Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES, pokud jde o požadavek rostlinolékařského osvědčení s ohledem na škodlivý organismus Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. u řeziva prostého kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a  Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/69


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES, pokud jde o požadavek rostlinolékařského osvědčení s ohledem na škodlivý organismus Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. u řeziva prostého kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem C(2013) 9181)

(2013/782/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2002/757/ES (2) vyžaduje, aby členské státy přijaly opatření na ochranu před zavlékáním škodlivého organismu Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., který není uveden ani v příloze I, ani v příloze II směrnice 2000/29/ES, do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie.

(2)

Řezivo prosté kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických může být dováženo do Unie pouze s rostlinolékařským osvědčením, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES a v bodě 2 přílohy rozhodnutí 2002/757/ES.

(3)

Komise na základě informací poskytnutých Spojenými státy americkými vzala na vědomí, že odbor veterinární a rostlinolékařské kontroly Ministerstva zemědělství Spojených států schválil úřední program vydávání osvědčení pro uměle vysušené řezivo z tvrdého dřeva „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“, který bude zajišťovat americké sdružení „US National Hardwood Lumber Association“ (NHLA).

(4)

Program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ zajišťuje, aby schválená zařízení v USA zpracovávající tvrdé dřevo odpovídala standardu umělého vysoušení „Kiln Drying Sawn Hardwood Standard“. Tento standard zajišťuje, aby byly všechny části řeziva z tvrdého dřeva vyvážené podle uvedeného programu uměle vysušeny v sušárně na méně než 20 % hmotnostních vlhkosti na postup sušení a byly prosté kůry.

(5)

Tento standard rovněž vyžaduje, aby byly všechny svazky uměle vysušeného řeziva z tvrdého dřeva označeny identifikační ocelovou sponou NHLA, na níž je vyražena značka „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslem, které je přiděleno každému svazku. Každé číslo se uvede na odpovídajícím osvědčení „Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate“ (dále jen „Certificate of Kiln Drying“).

(6)

Proto by měla být stanovena odchylka, kterou se za předpokladu splnění určitých podmínek povoluje dovoz řeziva prostého kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických, pokud je namísto rostlinolékařského osvědčení opatřeno osvědčením „Certificate of Kiln Drying“.

(7)

Komise by měla zajistit, aby Spojené státy americké zpřístupnily všechny technické informace nezbytné k posouzení fungování uvedeného programu. Kromě toho by členské státy měly průběžně posuzovat používání identifikačních spon NHLA a souvisejícího osvědčení „Certificate of Kiln Drying“.

(8)

Odchylka stanovená v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci rozhodnutí 2002/757/ES ve znění tohoto rozhodnutí by měla platit do 30. listopadu 2016, aby bylo možné uvést jej do souladu s požadavky prováděcího rozhodnutí Komise 2013/780/EU (3).

Rozhodnutí 2002/757/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/757/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Náchylné rostliny a náchylné dřevo mohou být dovezeny na území Unie pouze, pokud jsou dodržena mimořádná rostlinolékařská opatření stanovená v bodech 1a a 2 přílohy I tohoto rozhodnutí a pokud byly splněny formality podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2000/29/ES a pokud jsou v důsledku těchto formalit, s ohledem na přítomnost neevropských kmenů náchylné rostliny a náchylné dřevo shledány prosté škodlivého organismu.

Odchylně od prvního pododstavce může být řezivo prosté kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických do 30. listopadu 2016 dováženo do Unie, aniž splňuje ustanovení bodu 2 přílohy I tohoto rozhodnutí, pokud splňuje podmínky stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí.“

2)

V čl. 3 odst. 2 a 3 a v čl. 5 odst. 1 se slova „přílohy tohoto rozhodnutí“ nahrazují slovy „přílohy I tohoto rozhodnutí“ a provedou se nezbytné gramatické úpravy.

3)

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

1.   Použijí-li členské státy odchylku stanovenou v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci, informují o tom písemně Komisi a ostatní členské státy.

Členské státy, které odchylku použijí, každý rok do 15. července informují Komisi a ostatní členské státy o počtu zásilek dovezených v předchozím roce podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce tohoto rozhodnutí a předloží jim podrobnou zprávu o všech případech zadržení, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům nejpozději do dvou pracovních dnů od data zadržení každou zásilku dovezenou na jejich území podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce, která nesplňuje podmínky stanovené v příloze II.

3.   Komise požádá Spojené státy americké o nezbytné technické informace, aby mohla posoudit fungování programu Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“.

4)

Příloha je přejmenována jako příloha I.

5)

Doplňuje se příloha II ve znění uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 37).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/780/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (viz strana 61 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

ČÁST I

Podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci

Podmínky, na něž se odkazuje v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci a za nichž lze do Unie dovážet řezivo prosté kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických, aniž by bylo v souladu s přílohou I bodem 2, jsou následující:

1)

dřevo musí být vyrobeno v pilařských závodech nebo zpracováno ve vhodných zařízeních, která pro účely účasti na programu „Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ (dále jen „program“) schválilo a prověřilo sdružení „US National Hardwood Lumber Association“ (NHLA);

2)

dřevo je uměle vysušeno na vlhkost vyjádřenou v procentech sušiny nižší než 20 %, čehož je dosaženo technologickým postupem vhodným z hlediska užité teploty / doby sušení;

3)

poté, co je splněna podmínka stanovená v bodu 2, je určeným pracovníkem pilařského závodu uvedeného v bodu 1 nebo pod jeho dohledem na každý svazek připevněna ocelová identifikační spona. Na každé identifikační sponě je vyražena zkratka „NHLA – KD“ a jedinečné číslo přidělené každému svazku;

4)

pro zajištění toho, aby byly splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 3, podléhá dřevo systému kontrol, který je zřízen v rámci programu a zahrnuje kontrolu před odesláním a monitorování ve schválených pilařských závodech prováděné nezávislými externími auditory, kteří mají pro tento účel kvalifikaci a oprávnění. Odbor veterinární a rostlinolékařské kontroly Ministerstva zemědělství Spojených států provádí příležitostné kontroly před odesláním a každých šest měsíců provádí audity záznamů a postupů NHLA týkajících se programu, nezávislých externích auditorů a pilařských závodů a vhodných zařízení, která se účastní programu;

5)

dřevo je opatřeno standardním osvědčením „Certificate of Kiln Drying“, které odpovídá vzoru uvedenému v části II této přílohy a bylo vydáno osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) k účasti na programu a potvrzeno inspektorem NHLA. Osvědčení „Certificate of Kiln Drying“ je vyplněné a obsahuje údaje o množství řeziva prostého kůry vyjádřené v deskových stopách a metrech krychlových. V osvědčení se uvádí také celkový počet svazků a všechna čísla identifikačních spon, která byla těmto svazkům přidělena.

ČÁST II

Vzor osvědčení „Certificate of Kiln Drying“

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) ______________________________________

Title ________________________

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _________________________________________

Date ________________________

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top