EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (přepracované znění) (ECB/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 53/24


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/298

ze dne 15. prosince 2014

o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57)

(přepracované znění)

Rada guvernérů Evropské centrální banky,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 33 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím ECB/2010/24 (1) se stanoví způsob, jakým Evropská centrální banka (ECB) přerozděluje mezi národní centrální banky: a) svůj příjem z eurobankovek v oběhu, jenž vznikne v každém účetním roce, a b) svůj příjem z cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry (securities markets programmeSMP), jenž dosáhne v každém účetním roce.

(2)

Rozhodnutí ECB/2010/24 je třeba změnit tak, aby bylo zohledněno prozatímní přerozdělování příjmu ECB z nákupu krytých dluhopisů a cenných papírů krytých aktivy podle rozhodnutí ECB/2014/40 (2) a rozhodnutí ECB/2014/45 (3). V zájmu srozumitelnosti by proto mělo být přepracováno.

(3)

Rozhodnutím ECB/2010/29 (4) se stanoví přidělování eurobankovek v oběhu národním centrálním bankám v poměru k jejich splaceným podílům na základním kapitálu ECB. Podle článku 4 rozhodnutí ECB/2010/29 a přílohy uvedeného rozhodnutí se ECB přiděluje 8 % z celkové hodnoty eurobankovek v oběhu. ECB má pohledávky uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v hodnotě odpovídající hodnotě jí vydaných eurobankovek, a to v poměru k podílům národních centrálních bank v klíči upsaného základního kapitálu.

(4)

Podle čl. 2 odst. 2 rozhodnutí ECB/2010/23 (5) se stav eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému úročí referenční sazbou. Podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí ECB/2010/23 se tyto úroky vypořádávají čtvrtletně prostřednictvím plateb v TARGET2.

(5)

V 7. bodě odůvodnění rozhodnutí ECB/2010/23 se uvádí, že příjem ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu by měl být v zásadě rozdělován mezi národní centrální banky v poměru k jejich podílům v klíči upsaného základního kapitálu v témže účetním roce, kdy vznikl, v souladu s rozhodnutími Rady guvernérů.

(6)

Příjem ECB z nákupu cenných papírů v rámci programu SMP, třetího programu nákupu krytých dluhopisů (covered bond purchase programmeCBPP3) a programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (asset-backed securities purchase programmeABSPP) by měl být v zásadě rozdělován mezi národní centrální banky stejným způsobem v poměru k jejich podílům v klíči upsaného základního kapitálu v témže účetním roce, kdy vznikl.

(7)

Při přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a příjmu ECB z nákupu cenných papírů v rámci SMP, CBPP3 a ABSPP by ECB měla přihlížet k odhadu svého finančního výsledku za příslušný rok, přičemž tento odhad náležitě zohledňuje potřebu přidělit finanční prostředky do rezervy na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata, jakož i dostupnost rezerv, které lze uvolnit na vyrovnání předpokládaných výdajů.

(8)

Při určování výše čistého zisku ECB, který má být převeden do všeobecného rezervního fondu podle článku 33.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), by měla mít Rada guvernérů na zřeteli, že část čistého zisku, která odpovídá příjmu z eurobankovek v oběhu a příjmu z nákupu cenných papírů v rámci SMP, CBPP3 a ABSPP, by měla být v plné výši rozdělena mezi národní centrální banky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí:

a)

„národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

b)

„stavem eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému“ se rozumějí pohledávky a závazky vzniklé mezi národní centrální bankou a ECB a mezi národní centrální bankou a ostatními národními centrálními bankami v důsledku použití článku 4 rozhodnutí ECB/2010/29;

c)

„příjmem ECB z eurobankovek v oběhu“ se rozumí příjem ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu v důsledku použití článku 2 rozhodnutí ECB/2010/23;

d)

„příjmem ECB z cenných papírů“ se rozumí čistý příjem z nákupu i) cenných papírů v rámci SMP v souladu s rozhodnutím ECB/2010/5 (6), ii) krytých dluhopisů v rámci CBPP3 v souladu s rozhodnutím ECB/2014/40 a iii) cenných papírů krytých aktivy v rámci ABSPP v souladu s rozhodnutím ECB/2014/45.

Článek 2

Prozatímní přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a příjmu ECB z cenných papírů

1.   Příjem ECB z eurobankovek v oběhu a příjem ECB z cenných papírů je splatný v plné výši národním centrálním bankám v témže účetním roce, ve kterém vznikl, a přerozděluje se mezi národní centrální banky v poměru k jejich splaceným podílům na upsaném základním kapitálu ECB.

2.   Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, ECB přerozděluje mezi národní centrální banky příjem z eurobankovek v oběhu a příjem z cenných papírů, které dosáhne v daném účetním roce, v poslední pracovní den v lednu následujícího roku.

3.   Výše příjmu ECB z eurobankovek v oběhu může být v souladu s rozhodnutím Rady guvernérů na základě statutu ESCB snížena s ohledem na náklady, jež ECB vynaloží v souvislosti s vydáním eurobankovek a manipulací s nimi.

Článek 3

Odchylka od článku 2

Odchylně od článku 2 rozhodne Rada guvernérů před koncem účetního roku, zda si ECB ponechá celý příjem uvedený v článku 2 nebo jeho část v rozsahu nezbytném k zajištění toho, aby výše přerozděleného příjmu nepřesáhla čistý zisk ECB za příslušný rok. Toto rozhodnutí Rada guvernérů přijme, pokud na základě odůvodněného odhadu vypracovaného Výkonnou radou očekává, že ECB vykáže úhrnnou roční ztrátu nebo vytvoří roční čistý zisk, který je nižší než odhadovaná výše jejího příjmu uvedeného v článku 2. Rada guvernérů může před koncem účetního roku rozhodnout o převedení části nebo celého příjmu ECB uvedeného v článku 2 do rezervy na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata.

Článek 4

Vstup v platnost a zrušení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2014.

2.   Rozhodnutí ECB/2010/24 se zrušuje s účinkem od 31. prosince 2014.

3.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2010/24 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem 15. prosince 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí ECB/2010/24 ze dne 25. listopadu 2010 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry (Úř. věst. L 6, 11.1.2011, s. 35).

(2)  Rozhodnutí ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/5 ze dne 19. listopadu 2014 o provádění programu nákupu cenných papírů krytých aktivy (ECB/2014/45) (Úř. věst. L 1, 6.1.2015, s. 4).

(4)  Rozhodnutí ECB/2010/29 ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 26).

(5)  Rozhodnutí ECB/2010/23 ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 17).

(6)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. května 2010, kterým se zavádí program pro trhy s cennými papíry (Úř. věst. L 124, 20.5.2010, s. 8)


Top