EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0210

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody

OJ L 111, 15.4.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/210/oj

Related international agreement

15.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2014

o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody

(2014/210/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 3 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na straně druhé (dále jen ”dohoda“) byla podepsána dne 15. prosince 2003, s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Podle čl. 54 odst. 1 dohody vstupuje tato dohoda v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní strany navzájem oznámí ukončení příslušných ratifikačních postupů nezbytných pro tento účel.

(3)

Všechny smluvní strany dohody, včetně všech členských států Unie v době podepsání dohody, již uložily své ratifikační listiny, s výjimkou Unie.

(4)

Článek 49 odst. 3 dohody stanoví povinnosti smluvních stran týkající se zpětného přebírání nelegálních migrantů. V důsledku tohoto ustanovení spadá do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), zejména jejího čl. 79 odst. 3.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a je jeho nástupkyní.

(8)

Dohoda by měla být schválena, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody. Současně s tímto rozhodnutím bude přijato samostatné rozhodnutí (1) o uzavření dohody s výjimkou čl. 49 odst. 3 této dohody,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Unie, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody (2).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 54 dohody (3) a učiní tato oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dnem 1. prosince 2009 Evropská unie nahradila Evropské společenství a je jeho nástupkyní a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy na ‚Evropské společenství‘ nebo na ‚Společenství‘ ve znění dohody se proto na příslušných místech považují za odkazy na ‚Evropskou unii‘ nebo na ‚Unii‘.“

„Ustanovení této dohody, jež spadají do oblasti působnosti třetí části hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné smluvní strany, a nikoli jako součást Evropské unie, pokud Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem společně neoznámí Střední Americe jakožto smluvní straně, že Spojené království a/nebo Irsko jsou vázány jako součást Evropské unie v souladu s Protokolem (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie. Pokud Spojené království a/nebo Irsko přestanou být v souladu s článkem 4a Protokolu č. 21 vázány jako součást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím a/nebo Irskem okamžitě informuje Střední Ameriku jakožto smluvní stranu o jakékoli změně jejich postavení a v tomto případě jsou Spojené království a Irsko ustanoveními dohody i nadále vázány jako samostatné smluvní strany. Totéž platí pro Dánsko v souladu s Protokolem (č. 22) o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/211/EU (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 111, 15.4.2014, s. 6 spolu s rozhodnutím 2014/211/EU.

(3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


Top