Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1251/2013 ze dne 3. prosince 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; Implicitně zrušeno 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 323/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1251/2013

ze dne 3. prosince 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 121 třetí a čtvrtý pododstavec a čl. 185c odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (2) jsou v příloze I uvedeného nařízení stanoveny povolené enologické postupy. Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno změnila u některých enologických postupů, které jsou již v Evropské unii povoleny, podmínky jejich používání. Aby se zohlednil technický pokrok a výrobcům Unie se poskytly stejné možnosti, jako mají výrobci ve třetích zemích, podmínky používání těchto enologických postupů by se měly v Unii změnit podle podmínek definovaných Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno.

(2)

Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno přijala nové enologické postupy. Aby se zohlednil technický pokrok a výrobcům Unie se poskytly nové možnosti, které mají výrobci ve třetích zemích, tyto nové enologické postupy by se měly v Unii povolit podle podmínek definovaných Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno.

(3)

U některých enologických postupů existuje zvlášť vysoké riziko podvodného použití a tyto postupy se musí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 436/2009 (3) uvádět v evidenčních knihách a průvodních dokladech. Požadavky na postupy, jako je ošetření s použitím membrán, stanoví, že tyto postupy by se měly zaznamenávat do evidenčních knih v souladu s článkem 41 nařízení (ES) č. 436/2009. Pravidla týkající se zaznamenávání podle nařízení (ES) č. 436/2009 by se měla změnit tak, aby zohledňovala nové enologické postupy schválené nařízením (ES) č. 606/2009 ve znění tohoto nařízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 606/2009 a nařízení (ES) č. 436/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního výboru zřízeného podle čl. 195 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 a se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 606/2009

Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 436/2009

V čl. 41 odst. 1 nařízení (ES) č. 436/2009 se doplňuje nové písmeno w), které zní:

„w)

řízení rozpuštěných plynů ve víně s použitím membránových kontaktorů.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).


PŘÍLOHA

Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:

1)

Tabulka se mění takto:

a)

řádek 6 se mění takto:

i)

Do sloupce 1 se doplňuje tato odrážka:

„—

přídavek autolyzátů kvasnic.“,

ii)

Do sloupce 2 se doplňuje nový text, který zní:

„Pouze pro čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů, zahuštěný hroznový mošt a mladé víno v procesu kvašení.“;

b)

na řádku 10 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

bílkoviny rostlinného původu z pšenice, hrachu a brambor,“;

c)

doplňují se řádky 51 a 52:

„51

Užití inaktivovaných kvasinek

 

 

52

Řízení rozpuštěných plynů ve víně s použitím membránových kontaktorů

U produktů definovaných v odstavcích 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 přílohy XIb nařízení (ES) č. 1234/2007, s výjimkou přidávání oxidu uhličitého u produktů definovaných v odstavcích 4, 5, 6 a 8 uvedené přílohy“

 

2)

Doplňuje se nový dodatek 18, který zní:

„Dodatek 18

Předpisy pro řízení rozpuštěných plynů ve víně s použitím membránových kontaktorů

Řízení rozpuštěných plynů ve víně s použitím membránových kontaktorů je fyzikální metoda pro řízení koncentrací rozpuštěných plynů ve víně s pomocí membránových kontaktorů (hydrofobních membrán) a plynů užívaných v enologii.

PŘEDPISY

1)

Tato technika se smí používat po skončení alkoholového kvašení až do lahvování jako náhrada za použití provzdušňovačů nebo systémů na bázi Venturiho trubice.

2)

Postup provádí enolog či kvalifikovaný technik.

3)

Ošetření se musí zaznamenat do evidence podle čl. 185c odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

4)

Používané membrány musí splňovat předpisy stanovené nařízením (ES) č. 1935/2004 a nařízením (EU) č. 10/2011 a vnitrostátní právní předpisy, jimiž se tato nařízení provádějí. Membrány musí odpovídat požadavkům uvedeným v Mezinárodním enologickém kodexu zveřejněném Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno.“


Top