EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/34


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 25. července 2013

o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů

(přepracované znění)

(ECB/2013/24)

(2014/3/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1 a 5.2, článek 12.1 a článek 14.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2002/7 ze dne 21. listopadu 2002 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (1) byly několikrát podstatným způsobem změněny. Vzhledem k tomu, že je v nich třeba provést další změny, měly by být tyto obecné zásady v zájmu srozumitelnosti přepracovány.

(2)

Ke splnění svých úkolů vyžaduje Evropský systém centrálních bank (ESCB) úplné a spolehlivé čtvrtletní finanční účty za institucionální sektory včetně vnitrostátních souborů údajů a agregátů za eurozónu.

(3)

Část informací potřebných pro plnění statistických požadavků ESCB v oblasti čtvrtletních finančních účtů eurozóny sestavují příslušné vnitrostátní orgány jiné než národní centrální banky. Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2) členské státy zavazuje, aby si samy řídily organizaci v oblasti statistiky a plně spolupracovaly s ESCB s cílem zajistit plnění povinností vyplývajících z článku 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

(4)

Požadavky Evropské centrální banky (ECB) v oblasti čtvrtletních finančních účtů by se v zájmu jednotnosti měly opírat o statistické standardy Unie stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (3) (dále jen „ESA 2010“).

(5)

Doplňkové údaje o čtvrtletních národních finančních účtech je třeba poskytovat dostatečně včas, aby bylo možné sestavit integrovaný soubor čtvrtletních finančních a nefinančních účtů za eurozónu, které budou vyhovovat účelům měnové politiky.

(6)

Čtvrtletní národní finanční účty se též ve stále větší míře používají k jiným účelům včetně makroobezřetnostní analýzy a sledování nadměrné nerovnováhy. Tyto činnosti stejně jako jiné činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce a výzkumu budou usnadněny tím, že ECB zveřejní příslušné agregáty za eurozónu sestavené na základě těchto obecných zásad, jakož i za tím účelem shromážděné národní údaje.

(7)

V zájmu lepšího pochopení vzájemných vazeb mezi institucionálními sektory by měly čtvrtletní národní finanční účty zahrnovat informace o sektoru protistrany (označované též jako informace „od koho komu“) týkající se finančních aktiv a pasiv.

(8)

S cílem zlepšit pochopení vlivu přecenění na rozvahy by mělo být součástí úplného souboru údajů o čtvrtletních národních finančních účtech též členění takzvaných „jiných toků“ na „přecenění“ a „ostatní změny objemu“.

(9)

ECB bude ve spolupráci s národními centrálními bankami pokračovat ve zlepšování metod a zdrojů používaných pro sestavování údajů o čtvrtletních národních finančních účtech s cílem zvýšit kvalitu údajů, sdílet nejlepší praxi a zlepšit pochopení vztahu mezi údaji, jež se ECB předávají na základě různých právních nástrojů ECB.

(10)

Hodnocení kvality čtvrtletních finančních účtů eurozóny za institucionální sektory by mělo probíhat v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik („Statistics Quality Framework“) (4). Národní centrální banky, případně ve spolupráci s ostatními příslušnými orgány, by rovněž měly hodnotit kvalitu údajů, které poskytují ECB.

(11)

V souladu s článkem 3a nařízení (ES) č. 2533/98 a veřejným závazkem ESCB v oblasti evropské statistiky (5) se vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky ze strany ESCB řídí zásadami nestrannosti, objektivity, profesionální nezávislosti, efektivity nákladů, statistické důvěrnosti, minimalizace zátěže výkaznictví a vysoké kvality výstupů.

(12)

V souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 2533/98 se může předávání důvěrných statistických informací v rámci ESCB uskutečňovat v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě. Pokud jsou zdroji statistických informací označených za důvěrné příslušné orgány jiné než národní centrální banky, měla by ECB takové důvěrné statistické informace používat v souladu s nařízením (ES) č. 2533/98.

(13)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že tyto změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajskou zátěž. Při uplatňování tohoto postupu bude brán ohled na stanoviska Výboru pro statistiku ESCB. Národní centrální banky mohou navrhovat tyto technické změny příloh prostřednictvím Výboru pro statistiku,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

1)

„eurozónou“ území členských států eurozóny, ECB a Evropský mechanismus stability;

2)

„členským státem eurozóny“ členský stát, jehož měnou je euro;

3)

„národními údaji“ údaje, které odpovídají všem polím v tabulkách 1 až 9 přílohy I;

4)

„doplňkovými údaji“ údaje, které odpovídají černě vyšrafovaným polím v tabulkách 1, 2, 4 a 5 přílohy I;

5)

„referenčním čtvrtletím“ poslední čtvrtletní sledování vykazované časové řady.

Článek 2

Statistické zpravodajské povinnosti národních centrálních bank

1.   Národní centrální banky vykazují ECB údaje uvedené v příloze I se čtvrtletní periodicitou (kryjící se s kalendářním čtvrtletím) počínaje zářím 2014. Údaje musí být v souladu se zásadami a definicemi ESA 2010.

2.   Požadavky na doplňkové údaje zahrnují transakce a stavy za období od posledního čtvrtletí 2012 do referenčního čtvrtletí. Tyto doplňkové údaje se vykazují na základě nejlepších odhadů, přičemž doplňkové údaje uvedené ve sloupcích H, H.1 a H.2 v tabulkách 1, 2 4 a 5 přílohy I (doplňkové údaje týkající se sektoru vládních institucí a jeho subsektorů) se vykazují dobrovolně.

3.   Požadavky na národní údaje vymezené v tabulkách 1 až 5 přílohy I zahrnují:

a)

údaje o transakcích, stavech a ostatních změnách objemu (transakce a stavy jen v případě řádku 33 tabulky 2 – „čisté finanční transakce/čisté finanční jmění“) za období od posledního čtvrtletí 2012 do referenčního čtvrtletí a

b)

údaje o transakcích a stavech za období od prvního čtvrtletí 1999 do třetího čtvrtletí 2012. Tyto údaje se vykazují na základě nejlepších odhadů, přičemž údaje uvedené ve sloupcích J a K v tabulkách 1 a 2 přílohy I (členění na domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem) se vykazují dobrovolně.

4.   Požadavky na národní údaje vymezené v tabulkách 6 až 9 přílohy I zahrnují údaje o transakcích, stavech a ostatních změnách objemu za období od čtvrtého čtvrtletí 2013 do referenčního čtvrtletí.

5.   Sektory protistran „eurozóna kromě tuzemska“ a „rezidenti mimo eurozónu“ uvedené v řádcích 12 až 21 v tabulkách 3 až 9 přílohy I se náležité upraví tak, aby odrážely složení eurozóny ke dni vykazování. Tato úprava se provádí vždy, když některý z členských států přijme euro. Údaje se revidují v souladu s diferencovanými požadavky na údaje uvedenými v odstavcích 3 a 4 na základě nejlepších odhadů.

6.   Odchylně od odstavců 1 až 5 nejsou národní centrální banky povinny:

a)

předávat údaje týkající se čtvrtletí, která předcházejí prvnímu čtvrtletí roku, ve kterém příslušný členský stát přistoupil k Evropské unii;

b)

do září 2017 předávat údaje uvedené v odst. 3 písm. b);

c)

do září 2015 předávat údaje uvedené v odstavci 4.

7.   K údajům uvedeným v odstavcích 3 až 5 se přikládají vysvětlivky k:

a)

jednotlivým důležitým událostem zaznamenaným v referenčním čtvrtletí, pokud rozsah těchto jednotlivých důležitých událostí představuje alespoň 0,2 % čtvrtletního hrubého domácího produktu eurozóny, nebo pokud o to ECB požádá, a

b)

důvodům revizí oproti posledním národním údajům, které byly ECB vykázány na základě těchto obecných zásad, pokud velikost změny údajů, jež byla způsobena těmito revizemi, představuje alespoň 0,2 % čtvrtletního hrubého domácího produktu eurozóny, nebo pokud o to ECB požádá.

Článek 3

Přenos a zveřejňování údajů ze strany ECB

1.   ECB předává národním centrálním bankám agregáty za eurozónu, které zveřejňuje, jakož i národní údaje shromážděné podle článku 2, jak je uvedeno v odstavcích 3 až 5 uvedeného článku.

2.   ECB zveřejňuje agregáty za eurozónu, které sestavuje, jakož i národní údaje shromážděné podle článku 2, jak je uvedeno v odstavcích 3 až 5 uvedeného článku, které Výbor pro statistiku považuje za relevantní, s výjimkou údajů týkajících se řádků 12 až 21 v tabulkách 3 až 9 přílohy I (které se týkají sektorů protistran „eurozóna kromě tuzemska“ a „rezidenti mimo eurozónu“).

3.   Pro zveřejnění národních údajů platí tato ustanovení:

a)

národní údaje lze zveřejnit nejdříve po uplynutí sedmi dnů od konce lhůt pro předání údajů uvedených v článku 4;

b)

národní údaje týkající se sektoru vládních institucí lze v dubnu a říjnu každého roku zveřejnit až poté, co Evropská komise zveřejní údaje o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení pro účely použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku v souladu s nařízením Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (6), ve znění pozdějších předpisů, a

c)

národní údaje uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. b) se případně zveřejňují spolu s informací o tom, že se jedná o předběžné údaje nebo o odhady. Na základě odůvodněné žádosti vykazující národní centrální banky lze takto postupovat i v případě jiných národních údajů shromážděných podle článku 2, jak je uvedeno v odstavcích 3 až 5.

Článek 4

Lhůty

1.   Doplňkové údaje uvedené v čl. 2 odst. 2 se ECB vykazují ve lhůtě, která nepřesáhne 85 kalendářních dnů po skončení referenčního čtvrtletí. Počínaje prvním přenosem v roce 2017 se doplňkové údaje ECB vykazují ve lhůtě, která nepřesáhne 82 kalendářních dnů po skončení referenčního čtvrtletí.

2.   Národní údaje uvedené v čl. 2 odst. 3 až 5 a vysvětlující metadata uvedená v čl. 2 odst. 7 se ECB vykazují ve lhůtě, která nepřesáhne 100 kalendářních dnů po skončení referenčního čtvrtletí. Počínaje prvním přenosem v roce 2017 se národní údaje a související metadata ECB vykazují ve lhůtě, která nepřesáhne 97 kalendářních dnů po skončení referenčního čtvrtletí.

3.   Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 ECB předává národním centrálním bankám nejpozději v pracovní den ECB, který následuje po dni, kdy ECB údaje zveřejnila.

Článek 5

Spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány

1.   Pokud jsou zdroje některých nebo všech údajů a informací uvedených v článku 2 v působnosti jiných vnitrostátních orgánů, než jsou národní centrální banky, usilují národní centrální banky o vytvoření stálého rámce spolupráce s těmito orgány, který zajistí přenos údajů v souladu se standardy a požadavky vymezenými v těchto obecných zásadách, pokud téhož výsledku není dosaženo již na základě stávajících vnitrostátních právních předpisů.

2.   Pokud národní centrální banka není v rámci této spolupráce schopna splnit požadavky stanovené v článcích 2 a 4, protože jí příslušný vnitrostátní orgán neposkytl nezbytné údaje či informace, ECB a národní centrální banka tuto záležitost spolu s dotčeným vnitrostátním orgánem přezkoumají s cílem zajistit, aby tyto informace byly včas k dispozici.

Článek 6

Standardy přenosu

Požadované statistické informace se ECB poskytují ve formě, která splňuje požadavky stanovené v příloze II. Tento požadavek nebrání tomu, aby jako záložní řešení dohodnuté mezi ECB a národní centrální bankou byly použity jiné prostředky pro přenos statistických informací do ECB.

Článek 7

Kvalita

1.   ECB a národní centrální banky sledují a podporují kvalitu údajů vykazovaných do ECB.

2.   Výkonná rada ECB podává každoročně zprávu Radě guvernérů ECB o kvalitě čtvrtletních finančních účtů. Tato zpráva se zabývá alespoň pokrytím údajů, mírou souladu údajů s příslušnými definicemi a rozsahem revizí.

Článek 8

Zjednodušený postup provádění změn

S přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro statistiku je Výkonná rada ECB oprávněna provádět technické změny příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že tyto změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajskou zátěž. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 9

Zrušení

Obecné zásady ECB/2002/7 se zrušují s účinkem od 1. září 2014. Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

2.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem 1. září 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. července 2013.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1.

(4)  K dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu.

(5)  K dispozici na internetových stránkách ECB.

(6)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY NA VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ

Shrnutí požadavků na vykazování údajů

Článek

Obsah

Tabulky

Typ údajů

Referenční období

Datum prvního vykazování

Lhůty

Poznámky

Stavy

Transakce

Ostatní změny objemu

Článek 2.2

Článek 4.1

Doplňkové údaje; pouze černě vyšrafovaná pole

T1

aktiva

T2

pasiva

T4

krátkodobé úvěry („od koho komu“)

T5

dlouhodobé úvěry („od koho komu“)

Image

Image

 

Od 4. čtvrtletí 2012

Září 2014

Do prosince 2016: t + 85

Od března 2017: t + 82

Nejlepší odhady

Černě vyšrafovaná pole ve sloupcích H, H.1 a H.2 dobrovolně

Článek 2.3 písm. a)

Článek 2.5

Článek 3.2

Článek 3.3

písm. a), b)

Článek 4.2

Národní údaje; všechna pole

T1

aktiva

T2

pasiva

T3

vklady („od koho komu“)

T4

krátkodobé úvěry („od koho komu“)

T5

dlouhodobé úvěry („od koho komu“)

Image

Image

Image

Od 4. čtvrtletí 2012

Září 2014

Do prosince 2016: t + 100

Od března 2017: t + 97

Spolu s metadaty

údaje v řádcích 12 až 21 tabulek 3 až 5 se upravují tak, aby odrážely složení eurozóny; na základě nejlepších odhadů

údaje v řádcích 12 až 21 tabulek 3 až 5 se nezveřejňují

Článek

2.3 písm. b)

Článek 2.5

Článek 3.2

Článek 3.3 písm. c)

Článek 4.2

Národní údaje; všechna pole

T1

aktiva

T2

pasiva

T3

vklady („od koho komu“)

T4

krátkodobé úvěry („od koho komu“)

T5

dlouhodobé úvěry („od koho komu“)

Image

Image

 

1. čtvrtletí 1999 – 3. čtvrtletí 2012

Září 2017

Do prosince 2016: t + 100

Od března 2017: t + 97

Nejlepší odhady

sloupce J, K tabulek 1 a 2 dobrovolně

spolu s metadaty

údaje v řádcích 12 až 21 tabulek 3 až 5 se upravují tak, aby odrážely složení eurozóny; na základě nejlepších odhadů

údaje v řádcích 12 až 21 tabulek 3 až 5 se nezveřejňují

Článek 2.4

Článek 2.5

Článek 3.2

Článek 3.3

písm. a), b)

Článek 4.2

Národní údaje; všechna pole

T6

krátkodobé dluhové cenné papíry („od koho komu“)

T7

dlouhodobé dluhové cenné papíry („od koho komu“)

T8

kótované akcie („od koho komu“)

T9

akcie/podílové listy investičních fondů („od koho komu“)

Image

Image

Image

Od 4. Čtvrtletí 2013

Září 2015

Do prosince 2016: t + 100

Od března 2017: t + 97

Spolu s metadaty

údaje v řádcích 12 až 21 se upravují tak, aby odrážely složení eurozóny; na základě nejlepších odhadů

údaje v řádcích 12 až 21 tabulek 3 až 5 se nezveřejňují


Tabulka 1

Finanční aktiva  (1), (2)

 

 

 

A.

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor věřitele

Finanční nástroj

 

Celkem

(S.1)

Rezidenti

Zbytek světa

(S.2)

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (3)

(S.121+…+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (4)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+…+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

Domácnosti a NISD (5)

Celkem

(S.13)

Ústřední vládní instituce

(S.1311)

Fondy sociálního zabezpečení

(S.1314)

Celkem

(S.14+S.15)

Domácnosti

(S.14)

NISD (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktiva celkem (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Měnové zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zvláštní práva čerpání (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Oběživo a vklady (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Oběživo (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vklady (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Převoditelné vklady (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatní vklady (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Úvěry (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Krátkodobé úvěry (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dlouhodobé úvěry (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Akcie a ostatní účasti (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kótované akcie (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nekótované akcie a ostatní účasti (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nekótované akcie (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ostatní účasti (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Akcie / podílové listy investičních fondů (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Akcie / podílové listy FPT (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než FPT (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Penzijní nároky (F.63), nároky penzijních fondů na penzijní správce (F.64), nároky na dávky jiné než penzijní (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ostatní pohledávky (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Obchodní úvěry a zálohy (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Ostatní pohledávky jiné než obchodní úvěry a zálohy (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Pasiva  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor dlužníka

Finanční nástroj

 

Celkem

(S.1)

Rezidenti

Zbytek světa

(S.2)

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (8)

(S.121+…+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (9)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+...+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

Domácnosti a NISD (10)

Celkem

(S.13)

Ústřední vládní instituce

(S.1311)

Fondy sociálního zabezpečení

(S.1314)

Celkem

(S.14+S.15)

Domácnosti

(S.14)

NISD (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pasiva celkem (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Měnové zlato (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Zvláštní práva čerpání (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Oběživo a vklady (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Oběživo (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vklady (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Převoditelné vklady (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ostatní vklady (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dluhové cenné papíry (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Úvěry (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Krátkodobé úvěry (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dlouhodobé úvěry (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Akcie a ostatní účasti (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kótované akcie (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nekótované akcie a ostatní účasti (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nekótované akcie (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ostatní účasti (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Akcie / podílové listy investičních fondů (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Akcie / podílové listy FTP (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Akcie / podílové listy investičních fondů jiných než FTP (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) a rezervy na uplatnění standardizovaných záruk (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Penzijní nároky (F.63), nároky penzijních fondů na penzijní správce (F.64), nároky na dávky jiné než penzijní (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ostatní závazky (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Obchodní úvěry a zálohy (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Ostatní závazky jiné než obchodní úvěry a zálohy (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Čisté finanční transakce / čisté finanční jmění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 3

Vklady (F.22 + F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Sektor věřitele

Sektor dlužníka

 

Rezidenti

 

Celkem

(S.1) (12)

MFI (13)

(S.121+...+S.123)

Vládní instituce

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 


Tabulka 4

Krátkodobé úvěry (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (15)

(S.121+...+S.123)

Investiční fondy jiné než FTP (16)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+...+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

Domácnosti včetně NISD (17)

(S.14+S.15)

Celkem

(S.13)

Ústřední vládní instituce

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 5

Dlouhodobé úvěry (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (19)

(S.121+…+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (20)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+…+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

Domácnosti včetně NISD (21)

(S.14+S.15)

Celkem

(S.13)

Ústřední vládní instituce

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 6

Krátkodobé dluhové cenné papíry (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (23)

(S.121+...+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (24)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+...+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

(S.13)

Domácnosti včetně NISD (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 7

Dlouhodobé dluhové cenné papíry (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (27)

(S.121+…+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (28)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+…+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

(S.13)

Domácnosti včetně NISD (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 8

Kótované akcie (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (31)

(S.121+...+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (32)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+...+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

(S.13)

Domácnosti včetně NISD (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 9

Akcie / podílové listy investičních fondů (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor dlužníka

Sektor věřitele

 

Rezidenti

 

Celkem

Nefinanční podniky

(S.11)

MFI (35)

(S.121+...+S.123)

Investiční fondy jiné než FPT (36)

(S.124)

Ostatní finanční instituce

(S.125+...+S.127)

Pojišťovací společnosti

(S.128)

Penzijní fondy

(S.129)

Vládní instituce

(S.13)

Domácnosti včetně NISD (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenti

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenti

Celkem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Eurozóna kromě tuzemska

Celkem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenti mimo eurozónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné, s výjimkou měnového zlata (F.11) jako položky aktiv zbytku světa, která se vyžaduje jen v případě transakcí a ostatních změn objemu.

(2)  Ke klasifikaci institucionálních sektorů (kapitola 2 ESA 2010) a finančních transakcí, ostatních změn objemu a rozvah (kapitoly 5, 6 a 7 ESA 2010) se používají kódy ESA 2010.

(3)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(4)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(5)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(6)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné, s výjimkou měnového zlata (F.11) jako položky aktiv zbytku světa, která se vyžaduje jen v případě transakcí a ostatních změn objemu.

(7)  Ke klasifikaci institucionálních sektorů (kapitola 2 ESA 2010) a finančních transakcí, ostatních změn objemu a rozvah (kapitoly 5, 6 a 7 ESA 2010) se používají kódy ESA 2010.

(8)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(9)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(10)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(11)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(12)  Podle ESA 2010 (odstavec 5.79) jsou vklady smlouvy nabízené institucemi přijímajícími vklady (tj. S.121 a S.122) a v některých případech ústředními vládními institucemi. Odstavec 5.86 kromě toho uvádí, že se do vkladů zahrnují platby vratné zálohy a krátkdobé dohody o zpětném odkoupení (repo obchody), které jsou závazkem měnových finančních institucí (tj. S.121, S.122 a S.123).

(13)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(14)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(15)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121+S.122+S.123). Podle ESA 2010 (odstavec 5.118) se krátkodobé úvěry poskytnuté institucím přijímajícím vklady ((S.121+S.122) klasifikují jako vklady (F.22 nebo F.29).

(16)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(17)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(18)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(19)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(20)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(21)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(22)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(23)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(24)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(25)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(26)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(27)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(28)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(29)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(30)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(31)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(32)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(33)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).

(34)  Požadavky na údaje o stavech, transakcích a ostatních změnách objemu jsou shodné.

(35)  Měnové finanční instituce (MFI; S.121 + S.122 + S.123).

(36)  Fondy peněžního trhu (FPT; S.123).

(37)  Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD; S.15).


PŘÍLOHA II

PŘENOS ÚDAJŮ DO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

Pro elektronický přenos statistických informací požadovaných Evropskou centrální bankou (ECB) používají národní centrální banky zařízení Evropského systému centrálních bank (ESCB), které se opírá o IT infrastrukturu ESCB. Výměna údajů v rámci ESCB je založena na formátu pro přenos statistických údajů a metadat (Statistical Data and Metadata eXchange). Tento požadavek nebrání tomu, aby jako dohodnuté záložní řešení byly použity jiné prostředky pro přenos statistických informací do ECB.

Národní centrální banky dodržují níže uvedená doporučení, aby zajistily uspokojivé fungování přenosu údajů:

i)

Úplnost: národní centrální banky vykazují všechny požadované klíče řad. Neuvedení klíčů řad nebo uvedení klíčů řad, které nejsou na seznamu, se bude považovat za neúplné vykazování. Pokud chybí sledovaná hodnota, zaznamená se chybějící údaj pomocí odpovídajícího příznaku pro stav sledování.

ii)

Účetní identita údajů a konvence znaků: před přenosem údajů do ECB musí národní centrální banky použít pravidla validace.

Pokud se revize provádějí pouze u podsouboru klíčů řad, použijí se pravidla validace pro celý výkaz.


Top