EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/433 ze dne 17. prosince 2014 o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59)

Úř. věst. L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 70/58


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/433

ze dne 17. prosince 2014

o zřízení Etického výboru a jeho jednacím řádu (ECB/2014/59)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (1), a zejména na článek 9a uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zřízením Etického výboru Evropské centrální banky (dále jen „Etický výbor“) Rada guvernérů usiluje o posílení stávajících etických pravidel a o další zlepšení správy a řízení Evropské centrální banky (ECB), Evropského systému centrálních bank (ESCB), Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu.

(2)

Povědomí veřejnosti o otázkách správy a řízení a o etických pravidlech se v posledních letech zvýšilo. Po zřízení jednotného mechanismu dohledu nabyly otázky správy a řízení pro ECB na významu. Zvýšená míra informovanosti a kontroly ze strany veřejnosti vyžaduje, aby ECB měla v zájmu zajištění své integrity a předcházení riziku poškození dobré pověsti zavedena nejmodernější etická pravidla a přísně tato pravidla dodržovala.

(3)

Etická pravidla pro členy orgánů, které se podílejí na rozhodovacích procesech ECB (dále jen „adresáti“), by se měla zakládat na stejných zásadách, jaké se uplatňují ve vztahu k zaměstnancům ECB, a měla by být úměrná příslušným povinnostem adresátů. Proto by měla být různá pravidla, která tvoří etický rámec ECB, tj. kodex chování členů Rady guvernérů (2), doplňkový kodex etických kritérií pro členy Výkonné rady (3), kodex chování členů Rady dohledu a pravidla pro zaměstnance ECB, vykládána konzistentním způsobem.

(4)

Etická pravidla se musí opírat o dobře fungující monitorování, mechanismy podávání zpráv a postupy tak, aby bylo zajištěno jejich náležité a důsledné uplatňování, při němž bude hrát Etický výbor klíčovou roli.

(5)

S cílem zajistit účinnou interakci mezi těmi aspekty etických pravidel, které se týkají zejména praktického provádění, a aspekty, které souvisejí zejména s institucionálními a rámcovými otázkami, by alespoň jeden z členů Výboru pro audit ECB (dále jen „Výbor pro audit“) měl být rovněž členem Etického výboru.

(6)

Členem Etického výboru by měl být externí člen Výboru pro audit. Externí členové Výboru pro audit jsou vybíráni z řad vysoce postavených pracovníků se zkušenostmi v oblasti centrálního bankovnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřízení a složení

1.   Zřizuje se Etický výbor.

2.   Etický výbor se skládá ze tří externích členů, přičemž alespoň jedním z nich je externí člen Výboru pro audit.

3.   Členy Etického výboru jsou uznávané osobnosti z členských států, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které mají důkladnou znalost cílů, úkolů a řízení ECB, ESCB, Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu. Členy Etického výboru nemohou být současní zaměstnanci ECB ani současní členové orgánů podílejících se na rozhodovacích procesech ECB, národních centrálních bank nebo vnitrostátních příslušných orgánů ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (4).

Článek 2

Jmenování členů

1.   Členy Etického výboru jmenuje Rada guvernérů.

2.   Etický výbor určí svého předsedu.

3.   Funkční období členů Etického výboru je tříleté s možností jednoho opětovného jmenování. Mandát členů Etického výboru, kteří jsou zároveň členy Výboru pro audit, zaniká, pokud přestanou být členy Výboru pro audit.

4.   Členové Etického výboru dodržují nejvyšší standardy etického chování. Očekává se, že budou jednat čestně, nezávisle, nestranně, rozvážně a bez ohledu na vlastní zájem a že se vyhnou jakékoli situaci, která by mohla vést k osobnímu střetu zájmů. Očekává se, že budou mít na zřeteli důležitost svých povinností a úkolů. Členové Etického výboru se neúčastní jednání v případech domnělého nebo potenciálního osobního střetu zájmů. Jsou povinni i po skončení svých funkcí zachovávat služební tajemství ve smyslu článku 37 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

5.   Členové Etického výboru mají nárok na odměnu, kterou tvoří roční odměna a odměna za skutečně vykonanou práci na základě hodinové sazby. Výši této odměny stanoví Rada guvernérů.

Článek 3

Fungování

1.   Etický výbor určuje dny svých zasedání na návrh předsedy. Předseda může rovněž svolat zasedání Etického výboru, kdykoli to považuje za nezbytné.

2.   Na žádost kteréhokoli člena a se souhlasem předsedy může Etický výbor zasedat též prostřednictvím telekonference a jednání mohou probíhat formou písemného řízení.

3.   Od členů Etického výboru se očekává, že se každého zasedání účastní osobně. Zasedání Etického výboru se mohou účastnit pouze jeho členové a tajemník. Považuje-li to však za vhodné, může Etický výbor ke svým zasedáním přizvat rovněž další osoby.

4.   Výkonná rada pověří některého ze zaměstnanců výkonem funkce tajemníka Etického výboru.

5.   Etický výbor má přístup ke členům vedení a zaměstnancům, jakož i k dokumentům a informacím, které potřebuje k plnění svých úkolů.

Článek 4

Úkoly

1.   Pokud je to v právních aktech přijatých ECB nebo v etických pravidlech přijatých orgány podílejícími se na jejích rozhodovacích procesech výslovně stanoveno, poskytuje Etický výbor poradenství v otázkách etiky na základě individuálních žádostí.

2.   Etický výbor přebírá úkoly svěřené poradci v záležitostech profesní etiky jmenovanému podle kodexu chování členů Rady guvernérů, jakož i úkoly svěřené poradci v záležitostech profesní etiky podle doplňkového kodexu etických kritérií pro členy Výkonné rady.

3.   S cílem napomoci Výboru pro audit při provádění hodnocení celkové přiměřenosti rámce ECB, ESCB, Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu pro zajišťování souladu s předpisy, jakož i účinnosti postupů pro kontrolu souladu podává Etický výbor Výboru pro audit zprávy o poradenství, které poskytl, a o rozsahu, v jakém byla jeho doporučení provedena.

4.   Etický výbor podává Radě guvernérů každoročně zprávu o své činnosti. Kromě toho Etický výbor podává Radě guvernérů zprávy, kdykoli to považuje za vhodné, nebo když je to nezbytné k plnění jeho úkolů.

5.   Kromě úkolů uvedených v tomto článku může Etický výbor vykonávat další činnosti související s jeho mandátem, požádá-li jej o to Rada guvernérů.

Článek 5

Informace o provádění doporučení

Adresáti doporučení Etického výboru informují Etický výbor o provedení jeho doporučení.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem následujícím po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. prosince 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9.

(3)  Úř. věst. C 104, 23.4.2010, s. 8.

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).


Top