Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0912

Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy Text s významem pro EHP

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 912/2013

ze dne 23. září 2013,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 452/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ve třech specifických oblastech, které se provádí prostřednictvím statistických opatření.

(2)

Je nezbytné přijmout opatření k provedení jednotlivých statistických opatření pro vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy patřících do oblasti 1 v nařízení (ES) č. 452/2008.

(3)

Při vytváření a šíření evropských statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by měly statistické úřady členských států a Unie zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo v září 2011 schváleno Výborem pro evropský statistický systém.

(4)

Prováděcí opatření k vypracovávání statistik o systémech vzdělávání a odborné přípravy by měla zohlednit možné zatížení vzdělávacích institucí a jednotlivců i nejnovější dohodu mezi Statistickým úřadem při Unesco (UIS), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Komisí (Eurostat) ohledně konceptů, definic, zpracování údajů, periodicity a lhůt pro předávání výsledků.

(5)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (Unesco) revidovala dosud používanou verzi Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) z roku 1997 s cílem zajistit její soulad s vývojem politik a struktur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(6)

Aby byly statistiky v oblasti vzdělávání srovnatelné na mezinárodní úrovni, je třeba, aby členské státy a orgány Unie používaly klasifikace vzdělávání, jež jsou kompatibilní se změněnou verzí Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED z roku 2011 (dále jen „ISCED 2011“), kterou přijaly členské státy Unesco na 36. generální konferenci v listopadu 2011.

(7)

Měl by se zlepšit sběr údajů z administrativních a jiných zdrojů o mobilitě studentů ve všech studijních cyklech, aby bylo možné sledovat pokrok a stanovit úkoly a podpořit tvorbu politik založenou na důkazech.

(8)

Nařízení Komise (EU) č. 88/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (2), by mělo být zrušeno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 452/2008, pokud jde o sběr, předávání a zpracování statistických údajů v oblasti 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Článek 2

Témata a jejich charakteristiky

Příloha I stanoví výběr a specifikaci témat, na něž se vztahuje oblast 1 týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy, i podrobný seznam jejich charakteristik a členění.

Článek 3

Referenční období a předávání výsledků

1.   Údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech a pracovnících se týkají školního/akademického roku (rok t/t + 1), tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni. Roční údaje o zapsaných studentech, nově přijatých studentech a pracovnících se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. září v roce t + 2. První předání údajů v září 2014 se vztahuje na školní/akademický rok 2012/2013, tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni.

2.   Údaje o absolventech se vztahují na školní/akademický rok (rok t/t + 1), tak jak je vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní rok (rok t + 1). Roční údaje o absolventech se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2.

3.   První údaje o absolventech (vyjma údajů o absolventech, kteří během studijního cyklu využili studijního pobytu „za účelem získání kreditů“) se předají v listopadu 2014 a týkají se školního/akademického roku 2012/2013, tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni, nebo kalendářního roku 2013.

4.   První údaje o absolventech, kteří během studijního cyklu využili studijního pobytu „za účelem získání kreditů“ se předají v listopadu 2017 a týkají se školního/akademického roku 2015/2016, tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni, nebo kalendářního roku 2016.

5.   Mobilní studenti/absolventi se nezávisle na svém občanství vymezují podle země původu (předchozí vzdělání má přednost před místem pobytu a občanstvím). Do roku 2015 včetně se pro údaje o „mobilních studentech/absolventech“ použije národní definice „země původu“. Počínaje rokem 2016 se bude země původu vymezovat jako země, kde bylo získáno osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání, nebo podle nejlepšího národního odhadu.

6.   Údaje o výdajích na vzdělávání se vztahují na finanční rok členského státu (rok t), tak jak je vymezen na národní úrovni. Roční údaje o výdajích na vzdělávání a počtu studentů vztažené na statistiku o výdajích na vzdělávání se Komisi (Eurostatu) předají každoročně nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. První předání údajů v listopadu 2014 se vztahuje k finančnímu roku 2012.

Článek 4

Požadavky na kvalitu údajů a rámec pro podávání zpráv o kvalitě

1.   Požadavky na kvalitu údajů a standardní zprávy o kvalitě týkající se systémů vzdělávání a odborné přípravy se stanoví v příloze II.

2.   Členské státy Komisi (Eurostatu) předají každoročně standardní zprávu o kvalitě v souladu s požadavky stanovenými v příloze II. Standardní zprávy o kvalitě se předávají spolu s mapováním národních programů a kvalifikací v rámci klasifikace ISCED za použití vzorového formuláře Komise (Eurostatu).

První zpráva se vztahuje na rok sběru údajů 2014 (školní/akademický rok 2012–2013). Zpráva o kvalitě týkající se referenčních období stanovených v článku 3 se předá Komisi do 31. ledna roku t + 3.

3.   Členské státy získávají potřebné údaje kombinací různých zdrojů, jako jsou výběrová šetření, administrativní zdroje údajů a jiné zdroje údajů.

4.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) informace o metodice a kvalitě údajů pocházejících z jiných zdrojů než výběrových šetření a administrativních zdrojů údajů uvedených v odstavci 3.

Článek 5

Zrušení

Nařízení (EU) č. 88/2011 se zrušuje.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  Úř. věst. L 29, 3.2.2011, s. 5.


PŘÍLOHA I

Témata, podrobný seznam charakteristik a členění

Údaje, které mají být pro každou úroveň ISCED předávány, se vztahují ke klasifikaci ISCED 2011. Rozlišení mezi akademickým a profesním zaměřením (dvoumístné kódy úrovně ISCED 6 a 7), které v klasifikaci ISCED 2011 přijaté členskými státy Unesco na 36. generální konferenci v listopadu 2011 nebylo přesně definováno, bude provedeno podle podrobných pokynů Unesco/OECD/Eurostat pro sběr údajů o vzdělávacích systémech.

Na údaje, které mají být předávány podle „oborů vzdělávání“, se vztahuje „Příručka pro obory vzdělávání a odborné přípravy, verze 1999“ a počínaje školním/akademickým rokem, který následuje po přijetí poslední přepracované verze této klasifikace, „Obory vzdělávání a odborné přípravy podle klasifikace ISCED“.

Údaje o zapsaných studentech

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2: dvoumístný kód; ISCED 1: jednomístný kód; ISCED 3 až 7: třímístný kód; ISCED 8: jednomístný kód), typu instituce (veřejná, neveřejná), míry účasti (plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání) a pohlaví. Předávání údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné,

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2 až 5: dvoumístný kód; ISCED 1 a 6 až 8: jednomístný kód), pohlaví a věku. Předávání údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné. Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není povinné,

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze odborné vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód, ISCED 6 až 8: jednomístný kód), oboru vzdělávání (úroveň 3 členění) a pohlaví. Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není povinné,

počet studentů zapsaných v „programech založených jak na výuce ve škole, tak na pracovišti“ podle úrovní ISCED 3 až 5, pouze odborné vzdělávání, typu instituce (veřejná, neveřejná), míry účasti (plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání) a pohlaví,

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2 až 5: dvoumístný kód; ISCED 1 a 6 až 8: jednomístný kód), regionů NUTS2 (1) a pohlaví. Předávání údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné,

počet studentů zapsaných do úrovní ISCED 0 až 8 souhrnně podle regionů NUTS2 (1), pohlaví a věku,

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 1 až 3 (úrovně ISCED 1 a 2: jednomístný kód; ISCED 3: dvoumístný kód) a studovaných moderních cizích jazyků,

počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 1 až 3 (úrovně ISCED 1 a 2: jednomístný kód; ISCED 3: dvoumístný kód) a počtu studovaných moderních cizích jazyků.

Údaje o nově přijatých studentech

počet nově přijatých studentů podle úrovní ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 až 5: dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný kód), pohlaví a věku. Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není povinné,

počet nově přijatých studentů podle úrovní ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze odborné vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný kód), pohlaví a oboru vzdělávání (úroveň 2 členění). Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není povinné.

Údaje o mobilitě studentů

počet zapsaných mobilních studentů podle úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), oboru vzdělávání (úroveň 3 členění) a pohlaví,

počet zapsaných mobilních studentů podle úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), země původu a pohlaví,

počet mobilních absolventů podle úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), země původu a pohlaví. Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 s dvoumístným kódem není povinné,

počet absolventů, kteří během studijního cyklu absolvovali nejméně tříměsíční studijní pobyt „za účelem získání kreditů“ podle úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód) a typu programu mobility (programy EU, jiné mezinárodní/národní programy, jiné programy). Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 s dvoumístným kódem není povinné. Předávání údajů pro další členění podle typu mobility (studijní pobyt, pracovní stáž) není povinné,

počet absolventů, kteří během studijního cyklu absolvovali nejméně tříměsíční studijní pobyt „za účelem získání kreditů“ podle úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód) a cílové země. Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 s dvoumístným kódem není povinné. Předávání údajů pro další členění podle typu mobility (studijní pobyt, pracovní stáž) není povinné,

dobrovolné předání údajů o počtu absolventů, kteří během studijního cyklu absolvovali studijní pobyt „za účelem získání kreditů“ kratší než tři měsíce, podle úrovní ISCED 5 až 8 (úroveň ISCED 5: dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný kód), cílové země a typu mobility (studijní pobyt, pracovní stáž).

Údaje o absolventech

počet absolventů podle úrovní ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 až 7: třímístný kód; ISCED 8: jednomístný kód), pohlaví a věku,

počet absolventů podle úrovní ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze odborné vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný kód), oboru vzdělávání (úroveň 3 členění) a pohlaví. Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není povinné.

Údaje o pracovnících

Údaje o učitelích se předávají podle úrovní ISCED 0 až 4 s tímto členěním: ISCED 0: dvoumístný kód; ISCED 1 a 2: jednomístný kód; ISCED 3 a 4: dvoumístný kód. Údaje o akademických pracovnících se pro úrovně ISCED 5 až 8 předávají souhrnně. Předávání údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné. Předávání údajů pro úrovně ISCED 5 až 8 (v akademické oblasti souhrnně a profesní oblasti souhrnně) není povinné,

počet učitelů (podle úrovní ISCED 0 až 4) a akademických pracovníků podle pohlaví a věkové skupiny,

počet učitelů (podle úrovní ISCED 0 až 4) a akademických pracovníků podle typu instituce (veřejná, neveřejná), zaměstnaneckého statusu (plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku) a pohlaví,

počet zapsaných studentů vztažený na údaje o pedagogických pracovnících podle úrovní ISCED 0 až 8 (úrovně ISCED 0, 3 a 4: dvoumístný kód; ISCED 1 a 2: jednomístný kód; ISCED 5 až 8 souhrnně), typu instituce (veřejná, neveřejná) a míry účasti (plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání). Předávání údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné. Předávání údajů pro úrovně ISCED 5 až 8 (v akademické oblasti souhrnně a profesní oblasti souhrnně) není povinné,

nepovinné předávání údajů o počtu řídících pracovníků na školách podle úrovní ISCED 0 až 3 (jednomístný kód), zaměstnaneckého statusu (plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku) a pohlaví.

Údaje o výdajích na vzdělávání a počtu studentů vztažené na výdaje na vzdělávání

Údaje o výdajích na vzdělávání a počtu studentů vztažené na statistiku o výdajích na vzdělávání se pro úrovně ISCED 0 až 8 předají podle následujícího členění: ISCED 0: dvoumístný kód (ISCED 01, není povinné), ISCED 1 a ISCED 2: jednomístný kód; ISCED 3 až 4 souhrnně s dvoumístným kódem (všeobecné, odborné vzdělávání); ISCED 5: jednomístný kód; ISCED 6 až 8 souhrnně. Předávání údajů pro úrovně ISCED 5 až 8 (v akademické oblasti souhrnně a profesní oblasti souhrnně) není povinné. Pro všechny údaje o výdajích na vzdělávání není členění neveřejných institucí na neveřejné na státu závislé instituce a neveřejné na státu nezávislé instituce povinné. Výdaje na výzkum a vývoj se týkají pouze terciárního vzdělávání,

výdaje na vzdělávání podle úrovně ISCED, zdroje a druhu transakce:

Zdroje výdajů: vládní výdaje (výdaje ústřední vlády, výdaje regionální samosprávy, výdaje místní samosprávy), finanční prostředky od mezinárodních agentur a z jiných zahraničních zdrojů, výdaje domácností a výdaje jiných neveřejných subjektů.

Druhy transakcí pro vládní výdaje: přímé výdaje na veřejné instituce, přímé výdaje na neveřejné instituce, přímé výdaje na všechny typy vzdělávacích institucí celkem (z toho přímé výdaje na kapitál, ostatní služby spojené se vzděláváním a činnosti výzkumu a vývoje, transfery regionálním samosprávám (netto), transfery místním samosprávám (netto), stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky, transfery a platby jiným neveřejným subjektům.

Typy transakcí pro finanční prostředky od mezinárodních agentur a z jiných zahraničních zdrojů: přímé mezinárodní platby všem typům institucí (z toho platby na výdaje na činnosti výzkumu a vývoje), transfery z mezinárodních zdrojů všem správním úrovním, nepovinné: přímé mezinárodní platby veřejným institucím, přímé mezinárodní platby neveřejným institucím, transfery z mezinárodních zdrojů ústřední vládě, regionální samosprávě a místní samosprávě.

Typy transakcí pro výdaje domácností: platby veřejným institucím (netto), platby neveřejným institucím (netto), platby za zboží a ostatní služby v oblasti vzdělávání jiným než vzdělávacím institucím, nepovinné: poplatky placené institucím za pomocné služby, platby za zboží vyžadované přímo a nepřímo vzdělávacími institucemi, platby za zboží, které pro účast ve vzdělávání není přímo nezbytné, platby za soukromé doučování.

Typy transakcí pro výdaje jiných neveřejných subjektů: platby veřejným institucím, platby neveřejným institucím, platby všem typům institucí (z toho platby jiným neveřejným subjektům na výdaje na výzkum a vývoj), stipendia a jiné granty poskytované studentům/domácnostem, studentské půjčky; nepovinné: platby soukromých podniků na specifické vzdělávací činnosti, poplatky placené institucím za pomocné služby,

výdaje na vzdělávání podle úrovně ISCED, povahy a kategorie zdroje. Povaha výdajů: výdaje ve veřejných institucích a výdaje v neveřejných institucích. Kategorie zdroje: běžné výdaje na odměňování pracovníků, ostatní běžné výdaje, kapitálové výdaje, očištění o změny zůstatků finančních prostředků, výdaje na pomocné služby, výdaje na činnosti výzkumu a vývoje. Běžné výdaje na odměňování pracovníků lze členit následovně (není povinné): učitelé, jiní pedagogičtí, administrativní pracovníci, odborný a pomocný personál, mzdy, výdaje na důchody, jiné odměňování nezávislé na mzdě,

počet studentů vztažený na statistiku o výdajích na vzdělávání podle úrovně ISCED, typu instituce a míry účasti. Typ instituce: veřejné instituce a neveřejné instituce. Míra účasti: plné vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na plné vzdělávání.


(1)  Úroveň NUTS 2 pro všechny země kromě Německa a Spojeného království (úroveň NUTS 1).


PŘÍLOHA II

Požadavky na kvalitu údajů a podávání standardních zpráv o kvalitě

Požadavky na kvalitu údajů

Pokud jde o kvalitu údajů o systémech vzdělávání a odborné přípravy, vztahuje se k normě kvality ESS (1) týkající se relevance, přesnosti, aktuálnosti a včasnosti, dostupnosti a srozumitelnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Údaje musí zejména odpovídat definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech Unesco/OECD/Eurostat pro sběr údajů o vzdělávacích systémech.

Standardní zpráva o kvalitě údajů

Komise (Eurostat) dodá členským státům každý rok vždy tři měsíce před lhůtou pro předání údajů uvedenou v čl. 4 odst. 2 standardní roční zprávu o kvalitě, v níž budou částečně předem vyplněny informace, které má Komise (Eurostat) již k dispozici. Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) vyplněnou zprávu o kvalitě uvedenou v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Standardní zpráva o kvalitě údajů je v souladu s dimenzemi relevance, přesnosti, aktuálnosti a včasnosti, dostupnosti a srozumitelnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Zpráva o kvalitě údajů musí odpovídat zejména definicím a konceptům uvedeným v podrobných pokynech Unesco/OECD/Eurostat pro sběr údajů o vzdělávacích systémech.

V souladu s podrobnými pokyny Unesco/OECD/Eurostat pro sběr údajů o vzdělávacích systémech musí být odchylky od definic a konceptů zdokumentovány a vysvětleny a, je-li to možné, kvantifikovány.

Členské státy poskytnou zejména popis použitých zdrojů pro proměnné v příloze I, a jasně označí použití odhadů a revizí v tabulkách a členění.


(1)  Evropský statistický systém.


Top