Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1357/2013 ze dne 17. prosince 2013 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implicitně zrušeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2013

ze dne 17. prosince 2013

o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pravidla nepreferenčního původu je třeba použít na všechna opatření z oblasti politiky nepreferenčního obchodu, včetně antidumpingových a vyrovnávacích cel.

(2)

V článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92 je stanovena hlavní zásada, že zboží, na jehož výrobě se podílela více než jedna země, je třeba považovat za zboží pocházející ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

(3)

Prohlášení o propuštění krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů a jejich klíčových komponentů do volného oběhu začalo podle nařízení Komise (EU) č. 513/2013 (2) podléhat prozatímnímu antidumpingovému clu.

(4)

V zájmu zajištění správného a jednotného uplatňování prozatímních antidumpingových cel je třeba stanovit podrobná pravidla pro výklad zásady článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92, aby bylo možno určit původ výrobků, na které se vztahují uvedená opatření, pokud jde o krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely a jeden z jejich klíčových komponentů, krystalické křemíkové fotovoltaické články.

(5)

Proces výroby krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů lze rozdělit do těchto hlavních kroků: výroba křemíkových destiček, zpracování křemíkových destiček na krystalické křemíkové fotovoltaické články a montáž několika krystalických křemíkových fotovoltaických článků do krystalického křemíkového fotovoltaického modulu nebo panelu.

(6)

Nejdůležitějším stupněm výroby krystalických křemíkových fotovoltaických panelů nebo modulů je zpracování křemíkových destiček na krystalické křemíkové fotovoltaické články. Jedná se o rozhodující stupeň výroby, během nějž se definitivně rozhodne o způsobu využití komponentů panelu nebo modulu a během nějž komponenty získají specifické vlastnosti.

(7)

Tato transformace by proto měla být považována za poslední podstatné zpracování v procesu výroby krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů v souladu s článkem 24 nařízení (EHS) č. 2913/92. Země výroby krystalických křemíkových fotovoltaických článků by tak měla být zemí nepreferenčního původu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů.

(8)

Rozhodnutím 94/800/ES (3) schválila Rada mimo jiné Dohodu o pravidlech původu (WTO-GATT 1994) připojenou k závěrečnému aktu, který byl podepsán v Marakeši dne 15. dubna 1994. V souladu se zásadami stanovenými v této dohodě pro pracovní program harmonizace by se mělo při určování země, kde došlo k poslednímu podstatnému zpracování zboží, v první řadě vycházet z toho, v jaké zemi vedl výrobní proces ke změně zařazení do sazebníku. Pouze v případě, že uvedené kritérium neumožňuje určit zemi posledního podstatného zpracování, mohou být použita i jiná kritéria, jako je např. kritérium přidané hodnoty či určení konkrétního zpracování. Je vhodné použít stejné zásady v celních právních předpisech EU.

(9)

Krystalické křemíkové fotovoltaické články jsou zařazeny do čísla 8541 harmonizovaného systému (HS). Krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely jsou zařazeny do stejného čísla. Vstupní materiál – křemíkové destičky – jsou zařazeny do čísla HS 3818. Pravidlo založené na změně zařazení do sazebníku proto přiměřeně vyjadřuje poslední podstatné zpracování krystalických křemíkových fotovoltaických článků. Zároveň vylučuje, aby původ konečného výrobku určovala montáž krystalických křemíkových fotovoltaických panelů nebo modulů z článků, jelikož panely i články jsou zařazeny do stejného čísla.

(10)

Pravidlo o původu na základě přidané hodnoty, které je pro účely určení výrobků, u nichž je posledním zpracováním jejich montáž, obvykle kombinováno s pravidlem o změně zařazení do sazebníku, není v případě krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů vhodné, jelikož nezbytné předvídatelnosti a právní jistoty by u těchto konkrétních výrobků bylo lépe dosaženo určením nejdůležitější fáze výroby.

(11)

Pro určení původu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů nebo panelů, u nichž není splněno hlavní pravidlo o změně zařazení do sazebníku, je nezbytné tzv. „zbytkové“ pravidlo. V tomto případě by měl původ panelu nebo modulu být dán původem krystalických křemíkových fotovoltaických článků nebo krystalických křemíkových fotovoltaických článků, které svou hodnotou představují největší část.

(12)

Krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely lze zařadit za určitých podmínek i do čísla HS 8501. Pro tyto krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely je také třeba stanovit podobné pravidlo jako pro číslo HS 8541.

(13)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Výbor pro celní kodex nezaujal žádné stanovisko. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nezaujal žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha 11 nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha 11 nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1)

Mezi položky týkající se výrobků zařazených do kódů KN ex 8482 a ex 8520 se vkládá položka, která zní:

„Ex85 01

Krystalické křemíkové fotovoltaické moduly nebo panely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt a čísla 8541.

Pokud se výrobek vyrábí z materiálů zařazených do čísla 8501 nebo 8541, původem výrobku je původ těchto materiálů.

Pokud se výrobek vyrábí z materiálů zařazených do čísla 8501 nebo 8541, které mají původ v různých zemích, je původem výrobku původ materiálů, které svou hodnotou představují největší část.“

2)

Mezi položky týkající se výrobků zařazených do kódů KN ex 8528 a ex 8542 se vkládá položka, která zní:

„Ex85 41

Krystalické křemíkové fotovoltaické články, moduly nebo panely

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů stejného čísla jako produkt.

Pokud se výrobek vyrábí z materiálů zařazených do čísla 8541, původem výrobku je původ těchto materiálů.

Pokud se výrobek vyrábí z materiálů zařazených do čísla 8541, které mají původ v různých zemích, je původem výrobku původ materiálů, které svou hodnotou představují největší část.“


Top