Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0801

2013/801/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení Rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES

OJ L 352, 24.12.2013, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/801/oj

24.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/65


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. prosince 2013

o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení Rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES

(2013/801/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 58/2003 zmocňuje Komisi k přenesení pravomocí na výkonné agentury, aby zcela nebo částečně prováděly program nebo projekt Unie jejím jménem a na její odpovědnost.

(2)

Účelem pověření výkonných agentur úkoly spojenými s prováděním programu je umožnit Komisi soustředit se na své základní činnosti a funkce, které nemohou být zajištěny externě, aniž by Komise ztratila kontrolu nad činnostmi spravovanými těmito výkonnými agenturami nebo konečnou odpovědnost za tyto činnosti.

(3)

Přenesení úkolů spojených s prováděním programu na výkonnou agenturu vyžaduje jasné oddělení fází přípravy programu zahrnujících značný prostor při rozhodování v důsledku strategických hledisek, což vykonává Komise, od provádění programu, které by mělo být svěřeno výkonné agentuře.

(4)

Rozhodnutím 2007/60/ES (2) zřídila Komise Výkonnou agenturu pro transevropskou dopravní síť a pověřila ji správou činností Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě.

(5)

Následně Komise rozhodnutím 2008/593/ES (3) funkční období Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť prodloužila a nově definovala její cíle a úkoly tak, aby byla rovněž odpovědná za provádění finanční pomoci z rozpočtu transevropské dopravní sítě ve víceletém finančním rámci 2007–2013.

(6)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť se ukázala být dobře organizovanou agenturou, která plní své úkoly efektivním a účinným způsobem v souladu s právním rámcem, kterým se řídí její činnost. Průběžné hodnocení agentury ukázalo, že má řádné ukazatele produktivity a vykonává svou technickou a finanční správu ke spokojenosti zúčastněných stran. Agentura úspěšně přispěla k provádění programu transevropské dopravní sítě a umožnila Komisi, aby se zaměřila na správu svých strategických a institucionálních úkolů a na její zlepšování. Průběžné hodnocení rovněž ukázalo, že agentura je pro správu programu transevropské dopravní sítě nákladově efektivnějším řešením, než kdyby Komise musela program spravovat interně. Úspory vyplývající z přenesení úkolů na agenturu se na období 2008–2015 odhadují na přibližně 8,66 milionu EUR.

(7)

Ve svém sdělení ze dne 29. června 2011„Rozpočet – Evropa 2020“ (4) navrhla Komise, aby byly při provádění programů Unie ve víceletém finančním rámci 2014–2020 stávající výkonné agentury více využívány.

(8)

Analýza nákladů a přínosů provedená v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 58/2003 ukázala, že pověření Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť správou částí programu „nástroj pro propojení Evropy“ v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací (5) a také částí dopravního a energetického výzkumu v rámci programu Horizont 2020 (6) by umožnilo provádět tyto programy efektivně a s nižšími náklady než v Komisi. Odhaduje se, že takové přenesení správy programu na agenturu přinese v průběhu víceletého finančního rámce 2014–2020 zvýšení efektivity v řádu 54 milionů EUR. Analýza rovněž ukázala, že sloučení správy infrastrukturních a výzkumných projektů v oblasti dopravy a energetiky do stejné agentury by vedlo k podstatným úsporám z rozsahu a k synergiím mezi těmito činnostmi. Rozšíření mandátu agentury by Komisi a zúčastněným stranám přineslo prospěch z odborných znalostí, vysoce kvalitní správy programu a poskytování služeb ze strany agentury. Rovněž by se tím zajistila kontinuita provozu v případě příjemců prostředků z programu transevropské dopravní sítě a vysoká úroveň zviditelnění Unie jako iniciátora programů spravovaných agenturou. Analýza navíc ukázala, že pro program transevropské dopravní sítě (7) a program Marco Polo (8) by návrat k interní správě byl destabilizující a vedl by ke ztrátě efektivity.

(9)

S cílem poskytnout výkonným agenturám jednotnou identitu Komise při stanovování jejich nových mandátů v nejvyšší možné míře seskupuje jejich činnost podle tematických oblastí politiky.

(10)

Nová agentura by měla mít rozšířený mandát zahrnující správu částí následujících programů:

nový program „nástroj pro propojení Evropy“; správa tohoto programu zahrnuje provádění technických projektů, jejichž součástí není přijímání politických rozhodnutí, a vyžaduje vysokou úroveň technické a finanční odbornosti po celou dobu trvání projektu,

určité části z části III „Společenské výzvy“ zvláštního programu k provedení Horizontu 2020; správa tohoto programu zahrnuje provádění technických projektů, jejichž součástí není přijímání politických rozhodnutí, a vyžaduje vysokou úroveň technické a finanční odbornosti po celou dobu trvání projektu,

zbylá opatření programu transevropské dopravní sítě, jehož plněním již byla pověřena Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť v průběhu víceletého finančního rámce 2000–2006 (od roku 2007) a víceletého finančního rámce 2007–2013; správa tohoto programu zahrnuje provádění technických projektů, jejichž součástí není přijímání politických rozhodnutí, a vyžaduje vysokou úroveň technické a finanční odbornosti po celou dobu trvání projektu,

zbylá opatření programu Marco Polo, který v průběhu víceletého finančního rámce 2007–2013 spravovala Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace; správa tohoto programu zahrnuje provádění technických projektů, jejichž součástí není přijímání politických rozhodnutí, a vyžaduje vysokou úroveň technické a finanční odbornosti po celou dobu trvání projektu.

(11)

V zájmu důsledného a včasného provádění tohoto rozhodnutí a dotčených programů je nezbytné zajistit, aby agentura vykonávala své úkoly spojené s prováděním těchto programů s výhradou vstupu a ode dne vstupu těchto programů v platnost.

(12)

Měla by být zřízena Výkonná agentura pro inovace a sítě. Ta by měla nahradit Výkonnou agenturu pro transevropskou dopravní síť, která byla zřízena rozhodnutím 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES, a pokračovat v její činnosti. Měla by fungovat v souladu s obecným statutem stanoveným nařízením (ES) č. 58/2003.

(13)

Rozhodnutí 2007/60/ES a rozhodnutí 2008/593/ES by proto měla být zrušena a měla by se stanovit přechodná ustanovení.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro výkonné agentury,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřízení

Zřizuje se Výkonná agentura pro inovace a sítě (dále jen „agentura“) pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

Statut agentury se řídí nařízením (ES) č. 58/2003.

Agentura nahrazuje výkonnou agenturu, která byla zřízena rozhodnutím 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES, a je jejím nástupcem.

Článek 2

Umístění

Sídlo agentury je v Bruselu.

Článek 3

Cíle a úkoly

1.   Agentura se pověřuje prováděním částí těchto programů Unie:

a)

nástroj pro propojení Evropy;

b)

část III „Společenské výzvy“ zvláštního programu k provedení Horizontu 2020.

Tento odstavec se použije s výhradou vstupu a ode dne vstupu každého z těchto programů v platnost.

2.   Agentura se pověřuje prováděním zbylých opatření těchto programů:

a)

program transevropské dopravní sítě;

b)

program Marco Polo.

3.   Agentura zodpovídá za následující úkoly související s prováděním částí programů Unie uvedených v odstavcích 1 a 2:

a)

správa některých fází provádění programu a některých fází cyklu zvláštních projektů na základě příslušných pracovních programů přijatých Komisí, pokud ji Komise k tomu zmocní v pověřovacím aktu;

b)

přijímání nástrojů pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a výkon všech činností potřebných pro správu programu, pokud ji Komise k tomu zmocní v pověřovacím aktu;

c)

poskytování podpory při provádění programu, pokud ji Komise k tomu zmocní v pověřovacím aktu.

Článek 4

Funkční období

1.   Členové řídícího výboru jsou jmenováni na dva roky.

2.   Ředitel je jmenován na pět let.

Článek 5

Požadavek na dozor a podávání zpráv

Agentura podléhá dozoru Komise a pravidelně informuje o pokroku v provádění programů Unie nebo jejich částí, za které zodpovídá, v souladu s pravidly a periodicitou uvedenými v pověřovacím aktu.

Článek 6

Plnění provozního rozpočtu

Agentura plní svůj provozní rozpočet v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 (9).

Článek 7

Zrušení a přechodná ustanovení

1.   Rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014. Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

2.   Agentura se považuje za právního nástupce výkonné agentury, která byla zřízena rozhodnutím 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES.

3.   Aniž je dotčen čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 2, článek 30 a čl. 31 odst. 2 rozhodnutí C(2013) 9235, toto rozhodnutí se nedotýká práv a povinností zaměstnanců agentury, včetně jejího ředitele.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

V Bruselu dne 23. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/60/ES ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 88).

(3)  Rozhodnutí Komise 2008/596/ES ze dne 11. července 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/60/ES, pokud jde o změnu úkolů a funkčního období Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť (Úř. věst. L 190, 18.7.2008, s. 35).

(4)  KOM(2011) 500 v konečném znění.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (Úř. věst. L 348, 20.12.2013 s. 129).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013 s. 104) a rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (Úř. věst. L 162, 22.6.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6).


Top