Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014 o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; Zrušeno 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. února 2014

o opatřeních proti rozšiřování Xylella fastidiosa (Well et Raju) na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2014) 726)

(2014/87/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju) (dále jen „dotčený organismus“) je uveden v příloze I části A kapitole I směrnice 2000/29/ES jako škodlivý organismus, jehož výskyt není v Unii znám a jehož zavlékání a rozšiřování na území všech členských států je zakázáno.

(2)

Dne 21. října 2013 informovala Itálie ostatní členské státy a Komisi o výskytu dotčeného organismu na jejím území, a to ve dvou oddělených oblastech provincie Lecce v regionu Apulie. Následně byly ve stejné provincii zaznamenány další dvě oddělená ohniska. Výskyt dotčeného organismu byl potvrzen v souvislosti s několika rostlinnými druhy, včetně Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. a Quercus sp. L., u nichž se projevovala usycháním listů a příznaky rychlého chřadnutí. Jde o první případ, kdy byl potvrzen výskyt dotčeného organismu na území Unie. Kontroly u některých dalších rostlinných druhů na výskyt dotčeného organismu dosud nebyly dokončeny. Zjišťování přenašeče dotčeného organismu v regionu Apulie stále probíhá.

(3)

Dne 29. října 2013 přijal region Apulie mimořádná opatření pro prevenci a eradikaci dotčeného organismu (2) v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES.

(4)

Itálie informovala o tom, že prohlídky, které provedla, nezjistily výskyt dotčeného organismu v sousedních provinciích Brindisi a Taranto.

(5)

V reakci na žádost Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal dne 25. listopadu 2013 (3) prohlášení, které obsahuje následující závěry. Spektrum hostitelských rostlin dotčeného organismu je patrně velmi široké a patří do něj mnoho v Evropě běžně pěstovaných i spontánně rostoucích rostlin.

(6)

Hlavní cestou průniku pro dotčený organismus je přemísťování rostlin určených k pěstování s výjimkou osiva. Obavy vzbuzuje také možnost průniku infekčních přenašečů dotčeného organismu dopravených v zásilkách rostlin. Plody a dřevo jsou méně významnými cestami průniku se zanedbatelnou pravděpodobností zavlečení. Osivo, řezané květiny a okrasná zeleň jsou méně významnými cestami průniku s nízkou pravděpodobností zavlečení. Přemísťování infikovaných rostlin určených k pěstování je nejúčinnějším způsobem šíření dotčeného organismu na velké vzdálenosti.

(7)

Vzhledem k povaze dotčeného organismu je pravděpodobné, že se bude šířit rychle a ve velkém rozsahu. Je nutné okamžitě přijmout opatření, aby se dotčený organismus nerozšířil do zbytku Unie. Dokud nebude k dispozici více konkrétních informací o spektru hostitelů, přenašečích, cestách průniku a možnostech snižování rizik, je vhodné zakázat přemísťování z oblastí, kde se mohou nacházet infikované rostliny.

(8)

Vzhledem k místům výskytu dotčeného organismu, zvláštní zeměpisné situaci správní provincie Lecce a nejistotě ohledně demarkačních kritérií je třeba, aby se v zájmu rychlého a účinného použití zákaz vztahoval na celou provincii.

(9)

Uvedený zákaz by se měl vztahovat na rostliny určené k pěstování kromě osiva, jelikož tyto rostliny představují hlavní cestu průniku pro dotčený organismus. Z rozsáhlého vzorkování a testování v provincii Lecce však vyplynulo, že rostliny určené k pěstování patřící k určitým rodům a druhům a pocházející z napadených částí Lecce dotčeným organismem infikovány nejsou. Na základě tohoto důkazu by se zákaz neměl týkat partií rostlin určených k pěstování těch rodů a druhů, které byly ovzorkovány a testovány na výskyt dotčeného organismu. Mimo to by bylo také vhodné ze zákazu vyjmout rostliny určené k pěstování, které byly pěstovány na stanovištích s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení dotčeného organismu a které patří k rodům a druhům, na něž se vztahuje certifikační systém, který vyžaduje, aby byly podrobeny úřednímu testování na výskyt dotčeného organismu, a byly shledány prosté tohoto organismu.

(10)

Vzhledem k omezeným informacím ohledně možného výskytu dotčeného organismu ve zbytku Unie by měly členské státy na svém území provádět každoroční průzkumy ke zjištění výskytu uvedeného dotčeného organismu. Vzhledem k širokému spektru potenciálních hostitelských rostlin by tyto průzkumy měly být uzpůsobeny zvláštnostem každé oblasti, hostitelské rostliny a rostlinných produktů a také charakteristice potenciálních přenašečů.

(11)

Členské státy by měly v zájmu získání co největšího množství informací o dotčeném organismu a jeho výskytu zajistit, aby jim byly sdělovány relevantní informace.

(12)

Aby bylo možné účinně posoudit provádění tohoto rozhodnutí, je třeba, aby členské státy ihned informovaly Komisi o opatřeních, která přijaly, aby vyhověly požadavkům tohoto rozhodnutí.

(13)

Je vhodné stanovit, aby byla opatření přezkoumána nejpozději do 30. dubna 2014, což umožní zohlednit přesnější vědecké a technické informace, jež budou do té doby k dispozici, jakož i výsledky probíhajících prohlídek a testů prováděných italskými orgány.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přemísťování rostlin určených k pěstování

Přemísťování rostlin určených k pěstování mimo území provincie Lecce regionu Apulie v Itálii se zakazuje.

Tento zákaz se nevztahuje na:

a)

osivo;

b)

partie rostlin určených k pěstování rodů a druhů uvedených v příloze I, které byly ovzorkovány a testovány na výskyt škodlivého organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) (dále jen „dotčený organismus“), a byly shledány prosté tohoto organismu;

c)

rostliny určené k pěstování rodů a druhů uvedených v příloze II, které byly pěstovány na stanovištích s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení dotčeného organismu a které jsou úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly podrobeny úřednímu testování na výskyt dotčeného organismu, a byly shledány prosté tohoto organismu.

Článek 2

Průzkumy

1.   Členské státy na svém území provádějí každoroční úřední průzkumy ke zjištění výskytu dotčeného organismu na rostlinách a rostlinných produktech. Tyto průzkumy se podle potřeby provádějí s přihlédnutím k biologii, podmínkám a období růstu rostlin, na něž se průzkum vztahuje, ke klimatickým podmínkám, biologii dotčeného organismu a charakteristice potenciálních přenašečů.

2.   Výsledky průzkumů uvedených v odstavci 1 se oznamují Komisi a ostatním členským státům do 31. října každého roku a vztahují se na období jednoho roku, které končí 30. září téhož roku. Výsledky prvního průzkumu se oznámí do 31. října 2014 a budou se vztahovat na období od 1. února 2014 do 30. září 2014.

Článek 3

Oznamování výskytu

1.   Členské státy zajistí, aby každá osoba, která zjistí výskyt dotčeného organismu nebo má důvodné podezření na jeho výskyt, do deseti kalendářních dnů informovala příslušný orgán.

2.   Členské státy zajistí, aby osoba uvedená v odstavci 1 příslušnému orgánu na žádost poskytla informace, které má o daném výskytu k dispozici.

Článek 4

Soulad

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 5

Přezkum

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno do 30. dubna 2014.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo“).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


PŘÍLOHA I

Seznam rodů a druhů uvedených v čl. 1 druhém podostavci písm. b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L. Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


PŘÍLOHA II

Seznam rodů a druhů uvedených v čl. 1 druhém pododstavci písm. c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top