EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 216/2013

ze dne 7. března 2013

o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu národním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 297 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) se zabývá vyhlašováním v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“) a vstupem právních aktů Unie v platnost.

(2)

Nařízení č. 1/1958 (1), včetně všech následných změn, stanoví úřední jazyky orgánů Evropské unie.

(3)

Tištěné vydání Úředního věstníku ve všech úředních jazycích orgánů Unie je v současné době jeho jediným právně závazným vydáním, přestože je také k dispozici na internetu.

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES, Euratom ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie (2) (dále jen „úřad pro publikace“) zajišťuje, aby úřad pro publikace umožňoval těmto orgánům plnit jejich povinnost vyhlašovat právní předpisy.

(5)

Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-161/06 Skoma-Lux, spol. s r. o. v. Celní ředitelství Olomouc (3) rozhodl, že právní akty Unie nelze vůči jednotlivcům vymáhat, pokud nebyly řádně vyhlášeny v Úředním věstníku, a zpřístupnění právních předpisů na internetu nemůže být, při neexistenci jakékoliv právní úpravy v tomto ohledu v právu Unie, rovnocenné platnému vyhlášení v Úředním věstníku.

(6)

Pokud by se vyhlášení v Úředním věstníku v elektronické podobě stalo platným vyhlášením, umožnilo by to rychlejší a hospodárnější přístup k právu Unie. Občané by měli mít ovšem i nadále možnost obdržet od úřadu pro publikace tištěnou verzi Úředního věstníku.

(7)

Sdělení Komise nazvané „Digitální agenda pro Evropu upozorňuje na to, že přístup k právním dokumentům přes Internet prospívá rozvoji digitálního vnitřního trhu, což má hospodářský i společenský přínos.

(8)

Je tedy třeba stanovit pravidla zajišťující autentičnost, úplnost a nezměnitelnost elektronického vydání Úředního věstníku.

(9)

Tímto nařízením by měla být stanovena pravidla pro situace, kdy z nepředvídatelných a výjimečných důvodů není možné vydat a zpřístupnit elektronické vydání Úředního věstníku.

(10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (4) stanoví právní účinky elektronických podpisů jako prostředku pro ověření pravosti. K zajištění autentičnosti, úplnosti a nezměnitelnosti elektronického vydání Úředního věstníku poskytuje dostatečné záruky pro veřejnost zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaných osvědčeních a vytvořený prostředky pro bezpečné vytváření podpisů v souladu s uvedenou směrnicí. Elektronicky podepsaný Úřední věstník by mělo být možné ověřit snadno dostupnými prostředky.

(11)

Přístup k webové stránce EUR-Lex má být zajištěn v souladu se závazky k ochraně osob se zdravotním postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (5).

(12)

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle, jímž je umožnit všem evropským občanům, aby se mohli spolehnout na elektronické vydání Úředního věstníku, neboť se omezuje na stanovení stejné autentičnosti a právní závaznosti elektronického vydání, jakou má v současné době tištěné vydání.

(13)

Smlouva o fungování EU nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci, než jsou pravomoci uvedené v článku 352,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Úřední věstník se v souladu s tímto nařízením vydává v elektronické podobě v úředních jazycích orgánů Evropské unie.

2.   Aniž je dotčen článek 3, je Úřední věstník vydávaný v elektronické podobě (dále jen „elektronické vydání Úředního věstníku“) autentický a právně závazný.

Článek 2

1.   Elektronické vydání Úředního věstníku musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaných osvědčeních a vytvořeným prostředky pro bezpečné vytváření podpisů v souladu se směrnicí 1999/93/ES. Kvalifikovaná osvědčení a jejich prodloužení se zveřejňují na webové stránce EUR-Lex, tak aby veřejnost mohla ověřit zaručený elektronický podpis i pravost elektronického vydání Úředního věstníku.

2.   V elektronickém vydání Úředního věstníku musí být uvedena informace o dni jeho vydání.

3.   Elektronické vydání Úředního věstníku je zpřístupněno veřejnosti na webové stránce EUR-Lex ve formátu, který není zastaralý, a na neomezenou dobu. Nahlížení do něj je bezplatné.

Článek 3

1.   Pokud není možné vydat elektronické vydání Úředního věstníku v důsledku nepředvídatelného a výjimečného selhání informačního systému úřadu pro publikace, musí být provoz informačního systému obnoven co nejdříve.

Úřad pro publikace určí okamžik, kdy k tomuto selhání došlo.

2.   Má-li být vydán Úřední věstník a informační systém úřadu pro publikace není v důsledku selhání uvedeného v odstavci 1 v provozu, je autentické a právně závazné pouze tištěné vydání Úředního věstníku.

Jakmile dojde k obnovení provozu informačního systému úřadu pro publikace, zpřístupní se na webové stránce EUR-Lex veřejnosti pouze pro informaci odpovídající elektronická verze tištěného vydání uvedeného v prvním pododstavci doplněná o oznámení v tomto smyslu.

3.   Jakmile dojde k obnovení provozu informačního systému úřadu pro publikace, musí být na webové stránce EUR-Lex uvedeny informace o všech tištěných vydáních, která jsou autentická a právně závazná podle odstavce 2 prvního pododstavce.

Článek 4

1.   Pokud jde o elektronické vydání Úředního věstníku, odpovídá úřad pro publikace za:

a)

jeho vydávání a zaručování jeho autentičnosti;

b)

zavedení, správu a údržbu informačního systému, který vytváří elektronické vydání Úředního věstníku, a modernizaci tohoto systému v souladu s budoucím technickým vývojem;

c)

zavádění a rozšiřování technického vybavení k zajištění dostupnosti elektronického vydání Úředního věstníku pro všechny uživatele;

d)

zavedení vnitřních bezpečnostních a přístupových pravidel, pokud jde o informační systém, který vytváří elektronické vydání Úředního věstníku;

e)

uchovávání a archivaci elektronických souborů a nakládání s nimi v souladu s budoucím technickým vývojem.

2.   Úřad pro publikace vykonává činnosti uvedené v odstavci 1 v souladu s rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem čtvrtého měsíce po dni přijetí.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2013.

Za Radu

předseda

A. SHATTER


(1)  Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 017, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  Sb. rozh. 2007, s. I-10841.

(4)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.


Top