanovena výjimka, obsahovat látky, které:

i)

splňují kritéria článku uvedená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006,

ii)

byly identifikovány postupem popsaným v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, jímž se stanoví seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky vzbuzující mimořádné obavy.

Tento požadavek se vztahuje na látky, jež mají konečnému výrobku dodat určitou funkci, a na látky, jež byly záměrně použity ve výrobních postupech.

Na látky, jež splňují některou z uvedených podmínek, a jsou přítomny v textilním výrobku nebo jakékoliv homogenní části složeného textilního výrobku v koncentracích vyšších než 0,10 % (hmotnostních), se nevztahuje žádná výjimka.

Posuzování a ověřování : Látky a postupy použité v jednotlivých výrobních fázích se musí prověřit podle aktuální verze seznamu látek doporučených k zahrnutí mezi látky vzbuzující mimořádné obavy, jejž zveřejňuje Evropská agentura pro chemické látky. Žadatel sestaví pro každou výrobní fázi prohlášení o shodě doplněné dokumentací získanou při kontrole.

Je-li udělena výjimka, žadatel musí prokázat, že při použití dané látky se dodržují limitní koncentrace a podmínky pro udělení této výjimky stanovené v RSL.

Kritérium č. 14. Nahrazení nebezpečných látek při barvení, potiskování a konečné úpravě

Látky, jež se při barvení, potiskování a konečné úpravě aplikují na textilní materiály a pletené dílce a které zůstanou přítomny v konečném výrobku a jež v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5) (dále: nařízení CLP) nebo směrnicí Rady 67/548/EHS (6) splňují kritéria pro klasifikaci třídami nebezpečnosti nebo R-větami, které jsou uvedeny v tabulce č. 5, se nesmí použít, pokud jim nebyla výslovně udělena výjimka. Tato omezení se použijí také na funkční látky vpravené do umělých vláken při jejich výrobě.

14 a)   Omezení týkající se klasifikace nebezpečnosti

Klasifikace nebezpečnosti podléhající omezení jsou uvedeny v tabulce č. 5. Nejnovější pravidla klasifikace přijatá Evropskou unií mají přednost před uvedenými klasifikacemi nebezpečnosti a R-větami. Žadatel proto zajistí, aby se veškeré klasifikace zakládaly na nejaktuálnějších pravidlech klasifikace.

Použití látek nebo směsí, jež při zpracování změní své vlastnosti (např. přestanou být biologicky dostupné, dojde u nich k chemickým změnám) tak, že se na ně zjištěná nebezpečnost už nevztahuje, je vyňato z výše uvedených požadavků. To se týká i polymerů, jež byly modifikovány tak, aby získaly určitou funkci, a monomerů nebo přídatných látek, jež se spojí kovalentní vazbou s polymery.

Tabulka č. 5

Klasifikace nebezpečnosti podléhající omezení a R-věty podléhající omezení a jejich zařazení do kategorií podle nařízení CLP

Akutní toxicita

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3

H300 Při požití může způsobit smrt (R28)

H301 Toxický při požití (R25)

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt (R27)

H311 Toxický při styku s kůží (R24)

H330 Při vdechování může způsobit smrt (R23/26)

H331 Toxický při vdechování (R23)

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt (R65)

EUH070 Toxický při styku s očima (R39/41)

Toxicita pro specifické cílové orgány

Kategorie 1

Kategorie 2

H370 Způsobuje poškození orgánů (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Může způsobit poškození orgánů (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.(R48/20, R48/21, R48/22)

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Kategorie 1 A

Kategorie 1B

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci (R43)

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci (R43)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže (R42)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže (R42)

Karcinogenita, mutagenita či toxicita pro reprodukci

Kategorie 1 A a 1B

Kategorie 2

H340 Může vyvolat genetické poškození (R46)

H341 Podezření na genetické poškození (R68)

H350 Může vyvolat rakovinu (R45)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (R40)

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování (R49)

 

H360F Může poškodit reprodukční schopnost (R60)

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti (R62)

H360D Může poškodit plod v těle matky (R61)

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky (R63)

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky (R60, R60/61)

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky (R62/63)

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky (R60/63)

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka (R64)

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti (R61/62)

 

Nebezpečnost pro vodní prostředí

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3 a 4

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy (R50)

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R52/53)

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R50/53)

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy (R53)

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R51/53)

 

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu (R59)

 

14 b)   Výjimky vztahující se na skupiny látek používaných v textilním průmyslu

V souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 66/2010 a v souladu s podmínkami pro udělení výjimky uvedenými v tabulce č. 6 se skupinám látek uvedeným v tabulce č. 6 výslovně uděluje výjimka z požadavků stanovených v kritériu 14 a). Pro každou skupinu látek jsou stanoveny veškeré podmínky pro udělení výjimky vztahující se na uvedené klasifikace nebezpečnosti. Tyto výjimky se použijí také na látky, jež se při výrobě přidávají do uměle vyráběných syntetických a celulózových vláken.

Tabulka č. 6

Klasifikace nebezpečnosti, na něž se vztahují výjimky (uspořádané podle skupin látek)

Látky dodávající konečnému výrobku určitou vlastnost

Skupina látek

Klasifikace nebezpečnosti, na něž se vztahují výjimky

Podmínky pro udělení výjimky

i)

Barviva pro barvení a nepigmentový potisk

H301, H311, H331, H317, H334

Barvírny a textilní tiskárny musí používat bezprašné přípravky nebo automatické dávkování a uvolňování barviva, aby se minimalizovala expozice pracovníků.

H411, H412, H413

Barvicí postupy používající reaktivní, přímá, kypová nebo sirná barviva s těmito klasifikacemi musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

používají se barviva s vysokou afinitou,

odpadovost je nižší než 3,0 %,

používá se přístrojové vybavení pro slaďování barevného odstínu,

pro barvení jsou zavedeny standardní provozní postupy,

při čištění odpadních vod se v souladu s kritériem 16 a) provede jejich odbarvení.

Barvení ve hmotě nebo digitální potisk jsou osvobozeny od těchto podmínek.

ii)

retardéry hoření

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Výrobek musí být určen k takovým použitím, v nichž musí splňovat požadavky požární bezpečnosti stanovené normami ISO, EN, normami a předpisy členského státu nebo normami a nařízeními pro nabídková řízení veřejného sektoru.

Výrobek musí splňovat požadavky na životnost funkcí (viz kritérium č. 25).

Na H351 se vztahuje výjimka pro použití oxidu antimonitého, synergického činidla, jako povrchové vrstvy interiérových textilií.

Výrobek je určen k takovým použitím, v nichž musí splňovat požadavky požární bezpečnosti stanovené normami ISO, EN, normami a nařízeními členského státu nebo normami a nařízeními pro zakázky veřejného sektoru.

Emise uvolňované do ovzduší na pracovišti, kde se retardér hoření aplikuje na textilní výrobek, musí splňovat limitní hodnotu expozice při práci 0,50 mg/m3 za referenční období osmi hodin.

iii)

optické zjasňovače

H411, H412, H413

Optické zjasňovače se smí použít pouze v těchto případech:

při potisku v bílé barvě,

k dosažení jasnějších barev uniforem a pracovních oděvů,

jakožto přídatné látky při výrobě polyamidu a polyesteru s recyklovaným obsahem.

iv)

vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám

H413

Látka a její degradační produkty musí být ve vodním prostředí, včetně vodního sedimentu rychle a/nebo přirozeně biologicky rozložitelné a nesmí být bioakumulativní.

Výrobek musí splňovat požadavky na životnost funkce (viz kritérium č. 25).

Další reziduální látky, jež mohou být přítomny v konečném výrobku

v)

pomocné látky zahrnující:

přenašeče,

egalizační přípravky,

dispergační činidla,

povrchově aktivní látky,

zahušťovadla,

pojidla

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

V postupech se musí používat systémy automatického dávkování a pochody se musí řídit standardními operačními postupy.

Látky klasifikované H311, H331, H317 (1B) se nesmí v konečném výrobku vyskytovat v koncentracích vyšších než 1,0 % (hmotnostní).

Posuzování a ověřování : Žadatel získá prohlášení o shodě od všech jednotlivých barvíren, textilních tiskáren a závodů na konečnou úpravu, případně od jejich dodavatelů chemických látek. V nich prohlásí, že dále uvedené látky, které byly použity ve výrobním postupu, spolu s veškerými dalšími použitými funkčními látkami, jež mohou zůstat v konečném výrobku, nesplňují kritéria pro klasifikaci jednou či více klasifikacemi nebezpečnosti a R-větami uvedenými v tabulce č. 5:

biocidní látky

barviva a pigmenty

pomocné přenašeče, egalizační přípravky a dispergační činidla

optické zjasňovače

zahušťovadla tiskacích past, pojidla a změkčovadla

síťovací prostředky (pocházející z úprav pro snadnou údržbu a potisků)

retardéry hoření a synergická činidla retardérů hoření

vodoodpudivé látky, látky zajišťující odolnost proti ušpinění a skvrnám

změkčovadla

Pokud se na látky vztahují výjimky uvedené v tabulce č. 6, pak prohlášení konkrétně vyjmenuje látky, na něž se vztahuje výjimka, a předloží doplňující doklady prokazující, jak jsou v daném případě splněny podmínky pro udělení výjimky.

Jsou-li součástí výrobních postupů látky s uvedenými klasifikacemi nebezpečnosti, výjimka v) pomocné látky vyžaduje ověření založené na laboratorních zkouškách konečného výrobku.

Jako podpůrný dokument k prohlášení o tom, jaké klasifikace jsou nebo nejsou jednotlivým látkám přiřazeny, musí žadatel předložit tyto technické informace:

i)

k látkám, jež nejsou registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo jež ještě nemají harmonizovanou klasifikaci CLP: informace splňující požadavky uvedené v příloze VII zmíněného nařízení,

ii)

k látkám, jež jsou registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nesplňují požadavky na klasifikaci CLP: informace založené na registrační dokumentaci podle nařízení REACH, jež potvrzují, že daná látka není klasifikována,

iii)

k látkám, jež mají harmonizovanou klasifikaci nebo jež dodavatelé klasifikovali sami: BL, jsou-li k dispozici. Pokud nejsou k dispozici nebo danou látku klasifikoval sám dodavatel, pak žadatel předloží informace ke klasifikaci nebezpečnosti dané látky podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006,

iv)

v případě směsí: bezpečnostní listy, jsou-li k dispozici. Pokud nejsou k dispozici, předloží žadatel výpočet klasifikace dané směsi podle pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 1272/2008 spolu s informacemi významnými pro klasifikaci nebezpečnosti dané směsi podle přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006.

Bezpečnostní list musí být vyplněn v souladu s pokyny uvedenými v oddílech 2, 3, 9, 10, 11 a 12 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 (pokyny pro sestavení bezpečnostních listů). Neúplné bezpečnostní listy je nutné doplnit prohlášeními dodavatelů chemických látek.

Kritérium č. 15. Energetická účinnost praní, sušení a fixace

Žadatel prokáže, že jakožto součást systému řízení hospodaření s energií a emisemi oxidu uhličitého je měřena a vyhodnocována spotřeba energie při praní, sušení a fixaci, jež je součástí postupu barvení, potiskování a kroků spojených s konečnou úpravou výrobků označených ekoznačkou.

Kromě toho prokáže, že výrobní závody zavedly minimální počet nejlepších dostupných technik (BAT) v oblasti energetické účinnosti uvedených v dodatku 3 tohoto rozhodnutí, přičemž tento počet je stanoven v tabulce č. 7.

Tabulka č. 7

Techniky zlepšující energetickou účinnost praní, máchání a sušení

Předmět BAT

Objem výroby

< 10 tun/den

> 10 tun/den

1.

obecné řízení hospodaření s energií

dvě techniky

tři techniky

2.

praní a máchání

jedna technika

dvě techniky

3.

sušení a fixování v napínacích rámech

jedna technika

dvě techniky

Posuzování a ověřování : Žadatel shromáždí výkazy z řízení managementu hospodaření s energií za jednotlivé barvírny, textilní tiskárny a závody na konečné úpravy. Jakožto osvědčení daného systému řízení hospodaření s energií se přijme norma ISO 50001 nebo rovnocenné systémy pro energii a emise oxidu uhličitého.

Doklady o zavedení BAT musí obsahovat přinejmenším fotografie z daného závodu, technický popis každé techniky a vyhodnocení dosažených úspor energie.

Kritérium č. 16. Úprava emisí uvolňovaných do ovzduší a vody

16 a)   Odpadní vody ze zpracování za mokra

Odpadní vody vypouštěné do životního prostředí nesmí překročit limitní hodnotu 20 g CHSK/kg zpracovávaných textilií. Tento požadavek se použije na tkaní, barvení, potiskování a postupy konečných úprav použité při výrobě konečného výrobku (výrobků). Příslušné hodnoty se měří na odtoku čističky odpadních vod umístěné v daném závodu a/nebo čistírny odpadních nacházející se mimo areál závodu, která přijímá odpadní vody z těchto výrobních závodů.

Jsou-li odtoky čištěny na místě a vypouštěny přímo do povrchových vod, musí splnit rovněž tyto požadavky:

i)

hodnota pH mezi 6,0 a 9,0 (pokud hodnota pH vodního recipientu není mimo tento rozsah),

ii)

teplota nižší než 35 °C (pokud teplota vodního recipientu není vyšší než tato hodnota).

Pokud je podle podmínky pro udělení výjimky z kritéria č. 14 nutné vodu odbarvit, musí být dodrženy tyto spektrální absorpční koeficienty:

i)

436 nm (žluté pásmo) 7 m-1

ii)

525 nm (červené pásmo) 5 m-1

iii)

620 nm (modré pásmo) 3 m-1

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží podrobnou dokumentaci a protokoly o zkoušce vypracované podle normy ISO 6060 a případně ISO 7887, dosvědčující splnění požadavků tohoto kritéria na základě měsíčních průměrů za období šest měsíců před podáním žádosti, spolu s prohlášením o shodě. Údaje musí prokázat splnění požadavků ze strany daného závodu, nebo pokud se odtoky čistí mimo areál závodu, ze strany příslušného provozovatele čističky odpadních vod.

16 b)   Emise uvolňované do ovzduší vznikající při potiskování a postupech konečné úpravy

Celkové emise organických sloučenin, jak je definuje směrnice Rady 1999/13/ES (7), ze závodů provádějících potisk a konečné úpravy, jež se podílejí na výrobě výrobků označených ekoznačkou, nesmí překročit 100,0 mg C/Nm3.

Pokud výrobní postupy potahování a sušení umožňují recyklaci a opětovné použití rozpouštědel, použije se limitní hodnota emisí 150,0 mg C/Nm3.

Postupy konečné úpravy zahrnují tepelnou fixaci, termosolové zpracování, potahování a impregnaci textilií včetně příslušných sušících zařízení (napínací rám).

Posuzování a ověřování : Žadatel prokáže shodu podle normy EN 12619 nebo jiných rovnocenných norem. Předloží průměrné měsíční celkové emise organických sloučenin uvolněné z daných závodů za šest měsíců před podáním žádosti. Pokud se v daném závodě recyklují a opětovně používají rozpouštědla, předloží údaje o monitorování k doložení provozu těchto systémů.

4.   KRITÉRIA PRO VHODNOST K POUŽITÍ

Kritéria uvedená v tomto oddíle se použijí na meziprodukty z tkaných i netkaných textilií, na pletené meziprodukty a na konečné výrobky.

Kritérium č. 17. Změny rozměrů při praní a sušení

Změny rozměrů po praní a sušení za teplot a podmínek domácího nebo průmyslového praní nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8

Přípustná tolerance změn rozměrů při praní a sušení

Textilní výrobky nebo typ materiálu

Změny rozměrů při praní a sušení

Pletené textilie

± 4,0 %

Tlustá pletací příze

± 6,0 %

Interlok (dvojitá žebrová pletenina)

± 5,0 %

Tkané textilie:

 

bavlna a směs bavlny

směs vlny

syntetická vlákna

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Ponožky a punčochové zboží

± 8,0 %

Toaletní prádlo včetně z froté tkaniny a jemnožebrového úpletu

± 8,0 %

Tkané potahy, které lze vyměňovat a prát – záclony a bytové textilie

± 2,0 %

povlaky matrací

± 3,0 %

Netkané textilie

 

povlaky matrací

veškeré ostatní textilie

± 5,0 %

± 6,0 %

Toto kritérium se nepoužije na:

a)

vlákna nebo přízi;

b)

výrobky s jasným označením „suché čistění“ nebo s rovnocenným označením;

c)

bytové textilie, které nelze vyměňovat a prát.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle příslušných norem pro daný výrobek.

Pro domácí praní se použije norma EN ISO 6330 v kombinaci s normou EN ISO 5077 takto: tři praní při teplotách uvedených na výrobku se sušením v bubnové sušičce po každém cyklu praní.

Pro průmyslové praní v průmyslových prádelnách se použije norma ISO 15797 v kombinaci s normou EN ISO 5077: praní alespoň při teplotě 75 °C nebo při teplotě podle normy pro danou kombinaci vlákna a bělení. Sušení se provede tak, jak uvádí etiketa výrobku.

Pro povlaky matrací, které lze vyměnit a prát, se případně použije norma EN ISO 6330 v kombinaci s normou EN 25077. Pokud není na etiketě výrobku uvedeno jinak, jsou standardní podmínky praní 3 A (60 °C) a sušení C (sušení ve vodorovné poloze).

Kritérium č. 18. Odolnost barvy při praní

Odolnost barvy při praní musí být alespoň na úrovni 3–4 pro změnu barvy a alespoň na úrovni 3–4 pro vznik skvrn.

Toto kritérium se nepoužije pro výrobky s označením „suché čištění“ nebo s rovnocenným označením (do té míry, jak se běžně takové výrobky tímto způsobem označují) pro bílé výrobky nebo výrobky, které nejsou barveny ani potištěny, nebo pro bytové textilie, které nelze prát.

Posuzování a ověřování : Pro domácí praní žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle normy ISO 105 C06 (jedno praní perboritanovým práškem při teplotě označené na výrobku).

Pro průmyslové praní v průmyslových prádelnách se použije norma ISO 15797 v kombinaci s normou ISO 105 C06: praní se provede alespoň při teplotě 75 °C nebo při teplotě podle normy pro danou kombinaci vlákna a bělení.

Kritérium č. 19. Odolnost barvy proti pocení (kyselému, zásaditému)

Odolnost barvy proti pocení (kyselému a zásaditému) musí být alespoň na úrovni 3–4 (pro změnu barvy a pro vznik skvrn). Úroveň 3 je nicméně povolena, je-li tkanina tmavé barvy (intenzita barvení > 1/1) a je-li vyrobena z regenerované vlny. Toto kritérium se nepoužije pro bílé výrobky, pro výrobky, které nejsou ani barveny ani potištěny, pro bytové textilie, záclony nebo podobné textilie určené k výzdobě interiérů.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle normy EN: ISO 105 E04 (kyselé a zásadité pocení, srovnání s tkaninami z více vláken).

Kritérium č. 20. Odolnost barvy proti tření za mokra

Odolnost barvy proti tření za mokra musí být alespoň na úrovni 2–3. Úroveň 2 je nicméně povolena pro džínovinu barvenou indigovou modří.

Toto kritérium se nepoužije pro bílé výrobky nebo pro výrobky, které nejsou barveny ani potištěny.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle normy ISO 105 X12.

Kritérium č. 21. Odolnost barvy proti tření za sucha

Odolnost barvy proti tření za sucha musí být alespoň na úrovni 4. Úroveň 3–4 je nicméně povolena pro džínovinu barvenou indigovou modří.

Toto kritérium se nepoužije pro bílé výrobky nebo pro výrobky, které nejsou barveny ani potištěny, nebo pro záclony nebo podobné textilie určené k výzdobě interiérů.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle normy ISO 105 X12.

Kritérium č. 22. Odolnost barvy proti světlu

Pro tkaniny určené pro bytové textilie, záclony nebo závěsy musí odolnost barvy proti světlu být alespoň na úrovni 5. Pro všechny ostatní výrobky musí odolnost barvy proti světlu být alespoň na úrovni 4.

Úroveň 4 je nicméně povolena, jsou-li tkaniny určené pro bytové textilie, záclony nebo závěsy barvené světlou barvou (intenzita barvy < 1/12) a obsahují-li více než 20 % vlny nebo jiných keratinových vláken nebo více než 20 % lnu nebo jiných lýkových vláken.

Toto kritérium se nepoužije pro povlaky a obaly matrací nebo spodní prádlo.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkoušce vypracované podle normy ISO 105 B02.

Kritérium č. 23. Odolnost úklidových textilních výrobků proti praní a jejich absorpční schopnost

Odolnost proti praní a absorpční schopnost úklidových textilií musí být v souladu s příslušnými zkušebními parametry uvedenými v tabulkách č. 9 a 10. Zkoušky stanovené pro absorpční schopnost se nepoužijí na výrobky ze skané příze.

Tabulka č. 9

Hodnoty a parametry pro odolnost úklidových textilních výrobků proti praní

Úklidový textilní výrobek nebo typ materiálu

Počet praní

Teplota

Referenční zkouška EN ISO 6630

Tkané a netkané výrobky pro úklid mokrou cestou

80

40 °C

postup 4N

Výrobky z mikrovlákna na utírání prachu

200

40 °C

postup 4N

Výrobky z recyklovaných textilních vláken

20

30 °C

postup 3G

Mopy na mytí podlahy

200

60 °C

postup 6N

Hadry na mytí podlahy

5

30 °C

postup 3G


Tabulka č. 10

Hodnoty a parametry pro absorpční schopnosti úklidových textilních výrobků

Úklidový textilní výrobek nebo typ materiálu

Doba absorpce kapaliny

Výrobky z recyklovaných textilních vláken

≤ 10 sekund

Výrobky z mikrovlákna na čištění povrchů a podlahových ploch

≤ 10 sekund

Tkané a netkané výrobky pro úklid mokrou cestou

≤ 10 sekund

Výrobky pro mytí podlahových ploch

≤ 10 sekund

Posuzování a ověřování : žadatel předloží protokoly o zkouškách vypracovaných příslušnou zkušební metodou: EN ISO 6330 a EN ISO 9073-6. Zkouška podle normy EN ISO 6330 se provede u všech výrobků a materiálů za použití pračky typu A.

Kritérium č. 24. Odolnost textilie proti žmolkování a oděru

Netkané textilie a pletené oděvy, doplňky a přikrývky z vlny, směsí vlny a polyesteru (včetně flauše) musí odolat žmolkování alespoň do stupně 3.

Bavlněné tkaniny použité v oděvech musí odolat žmolkování alespoň do stupně 3. Polyamidové punčochové kalhoty a legíny musí odolat žmolkování alespoň do stupně 2.

Posuzování a ověřování : žadatel předloží protokolu o zkouškách provedených náležitou metodou pro daný substrát:

pletené a netkané výrobky: ISO 12945-1 metoda s použitím žmolkovací komory,

tkaniny: ISO 12945-2 metoda Martindale.

Kritérium č. 25. Životnost funkce

Konečné úpravy, jiné úpravy a přídatné látky, jež textilnímu výrobku při užívání dodávají nesmáčivost, odolnost proti oleji a skvrnám, schopnost retardace hoření a umožňují jeho snadnou údržbu (označuje se též jako nemačkavá nebo nežehlivá úprava), musí mít životnost v souladu s hodnotami a parametry uvedenými v dílčích kritériích 25 a), b) a c).

Je-li daný výrobek nesmáčivý, odolný proti oleji nebo skvrnám, bude spotřebitelům poskytnut návod, jak udržovat funkčnost konečných úprav výrobku, které na něj byly aplikovány.

Textilní vlákna, materiály a membrány, jež konečnému výrobku propůjčují inherentní funkční vlastnosti, jsou od plnění těchto požadavků osvobozeny.

Posuzování a ověřování : K výrobkům s inherentními vlastnostmi žadatelé předloží protokoly o zkouškách prokazující, že daný výrobek má srovnatelné nebo lepší parametry než odpovídající jiná řešení, jež lze získat konečnými úpravami.

25 a)   Nesmáčivost, odolnost proti oleji a proti skvrnám

Po 20 cyklech složených z domácího praní při teplotě 40 °C a sušení v bubnové sušičce nebo po 10 cyklech složených z průmyslového praní při teplotě alespoň 75 °C a sušení si musí nesmáčivost zachovat funkčnost na úrovni 80 bodů z 90.

Po 20 cyklech složených z domácího praní při teplotě 40 °C a sušení v bubnové sušičce nebo po 10 cyklech složených z průmyslového praní při teplotě alespoň 75 °C a sušení si musí odolnost proti oleji zachovat funkčnost na úrovni 3,5 bodu ze 4,0.

Po 20 cyklech složených z domácího praní při teplotě 40 °C a sušení v bubnové sušičce nu nebo po 10 cyklech složených z průmyslového praní při teplotě alespoň 75 °C a sušení si musí odolnost proti skvrnám zachovat funkčnost na úrovni 3,0 bodu z 5,0.

Pro oděvy s lepenými švy se může teplota průmyslového praní snížit na 60 °C.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkouškách provedených pro každý výrobek podle příslušných norem:

U všech výrobků jsou to pro cykly domácího praní norma ISO 6330 nebo pro cykly průmyslového praní norma ISO 15797 v kombinaci:

u nesmáčivých výrobků s normou ISO 4920,

u výrobků odolných proti oleji s normou ISO 14419,

u výrobků odolných proti skvrnám s normou ISO 22958.

25 b)   Funkce retardace hoření

Výrobky, které se mohou prát, si musí zachovat svoji funkčnost po 50 cyklech průmyslového praní alespoň při teplotě 75 °C a sušení v bubnové sušičce. Výrobky, které nelze prát, si musí zachovat svoji funkčnost po zkoušce namáčením.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkouškách provedených pro každý výrobek podle těchto norem (v závislosti na výrobku):

Pro cykly domácího praní podle normy ISO 6330 nebo pro cykly průmyslového praní podle normy ISO 10528, v obou případech v kombinaci s normou EN ISO 12138. V případě, že se jedná o textilii, která není vyměnitelná, podle normy BS 5651 nebo rovnocenné normy.

25 c)   Úprava pro snadnou údržbu (nazývaná také nemačkavá nebo nežehlivá úprava)

Po 10 cyklech složených z domácího praní při teplotě 40 °C a sušení v bubnové sušičce musí dosáhnout výrobky z přírodních vláken stupně hladkého povrchu SA-3 a výrobky ze směsi přírodních a syntetických vláken stupně hladkého povrchu SA-4.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží protokoly o zkouškách provedených zkušební metodou pro hodnocení hladkého povrchu plošných textilií po praní podle normy ISO 7768.

5.   KRITÉRIA PRO SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

Kritéria uvedená v tomto oddíle se použijí na fáze výroby textilního produktu z textilie (cut/make/trim, dále jen: CMT).

Kritérium č. 26. Základní zásady a práva při práci

Žadatelé zajistí, aby všechny závody CMT, které vyrábějí jejich licencovaný výrobek (výrobky), dodržovaly základní zásady a práva při práci, jež jsou popsány v základních pracovních normách Mezinárodní organizace práce (MOP), iniciativě OSN Global Compact a Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Za účelem ověřování se odkazuje na tyto základní pracovní normy MOP:

029

Nucená práce

087

Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se

098

Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat

100

Rovnost v odměňování

105

Odstranění nucené práce

111

Diskriminace (zaměstnání a povolání)

155

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

138

Úmluva o minimálním věku

182

Nejhorší formy dětské práce

Tyto normy musí žadatelé sdělit závodům CMT, jejichž služeb využívají při výrobě konečného výrobku.

Posuzování a ověřování : Pro závody CMT v dodavatelském řetězci svých licencovaných výrobků žadatel prokáže ověření shody třetí stranou prostřednictvím nezávislého ověření nebo dokumentace, a to včetně inspekcí na místě uskutečněných auditory během ověřovacího postupu ekoznačky. Tento krok se musí vykonat při podání žádosti a následně v období platnosti licence tehdy, pokud do svého dodavatelského řetězce zařadí nový závod.

Kritérium č. 27. Pískování džínoviny

Použití ručního a mechanického pískování k dosažení úpravy obnošeného vzhledu se nepovoluje.

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží podrobné údaje o všech závodech, které vyrábějí jeho džínové výrobky označené ekoznačkou spolu s písemnými doklady a fotografiemi dokládajícími, že úpravy džínoviny k docílení obnošeného vzhledu se dosahuje alternativními metodami.

Kritérium č. 28. Informace uvedené na ekoznačce

Volitelný štítek s textovým polem může obsahovat znění vybrané z těchto možností:

Udržitelnější výroba vláken (nebo text vybraný z tabulky č. 11 níže)

Méně znečišťující výrobní postupy

Omezení použití nebezpečných látek

Životnost ověřená zkouškami

Tabulka č. 11

Text, jenž v závislosti na složení výrobku může být uveden vedle ekoznačky

Použitá vlákna

Výrobní podrobnosti

Text, jenž může být uveden

Bavlněná vlákna

Ekologicky pěstovaný obsah více než 50 %

Vyrobeno z xx % ekologicky pěstované bavlny

Ekologicky pěstovaný obsah více než 95 %

Vyrobeno z ekologicky pěstované bavlny

Obsah pěstovaný v souladu se zásadami IPM více než 70 %

Bavlna vypěstovaná za nižšího použití pesticidů

Umělá celulózová vlákna

Více než 25 % certifikované udržitelné celulózy

Vyrobeno z xx % podílu dřeva z udržitelného lesního hospodářství

Více než 95 % certifikované udržitelné celulózy

Vyrobeno ze dřeva z udržitelného lesního hospodářství

Polyamid

Více než 20 % recyklovaného obsahu

Vyrobeno z xx % recyklovaného nylon

Více než 95 % recyklovaného obsahu

Vyrobeno z recyklovaného nylonu

Polyester

Více než 50 % recyklovaného obsahu

Vyrobeno z xx % recyklovaného polyesteru

Více než 95 % recyklovaného obsahu

Vyrobeno z recyklovaného polyesteru

Posuzování a ověřování : Žadatel předloží vzorek té části obalu výrobku, na které je viditelná ekoznačka, spolu s prohlášením o splnění požadavků tohoto kritéria.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1).

Dodatek 1

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍ PRO VÝROBU TEXTILIÍ OZNAČENÝCH EKOZNAČKOU EU

Seznam látek podléhajících omezení v rámci ekoznačky EU se skládá z omezení, jež se použijí na tyto výrobní fáze v textilním dodavatelském řetězci:

a)

spřádání vláken a příze;

b)

bělení a předúprava;

c)

barvírny;

d)

potiskování;

e)

konečná úprava;

f)

všechny výrobní fáze;

g)

konečný výrobek.

Řada omezení v rámci bodu g) se použije také na konečný výrobek, pro který může být vyžadováno provedení analytických zkoušek.

a)   Omezení platná pro spřádání vlákna a příze a tkaní

Skupina látek

Rozsah omezení

Limitní hodnoty

Požadavky na ověřování

i)

šlichtovací přípravky nanesené na vlákna a příze

Použitelnost:

Spřádací procesy

Nejméně 95 % (v hmotnosti sušiny) složek musí být rychle biologicky rozložitelných.

Ve všech případech je třeba zohlednit celkové množství každé složky.

Rychlá biologická rozložitelnost: rozložení

70 % rozpuštěného organického uhlíku do 28 dnů

nebo

60 % z teoretického maxima pro úbytek kyslíku nebo produkci oxidu uhličitého do 28 dnů.

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek doplněné výsledky zkoušek OECD nebo ISO

Zkušební metoda:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408

ii)

přísady do zvlákňovacího roztoku, přádelnické přísady a činidla pro předení (zahrnující mykací oleje, výrobky pro konečnou úpravu a maziva)

Použitelnost:

procesy primárního předení

Nejméně 90 % (v hmotnosti sušiny) složek musí být rychle biologicky rozložitelných, přirozeně biologicky rozložitelných nebo odstranitelných v čistírnách odpadních vod.

Ve všech případech je třeba zohlednit celkové množství každé složky.

Rychlá biologická rozložitelnost:

viz definice v oddílu a) bodu ii)

Přirozená biologická rozložitelnost:

rozložení 70 % rozpuštěného organického uhlíku do 28 dnů

nebo

60 % z teoretického maxima pro úbytek kyslíku nebo produkci oxidu uhličitého do 28 dnů.

Odstranitelnost:

Rozložení 80 % rozpuštěného organického uhlíku do 28 dnů.

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek doplněné výsledky zkoušek OECD nebo ISO

Zkušební metoda:

Zkoušky rychlé biologické rozložitelnosti viz oddíl a) bod ii). Přijímají se tyto zkoušky přirozené biologické rozložitelnosti:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Zkoušky odstranitelnosti: OECD 303 A/B ISO 11733

b)   Omezení platná pro bělení

Skupina látek

Rozsah omezení

Limitní hodnoty

Požadavky na ověřování

Bělení příze, textilií a konečných výrobků

Použitelnost:

Všechny druhy vláken

S výjimkou umělých celulózových vláken se chlorová činidla se nesmí použít při bělení veškerých přízí, textilií, pletených dílů nebo konečných výrobků.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení žadatele, že látky podléhající omezení nebyly v příslušných výrobních fázích použity.

c)   Omezení platná pro barvírny

Skupina látek

Rozsah omezení

Limitní hodnoty

Požadavky na ověřování

i)

halogenové přenašeče

Použitelnost:

Polyester, směsi polyesteru a vlny, akrylát a polyamid, pokud se použijí disperzní barviva.

Halogenové urychlovače barvení (přenašeče) se nesmí použít na barvená syntetická vlákna a plošné textilní materiály nebo na směsi polyesteru a bavlny.

Příklady přenašečů: 1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, chlorfenoxyetanol.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že látky podléhající omezení nebyly použity, doplněné o BL.

ii)

azobarviva

Použitelnost:

Použití barev z dodatku 2 na akrylová, bavlněná, polyamidová a vlněná vlákna, pleteniny a textilie.

Nesmí se používat žádná azobarviva, která mohou uvolňovat některý z aromatických aminů, u nichž je známo, že jsou karcinogenní.

Dodatek 2 obsahuje seznam arylových aminů podléhajících omezení a orientační seznam azobarviv, která se mohou štěpit na arylové aminy. Tento orientační seznam by měl sloužit jako pomůcka k určení, jaká barviva by se neměla používat. Limitní hodnota pro arylové aminy se použije na konečný výrobek.

pro všechny aminy 30 mg/kg (1)

Ověřování:

Zkoušky konečného výrobku se provedou stanoveným způsobem.

Zkušební metoda:

EN 14362-1 a 3.

iii)

barviva, jež jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci (CMR)

Použitelnost:

Všechny výrobky

Barviva, jež jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci, se nesmí použít.

Dodatek 2 obsahuje seznam karcinogenních, mutagenních nebo toxických barviv, jež se nesmí použít.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že látky podléhající omezení nebyly použity, doplněné o BL.

iv)

barviva, která mohou zvyšovat citlivost

Použitelnost:

polyester, akryl polyamid

Elastikované nebo pružné oděvy, jež přicházejí do přímého kontaktu s kůží, nebo spodní prádlo.

Barviva, která mohou zvyšovat citlivost, se nesmí použít.

Dodatek 2 obsahuje seznam barviv, která mohou zvyšovat citlivost, a jichž se nesmí použít.

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že látky podléhající omezení nebyly použity, doplněné o BL.

v)

Chromová mořidla užitá k barvení

Použitelnost:

vlna, polyamid

Chromová mořidla se nesmí použít k barvení.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že omezené látky nebyly použity, doplněné o BL.

vi)

barviva s komplexně vázaným kovem

Použitelnost:

polyamid, vlna, celulózová vlákna

Barviva s komplexně vázaným kovem na bázi mědi, chromu a niklu se smí použít k barvení pouze:

vlněných vláken

polyamidových vláken

směsí vlny a/nebo polyamidu s umělými celulózovými vlákny.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že látky podléhající omezení nebyly použity, doplněné o BL.

d)   Omezení platná pro potiskování

Potiskování

i)

barviva a pigmenty

Barviva a pigmenty použité k potisku textilií označených ekoznačkou musí splňovat omezení platná pro barvírny (viz oddíl c) tohoto dodatku).

Viz omezení pro barvírny (oddíl c))

Ověřování:

viz barvírny.

ii)

tiskací pasty

Použitelnost:

V případě provádění potisku

Použité tiskací pasty nesmí obsahovat více než 5 % těkavých organických sloučenin (VOC). K nim se řadí:

alifatické uhlovodíky (C10–C20)

monomery jako například akryláty, vinyl acetáty, styren

monomery, například akrylonitril, akrylamid, butadien

alkoholy, estery, polyoly

formaldehyd

estery kyseliny fosforečné

benzen jako nečistota z vyšších uhlovodíků

amoniak (např. rozklad močoviny, biuretová reakce)

< 5,0 % (hmotnostních) obsahu VOC

Ověřování:

Prohlášení žadatele, že nebyla použita žádná tiskací pasta

nebo

prohlášení tiskárny doplněné o BL nebo výpočty pro tiskací pastu.

iii)

plastisolová pojidla

Použitelnost:

V případě provádění potisku

„Plastisolové“ přísady do tiskařských pojiv včetně PVC a ftalátů podléhajících omezení se nesmí použít.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení žadatele, že nebyl proveden žádný potisk

nebo

prohlášení dodavatele chemických látek, že látky podléhající omezení nebyly použity, doplněné o BL pro přísady.

e)   Omezení platná pro postupy konečné úpravy

Funkční konečná úprava, jiná úprava a přídatné látky

i)

biocidní přípravky použité k tomu, aby konečnému výrobku dodaly biocidní vlastnosti.

Použitelnost:

Všechny výrobky

Za účelem propůjčení biocidních vlastností nesmí být vpraveny do vláken, plošných textilních materiálů a konečných výrobků biocidy.

Mezi běžné příklady patří triclosan, nanočástice stříbra, organické sloučeniny zinku, sloučeniny dichlorfenyl (estery), deriváty benzimidazolu a izothiazolinony.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení žadatele, že látky podléhající omezení nebyly použity

ii)

odolnost proti plstnatění a srážení

Použitelnost:

Pokud byla tato úprava použita.

Halogenové látky nebo přípravky se smí použít pouze na vlněné pásy a volnou tkanou vlnu.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení zpracovatelů vlny, že látky podléhající omezení nebyly použity.

iii)

úprava pro nesmáčivost a odolnost proti skvrnám a oleji

Použitelnost:

Pokud byla k zajištění příslušné funkce tato úprava použita.

Nesmí se použít úprava pro nesmáčivost, odolnost proti skvrnám a oleji na bázi fluoru. K takovým úpravám se řadí i úprava za použití perfluorovaných a polyfluorovaných přípravků.

Nefluorované přípravky musí být ve vodním prostředí včetně vodního sedimentu rychle biologicky rozložitelné a nesmí být bioakumulativní. Kromě toho musí splňovat požadavky kritéria pro vhodnost k použití 25 a).

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení, že nebyly použity látky podléhající omezení doplněné o BL pro přípravky, jež použily subjekty provádějící konečné úpravy.

Zkušební metoda:

není stanovena

iv)

retardéry hoření

Použitelnost:

Pokud byly použity a jak je stanoveno pro synergická činidla.

Nesmí se použít tyto retardéry hoření:

HBCDD – hexabromcyklododekan

PeBDE – pentabromdifenylether

OcBDE – oktabromidifenylether

DecaBDE – dekabromdifenylether

PBBs – polybromované bifenyly

TEPA – tris-(aziridinyl)-fosfinoxid

TRIS – tris(2,3-dibrompropyl)-fosfát

TCEP – tris(2-chlorethyl)-fosfát

Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP)

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení, že nebyly použity látky podléhající omezení, doplněné o BL.

Synergickému činidlu oxid antimonitý (H351) se uděluje výjimka umožňující jeho použití při potahování interiérových textilií pouze tehdy, pokud daný výrobek musí splňovat požadavky pro retardaci hoření a jsou splněny limitní hodnoty expozici na pracovišti.

Osmihodinová průměrná klouzavá limitní hodnota emisí 0,50 mg/m3

Ověřování:

Pokud se použije oxid antimonitý, subjekt provádějící danou úpravu poskytne údaje z monitorování.

f)   Omezení platná pro všechny výrobní fáze

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

i)

látky, jež byly zapsány do seznamu látek ECHA, které by mohly být zahrnuty mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Použitelnost:

Všechny výrobky

Látky SVHC, jež byly identifikovány podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) jako látky splňující kritéria uvedená v článku 57 tohoto nařízení a jsou uvedeny na aktuálním seznamu látek (v době podání žádosti), které by mohly být případně zahrnuty do přílohy XIV nařízení REACH, nesmí být přítomny v konečném výrobku ani proto, aby mu propůjčily určitou funkci, ani proto, že byly záměrně použity v některé výrobní fázi, pokud pro ně nebyla schválena výjimka.

Aktuální seznam těchto látek je k dispozici na internetových stránkách:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Látkám, jež byly identifikovány jako SVHC, byly zařazeny do seznamu předpokládaného článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve výrobku nebo v kterékoliv jeho homogenní části v koncentraci vyšší než 0,10 %, nesmí být udělena žádná výjimka z tohoto kritéria.

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení o shodě za každou výrobní fázi a od příslušných dodavatelů chemických látek.

Povrchově aktivní látky, změkčovadla a komplexotvorná činidla

ii)

všechny povrchově aktivní látky, změkčovadla a komplexotvorná činidla

Použitelnost:

všechny postupy za mokra

Minimálně 95 % (hmotnostních) změkčovadel, komplexotvorných činidel a povrchově aktivních látek musí být:

rychle biologicky rozložitelných v aerobních podmínkách nebo

přirozeně biologicky rozložitelných a/nebo

odstranitelných v čistírnách odpadních vod.

Jako referenční pomůcka ohledně biologické rozložitelnosti by měla sloužit nejaktuálnější verze databáze složek čisticích prostředků:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek doplněné o BL a/nebo výsledky zkoušek OECD nebo ISO

Zkušební metoda

Viz šlichtovací přípravky a přádelnická činidla (dodatek 1, oddíl a), body i/ii)

iii)

neiontové a kationové povrchově aktivní látky

Použitelnost:

všechny postupy za mokra

Všechny neiontové a kationové povrchově aktivní látky musí být také rychle biologicky rozložitelné v anaerobních podmínkách.

Jako referenční pomůcka ohledně biologické rozložitelnosti by měla sloužit databáze složek čisticích prostředků:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_cs.pdf

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení z BL a/nebo od dodavatele chemických látek doplněné o výsledky zkoušek OECD nebo ISO

Zkušební metoda:

EN ISO 11734, ECETOC č. 28 OECD 311

Pomocné látky

iv)

pomocné látky použité v prostředcích a přípravcích

Použitelnost:

Všechny výrobky.

V žádném prostředku nebo přípravku používaném pro textilie nesmí být použity tyto látky a pro jejich výskyt v konečném výrobku jsou stanoveny limitní hodnoty:

 

nonylfenol, směs izomerů 25154-52-3

 

4-nonylfenol 104-40-5

 

4-nonylfenol, větvený 84852-15-3

 

oktylfenol 27193-28-8

 

4-oktylfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktylfenol 140-66-9

 

alkylfenol ethoxyláty a jejich deriváty

 

polyoxyethylovaný oktylfenol 9002-93-1

 

polyoxyethylovaný nonylfenol 9016-45-9

 

polyoxyethylovaný p-nonylfenol 26027-38-3

celkem 25 mg/kg

Ověřování:

Zkoušky konečného výrobku se provedou stejně jako u alkylfenolů.

Zkušební metoda:

Extrakce rozpouštědlem a poté kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LCMS)

 

V textilním přípravku nebo chemickém složení nesmí být použity tyto látky:

 

kvarterní amonné sloučeniny, dimethyldilojové alkyl chloridy (DTDMAC)

 

distearyldimethylamonium chlorid (DSDMAC)

 

kvartérní amonné soli, bis(hydrogenované lojové alkyl)dimethyl chloridy (DHTDMAC)

 

ethylendiamin- tetraacetát (EDTA),

 

diethylentriamin-pentaacetát (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

 

1-methyl-2-pyrrolidon

nitrilotrioctová kyselina (NTA)

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení dodavatele chemických látek, že nebyly použity látky podléhající omezení, doplněné o BL pro všechny výrobní fáze.

g)   Omezení platná pro konečný výrobek

i)

seznam látek SVHC, které by mohly být zařazeny na seznam ECHA, kterým je udělena výjimka

Použitelnost:

elastan, akryl

N,N-dimethylacetamid (127-19-5)

Pro konečné produkty obsahující elastan a akryl se použijí tyto limitní hodnoty:

 

Ověřování:

Zkoušky konečného výrobku

Zkušební metoda:

Extrakce rozpouštědlem a poté plynová nebo kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GCMS nebo LCMS)

výrobky pro kojence a děti do 3 let

0,001 % hmotnostních

výrobek, který je v přímém kontaktu s kůží

0,005 % hmotnostních

oděvy, které mají omezený kontakt s kůží, a interiérové textilie

0,005 % hmotnostních

ii)

zbytkový obsah formaldehydu

Použitelnost:

Všechny výrobky. Pro oděvy s úpravou pro snadnou údržbu (nazývanou také nemačkavá nebo nežehlivá úprava) platí zvláštní podmínky.

Pro konečné produkty obsahující zbytky formaldehydu z úpravy pro snadnou údržbu se použijí tyto limitní hodnoty:

 

Ověřování:

Pro výrobky s úpravou pro snadnou údržbu zkoušky konečného výrobku.

Pro všechny ostatní výrobky prohlášení, že nebyly použity látky podléhající omezení.

Zkušební metoda:

EN ISO 14184-1

výrobky pro kojence a děti do 3 let

16 ppm

výrobek, který je v přímém kontaktu s kůží

16 ppm

oděvy, které mají omezený kontakt s kůží, a interiérové textilie

75 ppm

iii)

biocidní přípravky použité k ochraně textilií během dopravy a skladování

Použitelnost:

Všechny výrobky

Je povoleno použít pouze biocidní přípravky schválené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012 (3). Žadatelé by si měli přípravky ověřit v nejaktuálnějším seznamu schválených přípravků:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Omezeny jsou tyto konkrétní biocidní přípravky:

chlorfenoly (jejich soli a estery)

polychlorované bifenyly (PCB)

organocínové sloučeniny včetně TBT, TPhT, DBT a DOT

dimethylfumarát (DMFu)

nejsou stanoveny

Ověřování:

Prohlášení, že před dopravou a skladováním nebyly použity látky podléhající omezení, doplněné o BL.

iv)

Extrahovatelné kovy

Použitelnost:

Všechny výrobky, pro které platí jiné hodnoty pro kojence a děti do tří let.

Pro výrobky určené kojencům a dětem do tří let se použijí tyto limitní hodnoty:

mg/kg

Ověřování:

Zkoušky konečného výrobku

Zkušební metoda:

extrakce – EN ISO 105-E04-2013 (kyselý roztok potu)

detekce – ICP-MS nebo ICP-OES

antimon (Sb)

30,0

arsen (As)

0,2

kadmium (Cd)

0,1

chrom (Cr)

 

textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem

1,0

všechny ostatní textilie

0,5

kobalt (Co)

1,0

měď (Cu)

25, 0

olovo (Pb)

0,2

nikl (Ni)

 

textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem

1,0

všechny ostatní textilie

0,5

rtuť (Hg)

0,02

Pro všechny ostatní výrobky včetně interiérových textilií platí tyto limitní hodnoty:

mg/kg

Ověřování:

Zkoušky konečného výrobku

Zkušební metoda:

extrakce – DIN EN ISO 105-E04-2013 (kyselý roztok potu)

detekce – ICP-MS nebo ICP-OES

antimon (Sb)

30,0

arsen (As)

1,0

kadmium (Cd)

0,1

chrom (Cr)

 

textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem

2,0

všechny ostatní textilie

1,0

kobalt (Co)

 

textilie barvené barvivy s komplexně vázaným kovem

4,0

všechny ostatní textilie

1,0

měď (Cu)

 

olovo (Pb)

50,0

nikl (Ni)

1,0

rtuť (Hg)

1,0

0,02

v)

potahy, lamináty, folie

Použitelnost:

Pokud jsou vpraveny do textilní struktury

Polymery nesmí obsahovat tyto ftaláty:

DEHP bis(2-ethylhexyl)-ftalát

BBP butyl(benzyl)ftalát

DBP dibutyl-ftalát

DMEP bis(2-methoxyethyl)-ftalát

DIBP diisobutyl-ftalát

DIHP di-C6-8-rozvětvené alkyl-ftaláty

DHNUP di-C7-11-rozvětvené alkyl-ftaláty

DHP di-n-hexyl-ftalát

celkem 0,10 % hmotnostních

Ověřování:

Prohlášení výrobce polymeru, že nepoužil látky podléhající omezení, doplněné o BL pro změkčující prostředky použité v chemickém složení. Pokud nejsou tyto informace k dispozici, může být požadována zkouška.

Zkušební metoda:

EN ISO 14389

V oblečení pro venkovní nošení a ve speciálních oděvech na venkovní nošení se mohou použít fluoropolymerové lamináty a fólie. Nesmí se vyrábět za použití perflourooktanové kyseliny nebo jakýchkoliv jejích vyšších homologů, jak je definuje OECD.

 

Ověřování:

Prohlášení výrobce fólie nebo membrány, že při výrobě polymerů nepoužil látky podléhající omezení.

vi)

příslušenství jako například knoflíky, patentní závěry a zipy

Použitelnost:

Pokud jsou součástí struktury oděvu

Pro kovové příslušenství:

 

Ověřování:

Zkoušky složení kovových součástí.

Zkušební metody:

Pro migraci niklu

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Pro ostatní kovy

detekce – GC-ICP-MS

Pro prvky ze sloučenin s obsahem niklu, jež jsou v přímém a prodlouženém kontaktu s kůží, se použije migrační limit.

Nikl 0,5 μg/cm2/týden

Kromě toho se provedou zkoušky na přítomnost těchto kovů, pro něž platí dále uvedené limitní hodnoty:

 

olovo (Pb),

90 mg/kg

kadmium (Cd)

 

výrobky pro kojence a děti do 3 let

50 mg/kg

všechny ostatní výrobky včetně interiérových textilií

100 mg/kg

chrom (Cr) v případě chromování

60 mg/kg

rtuť (Hg)

60 mg/kg

V žádném plastovém příslušenství se nesmí použít tyto ftaláty:

DEHP bis(2-ethylhexyl)-ftalát

BBP butyl(benzyl)ftalát

DBP dibutyl-ftalát

DMEP bis(2-methoxyethyl)-ftalát

DIBP diisobutyl-ftalát

DIHP di-C6-8 rozvětvený alkyl-ftalát

DHNUP di-C7-11 rozvětvený alkyl-ftalát

DHP di-n-butyl-ftalát)

Tyto ftaláty se nesmí použít v dětském oblečení, pokud hrozí nebezpečí, že by si dítě tento prvek mohlo vložit do úst, například jezdce zipu:

DINP diisononyl-ftalát

DIDP diisodecyl-ftalát

DNOP di-n-oktyl-ftalát

nejsou stanoveny

Ověřování:

Předloží se BL týkající se chemického složení plastu.


(1)  Je třeba přijmout opatření, aby se vyloučily nepravé pozitivní reakce na přítomnost 4-aminoazobenzenu.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

Dodatek 2

OMEZENÍ PRO BARVIVA

a)   Karcinogenní aromatické aminy

Arylový amin

Číslo CAS

4-aminodifenyl

92-67-1

benzidin

92-87-5

4-chlor-o-toluidin

95-69-2

2-naftylamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-chloranilin

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodifenylmethan

101-77-9

3,3′-dichlorbenzidin

91-94-1

3,3′-dimethoxybenzidin

119-90-4

3,3′-dimethylbenzidin

119-93-7

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodifenylmethan

838-88-0

p-kresidin

120-71-8

4,4'-methylen-bis(2-chloranilin)

101-14-4

4,4′-oxydianilin

101-80-4

4,4′-thiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimethylanilin

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Orientační seznam barviv, která mohou uvolňovat karcinogenní aromatické aminy

Disperzní barviva

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Základní barviva

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Kyselá barviva

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Přímá barviva

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Barviva, která jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci nebo mohou zvyšovat citlivost

Barviva, která jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 6

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Disperzní barviva, která mohou zvyšovat citlivost

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Dodatek 3

NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY (BAT) V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PRANÍ, SUŠENÍ A FIXOVÁNÍ

Oblast

Techniky BAT

1.

Obecné řízení hospodaření s energií

1.1

měření dílčí spotřeby,

1.2

systémy sledování procesů a systémy automatické kontroly pro řízení průtoku, dávkování, teploty a časového nastavení;

1.3

izolace potrubí, ventilů a přírub

1.4

elektrické motory a čerpadla s frekvenčním měničem

1.5

stroje s uzavřenou konstrukcí snižující ztráty odpařováním

1.6

opětovné použití/recyklace vody a prací lázně v přetržitých procesech

1.7

využití tepla, např. vody z máchání, sražené páry, odsátého vzduchu, spalných plynů

2.

Praní a máchání

2.1

použití chladicí vody jako užitkové vody

2.2

nahrazení praní bez recyklace vody praním s vícenásobným využitím vody

2.3

využití „chytrých“ technologií máchání s ovládáním průtoku a zpětným proudem

2.4

instalace výměníků tepla

3.

Sušení a fixace v napínacím rámu

3.1

optimalizace proudění vzduchu

3.2

izolace krytů

3.3

instalace systémů účinných hořáků

3.4

instalace systému pro zpětné zužitkování tepla

Poznámka:

Nové techniky BAT uváděné a doporučované orgány členských států EU od data, kdy Evropská komise zveřejnila referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v textilním průmyslu (BREF, 2003), se považují za doplněk výše uvedených technik.


Top