EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0345

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu Text s významem pro EHP

OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 75 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 345/2013

ze dne 17. dubna 2013

o evropských fondech rizikového kapitálu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rizikový kapitál (venture capital) poskytuje finance podnikům, které jsou obecně velmi malé, jsou v prvotních stádiích korporátní existence a vykazují velký potenciál pro růst a expanzi. Fondy rizikového kapitálu dále těmto podnikům poskytují cenné odborné znalosti a vědomosti, obchodní kontakty, hodnotnou obchodní značku (brand equity) a strategické poradenství. Poskytováním financí a poradenství těmto podnikům fondy rizikového kapitálu stimulují hospodářský růst, přispívají k vytváření pracovních míst a mobilizaci kapitálu, podporují zakládání a expanzi inovativních podniků, zvyšují investice těchto podniků do výzkumu a vývoje a posilují podnikavost, inovace a konkurenceschopnost v souladu s cíli strategie Evropa 2020 stanovenými ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (Evropa 2020) a v kontextu dlouhodobých problémů členských států, například těch, jež jsou uvedeny ve zprávě Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS) z března 2012 s názvem „Globální trendy do roku 2030 – občané ve vzájemně propojeném a polycentrickém světě“.

(2)

Je nutné jednotnými unijními pravidly stanovit společný rámec pravidel pro používání označení „EuVECA“ pro kvalifikované evropské fondy rizikového kapitálu, zejména co se týče složení portfolia fondů, které pod tímto označením fungují, investičních cílů, jež mohou sledovat, prostředků investování, jež mohou používat, a kategorií investorů, kteří smějí investovat do těchto fondů. Při neexistenci takového společného rámce hrozí, že by členské státy přijímaly rozdílná vnitrostátní opatření, což by mělo přímý negativní dopad na řádné fungování vnitřního trhu a vedlo by to k vytváření překážek na vnitřním trhu, protože fondy rizikového kapitálu, které chtějí působit v celé Unii, by se musely řídit různými pravidly v různých členských státech. Kromě toho by mohly rozdílné požadavky na složení portfolia, investiční cíle a kvalifikované investory vést k různé úrovni ochrany investorů a způsobovat nejasnosti ohledně nabídek investic spojených s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu. Investoři by dále měli mít možnost porovnávat nabídky investic různých kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu. Je nezbytné odstranit značné překážky bránící přeshraničnímu získávání financí kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu, vyhnout se narušení hospodářské soutěže mezi těmito fondy a zabránit dalším možným překážkám obchodu a významnému narušení hospodářské soutěže v budoucnu. V důsledku toho je vhodným právním základem tohoto nařízení článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(3)

Je nezbytné přijmout nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu a ukládají příslušné povinnosti jejich správcům ve všech členských státech, kteří chtějí získávat kapitál v celé Unii a používat přitom označení „EuVECA“. Tyto požadavky by měly zajistit důvěru investorů, kteří chtějí do fondů rizikového kapitálu investovat.

(4)

Vymezení kvalitativních požadavků pro používání označení „EuVECA“ formou nařízení zajistí, aby tyto požadavky byly přímo použitelné pro správce subjektů kolektivního investování, které získávají finance pod tímto označením. Tím se zároveň zamezí existenci rozdílných vnitrostátních požadavků jako důsledku provádění směrnice, a zajistí se tak jednotné podmínky pro používání tohoto označení. Správci subjektů kolektivního investování, které používají toto označení, by měli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, což zároveň povzbudí důvěru investorů. Toto nařízení zjednodušuje regulaci a snižuje náklady správců spojené s dodržováním často rozdílných vnitrostátních pravidel, kterými se fondy rizikového kapitálu řídí, zejména v případě správců, kteří chtějí získávat kapitál přeshraničně. Rovněž přispívá k odstranění narušení hospodářské soutěže.

(5)

Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 7. prosince 2011 nazvaném „Akční plán ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování“, měla Komise v roce 2012 dokončit šetření daňových překážek pro přeshraniční investice rizikového kapitálu s úmyslem představit v roce 2013 řešení zaměřená na odstranění těchto překážek tak, aby se přitom zabránilo vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.

(6)

Mělo by být umožněno, aby kvalifikovaný fond rizikového kapitálu mohl být samosprávný nebo nesamosprávný. Je-li kvalifikovaný fond rizikového kapitálu samosprávný, je zároveň správcem, a měl by proto splňovat všechny relevantní požadavky kladené na správce tímto nařízením a být v souladu s tímto nařízením registrován. Samosprávný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu by však neměl mít možnost působit jako správce jiných nesamosprávných subjektů kolektivního investování nebo nesamosprávných subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

(7)

S cílem vyjasnit vztah mezi tímto nařízením a jinými pravidly týkajícími se subjektů kolektivního investování a jejich správců je nezbytné stanovit, že se toto nařízení vztahuje pouze na správce jiných subjektů kolektivního investování než SKIPCP, jež spadají do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (4), kteří jsou usazeni v Unii a registrováni u příslušného orgánu ve svém domovském členském státě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (5), za předpokladu, že tito správci spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu. Správcům nesamosprávných fondů rizikového kapitálu registrovaným v souladu s tímto nařízením by však mělo být povoleno rovněž spravovat SKIPCP, mají-li povolení podle směrnice 2009/65/ES.

(8)

Kromě toho se toto nařízení vztahuje jen na správce těch subjektů kolektivního investování, jimiž spravovaná aktiva v souhrnu nepřevyšují hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU. Výpočet hodnoty pro účely tohoto nařízení se provádí stejně jako výpočet hodnoty uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU.

(9)

Avšak správci fondů rizikového kapitálu registrovaní v souladu s tímto nařízením, jimiž spravovaná aktiva ve svém souhrnu následně překročí hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU a kteří tím začnou podléhat povolení příslušných orgánů svého domovského členského státu podle článku 6 uvedené směrnice, by měli mít i nadále možnost používat označení „EuVECA“ při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii, jestliže splňují za všech okolností požadavky stanovené uvedenou směrnicí a i nadále ve vztahu ke kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu splňují určité podmínky pro používání označení „EuVECA“ stanovené v tomto nařízení. To platí jak pro stávající kvalifikované fondy rizikového kapitálu, tak pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu zřízené po překročení uvedené hodnoty.

(10)

Na správce subjektů kolektivního investování, kteří nechtějí používat označení „EuVECA“, by se toto nařízení vztahovat nemělo. V těchto případech by se měla nadále použít stávající vnitrostátní pravidla a obecná pravidla Unie.

(11)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotná pravidla týkající se povahy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, zejména podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž mohou kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovat, a investičních nástrojů, které mohou používat. To je nezbytné k tomu, aby bylo možné jasně odlišit kvalifikovaný fond rizikového kapitálu od jiných alternativních investičních fondů, které sledují jiné, méně specializované investiční strategie, jako jsou výkupy většinových podílů nebo spekulativní investice do nemovitostí, o jejichž podporu toto nařízení neusiluje.

(12)

V souladu s cílem přesného vymezení subjektů kolektivního investování, na něž se má toto nařízení vztahovat, a k zajištění jejich zaměření na poskytování kapitálu malým podnikům v prvotních fázích jejich korporátní existence by za kvalifikované fondy rizikového kapitálu měly být považovány ty fondy, které mají v úmyslu investovat do těchto podniků alespoň 70 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu. Kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu by nemělo být povoleno investovat více než 30 % z celkových vkladů do jejich kapitálu a jejich nesplaceného upsaného kapitálu do jiných aktiv než do kvalifikovaných investic. To znamená, že 30 % by měl být trvalý maximální limit pro jiné než kvalifikované investice a že pro kvalifikované investice by mělo být po celou dobu existence kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyhrazeno alespoň 70 %. Uvedené hodnoty by se měly vypočítávat na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů, držených peněz a ekvivalentů peněz. Toto nařízení by mělo stanovit potřebné podrobnosti pro výpočet uvedených hodnot.

(13)

Účelem tohoto nařízení je podpořit růst a inovace malých a středních podniků v Unii. Investice do podniků kvalifikovaných pro portfolio usazených ve třetích zemích mohou kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu přinést více kapitálu, což může být prospěšné pro malé a střední podniky v Unii. Toto nařízení by však za žádných okolností nemělo podporovat investice do portfoliových podniků usazených ve třetích zemích, v nichž neexistují přiměřené dohody o spolupráci mezi příslušnými orgány domovského členského státu správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým jiným členským státem, v němž mají být nabízeny podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nebo v nichž neexistuje účinná výměna informací v oblasti daní.

(14)

První podmínkou k tomu, aby kvalifikovaný fond rizikového kapitálu směl používat označení „EuVECA“ zavedené tímto nařízením, by mělo být jeho usazení v Unii. Komise by měla do dvou let ode dne použitelnosti tohoto nařízení přezkoumat omezení vyžadující, aby označení „EuVECA“ směly používat pouze fondy usazené v Unii, s ohledem na zkušenosti s uplatňováním doporučení Komise týkajícího se opatření, která mají třetí země povzbudit k tomu, aby uplatňovaly minimální standardy řádné správy v oblasti daní.

(15)

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by měli mít po celou dobu existence fondu možnost dodatečně upisovat kapitál. K těmto dodatečným úpisům kapitálu během existence kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by se mělo přihlížet při zvažování dalších investic do jiných než kvalifikovaných aktiv. Dodatečné úpisy kapitálu by měly být povolovány v souladu s kritérii a za podmínek stanovených ve statutu nebo v zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

(16)

Kvalifikované investice by měly být ve formě kapitálových nebo kvazikapitálových nástrojů. Kvazikapitálové nástroje zahrnují druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhu, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno. Tyto nástroje zahrnují různé nástroje financování, jako jsou podřízené půjčky, účast formou tichého společenství, účastnické půjčky, práva na podíl ze zisku, vyměnitelné dluhopisy a opční dluhopisy. Jako možný doplněk kapitálových nebo kvazikapitálových nástrojů, nikoli však jako jejich náhrada, by měly být povoleny zajištěné nebo nezajištěné úvěry, jako je překlenovací financování poskytnuté kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu a poskytnuté podniku kvalifikovanému pro portfolio, v němž tento fond již drží kvalifikované investice, za předpokladu, že se na tyto úvěry nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu a jeho nesplaceného upsaného kapitálu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Aby se zohlednily stávající obchodní postupy na trhu rizikového kapitálu, mělo by být kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu dále povoleno koupit stávající podíly v podniku kvalifikovaného pro portfolio od stávajících společníků tohoto podniku. Je také třeba povolit investice do dalších kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu s cílem zajistit co nejširší možnosti získávání financí. Aby se předešlo rozmělnění investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio, mělo by být kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu povoleno investovat pouze do takových jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

(17)

Hlavní činností fondů rizikového kapitálu je poskytování financí malým a středním podnikům prostřednictvím primárních investic. Fondy rizikového kapitálu by se neměly podílet na systémově významných bankovních činnostech mimo obvyklý obezřetnostní regulační rámec (tzv. „stínové bankovnictví“), ani by neměly používat strategie typické pro fondy soukromého kapitálu (private equity funds), jako je nabytí většinového podílu na společnosti s využitím pákového efektu.

(18)

V souladu se strategií Evropa 2020 usiluje toto nařízení o podporu investic rizikového kapitálu do inovativních malých a středních podniků zakotvených v reálné ekonomice. Úvěrové instituce, investiční podniky, pojišťovny, finanční holdingové společnosti a smíšené holdingové společnosti by proto měly být podle tohoto nařízení vyloučeny z definice podniku kvalifikovaného pro portfolio.

(19)

Za účelem zavedení zásadní záruky, která odlišuje kvalifikované fondy rizikového kapitálu podle tohoto nařízení od širší kategorie alternativních investičních fondů, které obchodují s již vydanými cennými papíry na sekundárních trzích, je potřeba stanovit pravidla tak, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovaly primárně do nástrojů vydávaných přímo.

(20)

S cílem umožnit správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu určitou míru pružnosti v investicích a v řízení likvidity jejich kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by mělo být povoleno obchodování, například obchodování s akciemi nebo účastmi v podnicích nekvalifikovaných pro portfolio nebo nabývání jiných než kvalifikovaných investic, do maximální hodnoty nepřesahující 30 % z celkových vkladů do kapitálu takového fondu a jeho nesplaceného upsaného kapitálu.

(21)

S cílem zajistit, aby označení „EuVECA“ bylo důvěryhodné a snadno rozpoznatelné pro investory v celé Unii, by označení „EuVECA“ při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v celé Unii měli být oprávněni používat pouze správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří splňují jednotná kritéria kvality stanovená v tomto nařízení.

(22)

S cílem zajistit jasný a identifikovatelný profil kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, který odpovídá jejich účelu, by měla existovat jednotná pravidla pro složení portfolia a techniky investování, které mohou být u těchto fondů používány.

(23)

S cílem zajistit, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu nepřispívaly k vytváření systémových rizik a aby se ve svých investičních aktivitách soustředily na podporu podniků kvalifikovaných pro portfolio, nemělo by být na úrovni těchto fondů povoleno využívání pákového efektu. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by měli být oprávněni přijímat půjčky, vydávat dluhové cenné papíry nebo poskytovat záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pouze za předpokladu, že tyto půjčky, dluhové cenné papíry nebo záruky jsou kryty nesplacenými závazky, a tedy nezvyšují expozici fondu nad rámec jeho upsaného kapitálu. Zálohy poskytnuté investory kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které jsou plně kryty kapitálem upsaným těmito investory, nezvyšují expozici kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a proto by měly být povoleny. Aby však mohl fond pokrýt mimořádné potřeby likvidity, které se mohou objevit mezi výzvou investorům k vložení upsaného kapitálu a skutečným připsáním kapitálu na jeho účty, měly by být povoleny krátkodobé půjčky za předpokladu, že jejich výše nepřesáhne nesplacený upsaný kapitál fondu.

(24)

S cílem zajistit, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu byly nabízeny pouze investorům, kteří mají zkušenosti, vědomosti a odborné znalosti k tomu, aby mohli činit vlastní investiční rozhodnutí a řádně posoudit rizika s těmito fondy spojená, a aby byla zachována důvěra investorů v kvalifikované fondy rizikového kapitálu, by měly být stanoveny určité zvláštní záruky. Kvalifikované fondy rizikového kapitálu by tudíž měly být nabízeny pouze investorům, kteří jsou profesionálními klienty nebo se kterými může být zacházeno jako s profesionálními klienty v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (6). Aby však bylo možné vytvořit dostatečně širokou investorskou základnu pro investice do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, je rovněž žádoucí, aby k těmto kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu měli přístup i další investoři, včetně jednotlivců s vysokým čistým jměním. Pro tyto jiné investory by měly být stanoveny zvláštní záruky, aby se zajistilo, že kvalifikované fondy rizikového kapitálu budou nabízeny pouze investorům s vhodným profilem pro uskutečnění takových investic. Tyto záruky vylučují nabízení prostřednictvím programů pravidelného spoření. Mimoto by měly být povoleny investice vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců zapojených do řízení správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uskutečňované do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který spravují, neboť tyto osoby mají dostatečné vědomosti k tomu, aby se mohly na investicích do rizikového kapitálu podílet.

(25)

S cílem zajistit, aby označení „EuVECA“ používali pouze správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří splňují jednotná kritéria kvality, pokud jde o jejich působení na trhu, měla by být stanovena pravidla výkonu činnosti a vztahu těchto správců k jejich investorům. Z téhož důvodu by měly být také stanoveny i jednotné podmínky řešení střetu zájmů těmito správci. Tato pravidla a podmínky by měly rovněž vyžadovat, aby správci přijali nezbytná organizační a administrativní opatření pro zajištění řádného řešení střetů zájmů.

(26)

Má-li správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v úmyslu pověřit výkonem některých úkolů třetí osoby, neměla by být odpovědnost správce vůči fondu rizikového kapitálu a jeho investorům tímto pověřením nijak dotčena. Správce by kromě toho neměl tato pověření udílet v takovém rozsahu, aby v zásadě již nemohl být považován za správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ani aby se stal subjektem typu „poštovní schránka“. Za řádný výkon úkolů, jejichž výkonem pověřil třetí osoby, a za dodržování tohoto nařízení by měl i nadále odpovídat správce. Pověření by nemělo ohrozit účinnost dohledu nad správcem, a zejména by nemělo bránit tomu, aby správce jednal nebo aby byl fond spravován v nejlepším zájmu investorů tohoto fondu.

(27)

Pro zajištění integrity označení „EuVECA“ by měla být stanovena kritéria kvality týkající se vnitřní organizace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Měly by se tudíž stanovit jednotné a přiměřené požadavky týkající se potřeby udržovat odpovídající technické a lidské zdroje.

(28)

Aby se zajistila řádná správa kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a schopnost jejich správců pokrýt případná rizika vyplývající z jejich činností, měly by se pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu stanovit jednotné a přiměřené požadavky na udržování dostatečného kapitálu. Výše kapitálu by měla být dostatečná k zajištění kontinuity a řádné správy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

(29)

Pro účely ochrany investorů je nezbytné zajistit, aby byla aktiva kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu řádně oceněna. Statut nebo zakládací dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by tudíž měly obsahovat ustanovení o oceňování aktiv. Tak by měla být zajištěna poctivost a transparentnost oceňování.

(30)

S cílem zajistit, aby správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které používají označení „EuVECA“, řádně vykazovali své činnosti, by měla být stanovena jednotná pravidla pro výroční zprávy.

(31)

K zajištění integrity označení „EuVECA“ v očích investorů je nezbytné, aby toto označení používali pouze správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jejichž investiční politika a investiční cíle jsou plně transparentní. Měla by být proto stanovena jednotná pravidla týkající se požadavků na zpřístupňování informací investorům, která jsou pro tyto správce závazná. Zejména by měla být stanovena povinnost informovat investory před uzavřením smluv o investiční strategii a cílech kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, o používaných investičních nástrojích, informacím o nákladech a souvisejících poplatcích a o poměru rizika a výnosů u investice nabízené kvalifikovaným fondem. S cílem dosáhnout vysoké míry transparentnosti by tyto informační požadavky měly zahrnovat také informace o způsobu stanovení odměny správce.

(32)

K zajištění účinného dohledu nad plněním jednotných požadavků stanovených v tomto nařízení by měl na to, zda správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu dodržují jednotné požadavky stanovené v tomto nařízení, dohlížet příslušný orgán domovského členského státu. Za tím účelem by měli správci, kteří hodlají své kvalifikované fondy nabízet pod označením „EuVECA“, o tomto záměru uvědomit příslušný orgán svého domovského členského státu. Jestliže byly poskytnuty všechny nezbytné informace a přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby byly splněny požadavky tohoto nařízení, měl by příslušný orgán správce zaregistrovat. Tato registrace by měla platit v celé Unii.

(33)

S cílem usnadnit účinné přeshraniční nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by měla být registrace správce provedena co nejrychleji.

(34)

Ačkoli toto nařízení obsahuje záruky pro řádné využívání fondů, měly by orgány dohledu pečlivě zajišťovat, aby byly tyto záruky dodržovány.

(35)

K zajištění účinného dohledu nad dodržováním jednotných kritérií stanovených tímto nařízením by měla být stanovena pravidla týkající se okolností, za nichž je třeba informace poskytnuté příslušnému orgánu v domovském členském státě aktualizovat.

(36)

K zajištění účinného dohledu nad plněním požadavků stanovených v tomto nařízení by měl být rovněž zaveden proces přeshraničních oznámení mezi příslušnými orgány dohledu, který se spustí na základě registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v jeho domovském členském státě.

(37)

Za účelem zachování transparentních podmínek pro nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v celé Unii by měl být evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7) (dále jen „orgán pro cenné papíry a trhy“), pověřen vedením centrální databáze obsahující údaje o všech správcích kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovaných v souladu s tímto nařízením a o kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu, které tito správci spravují.

(38)

Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu zjevné a prokazatelné důvody domnívat se, že správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu na jeho území porušuje toto nařízení, měl by to ihned oznámit příslušnému orgánu domovského členského státu, který by měl přijmout vhodná opatření.

(39)

Pokud správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu nadále svým jednáním zjevně porušuje toto nařízení navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu nebo kvůli tomu, že tento orgán v přiměřené lhůtě žádné opatření nepřijal, mělo by být příslušnému orgánu hostitelského členského státu poté, co informuje příslušný orgán příslušného orgánu domovského členského státu, umožněno přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu investorů včetně možnosti zakázat dotyčnému správci, aby své fondy rizikového kapitálu jakýmkoli způsobem dále nabízel na území hostitelského členského státu.

(40)

K zajištění účinného dohledu nad dodržováním jednotných kritérií stanovených v tomto nařízení obsahuje toto nařízení seznam dohledových pravomocí, které musí mít příslušné orgány k dispozici.

(41)

S cílem zajistit řádné vynucování obsahuje toto nařízení správní sankce a jiná opatření za porušení jeho zásadních ustanovení, jimiž jsou pravidla týkající se složení portfolia, záruk souvisejících s identitou kvalifikovaných investorů a používání označení „EuVECA“ pouze správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovanými v souladu s tímto nařízením. Porušení těchto zásadních ustanovení by tam, kde je to vhodné, mělo mít za následek zákaz používání tohoto označení a zrušení registrace dotyčného správce.

(42)

Příslušné orgány v domovském a hostitelském členském státě a orgán pro cenné papíry a trhy by si měly vyměňovat informace týkající se dohledu.

(43)

Účinná regulatorní spolupráce mezi subjekty pověřenými dohledem nad dodržováním jednotných kritérií stanovených v tomto nařízení vyžaduje, aby pro všechny příslušné vnitrostátní orgány a pro orgán pro cenné papíry a trhy platila vysoká úroveň povinnosti mlčenlivosti.

(44)

Za účelem upřesnění požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o druhy střetů zájmů, kterých se správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí vyvarovat, a kroky, které je třeba v tomto ohledu podniknout. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(45)

Technické normy v odvětví finančních služeb by měly zajistit důslednou harmonizaci a vysokou úroveň dohledu v celé Unii. Vzhledem k vysoce odborným znalostem orgánu pro cenné papíry a trhy by bylo účinné a vhodné pověřit ho, aby vypracoval a předložil Komisi návrhy prováděcích technických norem, které nejsou politické povahy.

(46)

Komise by měla být zmocněna k přijetí prováděcích technických norem prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010. Orgán pro cenné papíry a trhy by měl být pověřen vypracováním návrhu prováděcích technických norem týkajících se formátu oznamování uvedeného v tomto nařízení.

(47)

Do čtyř let ode dne použitelnosti tohoto nařízení by měla Komise provést přezkum tohoto nařízení za účelem zohlednění vývoje trhu rizikového kapitálu. Přezkum by měl zahrnovat obecné hodnocení fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování. Na základě tohoto přezkumu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu případně doprovázenou legislativními návrhy.

(48)

Komise by dále měla do čtyř let ode dne použitelnosti tohoto nařízení zahájit přezkum vzájemného působení tohoto nařízení a jiných pravidel pro subjekty kolektivního investování a jejich správce, zejména pravidel stanovených směrnicí 2011/61/EU. Tento přezkum by se měl zejména týkat oblasti působnosti tohoto nařízení a měl by posoudit, zda je nezbytné ji rozšířit tak, aby i správci větších alternativních investičních fondů směli používat označení „EuVECA“. Na základě tohoto přezkumu by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu případně doprovázenou legislativními návrhy.

(49)

Komise by v rámci uvedeného přezkumu měla posoudit všechny překážky, které mohly fondům bránit v získávání financí od investorů, včetně dopadu na institucionální investory, na něž se mohou vztahovat jiné obezřetnostní právní předpisy. Komise by také měla shromáždit údaje k vyhodnocení přínosu označení „EuVECA“ k plnění jiných programů Unie, například programu Horizont 2020, jež také usilují o podporu inovací v Unii.

(50)

V souvislosti se sdělením Komise ze dne 7. prosince 2011 nazvaným „Akční plán ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování“ se sdelením Komise ze dne 6. ríjna 2010 nazvaným: „Stežejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací“ je duležité zajistit úcinnost verejných programu v celé Unii, a podpořit tak trh rizikového kapitálu, i koordinaci a vzájemnou soudržnost různých politik Unie zaměřených na podporu inovace, včetně politik v oblasti hospodářské soutěže a výzkumu. Politiky Unie v oblasti inovace a růstu se zejména zaměřují na ekologickou technologii, vzhledem k cíli Unie získat celosvětové vedoucí postavení v oblasti inteligentního a udržitelného růstu a účinného využívání energie a přírodních zdrojů, a to i pokud jde o financování malých a středních podniků. Při přezkumu tohoto nařízení by Komise měla vyhodnotit, jak přispívá k pokroku směrem k tomuto cíli.

(51)

Orgán pro cenné papíry a trhy by měl posoudit své potřeby lidských a jiných zdrojů, které vyplývající z převzetí pravomocí a povinností podle tohoto nařízení, a měl by předložit související zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

(52)

Evropský investiční fond investuje mimo jiné do fondů rizikového kapitálu v celé Unii. Opatření v tomto nařízení, jež umožňují snadné rozpoznání fondů rizikového kapitálu s definovanými společnými rysy, by měla Evropskému investičnímu fondu usnadnit identifikaci fondů rizikového kapitálu podle tohoto nařízení jako možných cílů jeho investic. Evropský investiční fond by se proto neměl vyhýbat investicím do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

(53)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života (článek 7) a svobody podnikání (článek 16).

(54)

Zpracovávání osobních údajů prováděné v členských státech v souvislosti s tímto nařízením a pod dohledem příslušných orgánů členských států, zejména nezávislých veřejných orgánů určených členskými státy, se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (8). Zpracovávání osobních údajů prováděné orgánem pro cenné papíry a trhy v rámci tohoto nařízení a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (9).

(55)

Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel státní pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(56)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajistit jednotné požadavky na nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a zavést jednoduchý systém registrace pro správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, čímž se usnadní nabízení kvalifikovaných fondů sociálního podnikání v celé Unii, při plném zohlednění potřeby vyvážit bezpečnost a důvěryhodnost spojené s používáním označení „EuVECA“ s efektivním fungováním trhu rizikového kapitálu a náklady pro jednotlivé zúčastněné subjekty, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce subjektů kolektivního investování, kteří chtějí při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii používat označení „EuVECA“, a přispívá tak k hladkému fungování vnitřního trhu.

Stanoví rovněž jednotná pravidla nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu kvalifikovaným investorům v Unii, složení portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, investičních nástrojů a technik, které smějí používat kvalifikované fondy rizikového kapitálu, jakož i organizace, jednání a transparentnosti správců, kteří nabízejí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v Unii.

Článek 2

1.   Toto nařízení se vztahuje na správce subjektů kolektivního investování definovaných v čl. 3 písm. a), kteří splňují tyto podmínky:

a)

jimi spravovaná aktiva v souhrnu nepřevyšují hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

b)

jsou usazeni v Unii;

c)

podléhají registraci u příslušných orgánů svého domovského členského státu v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU a

d)

spravují portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu.

2.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovaní podle tohoto nařízení v souladu s článkem 14, jimiž spravovaná aktiva ve svém souhrnu následně překročí hodnotu uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. b) směrnice 2011/61/EU a kteří tím začnou podléhat povolení podle článku 6 uvedené směrnice, mohou při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii i nadále používat označení „EuVECA“, jestliže po celou dobu v souvislosti s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu, jež spravují,

a)

splňují požadavky stanovené ve směrnici 2011/61/EU a

b)

nadále dodržují články 3 a 5 a čl. 13 odst. 1 písm. c) a i) tohoto nařízení.

3.   Správci nesamosprávných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovaní v souladu s článkem 14 mohou rovněž spravovat subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), mají-li povolení podle směrnice 2009/65/ES.

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„subjektem kolektivního investování“ alternativní investiční fond definovaný v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

b)

„kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu“ subjekt kolektivního investování, který:

i)

má v úmyslu ve lhůtě stanovené ve svém statutu nebo zakládacích dokumentech investovat alespoň 70 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která jsou kvalifikovanými investicemi, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

ii)

nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu na získání jiných aktiv než kvalifikovaných investic, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů a držených peněz a ekvivalentů peněz,

iii)

je usazen na území některého členského státu;

c)

„správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu“ právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa alespoň jednoho kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

„podnikem kvalifikovaným pro portfolio“ podnik, který:

i)

v době investice kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu

nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném systému obchodování (MTF) definovaných v čl. 4 odst. 1 bodech 14 a 15 směrnice 2004/39/ES,

zaměstnává méně než 250 osob a

buď jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jeho konečná roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR,

ii)

není subjektem kolektivního investování,

iii)

není:

úvěrovou institucí definovanou v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (10),

investičním podnikem definovaným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice 2004/39/ES,

pojišťovnou definovanou v čl. 13 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (11),

finanční holdingovou společností definovanou v čl. 4 bodě 19 směrnice 2006/48/ES ani

smíšenou holdingovou společností definovanou v čl. 4 bodě 20 směrnice 2006/48/ES,

iv)

je usazen na území členského státu nebo třetí země, pokud tato třetí země:

není uvedena na seznamu nespolupracujících zemí a území vypracovaném Finančním akčním výborem proti praní peněz a financování terorismu,

podepsala s domovským členským státem správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nabízeny, dohodu – a to i mnohostrannou daňovou dohodu – zajišťující, aby tato třetí země v plném rozsahu dodržovala zásady stanovené v článku 26 vzorové smlouvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťovala účinnou výměnu informací v oblasti daní;

e)

„kvalifikovanými investicemi“ tyto nástroje:

i)

kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které jsou vydány:

podnikem kvalifikovaným pro portfolio a nabyty přímo kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu od tohoto podniku kvalifikovaného pro portfolio,

podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový cenný papír vydaný tímto podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo

podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, a které jsou nabyty kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu výměnou za kapitálový nástroj vydaný podnikem kvalifikovaným pro portfolio,

ii)

zajištěné nebo nezajištěné úvěry, které kvalifikovaný fond rizikového kapitálu poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio, v němž kvalifikovaný fond rizikového kapitálu již drží kvalifikované investice, za předpokladu, že se na tyto úvěry nepoužije více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu,

iii)

podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio nabyté od stávajících společníků tohoto podniku,

iv)

podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu za předpokladu, že tyto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

f)

„příslušnými náklady“ všechny poplatky, přirážky a náklady, které přímo či nepřímo hradí investoři a na nichž se správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dohodl s investory tohoto fondu;

g)

„kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

h)

„kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhu, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

i)

„nabízením“ přímé nebo nepřímé primární nabízení nebo umísťování podílových jednotek nebo akcií kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu investorům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii z podnětu správce tohoto fondu nebo jeho jménem;

j)

„upsaným kapitálem“ jakýkoli závazek, podle kterého je investor ve lhůtě stanovené statutem nebo zakládacími dokumenty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povinen nabýt podíl v tomto fondu nebo do kapitálu tohoto fondu učinit vklady;

k)

„domovským členským státem“ členský stát, v němž je správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu usazen a kde podléhá registraci u příslušných orgánů v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

l)

„hostitelským členským státem“ členský stát jiný než domovský členský stát, v němž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nabízí kvalifikované fondy rizikového kapitálu v souladu s tímto nařízením;

m)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán, jejž domovský členský stát právním předpisem pověří registrací správců subjektů kolektivního investování, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pokud jde o první pododstavec písm. c), dovoluje-li právní forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby se spravoval sám, a rozhodne-li se jeho řídící orgán nejmenovat jiného správce, je jako správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrován v souladu s článkem 14 samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který je registrován jako správce samosprávného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, nemůže být zaregistrován jako správce jiných nesamosprávných subjektů kolektivního investování.

KAPITOLA II

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ „EuVECA“

Článek 4

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří splňují požadavky stanovené v této kapitole, jsou při nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v Unii oprávněni používat označení „EuVECA“.

Článek 5

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zajistí, aby pro získávání jiných aktiv než kvalifikovaných investic nebylo použito více než 30 % z celkových vkladů do kapitálu tohoto fondu a jeho nesplaceného upsaného kapitálu. Tato hodnota 30 % se vypočítá na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných nákladů. Držené peníze a ekvivalenty peněz se pro účely výpočtu této hodnoty nezohledňují, protože peníze a ekvivalenty peněz se nepovažují za investice.

2.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu nesmějí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu využívat metody, které vedou ke zvýšení expozice fondu nad celkovou výši jeho upsaného kapitálu, ať už se jedná o půjčku peněz nebo cenných papírů, účast v derivátových pozicích nebo jakékoli jiné způsoby.

3.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu smějí na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu přijímat půjčky, vydávat dluhové cenné papíry nebo poskytovat záruky, pouze pokud jsou tyto půjčky, dluhové cenné papíry nebo záruky kryty nesplacenými závazky.

Článek 6

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu smějí nabízet podílové jednotky a akcie kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu výhradně investorům, kteří jsou považováni za profesionální klienty v souladu s oddílem I přílohy II směrnice 2004/39/ES nebo se kterými může být na požádání jako s profesionálními klienty zacházeno v souladu s oddílem II přílohy II směrnice 2004/39/ES, nebo jiným investorům, kteří:

a)

se zaváží k investici ve výši alespoň 100 000 EUR a

b)

v dokumentu, který není součástí smlouvy, jež má být uzavřena za účelem závazku k investici, písemně prohlásí, že si jsou vědomi rizik spojených s plánovaným závazkem nebo investicí.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na investice vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců zapojených do řízení správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, když investují do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, který spravují.

Článek 7

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu ve vztahu ke kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu, které spravují:

a)

jednají při výkonu svých činností čestně, poctivě a s patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b)

uplatňují vhodné zásady a postupy s cílem zabránit nekalým praktikám, u nichž lze rozumně očekávat, že poškodí zájmy investorů a podniků kvalifikovaných pro portfolio;

c)

provozují své obchodní činnosti v nejlepším zájmu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, které spravují, jejich investorů a integrity trhu;

d)

uplatňují vysokou úroveň obezřetnosti při výběru a průběžném sledování investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio;

e)

mají patřičné znalosti a vědomosti o podnicích kvalifikovaných pro portfolio, do nichž investují;

f)

zacházejí se svými investory spravedlivě;

g)

zajišťují, aby žádný investor nepožíval zvláštních výhod, ledaže jsou tyto výhody výslovně uvedeny ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článek 8

1.   Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pověří výkonem některých úkolů třetí osoby, není jeho odpovědnost vůči kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu a jeho investorům tímto pověřením nijak dotčena. Správce nesmí tato pověření udílet v takovém rozsahu, aby v podstatě již nemohl být považován za správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ani aby se stal subjektem typu „poštovní schránka“.

2.   Pověření podle odstavce 1 nesmí ohrozit účinnost dohledu nad správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a zejména nesmí bránit tomu, aby tento správce jednal nebo aby byl kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spravován v nejlepším zájmu investorů tohoto fondu.

Článek 9

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu rozpoznávají střety zájmů a vyhýbají se jim, a není-li možné se střetům zájmů vyhnout, řeší je a sledují a v souladu s odstavcem 4 tyto střety zájmů neprodleně oznamují s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a jejich investorů, a zajistit poctivé zacházení s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu, které spravují.

2.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu rozpoznají především střety zájmů, které mohou vyvstat mezi

a)

správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, osobami, které skutečně řídí obchodní činnost těchto správců, zaměstnanci těchto správců nebo osobami, které tyto správce přímo či nepřímo kontrolují nebo jimi jsou kontrolovány, a kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu spravovaným těmito správci nebo jeho investory;

b)

kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo jeho investory a jiným kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu spravovaným stejným správcem nebo jeho investory;

c)

kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu nebo jeho investory a subjektem kolektivního investování nebo SKIPCP spravovaným stejným správcem nebo jeho investory.

3.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu udržují a uplatňují účinné organizační a administrativní postupy pro splnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.

4.   Oznámení střetů zájmů podle odstavce 1 se uplatní v případě, že organizační opatření přijatá správcem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu k rozpoznání, předcházení, řešení a sledování střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizika poškození zájmů investorů budou odvrácena. Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu srozumitelně oznámí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů investorům předtím, než provede obchod na jejich účet.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25, jimiž se blíže stanoví:

a)

druhy střetů zájmů podle odstavce 2 tohoto článku;

b)

opatření, která musí správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu přijmout v rámci svých struktur a organizačních a administrativních postupů k rozpoznávání, předcházení, řešení, sledování a oznamování střetů zájmů.

Článek 10

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu musí mít vždy dostatečný kapitál a využívat vhodné a přiměřené lidské a technické zdroje, které jsou nezbytné pro řádnou správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jež spravují.

2.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zajistí, aby byli kdykoli schopni prokázat, že mají dostatečný kapitál k zajištění nepřerušeného provozu, a zpřístupnit své odůvodnění, proč lze tento kapitál považovat za dostatečný v souladu s článkem 13.

Článek 11

1.   Pravidla pro oceňování aktiv musí být obsažena ve statutu nebo zakládacích dokumentech kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a musí zajišťovat řádný a transparentní postup oceňování.

2.   Používané postupy pro oceňování musí zajišťovat řádné ocenění aktiv a výpočet hodnoty aktiv alespoň na ročním základě.

Článek 12

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu zpřístupní nejpozději šest měsíců po skončení daného účetního období příslušnému orgánu domovského členského státu výroční zprávu za každý kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, který spravují. Tato zpráva popíše složení portfolia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho činnosti za předchozí rok. Dále uvede zisk kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na konci jeho existence a případně zisk rozdělený za celou dobu jeho existence. Obsahuje rovněž finanční účty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ověřené auditorem.

Výroční zpráva se vypracovává v souladu se stávajícími standardy finančního výkaznictví a podmínkami dohodnutými mezi správcem kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a investory. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu ji na požádání poskytnou investorům. Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu se mohou s investory dohodnout na vzájemném poskytování dalších informací.

2.   Audit kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu se provádí alespoň na ročním základě. Audit potvrdí, že peněžní prostředky a aktiva jsou drženy jménem fondu a že správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zavedl a udržuje náležité záznamy a kontrolní mechanismy v souvislosti s využitím jakéhokoli pověření či oprávnění nakládat týkajících se peněžních prostředků a aktiv kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorů.

3.   Pokud je správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu povinen zveřejnit ve vztahu ke kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu výroční finanční zprávu v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (12), mohou být informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako dodatek k této výroční finanční zprávě.

Článek 13

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu svým investorům ve vztahu ke kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu, které spravují, předtím, než se tito investoři rozhodnou investovat, jasně a srozumitelně sdělí tyto informace:

a)

totožnost tohoto správce a případných dalších poskytovatelů služeb, s nimiž tento správce uzavřel smlouvu ve vztahu k jimi vykonávané správě kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, a popis jejich povinností;

b)

výši kapitálu, který má tento správce k dispozici, s podrobným vyjádřením, proč se tento správce domnívá, že je tento kapitál dostatečný k udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádnou správu jeho kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

c)

popis investiční strategie a cílů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, včetně:

i)

typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlá investovat,

ii)

případných jiných kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, do nichž hodlá investovat,

iii)

typů podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž hodlají investovat případné jiné kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvedené v bodě ii),

iv)

zamýšlených jiných než kvalifikovaných investic,

v)

technik, které hodlá využívat,

vi)

příslušných omezení pro investování;

d)

popis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a případných rizik spojených s aktivy, do nichž může fond investovat, nebo technik investování, které může využívat;

e)

popis postupu pro oceňování kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a metod oceňování aktiv včetně metod používaných k oceňování podniků kvalifikovaných pro portfolio;

f)

popis stanovení odměny správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

g)

popis všech příslušných nákladů a jejich maximální výše;

h)

dosavadní finanční výsledky kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokud jsou dostupné;

i)

služby podporující podnikatelskou činnost a další podpůrné činnosti, které správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje nebo zajišťuje prostřednictvím třetích osob s cílem usnadnit rozvoj, růst nebo i běžnou činnost podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, nebo pokud tyto služby či činnosti nejsou poskytovány, objasnění této skutečnosti;

j)

popis postupů, kterými může kvalifikovaný fond rizikového kapitálu změnit investiční strategii nebo investiční politiku nebo obojí.

2.   Všechny informace uvedené v odstavci 1 musí být nestranné a jasné a nesmějí být zavádějící. Musí být pravidelně aktualizovány a podle potřeby pravidelně přezkoumávány.

3.   Pokud je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu povinen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (13) nebo v souladu s vnitrostátním právem zveřejnit prospekt týkající se tohoto fondu, mohou být informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku poskytnuty samostatně nebo jako součást prospektu.

KAPITOLA III

DOHLED A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 14

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, kteří pro nabízení svých kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu hodlají používat označení „EuVECA“, informují o svém záměru příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytnou tyto informace:

a)

totožnost osob, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu;

b)

totožnost kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, jejichž podílové jednotky či akcie mají být nabízeny, a jejich investiční strategie;

c)

informace o opatřeních přijatých ke splnění požadavků kapitoly II;

d)

seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá nabízet jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu;

e)

seznam členských států, v nichž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu založil nebo má v úmyslu založit kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

2.   Příslušný orgán domovského členského státu zaregistruje správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

osoby, které skutečně vykonávají správu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, mají dostatečně dobrou pověst a dostatečné zkušenosti, a to i v souvislosti s investičními strategiemi, které daný správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu používá;

b)

informace požadované podle odstavce 1 jsou úplné;

c)

opatření oznámená podle odst. 1 písm. c) jsou s to zajistit splnění požadavků kapitoly II;

d)

ze seznamu oznámeného podle odst. 1 písm. e) tohoto článku vyplývá, že všechny kvalifikované fondy rizikového kapitálu jsou usazeny v souladu s čl. 3 písm. b) bodem iii).

3.   Registrace podle tohoto článku platí pro celé území Unie a umožňuje správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu nabízet kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením „EuVECA“ v celé Unii.

Článek 15

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu informují příslušný orgán domovského členského státu, pokud hodlají nabízet:

a)

nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo

b)

stávající kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členském státě, který není uveden na seznamu podle čl. 14 odst. 1 písm. d).

Článek 16

1.   Registraci správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnění nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnění nového místa usazení kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo doplnění nového členského státu, v němž správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu hodlá nabízet kvalifikované fondy rizikového kapitálu, okamžitě po jejich provedení oznámí příslušný orgán domovského členského státu členským státům označeným v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) a orgánu pro cenné papíry a trhy.

2.   Hostitelské členské státy označené v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) nesmějí pro správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaného v souladu s článkem 14 stanovit žádné požadavky ani správní postupy v souvislosti s nabízením kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, ani toto nabízení nesmí podmínit získáním souhlasu před jeho zahájením.

3.   K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy návrh prováděcích technických norem, kterými se stanoví formát oznámení podle tohoto článku.

4.   Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tento návrh prováděcích technických norem Komisi do 16. února 2014.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 3 tohoto článku postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 17

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální databázi, která je veřejně přístupná na internetu a která obsahuje údaje o všech správcích kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu registrovaných v souladu s článkem 14 a o kvalifikovaných fondech rizikového kapitálu, které tito správci nabízejí, jakož i o zemích, v nichž jsou tyto fondy nabízeny.

Článek 18

1.   Příslušný orgán domovského členského státu vykonává dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení.

2.   Má-li příslušný orgán hostitelského členského státu zjevné a prokazatelné důvody se domnívat, že správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu na jeho území porušuje toto nařízení, neprodleně o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu. Příslušný orgán domovského členského státu přijme vhodná opatření.

3.   Pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu svým jednáním nadále zjevně porušuje toto nařízení navzdory opatřením přijatým příslušným orgánem domovského členského státu nebo kvůli tomu, že tento orgán v přiměřené lhůtě žádná opatření nepřijal, může příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informuje příslušný orgán domovského členského státu, přijmout veškerá vhodná opatření na ochranu investorů, včetně toho, že dotčenému správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zakáže dále nabízet jeho kvalifikované fondy rizikového kapitálu na území hostitelského členského státu.

Článek 19

Příslušné orgány mají v souladu s vnitrostátním právem veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů. Mají zejména pravomoc:

a)

vyžádat si přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet či pořídit si jeho kopii;

b)

vyžádat si od správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu bezodkladné poskytnutí informací;

c)

vyžádat si od kterékoli osoby informace týkající se činností správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo činností kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

d)

provádět kontroly na místě s předchozím ohlášením nebo bez něj;

e)

přijmout vhodná opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu i nadále dodržoval toto nařízení;

f)

nařídit správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, aby dodržoval toto nařízení a upustil od opakování jakéhokoli jednání, které může představovat porušení tohoto nařízení.

Článek 20

1.   Členské státy stanoví pravidla pro ukládání správních sankcí a jiných opatření za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené správní sankce a jiná opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Do 16. května 2015 členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy. Bezodkladně oznámí Komisi a orgánu pro cenné papíry a trhy jakékoli jejich následné změny.

Článek 21

1.   Příslušný orgán domovského členského státu přijme při dodržení zásady proporcionality vhodná opatření uvedená v odstavci 2, pokud správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:

a)

v rozporu s článkem 5 neplní požadavky na složení portfolia;

b)

v rozporu s článkem 6 nabízí podílové jednotky a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu jiným než kvalifikovaným investorům;

c)

používá označení „EuVECA“, aniž je registrován v souladu s článkem 14;

d)

používá označení „EuVECA“ pro nabízení fondů, které nejsou usazeny v souladu s čl. 3 písm. b) bodem iii);

e)

v rozporu s článkem 14 byl registrován na základě nepravdivých prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;

f)

v rozporu s čl. 7 písm. a) při výkonu svých činností nejedná čestně, poctivě nebo s patřičnou dovedností, péčí či opatrností;

g)

v rozporu s čl. 7 písm. b) neuplatňuje vhodné zásady a postupy k zabránění nekalým praktikám;

h)

opakovaně neplní požadavky podle článku 12 týkající se výroční zprávy;

i)

opakovaně neplní povinnost informovat investory v souladu s článkem 13.

2.   V případech uvedených v odstavci 1 příslušný orgán domovského členského státu, je-li to vhodné:

a)

přijme opatření k zajištění toho, aby správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu dodržoval články 5 a 6, čl. 7 písm. a) a b) a články 12, 13 a 14;

b)

zakáže používat označení „EuVECA“ a zruší registraci správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

3.   Příslušný orgán domovského členského státu bezodkladně informuje příslušné orgány hostitelských členských států podle čl. 14 odst. 1 písm. d) a orgán pro cenné papíry a trhy o zrušení registrace správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu podle odst. 2 písm. b) tohoto článku.

4.   Právo nabízet jeden nebo více kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu pod označením „EuVECA“ zaniká okamžitě ke dni rozhodnutí příslušného orgánu podle odst. 2 písm. b).

Článek 22

1.   Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy navzájem spolupracují za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.

2.   Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy si vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, zejména k rozpoznání a nápravě porušení tohoto nařízení.

Článek 23

1.   Všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány nebo pro orgán pro cenné papíry a trhy, jakož i auditoři a odborníci pověření příslušnými orgány jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Žádnou důvěrnou informaci, kterou tyto osoby získají při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné jiné osobě nebo orgánu jinak než v souhrnné nebo úhrnné podobě tak, aby nebylo možno identifikovat jednotlivé správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu, aniž jsou dotčeny případy upravené trestním právem a řízením podle tohoto nařízení.

2.   Příslušným orgánům členských států nebo orgánu pro cenné papíry a trhy není bráněno ve výměně informací v souladu s tímto nařízením nebo dalšími unijními právními předpisy, které se vztahují na správce kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.   V případě, že příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy získají důvěrné informace v souladu s odstavcem 2, mohou je použít pouze při plnění svých úkolů a pro účely správních a soudních řízení.

Článek 24

V případě sporu mezi příslušnými orgány členských států ohledně posouzení, jednání nebo opomenutí jednoho z příslušných orgánů v oblastech, v nichž toto nařízení vyžaduje spolupráci nebo koordinaci mezi příslušnými orgány více členských států, mohou příslušné orgány předložit věc orgánu pro cenné papíry a trhy, který může jednat na základě pravomocí, jež mu svěřuje článek 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, pokud se spor netýká čl. 3 písm. b) bodu iii) nebo písm. d) bodu iv) tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od 15. května 2013 Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 26

1.   Komise toto nařízení přezkoumá v souladu s odstavcem 2. Tento přezkum bude zahrnovat obecný průzkum fungování pravidel stanovených tímto nařízením a zkušeností získaných při jejich uplatňování, včetně:

a)

rozsahu používání označení „EuVECA“ správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v různých členských státech, ať již vnitrostátně, nebo přeshraničně;

b)

zeměpisného a odvětvového rozložení investic uskutečněných kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu;

c)

přiměřenosti požadavků na informace podle článku 13, zejména zda tyto informace stačí k tomu, aby investoři mohli o investici informovaně rozhodnout;

d)

využívání různých kvalifikovaných investic správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu, a zejména toho, zda je nutné upravit kvalifikované investice stanovené v tomto nařízení;

e)

možnosti rozšířit nabízení kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu i na neprofesionální investory;

f)

účinnosti, přiměřenosti a uplatňování správních sankcí a jiných opatření stanovených členskými státy v souladu s tímto nařízením;

g)

dopadu tohoto nařízení na trh rizikového kapitálu;

h)

možnosti, aby fondy rizikového kapitálu usazené ve třetí zemi mohly používat označení „EuVECA“, přičemž se zohlední zkušenosti získané při uplatňování doporučení Komise ohledně opatření, která mají třetí země povzbudit, aby uplatňovaly minimální standardy řádné správy v oblasti daní;

i)

vhodnosti doplnění tohoto nařízení o režim pro depozitáře;

j)

posouzení veškerých překážek, které mohly bránit v investování do fondů používajících označení „EuVECA“, včetně dopadu na institucionální investory, na něž se vztahuje jiné obezřetnostní právo Unie.

2.   Přezkum podle odstavce 1 se provede:

a)

do 22. července 2017, pokud jde o písmena a) až g), i) a j), a

b)

do 22. července 2015, pokud jde o písmeno h).

3.   Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby přiložen legislativní návrh.

Článek 27

1.   Do 22. července 2017 zahájí Komise přezkum vzájemného působení tohoto nařízení a jiných pravidel pro subjekty kolektivního investování a jejich správce, zejména pravidel stanovených směrnicí 2011/61/EU. Tento přezkum se bude zabývat oblastí působnosti tohoto nařízení. V jeho rámci budou shromážděny údaje pro posouzení toho, zda je nezbytné rozšířit oblast působnosti tak, aby se správci fondů rizikového kapitálu, u nichž celková hodnota spravovaných aktiv překračuje hodnotu stanovenou v čl. 2 odst. 1, mohli stát správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v souladu s tímto nařízením.

2.   Po přezkumu uvedeném v odstavci 1 a po konzultaci s orgánem pro cenné papíry a trhy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž bude podle potřeby přiložen legislativní návrh.

Článek 28

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2013 s výjimkou čl. 9 odst. 5, který se použije ode dne 15. května 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 17. dubna 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

L. CREIGHTON


(1)  Úř. věst. C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 72.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. března 2013.

(4)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(13)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.


Top