Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 Text s významem pro EHP

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

2.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/162


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 873/2012

ze dne 1. října 2012

o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (1), a zejména na čl. 25 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1334/2008 uvádí aromata a výchozí materiály, u nichž se požaduje hodnocení a schválení.

(2)

Článek 10 nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví, že z aromat a výchozích materiálů uvedených v článku 9 lze uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu pouze aromata a výchozí materiály, které byly zařazeny na seznam Unie, případně za podmínek použití v něm stanovených.

(3)

Článek 30 nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví, že článek 10 se použije po uplynutí 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Unie.

(4)

Je tudíž vhodné stanovit datum použitelnosti seznamu Unie pro účely čl. 30 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1334/2008.

(5)

Nejprve byl nařízením Komise (EU) č. 872/2012 (2) zřízen seznam aromatických látek Unie zmíněných v čl. 9 písm. a) nařízení (ES) č. 1334/2008, a sice zařazením seznamu látek určených k aromatizaci zmíněných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (3) do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 a určením dat použitelnosti tohoto seznamu.

(6)

Podle nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aromatické látky nezahrnuté do seznamu Unie uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu do 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Unie. Jelikož se aromatické látky již na trhu v členských státech vyskytují, mělo by být přijato opatření, které zajistí bezproblémový přechod na povolovací řízení Unie. Za účelem zvýšení právní jistoty by přechodné období mělo být stanoveno také pro potraviny obsahující příslušné aromatické látky.

(7)

Na druhém místě musí být aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) zhodnoceny. Zúčastněné strany předloží žádosti o aktualizace seznamu Unie doplněním určité látky na seznam podle nařízení (ES) č. 1331/2008, přičemž postupují podle nařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (4), pokud jde o požadované údaje a obsah, vypracování a podání žádosti o povolení aromat a výchozích materiálů uvedených v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008.

(8)

V souladu s cíli nařízení (ES) č. 1334/2008 je v zájmu zvýšení právní jistoty a nediskriminace vhodné přijmout přechodná opatření, která poskytnou čas potřebný pro hodnocení a schvalování těchto aromat a výchozích materiálů.

(9)

Datum použitelnosti částí B až F přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008, které se týkají aromat a výchozích materiálů uvedených v čl. 9 písm. b) až f) uvedeného nařízení, by proto mělo být odloženo, aby byl dostatek času na hodnocení a schvalování těchto aromat a výchozích materiálů.

(10)

Zúčastněné strany by měly předkládat žádosti o povolení ve stanovené lhůtě, pokud jde o aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008, které jsou v současnosti na trhu.

(11)

Podle nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) nezahrnuté do seznamu Unie uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu do 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Unie. Jelikož jsou aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008 již přítomny na trhu v členských státech, mělo by být přijato opatření, které zajistí bezproblémový přechod na povolovací řízení Unie. Za účelem zvýšení právní jistoty by přechodné období mělo být stanoveno také pro potraviny obsahující příslušná aromata a výchozí materiály.

(12)

Článek 30 nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví, že články 26 a 28 nařízení (ES) č. 1334/2008, které se týkají změn nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (5), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (6), se použijí ode dne použitelnosti seznamu Unie. Je tudíž vhodné určit datum použitelnosti pro účely čl. 30 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1334/2008.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

AROMATICKÉ LÁTKY UVEDENÉ V ČL. 9 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1334/2008

Článek 1

Přechodná opatření pro potraviny, které obsahují aromatické látky

Potraviny obsahující aromatické látky, které jsou v souladu s právními předpisy uvedeny na trh nebo označeny před 22. říjnem 2014, ale které nevyhovují příloze I části A nařízení (ES) č. 1334/2008, mohou být uváděny na trh do data uplynutí jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

KAPITOLA II

AROMATA A VÝCHOZÍ MATERIÁLY UVEDENÉ V ČL. 9 PÍSM. B) AŽ F) NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1334/2008

Článek 2

Datum použitelnosti částí B až F seznamu aromat a výchozích materiálů Unie

Pro účely čl. 30 třetího pododstavce ve spojení s článkem 10 nařízení (ES) č. 1334/2008 se části B až F seznamu aromat a výchozích materiálů Unie, uvedeného v příloze I uvedeného nařízení, použijí ode dne 22. října 2016.

Článek 3

Lhůta pro podání

Zúčastněné strany v souladu s nařízením (ES) č. 1331/2008 předloží Komisi nejpozději do 22. října 2015 žádosti žádosti o povolení aromat a výchozích materiálů uvedených v článku 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008, jež jsou uvedeny na trh v době vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Přechodné ustanovení pro potraviny s obsahem aromat a výchozích materiálů uvedených v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008

Potraviny, které obsahují aromata a výchozí materiály uvedené v čl. 9 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 1334/2008 a které jsou v souladu s právními předpisy uvedeny na trh nebo označeny před 22. dubnem 2018, ale které nevyhovují příloze I částem B až F nařízení (ES) č. 1334/2008, mohou být uváděny na trh do data uplynutí jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5

Změny nařízení (EHS) č. 1601/91 a (ES) č. 110/2008

Pro účely čl. 30 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1334/2008, pokud jde o změny nařízení (EHS) č. 1601/91 a (ES) č. 110/2008, je dnem použitelnosti seznamu aromat a výchozích materiálů Unie 22. duben 2013.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.


Top