Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 196/2013 ze dne 7. března 2013 , kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie Text s významem pro EHP

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 196/2013

ze dne 7. března 2013,

kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na uvozující větu článku 8, čl. 8 bod 1 první pododstavec a čl. 8 bod 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (2) stanoví hygienická opatření pro dovoz živých zvířat a čerstvého masa z těchto zvířat. Podle nařízení (EU) č. 206/2010 může být čerstvé maso určené k lidské spotřebě dováženo, pouze pokud pochází z území třetí země nebo její části uvedené v části 1 přílohy II uvedeného nařízení a splňuje příslušné požadavky.

(2)

Japonsko požádalo o zařazení do seznamu pro dovoz čerstvého hovězího masa do Unie a audit Komise týkající se hovězího masa v Japonsku v roce 2008 potvrdil, že požadavky byly splněny. Zařazení do seznamu však bylo odloženo, když se v Japonsku v roce 2010 vyskytla slintavka a kulhavka.

(3)

Japonsko posléze slintavku a kulhavku na svém území eradikovalo a bylo Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) uznáno za zemi prostou této nákazy bez očkování.

(4)

Japonsko tak poskytuje dostatečné veterinární záruky a opět požádalo o zařazení do seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz čerstvého hovězího masa do Unie.

(5)

Japonsku by tudíž mělo být povoleno dovážet do Unie čerstvé hovězí maso.

(6)

Část 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se za položku týkající se Islandu vkládá nová položka, která zní:

Kód ISO a název třetí země

Kód území

Popis třetí země, území nebo jejich části

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Datum ukončení (3)

Datum zahájení (4)

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP –Japonsko

JP

Celá země

BOV

 

 

 

28. března 2013“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Maso ze zvířat poražených v den nebo přede dnem uvedeným ve sloupci 7 smí být do Unie dovezeno během 90 dnů od uvedeného dne. Zásilky dovážené na plavidlech na volném moři osvědčené přede dnem uvedeným ve sloupci 7 mohou být dováženy do Unie během 40 dnů od uvedeného dne. (Pozn.: neuvedení data ve sloupci 7 znamená, že nejsou žádná časová omezení).

(4)  Pouze maso ze zvířat poražených v den nebo po dni uvedeném ve sloupci 8 může být dovezeno do Unie (neuvedení data ve sloupci 8 znamená, že nejsou žádná časová omezení).


Top