EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1019

Nařízení Komise (EU) č. 1019/2013 ze dne 23. října 2013 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o histamin v produktech rybolovu Text s významem pro EHP

OJ L 282, 24.10.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 282, 24.10.2013, p. 18–19 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1019/oj

24.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 282/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1019/2013

ze dne 23. října 2013,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o histamin v produktech rybolovu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (2) stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat při provádění obecných a zvláštních hygienických opatření podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Konkrétně stanoví kritéria bezpečnosti potravin pro histamin a plány odběru vzorků produktů rybolovu z druhů ryb spojovaných s vysokým množstvím histidinu.

(2)

Rybí omáčka vyrobená fermentací je tekutý produkt rybolovu. Komise pro Codex Alimentarius (3) stanovila nové maximální doporučené limity histaminu v této rybí omáčce, které se liší od těch stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 2073/2005. Toto doporučení je v souladu s informacemi o údajích o expozici spotřebitele, které ve svém vědeckém stanovisku týkajícím se kontroly zaměřené na posouzení rizika vzniku biogenního aminu ve fermentovaných potravinách (4) předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“).

(3)

Jelikož rybí omáčka je tekutý produkt rybolovu, lze předpokládat, že histamin bude rovnoměrně rozložený. Plán odběru vzorků tedy může být jednodušší než u produktů rybolovu v jiných formách.

(4)

Pro rybí omáčku vyrobenou fermentací produktů rybolovu je vhodné stanovit samostatné kritérium bezpečnosti potravin, aby mohlo být toto kritérium uvedeno do souladu s novou normou stanovenou v Codex Alimentarius a se stanoviskem EFSA. Poznámka pod čarou 2 by také měla být změněna.

(5)

Běžný plán odběru vzorků histaminu z produktů rybolovu se sestává z devíti vzorků, což vyžaduje mnoho materiálu vzorku. Poznámka pod čarou 18 ke kritériu bezpečnosti potravin 1.26 u produktů rybolovu uvádí, že na úrovni maloobchodu je možné odebrat jednotlivé vzorky. V takovýchto případech by celá partie neměla být považována za nebezpečnou pouze na základě výsledku z jednoho vzorku. Jestliže však hodnoty jednoho z devíti analyzovaných vzorků překročí M, má se za nebezpečnou považovat celá partie. Toto platí i v případě, že hodnotu M překročí jednotlivé vzorky. Poznámka pod čarou 18 by tedy měla být rovněž změněna. Poznámka pod čarou 18 by se také měla použít na kritéria bezpečnosti potravin 1.26 a 1.27.

(6)

Nařízení (ES) č. 2073/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. října 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  Norma pro rybí omáčku stanovená v Codex Alimentarius (CODEX STAN 302 – 2011).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2393.


PŘÍLOHA

Kapitola 1 přílohy I nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění takto:

1)

Řádek 1.27 se nahrazuje tímto:

„1.27

Produkty rybolovu, s výjimkou těch v kategorii potravin 1.27a, které byly ošetřeny enzymatickým zráním v láku, vyrobené z druhů ryb spojovaných s vysokým množstvím histidinu (17)

Histamin

9 (18)

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

produkty uvedené na trh během doby údržnosti“

2)

Vkládá se nový řádek 1.27a, který zní:

„1.27a

rybí omáčka vyrobená fermentací produktů rybolovu

Histamin

1

400 mg/kg

HPLC (19)

produkty uvedené na trh během doby údržnosti“

3)

Poznámka pod čarou 2 se nahrazuje tímto:

„(2)

U bodů 1.1–1.25, 1.27a a 1.28 se m rovná M.“

4)

Poznámka pod čarou 18 se nahrazuje tímto:

„(18)

Na úrovni maloobchodu je možné odebrat jednotlivé vzorky. V takovém případě neplatí předpoklad stanovený v čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 178/2002, podle něhož se má za nebezpečnou považovat celá partie, pokud hodnoty nepřekročí M.“

5)

Pod položkou „Interpretace výsledků vyšetření“ se poslední odstavec textu týkající se histaminu v produktech rybolovu nahrazuje tímto:

„Histamin v produktech rybolovu:

 

Histamin v produktech rybolovu z druhů ryb spojovaných s vysokým množstvím histidinu s výjimkou rybí omáčky vyrobené fermentací produktů rybolovu:

vyhovující, pokud jsou splněny tyto požadavky:

1.

zjištěná průměrná hodnota je ≤ m;

2.

nejvýše c/n zjištěných hodnot se nachází mezi m a M;

3.

žádné zjištěné hodnoty nepřekračují limit M,

nevyhovující, pokud zjištěná průměrná hodnota překračuje m nebo se více než c/n hodnot nachází mezi m a M nebo pokud je jedna nebo více zjištěných hodnot > M.

 

Histamin v rybí omáčce vyrobené fermentací produktů rybolovu:

vyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty ≤ limit,

nevyhovující, pokud jsou všechny zjištěné hodnoty > limit.“


Top