Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0165

2013/165/EU: Doporučení Komise ze dne 27. března 2013 ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin Text s významem pro EHP

OJ L 91, 3.4.2013, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj

3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/12


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 27. března 2013

ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin

(Text s významem pro EHP)

(2013/165/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Toxin T-2 a toxin HT-2 jsou mykotoxiny produkované různými druhy rodu Fusarium. Toxin T-2 se rychle metabolizuje na velký počet produktů a hlavním metabolitem je HT-2.

(2)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „výbor CONTAM“) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal na žádost Komise stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech (1).

(3)

Výbor CONTAM stanovil pro souhrn toxinů T-2 a HT-2 skupinový tolerovatelný denní přívod (dále jen „TDI“) ve výši 100 ng/kg tělesné hmotnosti. Odhady chronické dietární expozice člověka souhrnu toxinů T-2 a HT-2, které vycházejí z dostupných údajů o výskytu, jsou u všech věkových skupin obyvatelstva pod úrovní TDI, a tudíž nepředstavují bezprostřední ohrožení zdraví.

(4)

Pokud jde o rizika pro zdraví zvířat, výbor CONTAM dospěl k závěru, že u přežvýkavců, králíků a ryb současná odhadovaná expozice toxinům T-2 a HT-2 pravděpodobně nebude představovat ohrožení zdraví. U prasat, drůbeže, koní a psů odhady expozice toxinům T-2 a HT-2 naznačují, že riziko nepříznivých účinků na zdraví je nízké. Mezi nejcitlivější druhy zvířat patří kočky. Vzhledem k omezeným údajům a velice nepříznivým účinkům na zdraví již při nízkých úrovních dávek nebylo možné stanovit hodnotu dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku ani nejnižší dávku s pozorovaným nepříznivým účinkem. Proto se toto doporučení nevztahuje na krmiva pro kočky, pro něž budou stanovena přísnější opatření.

(5)

Výbor CONTAM dále dospěl k závěru, že přenos toxinů T-2 a HT-2 z krmiv do potravin živočišného původu je omezený, a k expozici člověka tudíž přispívá jen v zanedbatelném rozsahu.

(6)

S ohledem na závěry vědeckého stanoviska a velké meziroční výkyvy ve výskytu toxinů T-2 a HT-2 je vhodné shromáždit více údajů o T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin a více informací o tom, jaké účinky má na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 zpracování potravin (tj. vaření) a agronomické faktory. Kromě toho je nutné získat více informací o různých faktorech, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, aby bylo možné určit opatření, která je třeba přijmout za účelem eliminace nebo omezení přítomnosti toxinů T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin. Je třeba provést šetření s cílem shromáždit informace o faktorech, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, a o účincích zpracování krmiv a potravin. Na základě dostupných údajů je patrné, že v rýži a výrobcích z rýže se T-2 a HT-2 nevyskytují nebo se v nich vyskytují jen na velice nízkých úrovních, a tudíž je vhodné vyloučit tyto výrobky z oblasti působnosti tohoto doporučení.

(7)

Výsledky sledování obilovin a výrobků z obilovin budou použity k posouzení změn a tendencí v expozici lidí a zvířat toxinům T-2 a HT-2. Je proto namístě použít analytické metody s dostatečnou citlivostí.

(8)

Aby bylo možné získat určitou představu o tom, v jakých případech by se taková šetření měla provádět, je užitečné stanovit orientační hodnoty, při jejichž překročení by bylo vhodné zahájit šetření. K určení těchto orientačních hodnot byly použity údaje o výskytu, které jsou k dispozici v databázi úřadu EFSA. Pro provedení šetření má velký význam sledovatelnost.

(9)

V roce 2015 by mělo být provedeno posouzení informací, které byly shromážděny v rámci tohoto doporučení. Díky sledování údajů získaných na základě tohoto doporučení bude rovněž možné lépe porozumět meziročním výkyvům a přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v široké škále výrobků z obilovin, faktorům, jež jsou příčinou vyšších úrovní, a opatřením, která by bylo možné přijmout k eliminaci či oslabení přítomnosti toxinů T-2 a HT-2, včetně agronomických opatření a opatření při zpracování,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

(1)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků sledovat přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin. Pro účely tohoto doporučení není rýže zařazena mezi obiloviny a výrobky z rýže nejsou zařazeny mezi výrobky z obilovin.

(2)

Členské státy by měly nabádat k tomu, aby se vzorky analyzovaly na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 a současně na přítomnost toxinů rodu Fusarium jako deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 + B2, aby bylo možné posoudit rozsah společného výskytu.

Jestliže to použitá metoda analýzy umožňuje, bylo by vhodné analyzovat také maskované mykotoxiny, zejména mono- a diglykosylované konjugáty toxinů T-2 a HT-2.

(3)

Odběr vzorků a analýza obilovin a výrobků z obilovin určených k lidské spotřebě by se měly provádět v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (2), zejména v souladu s:

částí B přílohy I pro odběr vzorků u obilovin a výrobků z obilovin,

bodem 4.3.1 písm. g) přílohy II – Výkonnostní kritéria pro analýzu toxinů T-2 a HT-2. Limit kvantifikace by pokud možno neměl být vyšší než 5 μg/kg u toxinu T-2 ani u HT-2, výjimku tvoří nezpracované obiloviny, u nichž by limit kvantifikace u toxinu T-2 i HT-2 jednotlivě pokud možno neměl být vyšší než 10 μg/kg. Je-li použita analytická screeningová metoda, mezní hodnota detekce by pokud možno neměla být vyšší než 25 μg/kg pro souhrn toxinů T-2 a HT-2.

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem potravinářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 401/2006 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

(4)

Odběr vzorků a analýza obilovin a výrobků z obilovin určených ke krmení a výrobě krmné směsi by měly být prováděny v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (3). Limit kvantifikace by u toxinu T-2 a HT-2 pokud možno neměl být vyšší než 10 μg/kg. Je-li použita analytická screeningová metoda, mezní hodnota detekce by pokud možno neměla být vyšší než 25 μg/kg pro souhrn toxinů T-2 a HT-2.

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem krmivářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 152/2009 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

(5)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření s cílem určit faktory, které jsou příčinou těchto úrovní přesahujících orientační úroveň, a vymezit opatření, která je třeba přijmout, aby se tato přítomnost v budoucnosti eliminovala či snížila. Tato šetření by se zcela jistě měla provést, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úrovně toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin uvedených v příloze tohoto doporučení. Odběr vzorků a analýza, jejichž účelem je získat více informací o různých faktorech včetně faktorů agronomických, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, by se měly zaměřit na obiloviny a výrobky z obilovin z prvotního zpracování.

(6)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření zaměřená na účinky zpracování krmiv a potravin na přítomnost toxinů T-2 a HT-2. Tato šetření by zcela jistě měla být provedena, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úroveň toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.

(7)

Členské státy by měly zajistit, aby výsledky analýz byly pravidelně poskytovány úřadu EFSA za účelem sestavení jednotné databáze a aby byl výsledek šetření každoročně předáván Evropské komisi, a to poprvé v prosinci 2013. Budou vypracovány pokyny, které zaručí jednotné uplatňování tohoto doporučení a podávání srovnatelných zpráv o výsledcích šetření.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (výbor CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; vědecké stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Orientační úrovně pro obiloviny a výrobky z obilovin  (1)  (2)

 

Orientační úrovně pro souhrn toxinů T-2 a HT-2 (μg/kg), při jejichž překročení by měla být provedena šetření, a to zcela jistě při opakovaných zjištěních (1)

1.   Nezpracované obiloviny  (3)

1.1

ječmen (včetně sladovnického ječmene) a kukuřice

200

1.2

oves (s plevou)

1 000

1.3

pšenice, žito a jiné obiloviny

100

2.   Zrna obilovin pro přímou lidskou spotřebu  (4)

2.1

oves

200

2.2

kukuřice

100

2.3

jiné obiloviny

50

3.   Výrobky z obilovin pro lidskou spotřebu

3.1

ovesné otruby a ovesné vločky

200

3.2

otruby z obilovin kromě ovesných otrub, výrobky z mletého ovsa jiné než ovesné otruby a ovesné vločky a výrobky z mleté kukuřice

100

3.3

jiné výrobky z mletých obilovin

50

3.4

snídaňové cereálie včetně tvarovaných cereálních vloček

75

3.5

chléb (včetně malého běžného pečiva), sušenky, svačinky z obilovin, těstoviny

25

3.6

obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

15

4.   Výrobky z obilovin pro krmiva a krmné směsi  (5)

4.1

výrobky z mletého ovsa (plevy)

2 000

4.2

jiné výrobky z obilovin

500

4.3

krmné směsi s výjimkou krmiva pro kočky

250


(1)  Úrovně uvedené v této příloze jsou úrovně orientační, při jejichž překročení, a zcela jistě při opakovaných zjištěních, by měla být provedena šetření faktorů, které jsou příčinou přítomnosti toxinů T-2 a HT-2, nebo účinků zpracování krmiv a potravin. Orientační úrovně vycházejí z údajů o výskytu evidovaných v databázi úřadu EFSA, jak jsou popsány ve stanovisku úřadu EFSA. Orientační úrovně nepředstavují úrovně bezpečnosti krmiv a potravin.

(2)  Pro účely tohoto doporučení není rýže zařazena mezi obiloviny a výrobky z rýže nejsou zařazeny mezi výrobky z obilovin.

(3)  Nezpracované obiloviny jsou obiloviny, které nebyly podrobeny žádnému fyzikálnímu či tepelnému ošetření kromě sušení, čištění a třídění.

(4)  Zrna obilovin pro přímou lidskou spotřebu jsou zrna obilovin, která prošla sušením, čištěním, odplevením a tříděním a u nichž nebude před jejich dalším zpracováním v potravinovém řetězci provedeno další čištění ani třídění.

(5)  Orientační úrovně pro obiloviny a výrobky z obilovin určené pro krmiva a krmné směsi jsou vztaženy ke krmivům s 12 % vlhkostí.


Top