EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 192, 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 665/2013

ze dne 3. května 2013,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které představují významný potenciál, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Na energii spotřebovanou vysavači připadá významná část celkové poptávky v Unii po energii. Prostor pro snížení spotřeby energie vysavačů je značný.

(3)

Vysavače pro mokré čištění, vysavače pro mokré a suché čištění, robotické vysavače, průmyslové vysavače, centrální vysavače a vysavače na baterie, leštičky podlah a venkovní vysavače mají zvláštní charakteristiky a měly by proto být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny.

(4)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně, pokud jsou k dispozici, harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi uvedenými v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci (2).

(5)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků vysavačů.

(6)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy vysavačů.

(7)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje vysavačů na dálku, v reklamách a v propagačních materiálech technického charakteru.

(8)

Je vhodné stanovit přezkoumání ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku u vysavačů napájených z elektrické sítě včetně hybridních vysavačů.

2.   Toto nařízení se nepoužije na:

a)

vysavače pro mokré čištění, vysavače pro mokré a suché čištění, vysavače na baterie, robotické vysavače, průmyslové vysavače a centrální vysavače;

b)

leštičky podlah;

c)

venkovní vysavače.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2010/30/EU se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice:

1.

„vysavačem“ se rozumí spotřebič, který odstraňuje nečistoty z čištěného povrchu pomocí proudu vzduchu, který vzniká podtlakem vyvíjeným uvnitř spotřebiče;

2.

„hybridním vysavačem“ se rozumí vysavač, který může být napájen jak z elektrické sítě, tak z baterií;

3.

„vysavačem pro mokré čištění“ se rozumí vysavač, který odstraňuje suchý nebo mokrý materiál (nečistoty) z povrchu pomocí čisticího prostředku na vodní bázi nebo pomocí páry, které se aplikují na čištěný povrch a následně se z něj odstraňují včetně nečistot pomocí proudu vzduchu, který vzniká podtlakem vyvíjeným uvnitř spotřebiče, včetně typů obecně známých jako vysavače využívající principu nástřiku a extrakce;

4.

„vysavačem pro mokré a suché čištění“ se rozumí vysavač navržený k odstraňování objemu kapaliny většího než 2,5 litru v kombinaci s funkcemi vysavače pro suché čištění;

5.

„vysavačem pro suché čištění“ se rozumí vysavač navržený pro odstraňování nečistot, které jsou v podstatě suché (prach, vlákna, nitě) včetně typů vybavených aktivní hubicí napájenou baterií;

6.

„aktivní hubicí napájenou baterií“ se rozumí nástavec vybavený pohybovým zařízením poháněným na baterie, které napomáhá odstraňování nečistot;

7.

„vysavačem napájeným bateriemi“ se rozumí vysavač napájený pouze bateriemi;

8.

„robotickým vysavačem“ se rozumí vysavač napájený bateriemi, který je na vymezené ploše schopen pracovat bez zásahu člověka, skládající se z pohyblivé části a dokovací stanice a/nebo dalšího příslušenství podporujícího jeho provoz;

9.

„průmyslovým vysavačem“ se rozumí vysavač navržený jako součást výrobního procesu navržený na odstraňování nebezpečného materiálu, navržený pro odstraňování těžkého prachu ve stavebnictví, slévárenství, těžebním nebo potravinářském průmyslu, součást průmyslového stroje nebo nástroje a/nebo komerční vysavač se šířkou nástavce větší než 0,50 m;

10.

„komerčním vysavačem“ se rozumí vysavač pro profesionální úklidové práce určený pro použití laiky, úklidovou četou nebo úklidovými firmami v kancelářích, obchodech, nemocnicích a hotelích, který je jako takový deklarován výrobcem v prohlášení o shodě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (3);

11.

„centrálním vysavačem“ se rozumí vysavač se stálým (nikoli pohyblivým) umístěním zdroje podtlaku a hadicovými přípojkami pevně zabudovanými v budově;

12.

„leštičkou podlah“ se rozumí elektrický spotřebič, který je navržen na ochranu, vyhlazování nebo leštění některých typů podlah, obvykle provozovaný v kombinaci s použitím lešticích prostředků, které se pomocí spotřebiče vetřou do podlahy a který je také běžně vybaven pomocnými funkcemi vysavače;

13.

„venkovním vysavačem“ se rozumí spotřebič, který je navržen pro venkovní použití pro sběr smetí, např. posekané trávy a listí do zásobníku pomocí proudu vzduchu, který vzniká podtlakem vyvíjeným uvnitř spotřebiče, a který může obsahovat mělnič shrabků a může také fungovat jako foukač;

14.

„plnohodnotným vysavačem napájeným bateriemi“ se rozumí vysavač napájený bateriemi, který při plném nabití může vyčistit 15 m2 podlahové plochy dvěma dvojitými tahy provedenými na každé části podlahy bez dobíjení;

15.

„vysavačem s vodním filtrem“ se suchý rozumí vysavač, který využívá více než 0,5 litru vody jako hlavního filtračního média, přičemž nasávaný vzduch prochází vodou, ve které se zachycuje vysátý suchý materiál;

16.

„vysavačem pro domácnost“ se rozumí vysavač určený pro použití v domácnosti nebo pro domácí použití, který je jako takový deklarován výrobcem v prohlášení o shodě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (4);

17.

„univerzálním vysavačem“ se rozumí vysavač dodávaný s pevnou nebo alespoň jednou odnímatelnou hubicí navrženou pro vysávání jak koberců, tak tvrdých podlah nebo dodávaný jak s alespoň jednou odnímatelnou hubicí navrženou speciálně pro vysávání koberců, tak alespoň s jednou odnímatelnou hubicí pro vysávání tvrdých podlah;

18.

„vysavačem na tvrdé podlahy“ se rozumí vysavač dodávaný s pevnou hubicí navrženou speciálně pro vysávání tvrdých podlah nebo dodávaný výhradně s jednou nebo dvěma odnímatelnými hubicemi navrženými speciálně pro vysávání tvrdých podlah;

19.

„vysavačem na koberce“ se rozumí vysavač dodávaný s pevnou hubicí navrženou speciálně pro vysávání koberců nebo dodávaný výhradně s jednou nebo dvěma odnímatelnými hubicemi navrženými speciálně pro vysávání koberců;

20.

„ekvivalentním vysavačem“ se rozumí model vysavače uvedený na trh se stejným příkonem, roční spotřebou energie, schopností odstraňování prachu na koberci a na tvrdé podlaze, emisemi prachu z vysavače a hladinou akustického výkonu jako jiný model vysavače uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů a časový plán

1.   Dodavatelé zajistí, aby od 1. září 2014:

a)

každý vysavač byl dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze II;

b)

byl k dispozici informační list výrobku stanovený v příloze III;

c)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze IV;

d)

každá reklama na konkrétní model vysavače v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala údaj o třídě energetické účinnosti výrobku;

e)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model vysavače, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

2.   Požadavky na provedení energetického štítku uvedené v příloze II se použijí podle tohoto časového plánu:

a)

pro vysavače uvedené na trh od 1. září 2014 musí být energetické štítky v souladu s energetickým štítkem 1 přílohy II.

b)

pro vysavače uvedené na trh od 1 září 2017 musí být energetické štítky v souladu s energetickým štítkem 2 přílohy II.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby od 1. září 2014:

a)

každý model prezentovaný v místě prodeje byl označen energetickým štítkem poskytnutým dodavateli podle čl. 3 umístěným na vnější straně spotřebiče nebo aby na spotřebiči byl štítek zavěšen takovým způsobem, aby byl zřetelně viditelný;

b)

vysavače nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

c)

každá reklama na konkrétní model vysavače obsahovala v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, údaj o třídě energetické účinnosti;

d)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model vysavače, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které se poskytují podle článků 3 a 4, musí být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v příloze VI.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy při posuzování shody deklarované třídy energetické účinnosti, tříd účinnosti čištění, třídy emisí prachu z vysavače, roční spotřeby energie a hladiny akustického výkonu použijí postupy stanovené v příloze VII.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději pět let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. Přezkoumání posoudí zejména přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze VII, zda by plnohodnotné vysavače napájené bateriemi měly být zahrnuty do působnosti tohoto nařízení a zda je proveditelné používat pro roční spotřebu energie, schopnost odstraňování prachu a emise prachu z vysavače metody měření, které vycházejí z částečně naplněné místo prázdné schránky vysavače na prach.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Toto nařízení se použije na vysavače s vodním filtrem od 1. září 2017.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 316, 14.1.2012, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.


PŘÍLOHA I

Třídy energetické účinnosti, účinnosti čištění a emisí prachu z vysavače

1.   Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti vysavače se stanoví v souladu s jeho roční spotřebou energie podle tabulky 1. Roční spotřeba energie vysavače se stanoví v souladu s přílohou VI.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Roční spotřeba energie (AE) [kWh/rok]

Energetický štítek 1

Energetický štítek 2

A+++

nepoužije se

AE ≤ 10,0

A++

nepoužije se

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

nepoužije se

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28.0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

nepoužije se

F

52,0 < AE ≤ 58,0

nepoužije se

G

AE > 58,0

nepoužije se

2.   Třídy účinnosti čištění

Třída energetické účinnosti vysavače se stanoví v souladu s jeho schopností odstraňování prachu (dpu) podle tabulky 2. Schopnost odstraňování prachu vysavače se stanoví v souladu s přílohou VI.

Tabulka 2

Třídy účinnosti čištění

Třída účinnosti čištění

Schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc )

Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Emise prachu z vysavače

Třída emisí prachu z vysavače se stanoví v souladu s jeho emisemi prachu podle tabulky 3. Emise prachu z vysavače se stanoví v souladu s přílohou VI.

Tabulka 3

Třídy emisí prachu z vysavače

Třída emisí prachu z vysavače

Emise prachu z vysavače (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


PŘÍLOHA II

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 1

1.1.   Univerzální vysavače

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

Image

I

Název nebo ochranná známka dodavatele;

II

Identifikační značka modelu dodavatele, přičemž „značkou modelu“ se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model vysavače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III

Třída energetické účinnosti podle definice v příloze I; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti vysavače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV

Průměrná roční spotřeba energie podle definice v příloze VI;

V

Třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I;

VI

Třída účinnosti čištění pro koberce stanovená v souladu s přílohou I;

VII

Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I;

VIII

Hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4.1 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

1.2.   Vysavače na tvrdé podlahy

Image

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I

Název nebo ochranná známka dodavatele;

II

Identifikační značka modelu dodavatele, přičemž „značkou modelu“ se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model vysavače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III

Třída energetické účinnosti podle definice v příloze I; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti vysavače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV

Průměrná roční spotřeba energie podle definice v příloze VI;

V

Třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I;

VI

Značka vyloučení;

VII

Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I;

VIII

Hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4,2 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

1.3.   Vysavače na koberce

Image

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I

Název nebo ochranná známka dodavatele;

II

Identifikační značka modelu dodavatele, přičemž „značkou modelu“ se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model vysavače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III

Třída energetické účinnosti podle definice v příloze I; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti vysavače je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV

Průměrná roční spotřeba energie podle definice v příloze VI;

V

Třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I;

VI

Třída účinnosti čištění pro koberce stanovená v souladu s přílohou I;

VII

Značka vyloučení;

VIII

Hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4,3 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 2

2.1.   Univerzální vysavače

Image

Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.

Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4.1 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2.2.   Vysavače na tvrdé podlahy

Image

Tento energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.2.

Provedení energetických štítků musí být v souladu s bodem 4.2 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2.3.   Vysavače na koberce

Image

Tento energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.3.

Provedení energetických štítků musí být v souladu s bodem 4.3 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

3.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

3.1.   Provedení energetického štítku pro univerzální vysavače musí odpovídat tomuto vzoru:

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 75 mm a výšku 150 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Energetický štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

Image

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 3,5 bodu – barva: 100 % kyan – zakulacené rohy: 2,5 mm.

Image

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo znázorňující energii: Barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: logo EU + logo znázorňující energii: šířka: 62 mm, výška: 12 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: 100 % kyan – délka: 62 mm.

Image

Stupnice A–G a A+++-D:

Šipka: výška: 6 mm, mezera: 1 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00,

Text: Calibri bold 13 bodů, verzálky, bílá.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 17 mm, výška: 9 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 18,5 bodu, verzálky, bílá; symboly „+“: Calibri bold 11 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 6 bodů, verzálky, černá.

Image

Roční spotřeba energie v kWh/rok:

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodů, 100 % černá.

„kWh/rok“: Calibri bold 12 bodů, 100 % černá.

Image

Čisticí účinek na koberci:

Ohraničení: 1,5 bodu – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 2,5 mm;

Písmena: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % černá; a Calibri bold 18 bodů, 100 % černá.

Image

Čisticí účinek na tvrdé podlaze:

Ohraničení: 1,5 bodu – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 2,5 mm;

Písmena: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % černá; a Calibri bold 18 bodů, 100 % černá.

Image

Emise prachu z vysavače

Ohraničení: 1,5 bodu – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 2,5 mm;

Písmena: Calibri regular 13,5 bodu, 100 % černá; a Calibri bold 18 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Ohraničení: 1,5 bodu – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 2,5 mm;

Hodnota: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá;

„dB“: Calibri regular 11 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 62 × 10 mm.

Image

Číslo nařízení a energetického štítku:

Text: Calibri bold 8 bodů.

3.2.   Provedení energetického štítku pro vysavače na tvrdou podlahu musí odpovídat tomuto vzoru:

Image

Přičemž:

Popis provedení štítku musí být ve shodě s bodem 4.1 této přílohy s výjimkou čísla 9, pro které platí toto:

Image

Čisticí účinek na koberci:

Značka vyloučení: ohraničení 3 body – barva: 00-X-X-00 (100 % červená) – průměr 16 mm.

3.3.   Provedení energetických štítků pro vysavače na koberce musí odpovídat tomuto vzoru:

Image

Přičemž:

Popis provedení štítku musí být ve shodě s bodem 4.1 této přílohy s výjimkou čísla 10, pro které platí toto:

Image

Čisticí účinek na tvrdé podlaze:

Značka vyloučení: ohraničení 3 body – barva: 00-X-X-00 (100 % červená) – průměr 16 mm.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA III

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu vysavače musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model vysavače od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou I;

d)

roční spotřeba energie v kWh/rok, zaokrouhlená na jedno desetinné místo, podle definice v příloze VI; popíše se takto: „Přibližná hodnota roční spotřeby energie (v kWh za rok) na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

e)

u univerzálních vysavačů a vysavačů na koberce třída čisticího účinku na koberce stanovená v souladu s přílohou I; u vysavačů na tvrdé podlahy prohlášení „s dodávanou hubicí se nehodí pro použití na koberce“;

f)

u univerzálních vysavačů a vysavačů na tvrdé podlahy třída čisticího účinku na tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I; u vysavačů na koberce prohlášení „s dodávanou hubicí se nehodí pro použití na tvrdé podlahy“;

g)

třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I;

h)

hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI;

i)

jmenovitý příkon podle definice v příloze VI;

j)

v případě, že byla vysavači udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést.

2.

Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů vysavačů dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V takovém případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


PŘÍLOHA IV

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 musí obsahovat:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis typu a/nebo modelu a/nebo obchodní kód, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité normy a technické specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

technické parametry změřené a vypočtené podle přílohy VI:

i)

podle případu měrná spotřeba energie během zkoušky na koberci;

ii)

podle případu měrná spotřeba energie během zkoušky na tvrdé podlaze;

iii)

podle případu schopnost odstraňování prachu na koberci a na tvrdé podlaze;

iv)

emise prachu z vysavače;

v)

hladinu akustického výkonu;

vi)

jmenovitý příkon;

vii)

případně měrné hodnoty uvedené v bodech 3 a 4 přílohy VI.

g)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VI.

2.

Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu vysavače získány výpočtem na základě rovnocenného vysavače, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech a o zkouškách provedených dodavateli za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. Technické informace musí obsahovat také seznam všech dalších rovnocenných modelů vysavačů, u nichž byly informace získány na stejném základě.

3.

Informace obsažené v této technické dokumentaci mohou být sloučeny s technickou dokumentací poskytovanou v souladu s opatřeními podle směrnice 2009/125/ES.


PŘÍLOHA V

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou I;

b)

roční spotřeba energie podle definice v příloze VI;

c)

u univerzálních vysavačů a vysavačů na koberce třída čisticího účinku na koberce stanovená v souladu s přílohou I; u vysavačů na tvrdé podlahy prohlášení „nehodí se pro použití na koberce“;

d)

u univerzálních vysavačů a vysavačů na tvrdé podlahy třída čisticího účinku na tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I; u vysavačů na koberce prohlášení „nehodí se pro použití na tvrdé podlahy“;

e)

třída emisí prachu z vysavače určená v souladu s přílohou I;

f)

hladina akustického výkonu podle definice v příloze VI.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí podle přílohy III.

3.

Informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA VI

Metody měření a výpočtu

1.   Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se provádějí měření a výpočty pomocí spolehlivých, přesných a reprodukovatelných postupů, které zohledňují všeobecně uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, včetně harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Musí vyhovovat technickým definicím, podmínkám, rovnicím a parametrům uvedeným v této příloze.

2.   Technické definice

a)

„zkouškou na tvrdé podlaze“ se rozumí zkouška sestávající ze dvou cyklů čištění, kdy se nástavec vysavače při nastavení na maximální sací výkon pohybuje po zkušební ploše dřevěné zkušební desky o šířce rovnající se šířce nástavce a přiměřené délce, na které je úhlopříčně umístěná (45°) zkušební štěrbina, a nepřetržitě se měří a ve vhodných časových intervalech zaznamenává čas, spotřeba elektrické energie a relativní poloha středu nástavce vůči zkušební ploše, přičemž na konci každého cyklu čištění se vhodným způsobem posuzuje úbytek hmotnosti prachu odstraněného ze zkušební štěrbiny;

b)

„zkušební štěrbinou“ se rozumí vyjímatelná vložená část ve tvaru U s odpovídajícími rozměry, která je na začátku cyklu čištění naplněna vhodným simulovaným prachem;

c)

„zkouškou na koberci“ se rozumí zkouška sestávající z přiměřeného počtu cyklů čištění na zkušební soupravě s kobercem Wilton, kdy se nástavec vysavače provozovaný při nastavení na maximální sací výkon pohybuje po zkušební ploše o šířce rovnající se šířce nástavce a přiměřené délce, která je znečištěna rovnoměrně rozptýleným a náležitě zapracovaným zkušebním prachem vhodného složení a nepřetržitě se měří a ve vhodných časových intervalech zaznamenává čas, spotřeba elektrické energie a relativní poloha středu nástavce vůči zkušební ploše, přičemž na konci každého cyklu čištění se vhodným způsobem posuzuje přírůstek hmotnosti prachu ve schránce vysavače na prach;

d)

„šířkou nástavce“ v m s přesností na tři desetinná místa se rozumí vnější maximální šířka nástavce;

e)

„cyklem čištění“ se rozumí sekvence pěti dvojitých tahů vysavače na zkušební ploše daného typu („koberec“ nebo „ tvrdá podlaha“);

f)

„dvojitým tahem“ se rozumí jeden pohyb nástavce dopředu a jeden zpět na předepsané délce tahu při stejnoměrné rychlosti pohybu, přičemž oba pohyby musí být rovnoběžné;

g)

„zkušební rychlostí tahu“ v m/h se rozumí vhodná rychlost nástavce pro účely zkoušení, pokud možno realizovaná pomocí elektromechanického operátora. U výrobků s nástavcem vybaveným vlastním pohonem musí být vyvinuta snaha co nejvíce se přiblížit vhodné rychlosti, ale v případě, že je to jasně uvedeno v technické dokumentaci, je povolena odchylka;

h)

„délkou zkušebního tahu“ v m se rozumí délka zkušební plochy plus vzdálenost, kterou urazí střed nástavce, jestliže se pohybuje po příslušných plochách pro zrychlování, které se nacházejí před zkušební oblastí a za ní;

i)

„schopností odstraňování prachu“ s přesností na tři desetinná místa se rozumí poměr hmotnosti odstraněného simulovaného prachu stanovený u koberce pomocí přírůstku hmotnosti prachu ve schránce vysavače na prach a u tvrdé podlahy pomocí úbytku hmotnosti prachu odstraněného ze zkušební štěrbiny po několika dvojitých tazích nástavce, které se vztáhnou k hmotnosti simulovaného prachu původně rozptýleného na zkušební ploše, přičemž u koberce se provede oprava ke zohlednění konkrétních podmínek zkoušky a u tvrdé podlahy se provede oprava ke zohlednění délky a umístění zkušební štěrbiny;

j)

„referenčním vysavačovým systémem“ se rozumí elektricky ovládané laboratorní zařízení pro měření kalibrované a referenční schopnosti odstraňování prachu na kobercích s danými parametry týkajícími se charakteristik vzduchu pro zlepšení reprodukovatelnosti výsledků zkoušek;

k)

„jmenovitým příkonem“ ve W se rozumí elektrický příkon podle prohlášení výrobce, přičemž u zařízení, která mohou vykonávat rovněž funkce pro jiné účely než vysávání, se použije elektrický příkon týkající se vysávání;

l)

„emisemi prachu z vysavače“ se rozumí poměr vyjádřený jako procento s přesností na dvě desetinná místa počtu všech prachových částic o velikosti 0,3 až 10 μm vyfukovaných z vysavače k počtu všech prachových částic o stejném rozsahu velikosti vstupujícímu do přívodu sání, jestliže je dávkováno specifické množství prachu uvedeného rozsahu velikosti. Tato hodnota nezahrnuje pouze prach měřený na výstupu z vysavače, ale také prach vyfukovaný na jiných místech, který buď uniká nebo jej vysavač vytváří;

m)

„hladinou akustického výkonu“ se rozumí úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

3.   Roční spotřeba energie

Roční spotřeba energie AE, která se udává v kWh/rok a zaokrouhluje na jedno desetinné místo, se vypočítá takto:

 

pro vysavače na koberce:

Formula

 

pro vysavače na tvrdé podlahy:

Formula

 

pro univerzální vysavače:

Formula

Kde:

ASEc je průměrná měrná spotřeba energie ve Wh/m2 během zkoušky na koberci vypočtená níže uvedeným postupem;

ASEhf je průměrná měrná spotřeba energie ve Wh/m2 během zkoušky na tvrdé podlaze vypočtená níže uvedeným postupem;

dpuc je schopnost odstraňování prachu na koberci stanovená v souladu s bodem 4 této přílohy;

dpuhf je schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze stanovená v souladu s bodem 4 této přílohy;

50 je standardní počet úkolů čištění za rok;

87 je standardní plocha bytové jednotky, ve které má být prováděno vysávání, v m2;

4 je standardní počet průchodů vysavače nad každým bodem na podlaze (dva dvojité tahy);

0,001 je koeficient převodu Wh na kWh;

1 je standardní hodnota schopnosti odstraňování prachu;

0,20 je standardní rozdíl mezi schopností odstraňování prachu po pěti a po dvou dvojitých tazích.

Průměrná měrná spotřeba energie (ASE)

Průměrná měrná spotřeba energie během zkoušky na koberci (ASEc ) a během zkoušky na tvrdé podlaze (ASEhf ) se stanoví jako průměr měrné spotřeby energie (SE) počtu cyklů čištění, z kterých se buď zkouška na koberci, nebo zkouška na tvrdé podlaze skládá. Obecná rovnice pro výpočet měrné spotřeby energie SE ve Wh/m2 zkušební plochy s přesností na tři desetinná místa, která se s příslušnými indexy použije u vysavačů na koberec, tvrdou podlahu a univerzální vysavače, je:

Formula

Kde:

P je průměrný příkon ve W s přesností na dvě desetinná místa během doby v rámci cyklu čištění, kdy se střed nástavce pohybuje nad zkušební plochou;

NP je průměrný ekvivalentní příkon ve W s přesností na dvě desetinná místa aktivní hubice vysavače napájené baterií, pokud je použita, vypočtený níže uvedeným postupem;

t je celková doba v hodinách s přesností na čtyři desetinná místa v cyklu čištění, během které se střed nástavce, tj. bod uprostřed mezi bočními okraji a předním a zadním okrajem nástavce, pohybuje nad zkušební plochou;

A je plocha povrchu v m2 s přesností na tři desetinná místa, nad kterou se během cyklu čištění pohybuje nástavec, vypočtená jako desetinásobek součinu šířky nástavce a příslušné délky zkušební oblasti. Jestliže má nástavec vysavače pro domácnost šířku větší než 0,320 m, pak se v tomto výpočtu šířka nástavce nahradí číslem 0,320 m.

U zkoušek na tvrdé podlaze se ve výše uvedené rovnici použije index hf a názvy parametrů SEhf, Phf, NPhf, thf a Ahf . U zkoušek na koberci se ve výše uvedené rovnici použije index c a názvy parametrů SEc, Pc, NPc, tc a Ac . Pro každý cyklus čištění musí být případné hodnoty SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf a/nebo SEc, Pc, NPc, tc , Ac uvedeny v technické dokumentaci.

Ekvivalentní příkon aktivních hubic napájených baterií (NP)

Obecná rovnice pro výpočet průměrného ekvivalentního příkonu aktivních hubic napájených baterií NP ve W, která se s příslušnými indexy použije u vysavačů na koberec, tvrdou podlahu a univerzální vysavače, je:

Formula

Kde:

E je spotřeba elektrické energie aktivní hubice vysavače napájené baterií ve Wh s přesností na tři desetinná místa potřebná k opětnému dosažení původního plně nabitého stavu baterie, která byla předtím plně nabitá, po provedeném cyklu čištění;

tbat je celková doba v hodinách s přesností na čtyři desetinná místa v rámci cyklu čištění, po kterou je v činnosti aktivní hubice vysavače napájená baterií v souladu s pokyny výrobce;

V případě, že vysavač není vybaven aktivní hubicí napájenou baterií, je hodnota NP rovna nule.

U zkoušek na tvrdé podlaze se ve výše uvedené rovnici použije index hf a názvy parametrů NPhf, Ehf, tbathf . U zkoušek na koberci se ve výše uvedené rovnici použije index c a názvy parametrů NPc, Ec, tbatc . Pro každý cyklus čištění musí být případné hodnoty Ehf, tbathf a/nebo Ec, tbatc uvedeny v technické dokumentaci.

4.   Schopnost odstraňování prachu

Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze (dpuhf ) se stanoví jako průměr výsledků dvou cyklů čištění při zkoušce na tvrdé podlaze.

Schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc ) se stanoví jako průměr výsledků dvou cyklů čištění při zkoušce na koberci. Za účelem korekce odchylek od původních vlastností zkušebního koberce se schopnost odstraňování prachu na koberci (dpuc ) vypočítá takto:

Formula

Kde:

dpum je naměřená schopnost odstraňování prachu vysavače;

dpucal je schopnost odstraňování prachu referenčního vysavačového systému naměřená v okamžiku, kdy zkušební koberec byl v původním stavu;

dpuref je naměřená schopnost odstraňování prachu referenčního vysavačového systému.

Hodnoty dpum pro každý cyklus čištění, dpuc, dpucal a dpuref musí být uvedeny v technické dokumentaci.

5.   Emise prachu z vysavače

Emise prachu z vysavače se stanoví v době, kdy vysavač pracuje při svém maximálním průtoku vzduchu.

6.   Hladina akustického výkonu

Hladina akustického výkonu se stanoví na koberci.

7.   Hybridní vysavače

Veškerá měření u hybridních vysavačů se provádějí pouze s vysavačem napájeným ze sítě a jakoukoli aktivní hubicí napájenou bateriemi.


PŘÍLOHA VII

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely posouzení souladu s požadavky stanovenými v článcích 3 a 4 použijí orgány členských států následující ověřovací postup:

1.

Orgány členského státu provádějí zkoušku jediného kusu z každého modelu.

2.

Model vysavače splňuje platné požadavky, jestliže hodnoty a třídy na energetickém štítku a v informačním listu výrobku odpovídají hodnotám v technické dokumentaci a jestliže zkoušení příslušných parametrů modelu uvedených v tabulce 4 vykazuje shodu u všech uvedených parametrů.

3.

Jestliže výsledku uvedeného v bodě 2 není dosaženo, orgány členského státu náhodně vyberou ke zkoušení tři další kusy stejného modelu. Alternativně mohou tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více různých modelů, které byly uvedeny jako ekvivalentní vysavač v technické dokumentaci výrobce.

4.

Model vysavače splňuje platné požadavky, jestliže zkoušení příslušných parametrů modelu uvedených v tabulce 4 vykazuje shodu u všech uvedených parametrů.

5.

Jestliže výsledků uvedených v tabulce 4 není dosaženo, model a všechny ekvivalentní modely vysavačů nesplňují požadavky tohoto nařízení.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtu stanovené v příloze VI.

Přípustné odchylky při ověřování definované v této příloze se vztahují pouze na ověřování naměřených parametrů orgány členského státu a nesmí být použity dodavatelem jako přípustná tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Tabulka 4

Parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Roční spotřeba energie

Zjištěná hodnota (1) není o více než 10 % vyšší než deklarovaná hodnota.

Schopnost odstraňování prachu na koberci

Zjištěná hodnota (1) není o více než 0,03 nižší než deklarovaná hodnota.

Schopnost odstraňování prachu na tvrdé podlaze

Zjištěná hodnota (1) není o více než 0,03 nižší než deklarovaná hodnota.

Emise prachu z vysavače

Zjištěná hodnota (1) není o více než 15 % vyšší než deklarovaná hodnota.

Hladina akustického výkonu

Zjištěná hodnota (1) není vyšší než deklarovaná hodnota.


(1)  Aritmetický průměr hodnot zjištěných v případě tří dalších jednotek zkoušených podle požadavků stanovených v bodě 3.


Top