EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0165

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 165/2013 ze dne 22. února 2013 , kterým se na rok 2013 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla

OJ L 51, 23.2.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 122 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/165/oj

23.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2013

ze dne 22. února 2013,

kterým se na rok 2013 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a) a d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 28 nařízení (ES) č. 1234/2007 je stanovena podpora soukromého skladování másla.

(2)

Vývoj cen a zásob másla ukazuje na nerovnováhu na trhu, které lze zabránit nebo kterou lze omezit sezónním skladováním. S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné poskytovat podporu soukromému skladování másla od 1. března 2013.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), byla stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.

(4)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 826/2008 se podpora stanovená předem poskytuje v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami uvedenými v kapitole III daného nařízení.

(5)

V souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 1234/2007 se výše podpory stanoví na základě nákladů na skladování a předpokládaného vývoje cen čerstvého másla a skladovaného másla.

(6)

Je třeba stanovit podporu na náklady spojené s uskladněním a vyskladněním dotyčných produktů, na denní náklady na skladování v chladírenských skladech a na finanční náklady na skladování.

(7)

Pro usnadnění provádění tohoto opatření a se zřetelem ke stávající praxi členských států by se podpora měla vztahovat pouze na produkty, které již byly zcela uskladněny. Proto je třeba stanovit odchylku od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008.

(8)

V zájmu zefektivnění a zjednodušení administrativy není nutné, aby byl splněn požadavek sdělit po uzavření smlouvy informace uvedené v čl. 20 prvním pododstavci písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008, pokud tytéž informace o skladování obsahuje již žádost o podporu.

(9)

Z důvodu zjednodušení a logistické účinnosti by členské státy měly mít možnost stanovit, že se číslo smlouvy nemusí uvádět u každé skladované jednotky, pokud je již uvedeno v evidenci skladu.

(10)

V zájmu zefektivnění a zjednodušení administrativy a vzhledem ke zvláštní situaci v oblasti skladování másla by se měly kontroly stanovené v čl. 36 odst. 6 nařízení (ES) č. 826/2008 provádět nejméně u poloviny smluv. Proto by měla být stanovena odchylka od uvedeného článku.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (3), stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupňované Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů po celé období, během něhož mají být uchovávány. Rovněž stanoví ochranu osobních údajů.

(12)

Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních zavádějících zvláštní oznamovací povinnost.

(13)

Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.

(14)

Oznamovací povinnosti u soukromého skladování másla lze splnit prostřednictvím tohoto systému v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009, a to zejména povinnosti uvedené v článku 35 nařízení (ES) č. 826/2008.

(15)

Z důvodu jasnosti by platnost tohoto nařízení měla skončit poslední den stanovený pro konec smluvního skladování.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví podporu soukromého skladování na solené a nesolené máslo podle čl. 28 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 v případě smluv uzavřených od 1. března 2013.

2.   Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.

Článek 2

Měrnou jednotkou množství podle čl. 16 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 826/2008 je „skladovaná šarže“, která odpovídá množství produktu, na který se vztahuje toto nařízení, o hmotnosti minimálně jedné tuny, stejnorodého složení a stejné jakosti, pocházejícímu z jednoho výrobního závodu, uskladněnému ve stejný den ve stejném skladu.

Článek 3

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008 se žádosti vztahují pouze na produkty, které již byly zcela uskladněny.

2.   Ustanovení čl. 20 prvního pododstavce písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008 se nepoužije.

3.   Členské státy nemusí splňovat požadavky uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 826/2008 na označení skladovaných produktů číslem smlouvy, pokud se osoba odpovědná za sklad zaváže, že uvede číslo smlouvy do evidence podle bodu III přílohy I uvedeného nařízení.

4.   Odchylně od čl. 36 odst. 6 nařízení (ES) č. 826/2008 provede orgán zodpovědný za kontrolu na konci období smluvního skladování kontrolu hmotnosti a identifikace skladovaného másla metodou odběru vzorků u nejméně poloviny smluv a za celé období vyskladňování, které trvá od srpna 2013 do února 2014.

Článek 4

1.   Podpora na produkty uvedené v článku 1 činí:

14,88 EUR na uskladněnou tunu za pevné náklady na skladování,

0,25 EUR na tunu za den smluvního skladování.

2.   Smluvní skladování začíná mezi 1. březnem a 15. srpnem 2013. Vyskladnění se může uskutečnit pouze od 16. srpna 2013. Smluvní skladování končí dnem, který předchází dni vyskladnění, nebo nejpozději posledním únorovým dnem roku, který následuje po uskladnění.

3.   Podpora může být poskytnuta pouze tehdy, činí-li smluvní doba skladování 90 až 210 dní.

Článek 5

1.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

každé úterý za předešlý týden množství, na které byly uzavřeny smlouvy, a množství produktů, pro které byly předloženy návrhy na uzavření smlouvy, podle čl. 35 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 826/2008;

b)

nejpozději do konce každého měsíce za předcházející měsíc informace o skladovaných produktech podle čl. 35 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 826/2008.

2.   Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozbývá účinku dne 28. února 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.


Top