EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. prosince 2013 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/29


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. prosince 2013

o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/3

(ECB/2013/54)

(2014/106/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 16 a článek 34.3 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (1), a zejména na článek 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 128 odst. 1 Smlouvy a článek 16 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Toto právo zahrnuje pravomoc přijímat opatření k ochraně důvěryhodnosti eurobankovek jako platebního prostředku.

(2)

Dne 15. května 2008 přijala ECB rozhodnutí ECB/2008/3 o postupech pro bezpečnostní akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura ve vztahu k eurobankovkám (2), jež zavedlo postup pro bezpečnostní akreditaci, který potvrzuje, zda výrobci splňují minimální bezpečnostní požadavky ECB na výrobu, zpracování, skladování a přepravu eurobankovek a jejich částí a jiných souvisejících materiálů a informací, které vyžadují ochranu, a jejichž ztráta, krádež nebo zveřejnění by mohly ohrozit důvěryhodnost eurobankovek nebo napomoci výrobě padělaných eurobankovek nebo jejich částí. Rozhodnutí ECB/2008/3 dále zavedlo postupy, které zajišťují průběžné dodržování shora uvedených bezpečnostních požadavků.

(3)

Dne 25. listopadu 2010 přijala ECB rozhodnutí ECB/2010/22 o postupech udělování akreditace kvality výrobcům eurobankovek (3) s cílem zajistit, aby pro výrobu eurobankovek a surovin pro výrobu eurobankovek byli akreditováni pouze výrobci, kteří splňují minimální požadavky ECB na kvalitu, pokud se týká výroby eurobankovek a surovin pro výrobu eurobankovek.

(4)

V souladu s článkem 9 a 11 Smlouvy přijala ECB dne 21. června 2011 rozhodnutí ECB/2011/8 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek (4) s cílem zajistit, aby pro výkon činnosti související s výrobou eurobankovek byli akreditováni pouze výrobci, kteří splňují minimální požadavky ECB na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost.

(5)

V návaznosti na zkušenosti, které ECB získala při používání rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8, je nezbytné zavést účinný jednotný akreditační systém s cílem zamezit všem hmotněprávním a procesním rozporům, které vyplývají z používání shora uvedených rozhodnutí a kterými jsou například nepřiměřené rozdíly v platnosti akreditací, jejich postupech a terminologii.

(6)

S cílem vyřešit shora uvedené problémy a snížit administrativní zatížení výrobců je nezbytné zavést jednotný akreditační systém, který: a) umožní posouzení toho, zda výrobci splňují příslušné požadavky na zabezpečení, kvalitu, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost, jak je stanoví ECB; b) posoudí splnění těchto požadavků na základě harmonizovaného inspekčního řízení; c) stanoví vhodné a přiměřené druhy sankcí včetně sankcí finančních v případě nesplnění shora uvedených požadavků a d) zajistí, aby ochraňované hodnoty eura mohly být dodány pouze národním centrálním bankám, budoucím národním centrálním bankám Eurosystému (na základě rozhodnutí Rady guvernérů), ostatním akreditovaným výrobcům a/nebo ECB.

(7)

Těžištěm tohoto nového jednotného akreditačního systému by měl být proces posuzování v několika fázích, v jehož rámci se posuzuje, zda výrobce, který usiluje o akreditaci, v plném rozsahu splňuje všechny aspekty příslušných akreditačních požadavků vymezených v tomto rozhodnutí.

(8)

S cílem umožnit toto posouzení včetně veškerého následného posouzení průběžného dodržování požadavků ze strany akreditovaného výrobce je třeba zavést sjednocenou úpravu inspekcí, která ECB umožní provádět inspekce na místě i na dálku.

(9)

S cílem zamezit stávající existenci mnoha jednotlivých akreditací by mělo být zakotveno udělování jednotné prozatímní akreditace s možností její přeměny na jednotnou akreditaci, pokud příslušný výrobce prokázal, že dodržuje všechny akreditační požadavky v souladu se svou prozatímní akreditací, a to i během výroby, v návaznosti na oficiální objednávku akreditovaného výrobce, ECB nebo národní centrální banky.

(10)

V zájmu zachování flexibility akreditačního řízení by mělo být na uvážení ECB, jak uspořádat fáze posuzování, pokud se týká žádosti o zahájení řízení o udělení prozatímní akreditace.

(11)

V zájmu zajištění lepší správy v kontextu akreditačního řízení by prozatímní akreditace a akreditace měly mít nepřetržitou platnost s výjimkou případu, kdy je shledáno, že výrobce neplní příslušné akreditační požadavky. Za tímto účelem má ECB pravomoc přeměnit prozatímní akreditaci v akreditaci, pokud příslušný výrobce vyráběl ochraňované hodnoty eura a/nebo hodnoty eura v návaznosti na oficiální objednávku ECB nebo národní centrální banky po nepřerušovanou dobu 36 měsíců. ECB bude mít rovněž pravomoc na základě vlastního uvážení změnit akreditaci na prozatímní akreditaci, pokud výrobce po nepřerušovanou dobu 36 měsíců nevyráběl ochraňované hodnoty eura a/nebo hodnoty eura.

(12)

Rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 je tedy třeba zrušit a nahradit tímto rozhodnutím. S cílem zajistit plynulý přechod od stávajících úprav akreditace k jednotnému akreditačnímu systému na základě tohoto rozhodnutí by mělo být zavedeno přechodné období v délce jednoho roku od přijetí tohoto rozhodnutí. To umožní výrobcům s jednotlivými bezpečnostními akreditacemi, akreditacemi kvality, akreditacemi v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti, aby přijali veškerá nezbytná opatření ke splnění příslušných akreditačních požadavků na základě tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„hodnotami eura“ eurobankovky, částečně vytištěné eurobankovky a papír, barva, fólie a proužek používané k výrobě eurobankovek nebo částečně vytištěných eurobankovek;

2)

„činností související s hodnotami eura“ výroba hodnot eura;

3)

„ochraňovanými hodnotami eura“ hodnoty uvedené v seznamu hmotných bezpečnostních požadavků včetně eurobankovek, které jsou: a) v oběhu, b) vyvíjeny za účelem nahrazení eurobankovek v oběhu, nebo c) staženy z oběhu spolu s jejich částmi a souvisejícími informacemi a které vyžadují ochranu, protože jejich ztráta, krádež nebo neoprávněné zveřejnění by mohly ohrozit důvěryhodnost eurobankovek jako platebního prostředku;

4)

„činností související s ochraňovanými hodnotami eura“ kterákoli z těchto činností: příprava tiskových podkladů, výroba, zpracování, likvidace, skladování, interní přeprava v rámci výrobního místa nebo přeprava ochraňovaných hodnot eura;

5)

„přípravou tiskových podkladů“ se rozumí zpracování základního grafického návrhu vyvíjených eurobankovek, jehož výsledkem je elektronická montáž archů, separace barev, vytvoření vektorových obrazových souborů, výroba tiskových desek a příprava vzorů a prototypů prvků použitých v těchto základních grafických návrzích;

6)

„výrobcem“ subjekt, který se zabývá nebo který se hodlá zabývat činností související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činností související s hodnotami eura, s výjimkou subjektů, které se zabývají nebo které se hodlají zabývat pouze přepravou ochraňovaných hodnot eura nebo poskytováním služeb zvláštních zařízení pro likvidaci;

7)

„výrobním místem“ veškeré prostory, jež výrobce využívá nebo hodlá využívat pro přípravu, výrobu, zpracování, likvidaci a skladování ochraňovaných hodnot eura a/nebo hodnot eura;

8)

„akreditačními požadavky“ hmotné požadavky, akreditační řízení a požadavky na umístění, jakož i průběžné povinnosti vymezené ECB v tomto rozhodnutí, jež musí výrobce splnit, aby mu mohla být udělena prozatímní akreditace nebo akreditace nebo aby si tuto prozatímní akreditaci nebo akreditaci mohl udržet;

9)

„akreditovaným výrobcem“ výrobce s prozatímní akreditací nebo akreditací;

10)

„hmotnými požadavky“ příslušné požadavky na zabezpečení, kvalitu, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost, které zvláště stanoví ECB a které výrobce musí splňovat, aby mohl vykonávat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura;

11)

„opatřeními“ opatření v oblasti zabezpečení, kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti, která výrobce přijal s cílem splnit příslušné hmotné požadavky;

12)

„akreditace podle staré úpravy“ platné prozatímní či úplné akreditace, zejména bezpečnostní akreditace, akreditace kvality, akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti, které ECB udělila výrobci k provádění činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnosti související s hodnotami eura v souladu s rozhodnutími ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8;

13)

„zrušenými rozhodnutími ECB o akreditaci“ společně rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8;

14)

„národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

15)

„budoucí národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka členského státu, kterému byla udělena výjimka, který splnil podmínky pro přijetí eura a v jehož případě bylo vydáno rozhodnutí o zrušení výjimky podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy;

16)

„certifikačním orgánem“ nezávislý certifikační orgán, který posuzuje systémy výrobců pro řízení kvality, ochrany životního prostředí nebo ochrany zdraví a bezpečnosti a je autorizován k tomu, aby osvědčil, že výrobce splňuje požadavky norem řady ISO 9001 nebo ISO 14000 nebo OHSAS 18000;

17)

„pracovním dnem“ pracovní den ECB od pondělí do pátku s výjimkou svátků ECB, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB;

18)

„inspekcí“ akreditační postup, jehož cílem je posoudit, jak výrobce splňuje akreditační požadavky, a který má formu inspekce na místě nebo inspekce na dálku a který končí vypracováním příslušné inspekční zprávy o výsledku tohoto posouzení;

19)

„inspekcí na místě“ návštěva inspekčního týmu ECB na výrobním místě s cílem posoudit, zda opatření přijatá ve výrobním místě splňují příslušné akreditační požadavky;

20)

„inspekcí na dálku“ posouzení dokumentace, kterou výrobce předložil v souvislosti s inspekcí, ze strany ECB, jež ECB vykonává mimo výrobní místo s cílem určit, zda výrobce splňují příslušné akreditační požadavky;

21)

„zvláštními bezpečnostními kontrolami národní centrální banky“ kontroly zásob, kontroly likvidace nebo kontroly přepravy, které provádí národní centrální banka, která učinila objednávku, na akreditovaném výrobním místě, pokud se týká oficiální objednávky na výrobu, která byla akreditovanému výrobci dána v souladu s článkem 11;

22)

„kontrolou zásob“ návštěva národní centrální banky, která učinila objednávku, v akreditovaném výrobním místě s cílem posoudit přesný stav zásob ochraňovaných hodnot eura, které má příslušný výrobce k dispozici;

23)

„kontrolou likvidace“ návštěva národní centrální banky, která učinila objednávku, v akreditovaném výrobním místě s cílem monitorovat likvidaci ochraňovaných hodnot eura a provést kontroly zásob během likvidace ochraňovaných hodnot eura v souladu s článkem 11;

24)

„kontrolou přepravy“ posouzení souladu, pokud se týká opatření pro převoz eurobankovek a/nebo papíru na výrobu eurobankovek, která přijal akreditovaný výrobce, s příslušnými přepravními bezpečnostními požadavky;

25)

„výrobou“ výroba ochraňovaných hodnot eura nebo hodnot eura v souladu s oficiální objednávkou jiného akreditovaného výrobce, národní centrální banky nebo ECB s výjimkou výroby pro účely výzkumu a vývoje a pro účely testování, pokud dodávky nejsou určeny k emisi, a s výjimkou výroby pro účely interních zásob.

Článek 2

Obecné zásady akreditace

1.   Výrobce může vykonávat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura ve vztahu k určité ochraňované hodnotě eura a/nebo určité hodnotě eura ve výrobním místě, pro které mu ECB udělila akreditaci nebo prozatímní akreditaci.

2.   Pokud výrobce neprovozoval výrobu, může mu ECB udělit prozatímní akreditaci pro určitou činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s určitými hodnotami eura v souladu s postupem vymezeným v článcích 4, 5 a 6.

3.   Prozatímní akreditaci lze přeměnit na akreditaci, pokud výrobce během výroby úspěšně absolvoval příslušné inspekce v souladu s postupem vymezeným v článku 7.

4.   Pokud akreditovaný výrobce neprovozoval výrobu po nepřerušované období v délce 36 měsíců, může ECB přeměnit jeho akreditaci v akreditaci prozatímní ve smyslu článku 8.

5.   Za účelem získání prozatímní akreditaci nebo akreditace od ECB a jejího udržení musí výrobce kromě požadavků uvedených v tomto rozhodnutí splňovat:

a)

příslušné hmotné požadavky, které jsou požadavky minimálními. Výrobci mohou přijmout a provádět přísnější bezpečnostní opatření i opatření v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti;

b)

tyto požadavky na umístění výrobních míst:

i)

jeho výrobní místo, které není tiskárnou, se nachází v členském státě Evropské unie nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu, nebo

ii)

jeho výrobní místo, které je tiskárnou, se nachází v členském státě Evropské unie.

6.   Odůvodňují-li to okolnosti, může Výkonná rada udělit výjimku z požadavků na umístění výrobních míst vymezených v odst. 5 písm. b) výše. Pokud Výkonná rada tuto výjimku udělí, tento postup příslušným způsobem odůvodní.

7.   Výrobci s prozatímní akreditací nebo akreditací jsou za stejných podmínek oprávněni účastnit se nabídkových řízení.

8.   Akreditovaný výrobce může vyrábět a/nebo dodávat ochraňované hodnoty eura s cílem splnit oficiální objednávku učiněnou některým z těchto subjektů:

a)

jiným akreditovaným výrobcem, který ochraňované hodnoty eura potřebuje pro svou činnost související s ochraňovanými hodnotami eura;

b)

národní centrální bankou;

c)

budoucí národní centrální bankou Eurosystému na základě rozhodnutí Rady guvernérů a

d)

ECB.

9.   Veškeré náklady a související ztráty, jež výrobci vzniknou v souvislosti s použitím tohoto rozhodnutí, nese výrobce.

Článek 3

Rozhodnutí, která přijímá Výkonná rada

1.   Výkonná rada má pravomoc přijímat veškerá rozhodnutí související s akreditací výrobce podle článků 6, 16 až18 a 20.

2.   Výkonná rada může rozhodnout, že pravomoc udělovat prozatímní akreditaci podle článku 6 svěří jednomu či více svým členům.

ODDÍL II

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ

Článek 4

Žádost o zahájení řízení o udělení prozatímní akreditace

1.   Výrobce, kterému nebyl udělen žádný druh akreditace a který hodlá vykonávat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura, podá ECB písemnou žádost o zahájení řízení o udělení prozatímní akreditace.

2.   Žádost o zahájení řízení musí:

a)

specifikovat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a ochraňovanou hodnotu či hodnoty eura a/nebo činnost související s hodnotami eura a hodnotu či hodnoty eura, jakož i přesnou adresu výrobního místa, pro které výrobce usiluje o získání prozatímní akreditace;

b)

obsahovat prohlášení výrobce, který žádost podal, že zachová mlčenlivost o obsahu hmotných požadavků;

c)

obsahovat písemný závazek, že bude plnit všechna příslušná ustanovení tohoto rozhodnutí.

3.   Pokud výrobce žádá o povolení k výkonu činnosti související s hodnotami eura, poskytne ECB kopie certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 vydaných příslušnými certifikačními orgány, které osvědčují, že výrobce v příslušném výrobním místě splňuje příslušné normy pro plánovanou činnost související s hodnotami eura.

4.   ECB posoudí informace a dokumentaci, které výrobce předložil ve své žádosti o zahájení řízení, a v případě potřeby si může vyžádat dodatečné informace nebo vysvětlení.

5.   ECB může žádost o zahájení řízení zamítnout, pokud je žádost i přes požadavek ECB o poskytnutí dodatečných informací nebo vysvětlení podle odstavce 4 i nadále neúplná nebo pokud výrobce nesplňuje čl. 2 odst. 5 písm. b).

Článek 5

Předběžné posouzení hmotných požadavků

1.   Po přijetí žádosti o zahájení řízení poskytne ECB výrobci kopii příslušných hmotných požadavků. ECB dále poskytne dokumentaci, v níž výrobce uvede, jak by jeho opatření splňovala příslušné hmotné požadavky. Výrobce tuto dokumentaci vyplní a vrátí ji ECB za účelem provedení předběžného posouzení, zda výrobce může splňovat příslušné hmotné požadavky.

2.   Pokud výrobce, který žádá o udělení prozatímní akreditace pro činnost související s ochraňovanými hodnotami eura, musí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy využívat specializované zařízení pro likvidaci a pokud není možné, aby toto zařízení bylo k dispozici ve výrobním místě, poskytne rovněž informace o specializovaném zařízení pro likvidaci, které navrhuje využívat, včetně úplných podrobných informací o:

a)

příslušných vnitrostátních právních předpisech a vysvětlení, proč zařízení pro likvidaci nelze umístit ve výrobním místě;

b)

specializovaném zařízení pro likvidaci, které výrobce navrhuje využívat;

c)

ochraňované hodnotě či hodnotách eura, jejichž likvidaci v příslušném specializovaném zařízení pro likvidaci výrobce navrhuje;

d)

bezpečnostní opatření, která výrobce navrhuje za účelem ochrany ochraňovaných hodnot či hodnoty eura při celkovém procesu jejich přepravy do a ze specializovaného zařízení pro likvidaci a jejich likvidace v tomto zařízení.

3.   ECB posoudí informace a dokumentaci, které výrobce předložil podle odstavců 1 a 2, a může si vyžádat dodatečné informace nebo vysvětlení. ECB může žádost o zahájení řízení o udělení prozatímní akreditace zamítnout, pokud je žádost i přes požadavek ECB o poskytnutí dodatečných informací nebo vysvětlení i nadále neúplná nebo pokud nesplňuje požadavky tohoto článku.

Článek 6

Udělení prozatímní akreditace

1.   ECB může výrobci udělit prozatímní akreditaci, pokud výrobce před zahájením činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnosti související s hodnotami eura úspěšně prokázal, že ve výrobním místě zavedl postupy a infrastrukturu, které jsou nezbytné ke splnění příslušných akreditačních požadavků.

2.   V souladu s článkem 9 ECB provede inspekce s cílem posoudit, zda výrobce splňuje všechny akreditační požadavky.

3.   U výrobce, který žádá o udělení prozatímní akreditace pro plánovanou činnost související s ochraňovanými hodnotami eura, bude nejdříve provedena inspekce souladu s bezpečnostními požadavky. Dokud výrobce úspěšně neabsolvuje bezpečnostní inspekci, nedojde k zahájení žádné další inspekce.

Článek 7

Přeměna prozatímní akreditace v akreditaci

ECB může prozatímní akreditaci udělenou výrobci přeměnit na akreditaci, pokud výrobce během výroby úspěšně absolvoval příslušné inspekce, při nichž prokázal, že při skutečném výkonu příslušné činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnosti související s hodnotami eura zavedl požadované postupy a infrastrukturu a že ve výrobním místě účinně splňuje příslušné akreditační požadavky.

Článek 8

Přeměna akreditace v prozatímní akreditaci

ECB může přeměnit akreditaci výrobce na prozatímní akreditaci, pokud výrobce neprovozoval výrobu na základě oficiální objednávky ECB nebo národní centrální banky po nepřerušované období v délce 36 měsíců.

ODDÍL III

INSPEKCE A ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY NÁRODNÍ CENTRÁLNÍ BANKY

Článek 9

Inspekce

1.   ECB posoudí, zda výrobce splňuje příslušné akreditační požadavky, pomocí inspekce. Inspekce mohou mít formu inspekcí na místě a/nebo inspekcí na dálku.

2.   Inspekce na dálku se provádí ve vztahu ke všem dokumentům, které poskytl výrobce a které jsou relevantní pro posouzení souladu s akreditačními požadavky.

3.   Inspekce na místě posuzují to, jak výrobce ve výrobním místě plní příslušné hmotné požadavky, zejména pokud se týká bezpečnostních a kvalitativních požadavků. ECB může rozhodnout, že inspekci na místě provede, kdykoli to považuje za nezbytné, avšak nejméně každých 36 měsíců, pokud se týká hmotných bezpečnostních a kvalitativních požadavků na činnost související s hodnotami eura a/nebo činnost související s ochraňovanými hodnotami eura.

4.   Inspekce na místě ve vztahu k hmotným bezpečnostním a kvalitativním požadavkům lze ohlásit předem. Bezpečnostní inspekce na místě a inspekce kvality na místě, které byly oznámeny, se zahájí v den, na němž se výrobce s ECB dohodl. Poté, co výrobce započal vykonávat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura, může rovněž docházet k bezpečnostním inspekcím a inspekcím kvality na místě bez ohlášení.

5.   Nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy má být zahájena ohlášená inspekce na místě, může ECB výrobci poskytnout předběžnou dokumentaci k inspekci na místě, kterou výrobce vyplní. Výrobce tuto dokumentaci ECB vrátí alespoň pět pracovních dnů přede dnem, kdy má být zahájena inspekce na místě.

6.   Je-li výrobce podle vnitrostátních právních předpisů povinen využívat specializované zařízení pro likvidaci, může tým pro provádění inspekce na místě rovněž navštívit toto zařízení s cílem posoudit, postačují-li opatření navrhovaná výrobcem k ochraně důvěryhodnosti dotčených ochraňovaných hodnot eura.

Článek 10

Oznámení o zjištěních a inspekční zpráva

1.   Je-li v průběhu inspekce identifikován jakýkoli případ neplnění příslušných akreditačních požadavků, zašle ECB výrobci oznámení o zjištěních, v němž v níže uvedených lhůtách uvede případy konkrétních neplnění:

a)

15 pracovních dnů ode dne ukončení příslušné inspekce na místě;

b)

40 pracovních dnů ode dne, kdy ECB byla doručena veškerá příslušná dokumentace v souladu s inspekcí na dálku, zejména pokud se týká průběžných povinností vymezených v článku 12;

c)

15 pracovních dnů od doručení zprávy národní centrální banky ECB, pokud byly prováděny zvláštní bezpečnostní kontroly národní centrální banky podle článku 11.

2.   Výrobce má 15 pracovních dnů od doručení oznámení o zjištěních na to, aby se na ECB písemně obrátil a poskytl jí své vyjádření a podrobné údaje o všech opatřeních nebo zlepšeních, která zamýšlí zavést v souvislosti s obsahem oznámení o zjištěních.

3.   ECB vypracuje návrh inspekční zprávy do 25 pracovních dnů po: a) dokončení inspekce, nebyl-li identifikován žádný případ neplnění; b) doručení písemného vyjádření výrobce k oznámení o zjištěních ECB; nebo c) uplynutí lhůty pro předložení tohoto vyjádření, pokud toto vyjádření nebylo doručeno. Tento návrh inspekční zprávy obsahuje zjištění inspekce a příslušné vyjádření doručené výrobcem. Návrh inspekční zprávy dále obsahuje závěr, zda výrobce plní akreditační požadavky.

4.   Výrobce má 15 pracovních dnů od doručení návrhu inspekční zprávy na to, aby se na ECB písemně obrátil a poskytl jí své vyjádření a podrobné údaje o všech opatřeních nebo zlepšeních, která zamýšlí zavést v souvislosti s obsahem návrhu inspekční zprávy. Do 30 pracovních dnů po doručení vyjádření výrobce nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí tohoto vyjádření ECB dokončí návrh inspekční zprávy a předá ji příslušnému výrobci.

5.   Lze provádět dodatečné inspekce na místě s cílem ověřit, zda výrobce po provedení těchto opatření či zlepšení splňuje příslušné akreditační požadavky. Dodatečné inspekce na místě mohou oddálit dokončení návrhu inspekční zprávy.

6.   V případě závažných neplnění akreditačních požadavků, která vyžadují naléhavé vydání rozhodnutí ECB a v jejichž případě by bylo přiměřené uvažovat o vydání rozhodnutí o pozastavení akreditace podle článku 17 nebo rozhodnutí o odnětí akreditace podle článku 18, může ECB rozhodnout o zkrácení řízení uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3, přičemž výrobce má nejvýše pět pracovních dnů na to, aby se vyjádřil k příslušnému neplnění. ECB takovou naléhavost odůvodní.

7.   ECB může rozhodnout o prodloužení lhůt uvedených v tomto článku.

Článek 11

Zvláštní bezpečnostní kontroly národní centrální banky

1.   Národní centrální banka, která učinila oficiální objednávku na výrobu eurobankovek, může ve vztahu k této objednávce provádět kontroly zásob a kontroly likvidace ochraňovaných hodnot eura ve výrobním místě, kde jsou eurobankovky vyráběny, nebo v jakémkoli jiném výrobním místě, kde dochází k výrobě, zpracování, skladování nebo likvidaci částí pro tyto eurobankovky.

2.   Národní centrální banka uvedená v odstavci 1 může rovněž provádět kontroly přepravy eurobankovek a papíru na výrobu eurobankovek.

3.   Národní centrální banka zašle ECB do tří pracovních dnů od dokončení kontrol písemnou zprávu, dojde-li k závěru, že výrobce porušuje přepravní pravidla ECB v rámci hmotných požadavků, nebo objeví-li se nějaká nesrovnalost v průběhu kontroly zásob nebo kontroly likvidace.

4.   ECB může jmenovat zvláštní bezpečnostní tým pro provádění inspekce na místě, aby provedl inspekce ve výrobním místě s cílem ověřit porušení nebo nesrovnalosti, jež identifikovala národní centrální banka. Veškerá zjištění, jež ECB učinila na základě výsledku inspekce provedené zvláštním bezpečnostním inspekčním týmem, se oznamují podle článku 10.

ODDÍL IV

PRŮBĚŽNÉ POVINNOSTI

Článek 12

Průběžné povinnosti akreditovaných výrobců

1.   Akreditovaný výrobce poskytne ECB pro příslušné výrobní místo kopii příslušného certifikátu uvedeného v čl. 4 odst. 3 při každé obnově či změně tohoto certifikátu, a to do tří měsíců od dne, kdy došlo k příslušnému prodloužení platnosti nebo změně.

2.   Akreditovaný výrobce okamžitě informuje ECB o odnětí jakéhokoli požadovaného certifikátu.

3.   Akreditovaný výrobce ECB okamžitě písemně informuje o kterékoli z těchto skutečností:

a)

zahájení řízení o likvidaci či reorganizaci výrobce nebo obdobného řízení;

b)

jmenování likvidátora, insolvenčního správce, správce nebo jiné podobné osoby ve vztahu k výrobci;

c)

záměru zadat činnost související s hodnotami eura nebo činnost související s ochraňovanými hodnotami eura, pro kterou má výrobce akreditaci, subdodavatelům nebo do této činnosti zapojit třetí osoby;

d)

každé změně opatření ve výrobním místě, která nastala po udělení akreditace a která ovlivňuje nebo může ovlivnit plnění příslušných akreditačních požadavků, včetně změny podrobných údajů podle čl. 5 odst. 2 písm. a) až d);

e)

záměru změnit kontrolu nad akreditovaným výrobcem nebo změnit vlastnickou strukturu;

f)

uplynutí nepřerušovaného období v délce 34 měsíců od poslední výroby uskutečněné výrobcem.

4.   Akreditovaný výrobce své akreditace nepřevede na třetí osoby včetně svých dceřiných společností a přidružených společností, ani je těmto osobám nepostoupí.

5.   Akreditovaný výrobce nepřesune žádnou část své činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura, činnosti související s hodnotami eura, ochraňované hodnoty eura, ani hodnoty eura na jiné místo, které výrobce vlastní nebo si je pronajímá či jinak kontroluje, pokud tomuto místu nebyla udělena příslušná akreditace v souladu s článkem 2 a ECB k tomuto přesunu nedala předchozí písemný souhlas.

6.   Akreditovaný výrobce externě nezadá ani nepřevede jakoukoli část své činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura, činnosti související s hodnotami eura, ochraňované hodnoty eura, ani hodnoty eura třetí osobě včetně dceřiných společností a přidružených společností výrobce, pokud této třetí osobě nebyla udělena příslušná akreditace v souladu s článkem 2 a ECB k tomuto externímu zadání či převodu nedala předchozí písemný souhlas.

7.   K externímu zadání jakékoli části činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura nebo činnosti související s hodnotami eura akreditovaným výrobcem do jiného výrobního místa je třeba předchozího písemného souhlasu ECB.

8.   Výrobce s prozatímní akreditací ECB okamžitě informuje, když obdrží oficiální objednávku výroby od jiného akreditovaného výrobce, národní centrální banky nebo ECB, aby mohly být co nejdříve zahájeny příslušné inspekce. Oznámení zahrnuje informace o oficiální objednávce výroby a plánovaných datech zahájení a ukončení výroby.

9.   Výrobce s prozatímní akreditací poskytne ECB informace o aspektech z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jak jsou vyžadovány příslušnými hmotnými požadavky.

10.   Je-li akreditovaný výrobce tiskárnou, zajistí, aby byly provedeny analýzy chemických látek v hotových eurobankovkách, a vyrozumí ECB v souladu s příslušnými požadavky z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

11.   Akreditovaný výrobce zachovává důvěrnost hmotných požadavků.

Článek 13

Průběžné povinnosti ECB

ECB akreditované výrobce informuje o všech aktualizacích hmotných požadavků, které se týkají činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnosti související s hodnotami eura, pro kterou jim byla udělena akreditace nebo prozatímní akreditace.

ODDÍL V

NÁSLEDKY NEPLNĚNÍ POŽADAVKŮ

Článek 14

Případy neplnění požadavků

1.   Kterékoli z těchto jednání výrobce zakládá případ neplnění požadavků:

a)

neplnění příslušných akreditačních požadavků;

b)

nezavedení zlepšení dohodnutých s ECB;

c)

odepření okamžitého vstupu na výrobní místo týmu pro provádění inspekce na místě nebo zaměstnancům jmenovaným národní centrální bankou za účelem provádění kontrol zásob, kontrol likvidace nebo kontrol přepravy;

d)

předložení nepravdivého nebo zavádějícího prohlášení nebo nepravého dokumentu ECB, případně národní centrální bance podle jakéhokoli řízení na základě tohoto rozhodnutí;

e)

porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost o obsahu hmotných požadavků.

2.   Všechny případy neplnění příslušných akreditačních požadavků se výrobci, který je neplní, oznamují v souladu s čl. 10 odst. 4 či jiným způsobem. Jakýkoli případ neplnění musí být napraven ve sjednané lhůtě. Tato lhůta musí být přiměřená závažnosti případu neplnění.

3.   Závažným případem neplnění je případ, který má nebo měl bezprostřední a vážný nepříznivý dopad na bezpečnost činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo bezprostřední a vážný nepříznivý dopad na aspekty v oblasti kvality, ochrany životního prostřední, zdraví nebo bezpečnosti činnosti související s hodnotami eura.

4.   ECB může výrobci vydat doporučení, které je návrhem, jak zlepšit opatření, které však splňuje akreditační požadavky.

Článek 15

Rozhodnutí ECB o neplnění požadavků

1.   ECB přijímá veškerá rozhodnutí uvedená v článcích 16 až 18 a 20 v písemné formě. Tato rozhodnutí obsahují:

a)

případ neplnění a případné vyjádření výrobce;

b)

výrobní místo, ochraňovanou hodnotu eura a/nebo hodnotu eura a činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura, jichž se rozhodnutí týká;

c)

den, kdy rozhodnutí nabyde účinku;

d)

případná lhůta pro nápravu případu neplnění;

e)

odůvodnění rozhodnutí.

2.   Ve všech případech, kdy ECB přijímá rozhodnutí podle článků 16 až 18 a 20, je toto rozhodnutí přiměřené závažnosti případu neplnění a historii výrobce, pokud se týká výskytu a nápravy všech jiných případů neplnění.

3.   ECB může informovat národní centrální banky a všechny akreditované výrobce o jakémkoli rozhodnutí přijatém podle tohoto článku, jeho rozsahu a trvání a v takovém případě stanoví, že národní centrální banky budou vyrozuměny o případné další změně statusu výrobce.

Článek 16

Varovné rozhodnutí

1.   ECB může ve vztahu k akreditovanému výrobci přijmout varovné rozhodnutí v případě:

a)

závažného případu neplnění, pokud se týká bezpečnostních aspektů činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura nebo aspektů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, nebo zdraví a bezpečnosti činnosti související s hodnotami eura;

b)

opakovaného výskytu určitých případů neplnění;

c)

nepřijetí včasné a účinné nápravy případu neplnění.

2.   ECB zohlední všechna příslušná vysvětlení poskytnutá výrobcem.

3.   Varovné rozhodnutí může rovněž stanovit, že pokud nedojde k nápravě případu neplnění v určité konkrétní lhůtě, uplatní se články 17 až 18.

4.   Dojde-li ECB k závěru, že s ohledem na závažnost zjištěného případu neplnění by pouhé vydání varovného rozhodnutí nebylo opodstatněné, může přijmout rozhodnutí podle článků 17 nebo 18.

Článek 17

Pozastavení ve vztahu k novým objednávkám

1.   ECB může ve vztahu k akreditovanému výrobci přijmout rozhodnutí o pozastavení akreditace s tím účinkem, že výrobce může dokončit veškerou probíhající objednávku na výrobu, avšak až do doby zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace nemůže přijímat nové objednávky. Rozhodnutí o pozastavení akreditace může být přijato v případě:

a)

závažného neplnění, které má bezprostřední a vážný nepříznivý dopad na bezpečnost činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura, byl-li však výrobce schopen prokázat, že nedošlo k žádné ztrátě ani krádeži ochraňovaných hodnot eura či k neoprávněnému zveřejnění informací, které by mohly ohrozit důvěryhodnost ochraňovaných hodnot eura;

b)

nepřijetí nápravy neplnění uvedeného ve varovném rozhodnutí ze strany výrobce.

2.   ECB zohlední všechna příslušná vysvětlení poskytnutá výrobcem.

3.   Rozhodnutí o pozastavení akreditace může rovněž stanovit, že pokud nedojde k nápravě případu neplnění v určité konkrétní lhůtě, uplatní se článek 18.

4.   Dojde-li ECB k závěru, že s ohledem na závažnost zjištěného případu neplnění by pouhé vydání rozhodnutí o pozastavení akreditace nebylo opodstatněné, může přijmout rozhodnutí o odnětí akreditace podle článku 18.

5.   Rozhodnutí o pozastavení akreditace může být zrušeno pouze v případě, že došlo k nápravě všech příslušných případů neplnění a že k závěru o tom, že došlo k nápravě, došla i inspekce.

Článek 18

Odnětí akreditace

1.   ECB může přijmout rozhodnutí o odnětí akreditace, pokud:

a)

výrobce nepřijal odpovídající opatření v návaznosti na rozhodnutí o pozastavení akreditace;

b)

výrobce neplní článek 19;

c)

neplní požadavek ECB okamžitě informovat o všech okolnostech uvedených v čl. 12 odst. 3 písm. c) až f);

d)

akreditovaný výrobce požádá o přesun veškeré činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnosti související s hodnotami eura či jejich části do nového výrobního místa. K odnětí dochází v rozsahu starého výrobního místa, z něhož se přesouvá příslušná činnost;

e)

akreditovaný výrobce požádá o odebrání své prozatímní akreditace či akreditace.

2.   ECB může přijmout rozhodnutí o odnětí akreditace, dojde-li k závěru, že toto odnětí je přiměřené:

a)

závažnosti případu či případů neplnění;

b)

rozsahu skutečné či možné ztráty, krádeže nebo jiné následné finanční škody či poškození pověsti v důsledku neoprávněného zveřejnění informací týkajících se ochraňovaných hodnot eura;

c)

dostatečnosti reakce výrobce a jeho schopností a možností omezit následky neplnění.

3.   ECB zohlední všechna příslušná vysvětlení poskytnutá příslušným výrobcem.

4.   Pokud by skutečnost, že výrobce po odnětí akreditace má i nadále k dispozici ochraňované hodnoty eura, mohla ohrozit důvěryhodnost eurobankovek jako platebního prostředku, může ECB vyžadovat, aby výrobce přijal opatření, kterými jsou například doručení konkrétních ochraňovaných hodnot eura do ECB nebo národní centrální banky nebo jejich likvidace, s cílem zajistit, aby poté, co odnětí akreditace nabyde účinnosti, neměl výrobce takové ochraňované hodnoty eura k dispozici.

5.   V rozhodnutí o odnětí akreditace se uvede datum, od něhož výrobce může znovu žádat o udělení prozatímní akreditace. Toto datum se určí na základě okolností, které vedly k odnětí akreditace, a nesmí nastat dříve než jeden rok po přijetí rozhodnutí o odnětí akreditace.

Článek 19

Okamžité zastavení činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura

1.   Za výjimečných okolností, kdy je zjištěn závažný případ neplnění, který by v případě, že není přijato okamžité opatření k nápravě, mohl vést ke ztrátě nebo krádeži ochraňovaných hodnot eura nebo neoprávněnému zveřejnění informací, jež by mohlo poškodit důvěryhodnost eurobankovek jako platebního prostředku, může tým pro provádění inspekce na místě vyžadovat, aby výrobce, který neplní pravidla, s okamžitou účinností zastavil příslušnou činnost související s ochraňovanými hodnotami eura, dokud nedojde k nápravě případu neplnění. V takovém případě výrobce nesmí tuto činnost obnovit bez předchozího písemného souhlasu ECB.

2.   Tento výrobce ECB poskytne informace o všech ostatních výrobcích, kteří mohou být jako zákazníci nebo dodavatelé nepřímo dotčeni zastavením činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura nebo činností související s hodnotami eura. Tým pro provádění inspekce na místě může rovněž vyžadovat, aby akreditovaný výrobce přijal opatření uvedená v čl. 18 odst. 4 s cílem zajistit, aby po dobu, po kterou byla zastavena činnost související s ochraňovanými hodnotami eura, neměl k dispozici konkrétní ochraňované hodnoty eura.

3.   Je-li činnost akreditovaného výrobce související s ochraňovanými hodnotami eura zastavena podle odstavce 1, ECB vyrozumí všechny případně dotčené výrobce, kteří jsou třetími osobami, podle odstavce 2 a v takovém případě upřesní, že případně dotčení výrobci, kteří jsou třetími osobami, budou vyrozuměni, pokud dojde ke změně statusu výrobce.

4.   Co nejdříve poté, co tým ECB pro provádění inspekce na místě požádal o zastavení činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura, a aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné rozhodnutí přijaté podle článků 16 až 18, ECB okamžitě zruší toto zastavení činnosti, pokud následující inspekce dojde k závěru, že příslušný případ neplnění byl napraven.

Článek 20

Finanční sankce v případě nesrovnalostí v množství eurobankovek nebo papíru pro výrobu bankovek

1.   Výrobce, který vyrábí papír pro výrobu eurobankovek nebo eurobankovky, v souladu s hmotnými bezpečnostními požadavky ECB oznámí veškeré nesrovnalosti v množství papíru pro výrobu eurobankovek nebo v množství částečně či zcela vytištěných eurobankovek, které byly zjištěny během jakékoli činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura v jeho akreditovaném výrobním místě.

2.   Pokud výrobce během činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura v akreditovaném výrobním místě zjistí nesrovnalost v množství papíru pro výrobu eurobankovek nebo v množství částečně či zcela vytištěných eurobankovek a neoznámí to v souladu s hmotnými bezpečnostními požadavky, přičemž ECB se o této nesrovnalosti dozví jinak, uloží ECB výrobci finanční sankci ve výši nejméně 50 000 EUR. Přesahuje-li odpovídající nominální hodnota této nesrovnalosti částku 50 000 EUR, ECB výrobci uloží finanční sankci ve výši této odpovídající nominální hodnoty, a to až do výše maximální pokuty 500 000 EUR.

3.   Pokud výrobce ECB oznámí nesrovnalost v množství papíru pro výrobu eurobankovek nebo v množství částečně či zcela vytištěných eurobankovek, kterou zjistil během činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura v akreditovaném výrobním místě, avšak potom ECB neuvede a neoznámí příčinu této nesrovnalosti v časovém rámci vymezeném hmotnými bezpečnostními požadavky, zváží ECB, zda mu neuloží minimální finanční sankci ve výši 50 000 EUR. Přesahuje-li odpovídající nominální hodnota této nesrovnalosti částku 50 000 EUR, ECB výrobci uloží finanční sankci ve výši této odpovídající nominální hodnoty, a to až do výše maximální pokuty 500 000 EUR.

4.   Pokud výrobce během činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura v akreditovaném výrobním místě nezjistí nesrovnalost v množství papíru pro výrobu eurobankovek nebo v množství částečně či zcela vytištěných eurobankovek a tato nesrovnalost se zjistí a ECB se o ní jinak dozví, uloží ECB výrobci finanční sankci ve výši nejméně 50 000 EUR. Přesahuje-li odpovídající nominální hodnota této nesrovnalosti částku 50 000 EUR, ECB výrobci uloží finanční sankci ve výši této odpovídající nominální hodnoty, a to až do výše maximální pokuty 500 000 EUR.

5.   Při rozhodování o výši finanční sankce se v každém jednotlivém případě zváží závažnost nesrovnalosti, která odůvodní uložení finanční sankce vyšší či nižší než 50 000 EUR. Závažnost nesrovnalosti dokládá odpovídající nominální hodnota příslušné nesrovnalosti. Finanční sankce nesmí za žádných okolností překročit 500 000 EUR.

6.   Rozhodnutí o finančních sankcích se řídí postupy vymezenými v nařízení (ES) č. 2532/98 a v nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2157/1999 ze dne 23. září 1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/1999/4) (5). Kromě finančních sankcí může ECB rozhodnout o vydání varovného rozhodnutí nebo o odnětí či pozastavení prozatímní akreditace či akreditace.

Článek 21

Přezkumné řízení

1.   ECB posoudí všechny žádosti a informace, které jí v souvislosti s tímto rozhodnutím výrobce předložil, a písemně ho informuje o svém rozhodnutí o vyhovění či zamítnutí žádosti, resp. o uznání či neuznání předložených informací, do 50 pracovních dnů od doručení:

a)

žádosti o zahájení řízení, nebo

b)

jakýchkoli dodatečných informací nebo vysvětlení, které si ECB vyžádala.

2.   Pokud ECB přijala rozhodnutí:

a)

o zamítnutí žádosti o zahájení akreditačního řízení;

b)

kterým odmítla: i) udělit prozatímní akreditaci; ii) přeměnit prozatímní akreditaci na akreditaci; nebo iii) přeměnit akreditaci na prozatímní akreditaci;

c)

o přeměně akreditace podle staré úpravy na prozatímní akreditaci nebo akreditaci;

d)

podle článků 16 až 19,

může výrobce do 30 pracovních dnů od oznámení tohoto rozhodnutí předložit Radě guvernérů písemnou žádost o přezkum tohoto rozhodnutí. Výrobce tuto žádost odůvodní a uvede všechny podpůrné informace.

3.   Přezkum nemá odkladný účinek. Pokud o to výrobce ve své žádosti o přezkum výslovně požádá, přičemž tento postup odůvodní, může Rada guvernérů pozastavit používání rozhodnutí, které je předmětem přezkumu.

4.   Na základě žádosti výrobce o přezkum Rada guvernérů rozhodnutí přezkoumá. Má-li Rada guvernérů za to, že rozhodnutí porušuje toto rozhodnutí, nařídí, aby předmětné řízení bylo opakováno, nebo přijme konečné rozhodnutí. Jinak se žádost výrobce o přezkum zamítne. Výrobce se o výsledku přezkumu písemně vyrozumí do 60 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum. Rozhodnutí Rady guvernérů uvede důvody, na nichž je založeno.

5.   Soudní dvůr Evropské unie má výlučnou pravomoc ve všech sporech mezi ECB a výrobcem v souvislosti s tímto rozhodnutím. Lze-li uplatnit řízení o přezkumu podle odstavce 2, vyčká výrobce rozhodnutí ECB o přezkumu a až poté věc předloží Soudnímu dvoru. Lhůty vymezené ve Smlouvě začnou běžet od doručení rozhodnutí o přezkumu.

6.   Odchylně od odstavců 1 až 4 přezkumné řízení pro rozhodnutí o finančních sankcích podle článku 20 se provádí v souladu s řízením vymezeným v nařízení (ES) č. 2532/98 a nařízení (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4).

Článek 22

Akreditační rejstřík ECB

1.   ECB vede akreditační rejstřík:

a)

který uvádí všechny výrobce, kterým byla udělena prozatímní akreditace nebo akreditace;

b)

který ve vztahu ke každému výrobnímu místu označuje činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura, ochraňované hodnoty eura a hodnoty eura, pro něž byla udělena prozatímní akreditace nebo akreditace.

2.   ECB informace z akreditačního rejstříku zpřístupní všem národním centrálním bankám, budoucím národním centrálním bankám Eurosystému a akreditovaným výrobcům. ECB akreditační rejstřík pravidelně aktualizuje v souladu s informacemi poskytnutými akreditovanými výrobci a národními centrálními bankami podle tohoto rozhodnutí. Pro účely provádění pravidelných aktualizací akreditačního rejstříku může ECB od akreditovaných výrobců, národních centrálních bank a budoucích národních centrálních bank Eurosystému shromažďovat další příslušné informace, které ECB považuje za nezbytné pro zachování přesnosti a správnosti informací obsažených v akreditačním rejstříku.

3.   Pokud ECB přijme rozhodnutí o pozastavení akreditace podle článku 17, zaznamená v rejstříku rozsah a trvání opatření a všechny změny statusu výrobce, které se týkají jeho názvu, dotčeného výrobního místa a příslušných ochraňovaných hodnot eura, hodnot eura, činnosti související s ochraňovanými hodnotami eura a činnosti související s hodnotami eura, v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o pozastavení akreditace.

4.   Pokud ECB přijme rozhodnutí o odnětí akreditace podle článku 18, odstraní z akreditačního rejstříku název výrobce, výrobní místo, ochraňovanou hodnotu eura a činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo hodnotu eura a činnost související s hodnotami eura v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o odnětí akreditace.

ODDÍL VI

ZMĚNA, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Změna

Čl. 1 písm. c) v rozhodnutí ECB/2008/3 se nahrazuje tímto:

„c)

„ochraňovanými hodnotami eura“ rozumí hodnoty uvedené v bezpečnostních pravidlech včetně eurobankovek, které jsou: a) v oběhu, b) vyvíjeny za účelem nahrazení eurobankovek v oběhu, nebo c) staženy z oběhu spolu s jejich částmi a souvisejícími informacemi, které vyžadují ochranu, protože jejich ztráta, krádež nebo neoprávněné zveřejnění by mohly ohrozit důvěryhodnost eurobankovek jako platebního prostředku,“.

Článek 24

Zrušení

Rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 se zrušují dnem vymezeným v čl. 26 odst. 3. Odkazy na rozhodnutí ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 25

Přechodná ustanovení

1.   Výrobci s akreditacemi podle staré úpravy mohou vykonávat činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura do dne uvedeného v čl. 26 odst. 3.

2.   Dva měsíce přede dnem uvedeným v čl. 26 odst. 3 oznámí výrobci s akreditacemi podle staré úpravy ECB, zda činnost související s ochraňovanými hodnotami eura a/nebo činnost související s hodnotami eura vykonávali v předchozích 36 měsících.

3.   Akreditace podle staré úpravy udělené na základě zrušených rozhodnutí ECB o akreditaci se přemění v souladu s odstavci 4 a 5, nebo jejich platnost uplyne v den uvedený v čl. 26 odst. 3 bez ohledu na zbývající dobu jejich platnosti nebo na to, že byly uděleny jako stálé akreditace.

4.   Výrobci s platnou bezpečnostní akreditací, akreditací kvality a akreditací v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, kteří ochraňované hodnoty eura a/nebo suroviny pro výrobu eurobankovek vyráběli v souladu se zrušenými rozhodnutími ECB o akreditaci v průběhu 36 měsíců přede dnem uvedeným v čl. 26 odst. 3, budou mít svou akreditaci přeměněnu na akreditaci v souladu s článkem 7 tohoto rozhodnutí a příslušnými akreditačními požadavky pro tuto akreditaci.

5.   Výrobci s platnou bezpečnostní akreditací, akreditací kvality a akreditací v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, kteří ochraňované hodnoty eura a/nebo suroviny pro výrobu eurobankovek nevyráběli v souladu se zrušenými rozhodnutími ECB o akreditaci v průběhu 36 měsíců přede dnem uvedeným v čl. 26 odst. 3, budou mít svou akreditaci přeměněnu na prozatímní akreditaci v souladu s článkem 8 tohoto rozhodnutí a příslušnými akreditačními požadavky pro tuto akreditaci.

6.   Veškerá řízení zahájená nebo probíhající na základě zrušených rozhodnutí ECB o akreditaci ve vztahu k akreditacím podle staré úpravy, zejména:

a)

počáteční nebo následné bezpečnostní inspekce včetně auditu kvality nebo předběžného auditu kvality;

b)

udělení akreditace či akreditací;

c)

vydání varování, pozastavení nebo odnětí akreditace či akreditací, nebo

d)

přezkum jednání či rozhodnutí podle pododstavců a) až c),

budou za období do dne uvedeného v čl. 26 odst. 3 dokončena v souladu s ustanoveními zrušených rozhodnutí ECB o akreditaci.

7.   Počínaje výrobou eurobankovek roku 2016 národní centrální banky neschválí vytištěné eurobankovky, u nichž chemické látky překračují přípustné limity uvedené v požadavcích z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Článek 26

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Články 23 a 25 se použijí od prvního dne po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Zbývající ustanovení tohoto rozhodnutí se použijí po uplynutí 12 měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Určení

Toto rozhodnutí je určeno výrobcům ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura a národním centrálním bankám, když provádějí kontroly zásob, kontroly likvidace nebo kontroly přepravy.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. prosince 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2008, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 330, 15.12.2010, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 264, 12.10.1999, s. 21.


Top