EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0900

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 900/2012 ze dne 2. října 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de lait des Pyrénées (CHZO))

Úř. věst. L 268, 3.10.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/900/oj

3.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 900/2012

ze dne 2. října 2012

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Agneau de lait des Pyrénées (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Agneau de lait des Pyrénées“ jako chráněného zeměpisného označení (CHZO), kterou Francie předložila v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 dne 10. prosince 2007, byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Španělsko podalo v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006 proti tomuto zápisu námitku. Tato námitka byla na základě čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) a c) uvedeného nařízení shledána přípustnou.

(3)

Dopisem ze dne 8. listopadu 2010 vyzvala Komise dotyčné členské státy, aby se v souladu se svými vnitřními postupy pokusily dospět k vzájemné dohodě.

(4)

Vzhledem k tomu, že Španělsko a Francie ve stanovené lhůtě dohody nedosáhly, měla by Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 přijmout rozhodnutí.

(5)

Námitka podaná Španělskem se týkala zejména údajného nesprávného vymezení zeměpisné oblasti a údajné nepřítomnosti zvláštní souvislosti mezi charakteristickými vlastnostmi dotčeného produktu a pohořím Pyrenejí. Komise však v předložené žádosti nezjistila v souvislosti s těmito prvky žádnou očividnou chybu a neobjevila ani nesrovnalosti mezi zmíněnou žádostí a požadavky nařízení (ES) č. 510/2006.

(6)

Španělsko ve své námitce dále uvedlo, že zápis názvu „Agneau de lait des Pyrénées“ by s ohledem na skutečný původ produktu mohl být zavádějící, neboť Pyreneje nejsou výhradně francouzským pohořím a ve španělské části Pyrenejí se tradičně vyrábějí produkty podobné těm, které jsou uvedeny v žádosti, včetně již chráněného zeměpisného označení „Cordero de Navarra“.

(7)

Není-li po podání námitky dosažena dohoda, Komise přijme rozhodnutí v souladu s čl. 7 odst. 5 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006. Název „Agneau de lait des Pyrénées“ by v překladu, a to zejména ve španělském jazyce, mohl být pro spotřebitele v souvislosti se skutečným původem produktu zavádějící. Ačkoli neexistuje žádný důvod pro zamítnutí zápisu názvu „Agneau de lait des Pyrénées“, je nezbytné zabránit poskytování zavádějících informací a zajistit správné používání. Zeměpisná část označení „Agneau de lait des Pyrénées“ by se proto při uvádění produktu odpovídajícího specifikaci produktu „Agneau de lait des Pyrénées“ na trh neměla překládat do jiných jazyků. To by se týkalo užití takového překladu jak na etiketě, tak při prezentaci a propagaci produktu. Kromě toho by země původu měla být na etiketě uvedena ve stejném zorném poli jako název „Agneau de lait des Pyrénées“, a to písmem stejné velikosti jako v případě uvedeného názvu.

(8)

Na základě výše uvedených skutečností by název „Agneau de lait des Pyrénées“ měl být do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zapsán.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Odkazy na slovo „Pyrénées“ se při uvádění produktů odpovídajících specifikaci označení uvedeného v příloze tohoto nařízení na trh nepřekládají.

Na etiketách obsahujících označení uvedené v příloze tohoto nařízení se uvede země původu, a to ve stejném zorném poli a písmeny stejné velikosti jako je velikost písmen tohoto označení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst C 93, 13.4.2010, s. 20.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

FRANCIE

Agneau de lait des Pyrénées (CHZO)


Top