EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0811

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení Text s významem pro EHP

OJ L 239, 6.9.2013, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj

6.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 811/2013

ze dne 18. února 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem pro úspory energie a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Energie spotřebovaná ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovanými ohřívači zajišťujícími vytápění i ohřev vody se významně podílí na celkové spotřebě energie v Unii. U ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů i kombinovaných ohřívačů se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v energetické účinnosti. Prostor pro snížení jejich spotřeby energie je značný a zahrnuje jejich kombinování s vhodnými regulátory teploty a solárními zařízeními. Požadavky týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích by se proto měly vztahovat na ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kombinované ohřívače i na soupravy kombinující tyto ohřívače s regulátory teploty a solárními zařízeními.

(3)

Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinované ohřívače, které jsou navrženy k využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně (více než 50 %) z biomasy, mají zvláštní technické vlastnosti, které vyžadují další technické, ekonomické a environmentální analýzy. V závislosti na výsledku těchto analýz by požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích pro tyto ohřívače měly být případně stanoveny později.

(4)

Pokud jde o energetickou účinnost ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, měly by být stanoveny harmonizované předpisy pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a normalizované informace o výrobku, a to s cílem vytvořit pobídky pro výrobce ke zvyšování energetické účinnosti těchto ohřívačů, povzbudit koncové uživatele k nákupu energeticky účinných výrobků a přispět k fungování vnitřního trhu.

(5)

Pokud jde o významné úspory energie a nákladů u všech typů ohřívačů, toto nařízení má zavést novou stupnici A++ až G pro označování funkce vytápění u kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, kotlových kombinovaných ohřívačů a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem. Zatímco třídy A až G zahrnují různé typy konvenčních ohřívačů v případě, že tyto nejsou kombinovány s technologiemi využívajícími kogeneraci nebo obnovitelné zdroje energie, třídy A+ a A++ by měly podporovat využívání kogenerace a obnovitelných zdrojů energie.

(6)

Navíc by měla být zavedena nová stupnice A–G pro označování funkce ohřevu vody u kotlových kombinovaných ohřívačů a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013. ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (2).

(7)

Pokud přezkum nařízení neprokáže jinak, měla by být stupnice tříd pro označování funkcí sezonního vytápění vnitřních prostorů, resp. ohřevu vody po čtyřech letech rozšířena o další třídu A+++, resp. A+, aby se tak na trhu urychlilo pronikání vysoce účinných ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů využívajících obnovitelné zdroje energie.

(8)

Toto nařízení by mělo zajistit, aby spotřebitelé dostávali přesnější srovnávací informace o výkonu ohřívačů s tepelným čerpadlem, které vycházejí z výpočtu sezonní energetické účinnosti a z metody měření pro tři evropské klimatické zóny. Komise pověřila evropské normalizační instituce, aby zjistily, zda by podobná metoda měla být vyvinuta také u ostatních ohřívačů. V rámci přezkumu tohoto nařízení by mohla být zvážena normalizace otopných období na úrovni Evropy pro kotlové ohřívače, kogenerační ohřívače a solárních ohřívače.

(9)

Hladina akustického výkonu ohřívače může hrát v rozhodování koncových uživatelů významnou roli. Na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů by tedy měly být uvedeny informace o hladině akustického výkonu.

(10)

Předpokládá se, že kombinovaný účinek tohoto nařízení a v nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (3), do roku 2020 povede k úspoře energie přibližně ve výši 1 900 PJ (zhruba 45 Mtoe), což odpovídá přibližně 110 Mt emisí CO2, ve srovnání s možností, že by nebyla učiněna žádná opatření.

(11)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány na základě spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření a výpočtů, které zohledňují obecně uznávaný nejnovější stav vývoje metod měření a výpočtů, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními institucemi na žádost Komise (jsou-li tyto normy dostupné), v souladu s postupy stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (4) za účelem stanovení požadavků na ekodesign.

(12)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah štítků výrobků u ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

(13)

Toto nařízení by navíc mělo stanovit požadavky na informační list a technickou dokumentaci u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

(14)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů na dálku, ve všech reklamách a v propagačních materiálech technického charakteru.

(15)

Kromě energetických štítků a informačních listů pro samostatné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinované ohřívače uvedené v tomto nařízení by energetické štítky a informační listy souprav vycházející z informačních listů výrobků poskytnutých dodavateli měly zajistit, aby koncový uživatel měl snadný přístup k informacím o energetické náročnosti souprav ohřívačů kombinovaných se solárními zařízeními a/nebo regulátory teploty. Taková souprava může být zařazena do třídy nejvyšší energetické účinnosti A+++.

(16)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinované ohřívače o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW, soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW, regulátoru teploty a solárního zařízení a soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW, regulátoru teploty a solárního zařízení.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na:

a)

ohřívače konkrétně navržené pro využití plynných nebo kapalných paliv vyráběných převážně z biomasy;

b)

ohřívače na pevná paliva;

c)

ohřívače v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (5);

d)

ohřívače vyrábějící teplo pouze za účelem dodávky teplé pitné nebo užitkové vody;

e)

ohřívače sloužící k ohřevu a distribuci plynných teplonosných látek, jako je pára nebo vzduch;

f)

kogenerační ohřívače o maximální elektrické kapacitě 50 kW nebo vyšší.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1)

„ohřívačem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů nebo kombinovaný ohřívač;

2)

„ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů“ se rozumí zařízení, které

a)

dodává teplo do teplovodního systému ústředního vytápění za účelem dosažení a udržení požadované vnitřní teploty uzavřených prostorů, jako je budova, bytová jednotka nebo místnost, a

b)

je vybaveno jedním či více zdroji tepla;

3)

„kombinovaným ohřívačem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody;

4)

„teplovodním systémem ústředního vytápění“ se rozumí systém využívající vodu jako teplonosnou látku přenášející centrálně vyráběné teplo do tepelných zářičů určených k vytápění budov nebo jejich částí;

5)

„zdrojem tepla“ se rozumí ta část ohřívače, která vyrábí teplo za využití jednoho nebo více z následujících procesů:

a)

spalování fosilních paliv a/nebo paliv z biomasy;

b)

využití Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu;

c)

zachycování tepla okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje, nebo odpadního tepla;

6)

„jmenovitým tepelným výkonem“ (Prated) se rozumí deklarovaný tepelný výkon ohřívače během procesu vytápění prostorů, popřípadě ohřevu vody za standardních jmenovitých podmínek, vyjádřený v kW; u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem jsou standardními jmenovitými podmínkami pro stanovení jmenovitého tepelného výkonu referenční návrhové podmínky uvedené v tabulce 10 přílohy VII;

7)

„standardními jmenovitými podmínkami“ se rozumí provozní podmínky ohřívačů za průměrných klimatických podmínek využívané pro stanovení jmenovitého tepelného výkonu, sezonní energetické účinnosti vytápění, energetické účinnosti ohřevu vody a hladiny akustického výkonu;

8)

„biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu;

9)

„palivem z biomasy“ se rozumí plynné nebo kapalné palivo vyrobené z biomasy;

10)

„fosilním palivem“ se rozumí plynné nebo kapalné palivo fosilního původu;

11)

„kogeneračním ohřívačem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který během jediného procesu zároveň vyrábí teplo a elektřinu;

12)

„regulátorem teploty“ se rozumí zařízení, které funguje jako rozhraní vůči koncovému uživateli, pokud jde o hodnoty a nastavení požadované vnitřní teploty, a předává relevantní údaje rozhraní ohřívače, např. centrální řídící jednotce, čímž pomáhá regulovat vnitřní teplotu;

13)

„solárním zařízením“ se rozumí výhradně solární systém, solární kolektor, solární zásobník teplé vody nebo čerpadlo v kolektorovém okruhu, které jsou uváděny na trh samostatně;

14)

„výhradně solárním systémem“ se rozumí zařízení, které je vybaveno jedním nebo více solárními kolektory a solárními zásobníky teplé vody, popřípadě i čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi a které je uváděno na trh jako jedna jednotka a není vybaveno žádným zdrojem tepla, s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů;

15)

„solárním kolektorem“ se rozumí zařízení navržené za účelem absorpce globálního solárního ozáření a přenosu takto vyrobené tepelné energie na kapalinu, která jím protéká;

16)

„zásobníkem teplé vody“ se rozumí nádoba pro uchovávání teplé vody za účelem ohřevu vody a/nebo vytápění vnitřních prostorů, včetně jakýchkoli přídatných látek, která není vybavena žádným zdrojem tepla, s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů;

17)

„solárním zásobníkem teplé vody“ se rozumí zásobník teplé vody pro uchovávání tepelné energie vyrobené jedním nebo více solárními kolektory;

18)

„záložním ponorným ohřívačem“ se rozumí elektrický odporový ohřívač pracující na bázi Jouleova jevu, který je součástí zásobníku teplé vody a vyrábí teplo pouze, když je vnější zdroj tepla přerušen (a to i v době údržby) nebo mimo provoz, nebo je součástí solární zásobníku teplé vody a dodává teplo, když solární zdroj tepla není dostačující k zajištění požadované úrovně tepelné pohody;

19)

„soupravou sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení“ se rozumí souprava nabízená koncovému uživateli, která sestává z jednoho nebo více ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů kombinovaných s jedním či více regulátory teploty a/nebo jedním či více solárními zařízeními;

20)

„soupravou sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení“ se rozumí souprava nabízená koncovému uživateli, která sestává z jednoho nebo více kombinovaných ohřívačů kombinovaných s jedním či více regulátory teploty a/nebo jedním či více solárními zařízeními;

21)

„sezonní energetickou účinností vytápění“ (ηs ) se rozumí poměr mezi potřebou tepla pro vytápění v určeném otopném období, dodávaného ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaným ohřívačem, soupravou sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo soupravou sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, a roční spotřebou energie potřebné k uspokojení spotřeby tepla, vyjádřený v %;

22)

„energetickou účinností ohřevu vody“ (ηwh ) se rozumí poměr mezi užitečnou energií obsaženou v pitné či užitkové vodě, kterou dodává kombinovaný ohřívač nebo souprava sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, a energií potřebnou pro její výrobu, vyjádřený v %;

23)

„hladinou akustického výkonu“ (LWA ) se rozumí hladina akustického výkonu vážená váhovou funkcí A ve vnitřním a/nebo venkovním prostředí, vyjádřená v dB.

Pro účely přílohy II až VIII jsou další definice uvedeny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů a harmonogram

1.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, včetně ohřívačů integrovaných v soupravách sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, na trh nebo do provozu zajistí, aby:

a)

všechny ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů odpovídající třídám sezonní energetické účinnosti vytápění stanoveným v bodě 1 přílohy II byly opatřeny s tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace uvedené v bodě 1.1 přílohy III, přičemž: u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem má být tištěný štítek dodán přinejmenším v balení zdroje tepla; u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, které mají být součástí souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, má být druhý štítek mající provedení a obsahující informace uvedené v bodě 3 přílohy III dodán ke každému ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů;

b)

byl každý ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů dodán s informačním listem výrobku, uvedeným v bodě 1 přílohy IV, přičemž: u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem má být informační list dodán přinejmenším v balení zdroje tepla; k ohřívačům pro vytápění vnitřních prostorů, které mají být součástí souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, má být dodán ještě druhý informační list uvedený v bodě 5 přílohy IV;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 1 přílohy V;

d)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

Od 26. září 2019 musí být každý ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů odpovídající třídám sezonní energetické účinnosti vytápění stanoveným v bodě 1 přílohy II dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace uvedené v bodě 1.2 přílohy III, přičemž: u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem musí být tištěný štítek dodán alespoň v balení zdroje tepla.

2.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící kombinované ohřívače, včetně ohřívačů integrovaných v soupravách sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, na trh a/nebo do provozu zajistí, aby:

a)

všechny kombinované ohřívače, odpovídající třídám sezonní energetické účinnosti vytápění a třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodech 1 a 2 přílohy II, byly opatřeny tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace uvedené v bodě 2.1 přílohy III, přičemž: u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem má být tištěný štítek dodán přinejmenším v balení zdroje tepla; u kombinovaných ohřívačů, které mají být součástí souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, má být druhý štítek mající provedení a obsahující informace uvedené v bodě 4 přílohy III dodán ke každému kombinovanému ohřívači;

b)

byl každý kombinovaný ohřívač opatřen informačním listem výrobku, uvedeným v bodě 2 přílohy IV, přičemž: u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem má být informační list dodán přinejmenším v balení zdroje tepla; ke kombinovaným ohřívačům, které mají být součástí souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, má být dodán ještě druhý informační list uvedený v bodě 6 přílohy IV;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 2 přílohy V;

d)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem kombinovaného ohřívače a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu kombinovaného ohřívače a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

Od 26. září 2019 musí být všechny kombinované ohřívače odpovídající třídám sezonní energetické účinnosti vytápění a třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodech 1 a 2 přílohy II opatřeny tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace uvedené v bodě 2.2 přílohy III, přičemž: u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem musí být tištěný štítek dodán přinejmenším v balení zdroje tepla.

3.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící regulátory teploty na trh a/nebo do provozu zajistí, aby:

a)

byl spolu s nimi dodán informační list výrobku uvedený v bodě 3 přílohy IV;

b)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 3 přílohy V.

4.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící solární zařízení na trh a/nebo do provozu zajistí, aby:

a)

byl spolu s nimi dodán informační list výrobku uvedený v bodě 4 přílohy IV;

b)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 4 přílohy V.

5.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící soupravy ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení na trh a/nebo do provozu zajistí, aby:

a)

všechny soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, které vyhovují třídám sezonní energetické účinnosti vytápění stanoveným v bodě 1 přílohy II, byly opatřeny tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 3 přílohy III;

b)

ke každé soupravě sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení byl dodán informační list výrobku uvedený v bodě 5 přílohy IV;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 5 přílohy V;

d)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a obsahují informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a popisují jeho konkrétní technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

6.   Od 26. září 2015 dodavatelé uvádějící soupravy kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení na trh a/nebo do provozu zajistí, aby:

a)

všechny soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, které vyhovují třídám sezonní energetické účinnosti vytápění a třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 a 2 přílohy II, byly opatřeny tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 4 přílohy III;

b)

ke každé soupravě sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení byl dodán informační list výrobku uvedený v bodě 6 přílohy IV;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace uvedená v bodě 6 přílohy V;

d)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a obsahují informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

e)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a popisují jeho konkrétní technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

1.   Obchodníci s ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů zajistí, aby:

a)

každý ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem uvedeným v bodě 1 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 a umístěným na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel vystavený ohřívač prohlédne, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s bodem 1 přílohy VI;

c)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

2.   Obchodníci s kombinovanými ohřívači zajistí, aby:

a)

každý kombinovaný ohřívač byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem uvedeným v bodě 2 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 2 a umístěným na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

kombinované ohřívače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel vystavený kombinovaný ohřívač prohlédne, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s bodem 2 přílohy VI;

c)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem kombinovaného ohřívače a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu kombinovaného ohřívače a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

3.   Obchodníci se soupravami sestávajícími z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení zajistí na základě energetického štítku a informačních listů poskytnutých dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1, 3, 4 a 5, aby:

a)

všechny nabídky konkrétních souprav uváděly sezonní energetickou účinnost vytápění i třídu sezonní energetické účinnosti vytápění pro tuto soupravu za průměrných, chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek, a to tak, že spolu se soupravou vystaví rovněž energetický štítek uvedený v bodě 3 přílohy III a poskytnou také informační list uvedený v bodě 5 přílohy IV, na kterém budou řádně uvedeny vlastnosti této soupravy;

b)

soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel vystavenou soupravu sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení prohlédne, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 3 přílohy VI;

c)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

4.   Obchodníci se soupravami sestávajícími z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení zajistí na základě energetického štítku a informačních listů poskytnutých dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 2, 3, 4 a 6, aby:

a)

všechny konkrétní nabídky souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení uváděly sezonní energetickou účinnost vytápění, energetickou účinnost ohřevu vody, třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody pro tuto soupravu za průměrných, chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek, a to tak, že spolu se soupravou vystaví rovněž energetický štítek uvedený v bodě 4 přílohy III a poskytnou také informační list uvedený v bodě 6 přílohy IV, na kterém budou řádně uvedeny vlastnosti této soupravy;

b)

soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel vystavenou soupravu sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení prohlédne, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 4 přílohy VI;

c)

všechny reklamy, které souvisejí s konkrétním modelem soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a zahrnují informace o spotřebě energie nebo ceně, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek;

d)

všechny propagační materiály technického charakteru, které se týkají konkrétního modelu soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a popisují jeho specifické technické parametry, obsahovaly odkaz na třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek.

Článek 5

Metody měření a výpočtů

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejnovější metody měření a výpočtů, jak je uvedeno v příloze VII.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Při posuzování shody deklarované třídy sezonní energetické účinnosti vytápění, třídy energetické účinnosti ohřevu vody, sezonní energetické účinnosti vytápění, energetické účinnosti ohřevu vody a hladiny akustického výkonu ohřívačů uplatní členské státy postup popsaný v příloze VIII.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost. Tento přezkum zejména posoudí veškeré významné změny v podílech různých druhů ohřívačů na trhu ve vztahu k energetickým štítkům stanoveným v bodech 1.2 a 2.2 přílohy III, proveditelnost a užitečnost uvádění jiných druhů účinnosti ohřívačů, než je účinnost tepelných čerpadel založená na normalizovaných otopných obdobích, vhodnost informačních listů a štítků souprav uvedených v bodech 3 a 4 přílohy III a bodech 5 a 6 přílohy IV a vhodnost začlenění zařízení pro pasivní využití odpadního tepla do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Viz strana 83 tohoto Úředního věstníku.

(3)  Viz strana 136 tohoto Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.


PŘÍLOHA I

Definice platné pro přílohy II až VIII

Pro účely příloh II až VIII platí tyto definice:

 

Definice týkající se ohřívačů:

1)

„kotlovým ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů”, pro účely obrázků 1 až 4 přílohy IV označovaným jako „kotel”, se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který vyrábí teplo za využití spalování fosilních paliv a/nebo paliv z biomasy nebo Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu;

2)

„kotlovým kombinovaným ohřívačem“, pro účely obrázků 1 až 4 přílohy IV označovaným jako „kotel”, se rozumí kotlový ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody;

3)

„ohřívačem pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem“, pro účely obrázků 1 a 3 přílohy IV označovaným jako „tepelné čerpadlo“, se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který k výrobě tepla využívá teplo okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje nebo odpadní teplo; ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem může být vybaven jedním nebo více přídavnými ohřívači využívajícími Jouleův jev v prvcích elektrického odporového ohřevu nebo spalování fosilních paliv a/nebo paliv z biomasy;

4)

„kombinovaným ohřívačem s tepelným čerpadlem“, pro účely obrázků 1 a 3 přílohy IV označovaným jako „tepelné čerpadlo“, se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody;

5)

„přídavným ohřívačem“ se rozumí nepreferovaný ohřívač, který vyrábí teplo v případě, že potřeba tepla pro vytápění převyšuje jmenovitý tepelný výkon preferovaného ohřívače;

6)

„jmenovitým tepelným výkonem přídavného ohřívače“ (Psup ) se rozumí deklarovaný tepelný výkon přídavného ohřívače během procesu vytápění, popřípadě i ohřevu vody za standardních jmenovitých podmínek, vyjádřený v kW; je-li přídavným ohřívačem ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem, je standardní jmenovitou podmínkou pro stanovení jmenovitého tepelného výkonu přídavného ohřívače venkovní teplota o hodnotě Tj = + 7 °C;

7)

„venkovní teplotou“ (Tj ) se rozumí teplota venkovního vzduchu udávaná suchým teploměrem, vyjádřená ve stupních Celsia; relativní vlhkost vzduchu lze určit podle odpovídající teploty udávané vlhkým teploměrem;

8)

„roční spotřebou energie“ (QHE ) se rozumí roční spotřeba energie ohřívače potřebná k vytápění za účelem uspokojení referenční roční potřeby tepla pro vytápění v určeném otopném období, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ;

9)

„pohotovostním režimem“ se rozumí stav, v němž je ohřívač připojen k síťovému zdroji napájení, aby fungoval určeným způsobem, je závislý na příkonu ze síťového zdroje napájení a zajišťuje pouze následující funkce, jež mohou být spuštěny po neomezenou dobu: funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace a/nebo zobrazení informací nebo stavu;

10)

„spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu“ (PSB ) se rozumí spotřeba elektrické energie ohřívače v pohotovostním režimu, vyjádřená v kW;

11)

„převodním koeficientem“ (CC) se rozumí koeficient vyjadřující odhadovanou 40 % průměrnou účinnost při výrobě energie v EU uvedenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (1); hodnota převodního koeficientu CC je 2,5;

12)

„spalným teplem“ (GCV) se rozumí celkové množství tepla uvolněného jednotkovým množstvím paliva za předpokladu, že je plně spáleno kyslíkem a produkty spalování jsou ochlazeny na teplotu okolního prostředí; toto množství zahrnuje kondenzační teplo jakýchkoli vodních par obsažených v palivu a vodních par vzniklých spálením veškerého vodíku obsažených v palivu;

 

Definice týkající se kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kotlových kombinovaných ohřívačů a kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů:

13)

„sezonní energetickou účinností vytápění vnitřních prostorů v aktivním režimu“ (ηson ) se

u palivových kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a palivových kotlových kombinovaných ohřívačů rozumí vážený průměr užitečné účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu a užitečné účinnosti při 30 % jmenovitého tepelného výkonu, vyjádřený v %,

u elektrických kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a elektrických kotlových kombinovaných ohřívačů rozumí užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřená v %,

u kogeneračních ohřívačů, které nejsou vybaveny přídavnými ohřívači, rozumí užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu, vyjádřená v %,

u kogeneračních ohřívačů vybavených přídavnými ohřívači rozumí vážený průměr užitečné účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu s vypnutým přídavným ohřívačem a užitečné účinnosti při jmenovitém tepelném výkonu se zapnutým přídavným ohřívačem, vyjádřený v %;

14)

„užitečnou účinností“ (η) se rozumí poměr užitečného tepelného výkonu a celkového příkonu kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kotlového kombinovaného ohřívače nebo kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů vyjádřený v %, přičemž celkový příkon je vyjádřen množstvím spalného tepla a/nebo součinem konečného množství spotřebované energie a převodního koeficientu;

15)

„užitečným tepelným výkonem“ (P) se rozumí tepelný výkon kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kotlového kombinovaného ohřívače nebo kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů přenášený na teplonosné médium, vyjádřený v kW;

16)

„elektrickou účinností“ (ηel ) se rozumí poměr mezi elektrickým výkonem a celkovým příkonem kogeneračního ohřívače, vyjádřený v %, přičemž celkový příkon je vyjádřen množstvím spalného tepla nebo součinem konečného množství spotřebované energie a převodního koeficientu;

17)

„spotřebou energie zapalovacího hořáku“ (Pign ) se rozumí spotřeba elektrické energie hořáku, určeného k zapálení hlavního hořáku, vyjádřená množstvím spalného tepla ve W,;

18)

„kondenzačním kotlem“ se rozumí kotlový ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů nebo kotlový kombinovaný ohřívač, ve kterém za normálních provozních podmínek a při daných provozních teplotách vody dochází k částečné kondenzaci vodní páry ve spalinách za účelem využití latentního tepla této vodní páry k vytápění;

19)

„spotřebou pomocné elektrické energie“ se rozumí roční spotřeba elektrické energie potřebné k určenému provozu kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kotlového kombinovaného ohřívače nebo kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, která se vypočítá ze spotřeby elektrické energie při plném zatížení (elmax), částečném zatížení (elmin), v pohotovostním režimu a ve standardních provozních hodinách v každém režimu, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

20)

„tepelnou ztrátou v pohotovostním režimu“ (Pstby ) se rozumí tepelná ztráta kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kotlového kombinovaného ohřívače nebo kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů v provozních režimech bez poptávky po teple, vyjádřená v kW;

 

Definice týkající se ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem:

21)

„jmenovitým topným faktorem“ (COPrated ) či „jmenovitým koeficientem primární energie“ (PERrated ) se rozumí podíl deklarovaného topného výkonu, vyjádřeného v kW, a příkonu, vyjádřeného množstvím spalného tepla v kW nebo součinem konečného množství spotřebované energie v kW a převodního koeficientu, při vytápění prováděném za standardních jmenovitých podmínek;

22)

„referenčními návrhovými podmínkami“ se rozumí kombinace referenční návrhové teploty, maximální bivalentní teploty a maximální mezní provozní teploty, jak je uvedeno v tabulce 10 přílohy VII;

23)

„referenční návrhovou teplotou“ (Tdesignh) se rozumí venkovní teplota, vyjádřená ve stupních Celsia, při které se koeficient částečného zatížení rovná 1, jak je uvedeno v tabulce 10 přílohy VII;

24)

„koeficientem částečného zatížení“ (pl(Tj)) se rozumí podíl venkovní teploty minus 16 °C a referenční návrhové teploty minus 16 °C;

25)

„otopným obdobím“ se rozumí soubor provozních podmínek pro průměrné, chladnější a teplejší klimatické podmínky, které pro každý statistický teplotní interval (bin) popisují kombinaci venkovních teplot a počtu hodin, kdy jsou tyto teploty v daném období naměřeny;

26)

„statistickým teplotním intervalem (bin)“ (binj ) se rozumí kombinace venkovní teploty a počtu hodin v daném intervalu, jak je uvedeno v tabulce 12 přílohy VII;

27)

„počtem hodin v daném teplotním intervalu“ (Hj ) se rozumí počet hodin v daném otopném období, vyjádřený počtem hodin za rok, kdy je naměřena daná venkovní teplota pro každý interval, jak je uvedeno v tabulce 12 přílohy VII;

28)

„částečným zatížením pro vytápění“ (Ph(Tj)) se rozumí topné zatížení při konkrétní venkovní teplotě vypočítané jako součin návrhového zatížení a koeficientu částečného zatížení a vyjádřené v kW;

29)

„sezonním topným faktorem“ (SCOP) či „sezonním koeficientem primární energie“ (SPER) se rozumí celkový topný faktor ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího elektřinu nebo celkový koeficient primární energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího paliva, který je reprezentativní pro určené otopné období a vypočítá se jako podíl referenční roční potřeby tepla pro vytápění a roční spotřeby energie;

30)

„referenční roční potřebou tepla pro vytápění“ (QH ) se rozumí referenční potřeba tepla pro vytápění v určeném otopném období, kterou je třeba použít jako základ pro výpočet faktoru SCOP nebo SPER a která se vypočítá jako součin návrhového topného zatížení a ročního ekvivalentního počtu hodin v aktivním režimu, vyjádřená v kWh;

31)

„ročním ekvivalentním počtem hodin v aktivním režimu“ (HHE ) se rozumí předpokládaný počet hodin za rok, kdy ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem musí splňovat určené topné zatížení, aby byla uspokojena referenční roční potřeba tepla pro vytápění, vyjádřený v hodinách;

32)

„topným faktorem v aktivním režimu“ (SCOPon ) či „koeficientem primární energie v aktivním režimu“ (SPERon ) se rozumí průměrný topný faktor ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího elektřinu v aktivním režimu, nebo průměrný koeficient primární energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího paliva v aktivním režimu pro určené otopné období;

33)

„doplňkovým topným výkonem“ (sup(Tj)) se rozumí jmenovitý tepelný výkon Psup přídavného ohřívače, který doplňuje deklarovaný topný výkon za účelem splnění částečného topného zatížení v případě, že deklarovaný topný výkon je menší než částečné topné zatížení, vyjádřený v kW;

34)

„topným faktorem specifickým pro daný statistický topný interval“ (COPbin(Tj)) či „koeficientem primární energie specifickým pro daný statistický topný interval“ (PERbin(Tj)) se rozumí topný faktor ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího elektřinu, nebo koeficient primární energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem využívajícího palivo specificky pro každý interval v daném období, který se pro stanovené intervaly odvodí z částečného topného zatížení, deklarovaného topného výkonu a deklarovaného topného faktoru a pro jiné intervaly se vypočítá interpolací či extrapolací, v případě potřeby se přepočte pomocí koeficientu ztráty energie;

35)

„deklarovaným topným výkonem“ (Pdh(Tj)) se rozumí topný výkon vyjádřený v kW, který je ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem schopen poskytovat při určité venkovní teplotě;

36)

„regulací výkonu“ se rozumí schopnost ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem měnit svůj výkon změnou objemového průtoku nejméně jedné z kapalin nezbytných pro chladicí cyklus, tuto schopnost lze označit za „pevnou“, pokud objemový průtok nelze změnit, nebo za „proměnnou“, pokud lze objemový průtok změnit nebo obměnit ve dvou nebo více stupních;

37)

„návrhovým topným zatížením“ (Pdesignh) se rozumí jmenovitý tepelný výkon (Prated) ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem při referenční návrhové teplotě, přičemž je návrhové topné zatížení rovno částečnému topnému zatížení a venkovní teplota je rovna referenční návrhové teplotě, vyjádřený v kW;

38)

„deklarovaným topným faktorem“ (COPd(Tj)) či „deklarovaným koeficientem primární energie“ (PERd(Tj)) se rozumí topný faktor či koeficient primární energie při omezeném počtu stanovených intervalů;

39)

„bivalentní teplotou“ (Tbiv ) se rozumí venkovní teplota ve stupních Celsia deklarovaná dodavatelem pro vytápění, při níž je deklarovaný topný výkon roven částečnému topnému zatížení a pod níž je pro splnění částečného topného zatížení nutné deklarovaný topný výkon doplnit o doplňkový topný výkon;

40)

„mezní provozní teplotou“ (TOL) se rozumí venkovní teplota ve stupních Celsia deklarovaná dodavatelem pro vytápění, v případě nižší teploty není ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem vzduch-voda či kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem vzduch-voda schopen poskytovat topný výkon a deklarovaný topný výkon je roven nule;

41)

„mezní provozní teplotou ohřívané vody“ (WTOL) se rozumí teplota vody na výstupu ve stupních Celsia deklarovaná dodavatelem pro vytápění, v případě vyšší teploty není ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem schopen poskytovat topný výkon a deklarovaný topný výkon je roven nule;

42)

„topným výkonem v cyklickém intervalu“ (Pcych) se rozumí integrovaný topný výkon v intervalu cyklické zkoušky pro vytápění, vyjádřený v kW;

43)

„účinností v cyklickém intervalu“ (COPcyc nebo PERcyc) se rozumí průměrný topný faktor nebo průměrný koeficient primární energie v intervalu cyklické zkoušky, který se vypočítá jako podíl integrovaného topného výkonu v daném intervalu vyjádřeného v kWh a integrovaného příkonu energie v témže intervalu, vyjádřeného množstvím spalného tepla v kWh nebo součinem konečného množství spotřebované energie v kWh a převodního koeficientu;

44)

„koeficientem ztráty energie“ (Cdh) se rozumí míra ztráty účinnosti způsobené zapínáním a vypínáním ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem; není-li koeficient ztráty energie určen měřením, činí implicitní hodnota koeficientu ztráty energie 0,9;

45)

„aktivním režimem“ se rozumí stav, který odpovídá počtu hodin topného zatížení uzavřeného prostoru, kdy je aktivována funkce vytápění; tento stav může vyžadovat zapínání a vypínání ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem za účelem dosažení či udržení požadované teploty vzduchu ve vnitřních prostorách;

46)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem či kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem připojen k zdroji síťového napájení a nezajišťuje žádnou funkci, včetně stavů, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu, a stavů, které zajišťují pouze funkce mající zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (2);

47)

„vypnutým stavem termostatu“ se rozumí stav, který odpovídá počtu hodin bez topného zatížení a s aktivovanou funkcí pro vytápění, přičemž je funkce pro vytápění zapnuta, ale ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem není provozuschopný; zapínání a vypínání v aktivním režimu se nepovažuje za stav vypnutého termostatu;

48)

„režimem se zahříváním klikové skříně“ se rozumí stav, kdy je aktivováno topné zařízení, které má zabránit migraci chladiva do kompresoru, aby se omezila koncentrace chladiva v oleji při spuštění kompresoru;

49)

„spotřebou energie ve vypnutém stavu“ (POFF ) se rozumí spotřeba elektrické energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, které je ve vypnutém stavu, vyjádřená v kW;

50)

„spotřebou energie ve vypnutém stavu pomocí termostatu“ (PTO ) se rozumí spotřeba elektrické energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, když je termostat ve vypnutém stavu, vyjádřená v kW;

51)

„spotřebou energie v režimu se zahříváním klikové skříně“ (PCK ) se rozumí spotřeba elektrické energie ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem, který je v režimu se zahříváním klikové skříně, vyjádřená v kW;

52)

„nízkoteplotním tepelným čerpadlem“ se rozumí ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, který je konkrétně navržen pro nízkoteplotní aplikaci a který není schopen za referenčních návrhových podmínek pro průměrné klima při vstupní teplotě udávané suchým (vlhkým) teploměrem – 7 °C (– 8 °C) dodávat vodu k vytápění o výstupní teplotě 52 °C;

53)

„nízkoteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 35 °C;

54)

„středněteplotní aplikací“ se rozumí aplikace, při které daný ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem nebo kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem poskytuje deklarovaný topný výkon při výstupní teplotě vnitřního výměníku tepla dosahující 55 °C;

 

Definice týkající se ohřevu vody v kombinovaných ohřívačích:

55)

„zátěžovým profilem“ se rozumí daný sled odběrů vody, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII; každý kombinovaný ohřívač musí splňovat alespoň jeden zátěžový profil;

56)

„odběrem vody“ se rozumí daná kombinace užitečného průtoku vody, užitečné teploty vody, množství užitečné energie a špičkové teploty, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

57)

„užitečným průtokem vody“ (f) se rozumí minimální průtok, vyjádřený v litrech za minutu, při němž teplá voda přispívá k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

58)

„užitečnou teplotou vody“ (Tm ) se rozumí teplota vody, vyjádřená ve stupních Celsia, při níž teplá voda začíná přispívat k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

59)

„užitečným energetickým obsahem“ (Qtap ) se rozumí energetický obsah teplé vody, vyjádřený v kWh, dodávané o teplotě stejné nebo vyšší než užitečná teplota vody a při průtoku vody stejném nebo vyšším než užitečný průtok vody, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

60)

„energetickým obsahem teplé vody“ se rozumí součin měrné tepelné kapacity vody, průměrného rozdílu teplot teplé vody na výstupu a studené vody na vstupu a celkové hmotnosti přiváděné teplé vody;

61)

„špičkovou teplotou“ (Tp ) se rozumí minimální teplota vody, vyjádřená ve stupních Celsia, které má být dosaženo během odběru vody, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

62)

„referenční energií“ (Qref ) se rozumí součet užitečného energetického obsahu odběrů vody, vyjádřený v kWh, při konkrétním zátěžovém profilu, jak je uvedeno v tabulce 15 přílohy VII;

63)

„maximálním zátěžovým profilem“ se rozumí zátěžový profil s největší referenční energií, kterou je kombinovaný ohřívač vody schopen poskytnout při splnění podmínek tohoto zátěžového profilu, pokud jde o teplotu a průtok;

64)

„deklarovaným zátěžovým profilem“ se rozumí zátěžový profil uplatněný při určování energetické účinnosti ohřevu vody;

65)

„denní spotřebou elektrické energie“ (Qelec ) se rozumí spotřeba elektrické energie na ohřev vody během 24 po sobě následujících hodin při deklarovaném zátěžovém profilu, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

66)

„denní spotřebou paliva“ (Qfuel ) se rozumí spotřeba paliva na ohřev vody během 24 po sobě následujících hodin při deklarovaném zátěžovém profilu, vyjádřená množstvím spalného tepla v kWh nebo - pro účely bodu 5 písm. f) přílohy VII - množstvím spalného tepla v GJ;

67)

„roční spotřebou elektrické energie“ (AEC) se rozumí roční spotřeba elektrické energie kombinovaného ohřívače potřebné pro ohřev vody při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek, vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ;

68)

„roční spotřebou paliva“ (AFC) se rozumí roční spotřeba fosilních paliv nebo paliv z biomasy kombinovaného ohřívače při ohřevu vody při deklarovaném zátěžovém profilu a za daných klimatických podmínek, vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ;

 

Definice týkající se solárních zařízení:

69)

„ročním nesolárním tepelným přínosem“ (Qnonsol ) se rozumí roční přínos elektrické energie (vyjádřený množstvím primární energie v kWh) nebo paliva (vyjádřený množstvím spalného tepla v kWh) pro užitečný tepelný výkon soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení s ohledem na roční množství tepla zachycené solárním kolektorem a tepelné ztráty solární zásobníku teplé vody;

70)

„plochou apertury kolektoru“ (Asol ), pro účely obrázků 1 až 4 přílohy IV označovanou jako „velikost kolektoru“, se rozumí největší plocha průmětu apertury, kterou nesoustředěné solární záření vstupuje do kolektoru, vyjádřená v m2;

71)

„účinností kolektoru“ (ηcol ) se rozumí účinnost solárního kolektoru při rozdílu teplot solárního kolektoru a okolního vzduchu dosahujícím 40 K a při globálním slunečním záření 1 000 W/m2, vyjádřená v %;

72)

„stálou ztrátou“ (S) se rozumí topný výkon, který unikne ze solárního zásobníku teplé vody za dané teploty vody a za dané teploty okolního prostředí, vyjádřený ve W;

73)

„užitným objemem“ (V), pro účely obrázků 1 až 4 přílohy IV označovaným jako „objem nádrže“, se rozumí jmenovitý objem solární zásobníku teplé vody vyjádřený v litrech nebo m3;

74)

„spotřebou pomocné elektrické energie“ (Qaux ), pro účely obrázku 5 přílohy IV označované jako „pomocná elektrická energie“, se rozumí roční spotřeba elektrické energie výhradně solárního systému, která je výsledkem spotřeby elektrické energie čerpadla a spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh;

75)

„energetickou spotřebou čerpadla“ (solpump) se rozumí jmenovitá spotřeba elektrické energie čerpadla v kolektorovém okruhu výhradně solárního systému, vyjádřená ve W;

76)

„spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu“ (solstandby) se rozumí jmenovitá spotřeba elektrické energie výhradně solárního systému, když čerpadlo a zdroj tepla nepracují, vyjádřená ve W;

 

Další definice:

77)

„průměrnými klimatickými podmínkami“, „chladnějšími klimatickými podmínkami“ a „teplejšími klimatickými podmínkami“ se rozumí teplotní podmínky a podmínky globálního slunečního záření typické pro města Štrasburk, Helsinky a Atény;

78)

„identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty, solárního zařízení, soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou, se stejným názvem dodavatele nebo obchodníka.


(1)  Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.


PŘÍLOHA II

Třídy energetické účinnosti

1.   TŘÍDY SEZONNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI VYTÁPĚNÍ

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění u ohřívačů, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci, se stanoví na základě jejich sezonní energetické účinnosti vytápění, jak je uvedeno v tabulce 1.

Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění u nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci se stanoví na základě jejich sezonní energetické účinnosti vytápění, jak je uvedeno v tabulce 2.

Sezonní energetická účinnost vytápění se u ohřívačů vypočítá podle bodů 3 a 4 přílohy VII, a to u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem a nízkoteplotních tepelných čerpadel za průměrných klimatických podmínek.

Tabulka 1

Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění u ohřívačů, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění

Sezonní energetická účinnost vytápění ηs v %

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


Tabulka 2

Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění u nízkoteplotních tepelných čerpadel a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro nízkoteplotní aplikaci

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění

Sezonní energetická účinnost vytápění ηs v %

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI OHŘEVU VODY

Třída energetické účinnosti ohřevu vody u kombinovaných ohřívačů se stanoví na základě jejich energetické účinnosti ohřevu vody, jak je uvedeno v tabulce 3.

Energetická účinnost ohřevu vody se u kombinovaných ohřívačů vypočítá podle bodu 5 přílohy VII.

Tabulka 3

Třídy energetické účinnosti ohřevu vody u kombinovaných ohřívačů podle deklarovaných zátěžových profilů ηwh v %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI U SOLÁRNÍCH ZÁSOBNÍKŮ TEPLÉ VODY, JSOU-LI TYTO SOUČÁSTÍ SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Třída energetické účinnosti solárního zásobníku teplé vody, je-li tato součástí solárního zařízení, se stanoví na základě její stálé ztráty, jak je uvedeno v tabulce 4.

Tabulka 4

Třídy energetické účinnosti solárních zásobníků teplé vody, jsou-li tyto součástí solárního zařízení

Třída energetické účinnosti

Klidová ztráta S ve wattech, užitný objem V v litrech

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


PŘÍLOHA III

Energetické štítky

1.   OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

1.1   Energetický štítek 1

1.1.1   Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G u kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů

Image

a)

Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon v kW, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

b)

Provedení energetického štítku kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí být v souladu s bodem 5 této přílohy.

1.1.2   Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G u kogeneračních ohřívačů

Image

a)

Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u kogeneračního ohřívače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů v kW, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.

přídavná funkce výroby elektrické energie.

b)

Provedení energetického štítku kogeneračních ohřívačů musí být v souladu s bodem 6 této přílohy.

1.1.3   Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel

Image

a)

Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, v kW, za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;

VII.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru (je-li známa) a ve vnějším prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

b)

Provedení energetického štítku ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem musí být v souladu s bodem 7 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde být uvedena i kopie ekoznačky.

1.1.4   Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G u nízkoteplotních tepelných čerpadel

Image

a)

Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění pro nízkoteplotní aplikaci;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u nízkoteplotního tepelného čerpadla je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů v kW za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny;

VII.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru (je-li známa) a ve vnějším prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

b)

Provedení energetického štítku nízkoteplotních tepelných čerpadel musí být v souladu s bodem 8 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena i kopie ekoznačky.

1.2   Energetický štítek 2

1.2.1   Kotlové ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.1 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí být v souladu s bodem 5 této přílohy.

1.2.2   Kogenerační ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.2 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí být v souladu s bodem 6 této přílohy.

1.2.3   Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů v systémech s tepelnými čerpadly kromě nízkoteplotních tepelných čerpadel ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.3 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů v systémech s tepelnými čerpadly musí být v souladu s bodem 7 této přílohy.

1.2.4   Nízkoteplotní tepelná čerpadla ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.4 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku nízkoteplotních tepelných čerpadel musí být v souladu s bodem 8 této přílohy.

2.   KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE

2.1   Energetický štítek 1

2.1.1   Kotlové kombinované ohřívače ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G a ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

Image

a)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění vnitřních prostorů a funkce ohřevu vody, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění a třída energetické účinnosti ohřevu vody stanovené v souladu s body 1 a 2 přílohy II; hroty šipek udávajících třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti ohřevu vody kotlového kombinovaného ohřívače jsou umístěny ve stejné výšce jako hroty šipek příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon v kW zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru vdB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

VII.

u kotlových kombinovaných ohřívačů schopných pracovat pouze v období mimo špičku se může přidat piktogram uvedený v bodě 9 písm. d) podbodě 11) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kotlových kombinovaných ohřívačů musí být v souladu s bodem 9 této přílohy.

2.1.2   Kombinované ohřívače v systémech s tepelným čerpadlem ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A++ až G a ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

Image

a)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III.

funkce vytápění vnitřních prostorů pro použití při středních teplotách a funkce ohřevu vody, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění při průměrných klimatických podmínkách pro použití při středních teplotách a třída energetické účinnosti ohřevu vody při průměrných klimatických podmínkách stanovené v souladu s body 1 a 2 přílohy II; hroty šipek udávajících třídu sezonní energetické účinnosti vytápění a třídu energetické účinnosti kombinovaného ohřívače v systémech s tepelným čerpadlem při ohřevu vody jsou umístěny ve stejné výšce jako hroty šipek příslušné třídy energetické účinnosti;

V.

jmenovitý tepelný výkon včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů v kW při průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínkách zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI.

teplotní mapa Evropy zobrazující tři orientační teplotní oblasti;

VII.

hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostoru (připadá-li v úvahu) a ve venkovním prostoru v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

VIII.

u kombinovaných ohřívačů v systémech s tepelným čerpadlem schopných pracovat pouze v období mimo špičku se může přidat piktogram uvedený v bodě 10 písm. d) podbodě 12) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kombinovaných ohřívačů v systémech s tepelným čerpadlem musí být v souladu s bodem 10 této přílohy.

2.2   Energetický štítek 2

2.2.1   Kotlové kombinované ohřívače ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D a ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+ až F

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1.1 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kotlových kombinovaných ohřívačů musí být v souladu s bodem 9 této přílohy.

2.2.2   Kombinované ohřívače v systémech s tepelným čerpadlem ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D a ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+ až F

Image

a)

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1.2 písm. a) této přílohy.

b)

Provedení energetického štítku kombinovaných ohřívačů v systémech s tepelným čerpadlem musí být v souladu s bodem 10 této přílohy.

3.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Energetický štítek souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až G

Image

a)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele;

II.

identifikační značka modelu (modelů) používaná obchodníkem a/nebo dodavatelem;

III.

funkce vytápění vnitřních prostorů;

IV.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II;

V.

informace, zda do soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení může být začleněn solární kolektor, zásobník teplé vody, regulátor teploty a/nebo přídavný ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů;

VI.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení stanovená v souladu s bodem 5 přílohy IV; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

b)

Provedení energetického štítku souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení musí být v souladu s bodem 11 této přílohy. U souprav ohřívačů sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění A+++ až D se mohou poslední třídy E až G ve stupnici A+++ až G vynechat.

4.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z KOMBINOVANÉHO OHŘÍVAČE, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Energetický štítek souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění a energetické účinnosti ohřevu vody A+++ až G

Image

a)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele;

II.

identifikační značka modelu (modelů) používaná obchodníkem a/nebo dodavatelem;

III.

funkce vytápění vnitřních prostorů a funkce ohřevu vody, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII;

IV.

třídy sezonní energetické účinnosti vytápění kombinovaného ohřívače a energetické účinnosti ohřevu vody stanovené v souladu s body 1 a 2 přílohy II;

V.

informace, zda do soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení může být začleněn solární kolektor, zásobník teplé vody, regulátor teploty a/nebo přídavný ohřívač;

VI.

třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení stanovená v souladu s bodem 6 přílohy IV; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

VII.

třída energetické účinnosti ohřevu vody soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení stanovená v souladu s bodem 6 přílohy IV; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřevu vody soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

b)

Provedení energetického štítku souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení musí být v souladu s bodem 12 této přílohy. U souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení ve třídách sezonní energetické účinnosti vytápění a/nebo energetické účinnosti ohřevu vody A+++ až D se mohou poslední třídy E až G ve stupnici A+++ až G vynechat.

5.   Provedení energetického štítku kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Stupnice A++-G a A+++-D v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

– druhá třída: 70-00-X-00

– třetí třída: 30-00-X-00

– čtvrtá třída: 00-00-X-00

– pátá třída: 00-30-X-00

– šestá třída: 00-70-X-00

– sedmá třída: 00-X-X-00.

– osmá třída: 00-X-X-00.

– poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění:

Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

Text „kW“: Calibri regular 30 bodů, 100 % černá.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

6.   Provedení energetického štítku kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Stupnice A++-G a A+++-D v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00.

osmá třída: 00-X-X-00.

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění:

Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

Text „kW“: Calibri regular 30 bodů, 100 % černá.

Image

Elektrická funkce:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

7.   Provedení energetického štítku ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů v systémech s tepelným čerpadlem musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Použití při střední a nízké teplotě:

Text „55 °C“ a „35 °C“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Stupnice A++-G a A+++-D v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00.

osmá třída: 00-X-X-00.

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění:

Šipka: šířka: 19 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru (připadá-li v úvahu) a ve venkovním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnoty „YZ“: Calibri nejméně 15 bodů, 100 % černá

Text „kW“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Teplotní mapa Evropy a barevné čtverce:

Piktogram podle vyobrazení

barvy:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

středně modrá: 53-08-00-00,

světle modrá: 25-00-02-00.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

8.   Provedení energetického štítku nízkoteplotních tepelných čerpadel musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Použití při nízké teplotě:

Text „35 °C“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Stupnice A++-G a A+++-D v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00.

osmá třída: 00-X-X-00.

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění:

Šipka: šířka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 24 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru (připadá-li v úvahu) a venkovním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm

Hodnoty „YZ“: Calibri nejméně 18 bodů, 100 % černá

Text „kW“: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % černá.

Image

Teplotní mapa Evropy a barevné čtverce:

Piktogram podle vyobrazení

barvy:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

středně modrá: 53-08-00-00,

světle modrá: 25-00-02-00.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

9.   Provedení energetického štítku kotlových kombinovaných ohřívačů musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Funkce ohřevu vody:

Piktogram podle vyobrazení, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

Image

Stupnice A++–G a A–G, A+++–D nebo A+–F v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00

osmá třída: 00-X-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění a energetické účinnosti ohřevu vody:

Šipka: šířka: 14 mm, výška: 9 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 37,5 bodu, 100 % černá.

Text „kW“: Calibri regular 18 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

Image

Kapacita mimo špičku, připadá-li v úvahu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

10.   Provedení energetického štítku kombinovaných ohřívačů v systémech s tepelným čerpadlem musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 105 mm široký a 200 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 4 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod, barva: kyan 100 %, délka: 86 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Funkce ohřevu vody:

Piktogram podle vyobrazení, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

Image

Stupnice A++–G a A–G, A+++–D nebo A+–F v uvedeném pořadí:

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 1,3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00.

osmá třída: 00-X-X-00.

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění a energetické účinnosti ohřevu vody:

Šipka: šířka: 14 mm, výška: 9 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Jmenovitý tepelný výkon:

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnoty „YZ“: Calibri nejméně 12 bodů, 100 % černá

Text „kW“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

Image

Teplotní mapa Evropy a barevné čtverce:

Piktogram podle vyobrazení

Barvy:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

středně modrá: 53-08-00-00,

světle modrá: 25-00-02-00.

Image

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru (připadá-li v úvahu) a venkovním prostoru:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá

Text „dB“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

Image

Kapacita mimo špičku, připadá-li v úvahu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 10 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 86 × 12 mm.

11.   Provedení energetického štítku souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 210 mm široký a 297 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 6 bodů, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 191 mm, výška: 37 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 2 body, barva: kyan 100 %, délka: 191 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení

Třída energetické účinnosti sezonního vytápění vnitřních prostorů u ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů:

Šipka: šířka: 24 mm, výška: 14 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 28 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Souprava sestávající ze solárního kolektoru, zásobníku teplé vody, regulátoru teploty a/nebo přídavného ohřívače:

Piktogramy podle vyobrazení,

symbol „+“: Calibri bold 50 bodů, kyan 100 %.

Políčka: šířka: 12 mm, výška: 12 mm, ohraničení: 4 body, kyan 100 %

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Stupnice A+++–G s ohraničením:

Šipka: výška: 15 mm, mezera: 3 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00

Připadají-li v úvahu, poslední třídy: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění u soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení:

Šipka: šířka: 33 mm, výška: 19 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 40 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 12 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele.

Image

Identifikační značka modelu používaná obchodníkem a/nebo dodavatelem:

Název nebo ochranná známka a identifikační značka modelu obchodníka a/nebo dodavatele nesmí přesahovat prostor o rozměrech 191 × 19 mm.

12.   Provedení energetického štítku souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení musí odpovídat níže uvedenému obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Energetický štítek musí být nejméně 210 mm široký a 297 mm vysoký. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 6 bodů, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 191 mm, výška: 37 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 2 body, barva: kyan 100 %, délka: 191 mm.

Image

Kombinovaný ohřívač:

Piktogramy podle vyobrazení: u funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá.

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění a energetické účinnosti ohřevu vody u kombinovaného ohřívače:

Šipka: šířka: 19 mm, výška: 11 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 23 bodů, verzálky, bílá; symbol „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Souprava sestávající ze solárního kolektoru, zásobníku teplé vody, regulátoru teploty a/nebo přídavného ohřívače:

Piktogramy podle vyobrazení,

symbol „+“: Calibri bold 50 bodů, kyan 100 %.

Políčka: šířka: 12 mm, výška: 12 mm, ohraničení: 4 body, kyan 100 %

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Funkce vytápění vnitřních prostorů:

Piktogram podle vyobrazení.

Image

Stupnice A+++–G s ohraničením:

Šipka: výška: 6,5 mm, mezera: 1 mm, barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

sedmá třída: 00-X-X-00

Připadají-li v úvahu, poslední třídy: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Ohraničení: 3 body, barva: kyan 100 %, zaoblené rohy: 3,5 mm.

Image

Třída sezonní energetické účinnosti vytápění a energetické účinnosti ohřevu vody v uvedeném pořadí u soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení:

Šipka: šířka: 24 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

Text: Calibri bold 28 bodů, verzálky, bílá; symboly „+“: horní index, zarovnaný do jednoho řádku.

Image

Funkce ohřevu vody:

Piktogram podle vyobrazení, včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem v souladu s tabulkou 15 přílohy VII: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Image

Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení:

Text: Calibri bold 12 bodů.

Image

Název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele.

Image

Identifikační značka modelu používaná obchodníkem a/nebo dodavatelem:

Název nebo ochranná známka a identifikační značka modelu obchodníka a/nebo dodavatele nesmí přesahovat prostor o rozměrech 191 × 19 mm.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA IV

Informační list výrobku

1.   OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

1.1.

Informace v informačním listu ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci dodané k výrobku:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c)

třída sezonní energetické účinnosti vytápění modelu, stanovená podle bodu 1 přílohy II;

d)

jmenovitý tepelný výkon (ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek), včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, uvedený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

e)

sezonní energetická účinnost vytápění (ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek), uvedená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII;

f)

roční spotřeba energie (ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek), vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII;

g)

případně hladina akustického výkonu LWA ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem ve vnitřním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

h)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů;

u kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů navíc:

i)

elektrická účinnost v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem navíc:

j)

jmenovitý tepelný výkon za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, uvedený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

k)

sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII;

l)

roční spotřeba energie za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII;

m)

hladina akustického výkonu LWA ve venkovním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

1.2.

V jednom informačním listu může být uvedeno více modelů ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů dodaných týmž dodavatelem.

1.3.

Informace uvedené v informačním listu mohou být dodány v podobě kopie energetického štítku, barevné nebo černobílé. V takovém případě ale musí být poskytnuty rovněž informace, které jsou uvedeny v bodě 1.1 a které již nejsou zobrazeny na energetickém štítku.

2.   KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE

2.1.

Informace v informačním listu kombinovaného ohřívače musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci dodané k výrobku:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c)

pro vytápění – středněteplotní aplikace (a pro kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem případně nízkoteplotní použití); pro ohřev vody – deklarovaný zátěžový profil, vyjádřený pomocí příslušného písmene a standardního použití podle tabulky 15 v příloze VII;

d)

třída sezonní energetické účinnosti vytápění a třída energetické účinnosti ohřevu vody modelu, stanovené podle bodů 1 a 2 přílohy II;

e)

jmenovitý tepelný výkon (kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek), včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, vyjádřený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

f)

pro vytápění – roční spotřeba energie kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII; pro ohřev vody – roční spotřeba elektrické energie a/nebo roční spotřeba paliva kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh respektive množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 5 přílohy VII;

g)

sezonní energetická účinnost vytápění kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII; energetická účinnost ohřevu vody kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 5 přílohy VII;

h)

případně hladina akustického výkonu LWA kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem ve vnitřním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

i)

případně označení, že kombinovaný ohřívač je provozuschopný pouze mimo špičku;

j)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě kombinovaného ohřívače;

u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem navíc:

k)

jmenovitý tepelný výkon za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, uvedený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

l)

pro vytápění – roční spotřeba energie za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII; pro ohřev vody – roční spotřeba elektrické energie nebo roční spotřeba paliva za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh respektive množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhleným na nejbližší celé číslo a vypočteným podle bodu 5 přílohy VII;

m)

sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII; energetická účinnost ohřevu vody za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 5 přílohy VII;

n)

hladina akustického výkonu LWA ve venkovním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2.2.

V jednom informačním listu může být uvedeno více modelů kombinovaných ohřívačů dodaných týmž dodavatelem.

2.3.

Informace uvedené v informačním listu mohou být dodány v podobě kopie energetického štítku, barevné nebo černobílé. V takovém případě ale musí být poskytnuty rovněž informace, které jsou uvedeny v bodě 2.1 a které již nejsou zobrazeny na energetickém štítku.

3.   REGULÁTORY TEPLOTY

3.1.

Informace v informačním listu regulátoru teploty musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci dodané k výrobku:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c)

třída regulátoru teploty;

d)

přínos regulátoru teploty k sezonní energetické účinnosti vytápění, vyjádřený v % a zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

3.2.

V jednom informačním listu může být uvedeno více modelů regulátorů teploty dodávaných týmž dodavatelem.

4.   SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

4.1.

Informace v informačním listu solárního zařízení musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo v jiné dokumentaci dodané k výrobku (případně pro čerpadla v kolektorovém okruhu):

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

c)

plocha apertury kolektoru v m2, zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

d)

účinnost kolektoru v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

e)

třída energetické účinnosti solárního zásobníku teplé vody, stanovená podle bodu 3 přílohy II;

f)

statická ztráta solárního zásobníku teplé vody ve W, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

g)

užitný objem solárního zásobníku teplé vody, vyjádřený v litrech a m3;

h)

roční nesolární tepelný přínos Qnonsol pro zátěžové profily M, L, XL a XXL za průměrných klimatických podmínek, vyjádřený v kWh primární energie pro elektrickou energii a/nebo v kWh spalného tepla pro paliva, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

i)

spotřeba elektrické energie čerpadla ve W, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

j)

spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu ve W, zaokrouhlená na dvě desetinná místa;

k)

roční spotřeba pomocné elektrické energie Qaux , vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

4.2.

V jednom informačním listu může být uvedeno více modelů solárních zařízení dodaných týmž dodavatelem.

5.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Aby bylo možno určit hodnotu sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení, musí informační list souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení obsahovat prvky uvedené na obrázcích 1, 2, 3 a 4, včetně těchto informací:

I: hodnotu sezonní energetické účinnosti vytápění preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, vyjádřenou v %;

II: faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů soupravy, uvedený v této příloze v tabulkách 5 a 6;

III: hodnotu matematického výrazu Formula, přičemž Prated se vztahuje k preferovanému ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů;

IV: hodnotu matematického výrazu Formula, přičemž Prated se vztahuje k preferovanému ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů;

u preferovaných ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem navíc:

V: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmínek, vyjádřenou v %;

VI: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek, vyjádřenou v %.

6.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z KOMBINOVANÉHO OHŘÍVAČE, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

Informační list soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty, solárního zařízení a zařízení pro pasivní využití odpadního tepla musí obsahovat prvky uvedené pod písmeny a) a b):

a)

prvky uvedené na obrázcích 1 a 3 nezbytné k určení hodnoty sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, včetně těchto informací:

I: hodnotu sezonní energetické účinnosti vytápění preferovaného kombinovaného ohřívače, vyjádřenou v %;

II: faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů soupravy, uvedený v této příloze v tabulkách 5 a 6;

III: hodnotu matematického výrazu Formula, přičemž Prated se vztahuje k preferovanému kombinovanému ohřívači;

IV: hodnotu matematického výrazu Formula, přičemž Prated se vztahuje k preferovanému kombinovanému ohřívači;

u preferovaných kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem navíc:

V: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmínek, vyjádřenou v %;

VI: hodnotu rozdílu sezonních energetických účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek, vyjádřenou v %;

b)

prvky uvedené na obrázku 5 nezbytné k určení hodnoty energetické účinnosti ohřevu vody soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení, přičemž musí být uvedeny tyto informace:

I: hodnota energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače, vyjádřená v %;

II: hodnota matematického výrazu Formula pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL kombinovaného ohřívače, přičemž hodnota referenční energie Qref je převzata z tabulky 15 v příloze VII a hodnota ročního nesolárního tepelného přínosu Qnonsol z informačního listu solárního zařízení;

III: hodnotu matematického výrazu Formula pro deklarovaný zátěžový profil M, L, XL nebo XXL vyjádřenou v %, přičemž hodnota roční spotřeby pomocné elektrické energie Qaux je převzata z informačního listu solárního zařízení a hodnota referenční energie Qref z tabulky 15 v příloze VII.

Tabulka 5

Porovnání preferovaného kotle pro vytápění vnitřních prostorů či kombinovaného kotle a přídavného ohřívače pro účely obrázku 1 v této příloze  (1)

Formula

 (2)

II, souprava bez zásobníku teplé vody

II, souprava se zásobníkem teplé vody

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabulka 6

Porovnání preferovaného kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem či nízkoteplotního tepelného čerpadla a přídavného ohřívače pro účely obrázků 2 až 4 v této příloze  (3)

Formula

 (4)

II, souprava bez zásobníku teplé vody

II, souprava se zásobníkem teplé vody

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Obrázek 1

Provedení informačního listu pro preferované kotle pro vytápění vnitřních prostorů a preferované kombinované kotle, dodávaného k soupravám sestávajícím z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a uvádějícího sezonní energetickou účinnost vytápění prodávané soupravy

Image

Obrázek 2

Provedení informačního listu pro preferované kogenerační ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, dodávaného k soupravě sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a uvádějícího sezonní energetickou účinnost vytápění prodávané soupravy

Image

Obrázek 3

Provedení informačního listu pro preferované ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a preferované kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem, dodávaného k soupravám sestávajícím z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení nebo z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a uvádějícího sezonní energetickou účinnost vytápění prodávané soupravy

Image

Obrázek 4

Provedení informačního listu pro preferovaná nízkoteplotní čerpadla, dodávaného k soupravě sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a uvádějícího sezonní energetickou účinnost vytápění prodávané soupravy

Image

Obrázek 5

Provedení informačního listu pro preferované kombinované kotle a preferované kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem, dodávaného k soupravě sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení a uvádějícího energetickou účinnost ohřevu vody prodávané soupravy

Image

(1)  Mezihodnoty se vypočítají lineární interpolací dvou přilehlých hodnot.

(2)  Prated označuje jmenovitý tepelný výkon preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů nebo kombinovaného ohřívače.

(3)  Mezihodnoty se vypočítají lineární interpolací dvou přilehlých hodnot.

(4)  Prated označuje jmenovitý tepelný výkon preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů nebo kombinovaného ohřívače.


PŘÍLOHA V

Technická dokumentace

1.   OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

U ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. c) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;

d)

popřípadě jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele;

f)

technické parametry:

u kotlů pro vytápění vnitřních prostorů a kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů technické parametry uvedené v tabulce 7, změřené a vypočtené podle přílohy VII;

u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem technické parametry uvedené v tabulce 8, změřené a vypočtené podle přílohy VII;

u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, pakliže údaje týkající se konkrétního modelu kombinujícího vnitřní a venkovní jednotky byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu a/nebo extrapolací z jiných kombinací, podrobné údaje o těchto výpočtech a/nebo extrapolacích a o všech zkouškách, které byly provedeny k ověření přesnosti těchto výpočtů, včetně podrobných údajů o matematickém modelu pro výpočet výkonu těchto kombinací a podrobných údajů o měření, jež byla provedena k ověření tohoto modelu;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů.

2.   KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE

U kombinovaných ohřívačů musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. c) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu kombinovaného ohřívače umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;

d)

popřípadě jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele;

f)

technické parametry:

u kotlových kombinovaných ohřívačů technické parametry uvedené v tabulce 7, změřené a vypočtené podle přílohy VII;

u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem technické parametry uvedené v tabulce 8, změřené a vypočtené podle přílohy VII;

u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem, pakliže údaje týkající se konkrétního modelu kombinujícího vnitřní a venkovní jednotky byly získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu a/nebo extrapolací z jiných kombinací, podrobné údaje o těchto výpočtech a/nebo extrapolacích a o všech zkouškách, které byly provedeny k ověření přesnosti těchto výpočtů, včetně podrobných údajů o matematickém modelu pro výpočet výkonu těchto kombinací a podrobných údajů o měření, jež byla provedena k ověření tohoto modelu;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů.

Tabulka 7

Technické parametry pro kotle pro vytápění vnitřních prostorů, kombinované kotle a kogenerační ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

Model/y: [informace k určení modelu/ů, na který/é se informace vztahují]

Kondenzační kotel: [ano/ne]

Nízkoteplotní (2) kotel: [ano/ne]

Kotel typu B11: [ano/ne]

Kogenerační ohřívač vnitřních prostorů: [ano/ne]

Pokud ano, vybavený přídavným ohřívačem: [ano/ne]

Kombinovaný ohřívač: [ano/ne]

Položka

Označení

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Označení

Hodnota

Jednotka

Jmenovitý tepelný výkon

Prated

x

kW

Sezonní energetická účinnost vytápění

ηs

x

%

Užitečný tepelný výkon kotlů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných kotlů:

Tepelná účinnost kotlů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných kotlů:

při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (1)

P4

x,x

kW

při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu (1)

η4

x,x

%

při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (2)

P1

x,x

kW

při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu (2)

η1

x,x

%

Užitečný tepelný výkon kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů:

Tepelná účinnost kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů:

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s vypnutým přídavným ohřívačem

PCHP100+Sup0

x,x

kW

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s vypnutým přídavným ohřívačem

ηCHP100+Sup0

x,x

%

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů se zapnutým přídavným ohřívačem

PCHP100+Sup100

x,x

kW

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů se zapnutým přídavným ohřívačem

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Elektrická účinnost kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů:

Přídavný ohřívač

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s vypnutým přídavným ohřívačem

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Jmenovitý tepelný výkon

Psup

x,x

kW

při jmenovitém tepelném výkonu kogeneračního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů se zapnutým přídavným ohřívačem

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Druh energetického příkonu

 

Spotřeba pomocné elektrické energie

Další položky

při plném zatížení

elmax

x,x

kW

Statická tepelná ztráta

Pstby

x,x

kW

při částečném zatížení

elmin

x,x

kW

Spotřeba elektrické energie zapalovacího hořáku

Pign

x,x

kW

v pohotovostním režimu

PSB

x,xxx

kW

Roční spotřeba energie

QHE

x

kWh nebo GJ

Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru

LWA

x

dB

Pro kombinované ohřívače:

Deklarovaný zátěžový profil

 

 

Energetická účinnost ohřevu vody

ηwh

x

%

Denní spotřeba elektrické energie

Qelec

x,xxx

kWh

Denní spotřeba paliva

Qfuel

x,xxx

kWh

Roční spotřeba elektrické energie

AEC

x

kWh

Roční spotřeba paliva

AFC

x

GJ

Kontaktní údaje

Název a adresa dodavatele.


Tabulka 8

Technické parametry pro ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem

Model/y: [informace k určení modelu/ů, na který/é se informace vztahují]

Tepelné čerpadlo vzduch-voda: [ano/ne]

Tepelné čerpadlo voda-voda: [ano/ne]

Tepelné čerpadlo solanka-voda: [ano/ne]

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo: [ano/ne]

Vybavené přídavným ohřívačem: [ano/ne]

Kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem: [ano/ne]

Parametry je nutno uvést pro středněteplotní použití, s výjimkou nízkoteplotních tepelných čerpadel. U nízkoteplotních tepelných čerpadel je nutno uvést parametry pro nízkoteplotní použití.

Parametry je nutno uvést pro průměrné, chladnější a teplejší klimatické podmínky.

Položka

Označení

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Označení

Hodnota

Jednotka

Jmenovitý tepelný výkon  (3)

Prated

x

kW

Sezonní energetická účinnost vytápění

ηs

x

%

Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Tj = bivalentní teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentní teplota

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Tj = mezní provozní teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = mezní provozní teplota

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

u tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = – 15 °C (pokud TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

u tepelných čerpadel vzduch-voda: Tj = – 15 °C (pokud TOL < – 20 °C)

COPd či PERd

x,xx nebo x,x

%

Bivalentní teplota

Tbiv

x

°C

Mezní provozní teplota u tepelných čerpadel vzduch-voda

TOL

x

°C

Topný výkon v cyklickém intervalu

Pcych

x,x

kW

Účinnost v cyklickém intervalu

COPcyc či PERcyc

x,xx nebo x,x

%

Koeficient ztráty energie (4)

Cdh

x,x

Mezní provozní teplota vody pro vytápění

WTOL

x

°C

Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu

Přídavný ohřívač

Vypnutý stav

POFF

x,xxx

kW

Jmenovitý tepelný výkon (4)

Psup

x,x

kW

Stav vypnutého termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

 

Pohotovostní režim

PSB

x,xxx

kW

Druh energetického příkonu

Režim zahřívání klikové skříně

PCK

x,xxx

kW

 

Další položky

 

Regulace výkonu

stálá/proměnlivá

Jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru u tepelných čerpadel vzduch-voda:

x

m3/h

Hladina akustického výkonu ve vnitřním/venkovním prostoru

LWA

x / x

dB

Jmenovitý průtok solanky nebo vody venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel voda-voda /solanka-voda:

x

m3/h

Roční spotřeba energie

QHE

x

kWh nebo GJ

Pro kombinovaný ohřívač s tepelným čerpadlem:

Deklarovaný zátěžový profil

x

 

Energetická účinnost ohřevu vody

ηwh

x

%

Denní spotřeba elektrické energie

Qelec

x,xxx

kWh

Denní spotřeba paliva

Qfuel

x,xxx

kWh

Roční spotřeba elektrické energie

AEC

x

kWh

Roční spotřeba paliva

AFC

x

GJ

Kontaktní údaje

Název a adresa dodavatele.

3.   REGULÁTORY TEPLOTY

U regulátorů teploty musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 3 písm. b) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu regulátoru teploty umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;

d)

popřípadě jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele;

f)

technické parametry:

třídu regulátoru teploty;

přínos regulátoru teploty k sezonní energetické účinnosti vytápění, vyjádřený v % a zaokrouhlený na jedno desetinné místo;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě regulátoru teploty.

4.   SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

U solárních zařízení musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 4 písm. b) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele;

f)

technické parametry (případně pro čerpadla v kolektorovém okruhu):

plochu apertury kolektoru Asol v m2, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa;

účinnost kolektoru ηcol v %, zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

třídu energetické účinnosti solárního zásobníku teplé vody, stanovenou podle bodu 3 přílohy II;

statickou ztrátu S solárního zásobníku teplé vody ve W, zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

užitný objem V solárního zásobníku teplé vody v litrech a m3;

roční nesolární tepelný přínos Qnonsol pro zátěžové profily M, L, XL a XXL za průměrných klimatických podmínek, vyjádřený v kWh primární energie pro elektrickou energii a/nebo v kWh spalného tepla pro paliva, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

spotřebu elektrické energie čerpadla solpump ve W, zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu solstandby ve W, zaokrouhlenou na dvě desetinná místa;

roční spotřebu pomocné elektrické energie Qaux , vyjádřenou konečným množstvím spotřebované energie v kWh a zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě solárního zařízení.

5.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

U souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 5 písm. c) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;

d)

popřípadě jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

technické parametry:

sezonní energetickou účinnost vytápění v % zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

technické parametry stanovené v bodech 1, 3 a 4 této přílohy;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě soupravy sestávající z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení.

6.   SOUPRAVY SESTÁVAJÍCÍ Z KOMBINOVANÉHO OHŘÍVAČE, REGULÁTORU TEPLOTY A SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

U souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení musí technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. c) zahrnovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

dostatečně podrobný popis modelu soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení umožňující jeho jednoznačné určení;

c)

popřípadě odkazy na použité harmonizované normy;

d)

popřípadě jiné použité technické normy a specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

technické parametry:

sezonní energetickou účinnost vytápění a energetickou účinnost ohřevu vody v % zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo;

technické parametry stanovené v bodech 2, 3 a 4 této přílohy;

g)

veškerá konkrétní preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě soupravy sestávající z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení.


(1)  Vysokoteplotním režimem se rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu ohřívače.

(2)  Nízkou teplotou se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 C, u nízkoteplotních kotlů teplota 37 °C a u ostatních ohřívačů teplota 50 °C (na vstupu ohřívače).

(3)  U ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem je jmenovitý tepelný výkon Prated roven návrhovému topnému zatížení Pdesignh a jmenovitý tepelný výkon přídavného ohřívače Psup je roven doplňkovému topnému výkonu sup(Tj).

(4)  Není-li hodnota koeficientu ztráty energie Cdh stanovena měřením, pak jeho implicitní hodnota činí 0,9.


PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze předpokládat, že si koncoví uživatelé vystavený výrobek prohlédnou

1.   OHŘÍVAČE PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ

1.1.

Informace zmíněné v čl. 4 odst. 1 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a)

třída sezonní energetické účinnosti vytápění modelu, stanovená podle bodu 1 přílohy II;

b)

jmenovitý tepelný výkon ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, uvedený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

c)

sezonní energetická účinnost vytápění ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, uvedená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII;

d)

roční spotřeba energie ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII;

e)

hladina akustického výkonu LWA ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem, jsou-li použity, ve vnitřním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

u kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů navíc:

f)

elektrická účinnost v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

u ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem navíc:

g)

jmenovitý tepelný výkon za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, uvedený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

h)

sezonní energetická účinnost vytápění za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII;

i)

roční spotřeba energie za chladnějších a teplejších klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 4 přílohy VII;

j)

hladina akustického výkonu LWA ve venkovním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

u nízkoteplotních čerpadel navíc:

k)

označení, že nízkoteplotní tepelné čerpadlo je vhodné pouze pro nízkoteplotní použití;

1.2.

Velikost a typ písma, kterým jsou informace uvedené v bodě 1.1 vytištěny nebo zobrazeny, musí zaručovat čitelnost textu.

2.   KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE

2.1.

Informace zmíněné v čl. 4 odst. 2 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a)

pro vytápění středněteplotní použití; pro ohřev vody deklarovaný zátěžový profil, vyjádřený pomocí příslušného písmene a standardního použití podle tabulky 15 v příloze VII;

b)

třída sezonní energetické účinnosti vytápění a třída energetické účinnosti ohřevu vody modelu, stanovené podle bodů 1 a 2 přílohy II;

c)

jmenovitý tepelný výkon kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, vyjádřený v kW a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

d)

pro vytápění roční spotřeba energie kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh a/nebo množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII; pro ohřev vody roční spotřeba elektrické energie a/nebo roční spotřeba paliva kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřené konečným množstvím spotřebované energie v kWh respektive množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo a vypočtené podle bodu 5 přílohy VII;

e)

sezonní energetická účinnost vytápění kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodů 3 a 4 přílohy VII; energetická účinnost ohřevu vody kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem za průměrných klimatických podmínek, vyjádřená v %, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle bodu 5 přílohy VII;

f)

hladina akustického výkonu LWA kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem, jsou-li použity, ve vnitřním prostoru, vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

g)

popřípadě označení, že kombinovaný ohřívač je provozuschopný pouze mimo špičku;

u kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem navíc: