EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0447

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013 , kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

OJ L 132, 16.5.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 295 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/447/oj

16.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 447/2013

ze dne 15. května 2013,

kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 3 odst. 4 směrnice 2011/61/EU se správci alternativních investičních fondů (dále jen „správci“), kteří splňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice, mohou rozhodnout, že se na ně bude uvedená směrnice vztahovat (opt-in), aby mohli využívat poskytnutých práv. Pokud se tak rozhodnou, použije se na správce směrnice 2011/61/EU v plném rozsahu.

(2)

Směrnice 2011/61/EU stanoví postup pro udělování povolení správcům. Dokumenty a informace, které mají být v rámci uvedeného postupu poskytnuty, obsahují nezbytné podrobnosti o správci podávajícím žádost, a proto by stejné dokumenty a postup měly být použity pro případ rozhodnutí správce, že se na něj bude směrnice vztahovat. Neexistují zvláštní důvody týkající se rozhodnutí správce, že se na něj bude směrnice vztahovat, které by odůvodňovaly použití jiného postupu, než jaký se vztahuje na správce, objem jimiž spravovaných aktiv přesahuje prahové hodnoty stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU. Správci, kteří se rozhodnou, že se na ně bude směrnice 2011/61/EU vztahovat, by se proto měli řídit stejným postupem, jaký je stanoven pro správce, kteří mají povinnost požádat podle uvedené směrnice o povolení.

(3)

Správci, kteří mají právo rozhodnout se, že se na ně bude směrnice vztahovat, jsou správci, kteří byli dříve buď zaregistrováni v souladu s čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/61/EU nebo měli povolení jako správcovské společnosti subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (2). Je vhodné zamezit zdvojenému podávání zpráv a zohlednit dokumenty a informace, které správci již poskytli příslušným orgánům v rámci postupů registrace a udělování povolení, pokud jsou uvedené dokumenty a informace aktuální.

(4)

Příslušné orgány by měly přezkoumat žádost správce, aby se na něj směrnice vztahovala, a udělit v tomto smyslu povolení za stejných podmínek a podle stejného postupu jako v případě správců, objem jimiž spravovaných aktiv přesahuje prahové hodnoty stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU.

(5)

Je důležité vyjasnit vztah mezi postupem pro správce, kteří se rozhodnou, že se na ně směrnice bude vztahovat, a zrušením povolení uděleného správcům podle směrnice 2011/61/EU. Správce, jemuž bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU a objem jímž spravovaných aktiv následně poklesne pod prahové hodnoty stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, je nadále držitelem povolení a uvedená směrnice se na něj použije v plném rozsahu, dokud není povolení zrušeno. Ke zrušení povolení by nemělo dojít automaticky v důsledku toho, že objem aktiv spravovaných správcem, jenž je držitelem povolení, poklesne pod příslušnou prahovou hodnotu, ale pouze na žádost správce. Nemělo by tak být možné, aby správce požádal, aby se na něj směrnice vztahovala, pokud je držitelem povolení podle směrnice 2011/61/EU, zatímco správce, jehož povolení bylo na jeho žádost zrušeno, by měl mít stále možnost znovu požádat, aby se na něj směrnice 2011/61/EU vztahovala.

(6)

Směrnice 2011/61/EU ukládá členským státům, aby použily právní a správní předpisy, které uvedenou směrnici provádějí, ode dne 22. července 2013. Použití tohoto nařízení se proto také odkládá ke stejnému datu.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Postupy a podmínky pro rozhodnutí správce, že se na něj bude směrnice vztahovat

1.   Správce alternativního investičního fondu (dále jen „správce“), který splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU a rozhodne se, že se na něj bude uvedená směrnice vztahovat (opt-in), podá příslušnému orgánu svého domovského státu žádost o povolení.

Žádost se řídí stejným postupem, jaký je stanoven v čl. 7 odst. 1 až 5 směrnice 2011/61/EU a v opatřeních přijatých v rámci jejího provádění.

2.   Příslušný orgán domovského členského státu může správci uvedenému v odstavci 1 udělit výjimku z povinnosti předložit veškeré informace a dokumenty požadované podle článku 7 uvedené směrnice, pokud informace nebo dokumenty, na něž se výjimka vztahuje, již byly příslušnému orgánu předloženy pro účely registrace v souladu s čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice nebo v rámci postupu povolování podle článku 5 směrnice 2009/65/ES a pokud jsou uvedené informace a dokumenty dosud aktuální, což správce písemně potvrdí.

3.   Příslušný orgán domovského členského státu udělí povolení podle stejného postupu, jaký je stanoven v čl. 8 odst. 1 až 5 směrnice 2011/61/EU.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 22. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.


Top