EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0840

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 840/2012 ze dne 18. září 2012 o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 282 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

19.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 840/2012

ze dne 18. září 2012

o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic, se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání přípravku 6- fytázy EC 3.1.3.26 bylo povoleno na dobu deseti let pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, selata (po odstavu), výkrm kachen, výkrm prasat a prasnice nařízením Komise (ES) č. 785/2007 (2) a nařízením Komise (ES) č. 379/2009 (3).

(5)

Žádost o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptáků, kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen, a pro snášku všech druhů ptáků kromě nosnic byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2012 (4) k závěru, že 6-fytáza (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její používání může zlepšit využití fosforu u všech cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 175, 5.7.2007, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 116, 9.5.2009, s. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4a1640

Danisco Animal Nutrition (právnická osoba Danisco (UK) Limited)

6-fytáza EC 3.1.3.26

 

Složení doplňkové látky

Přípravek 6-fytázy (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) s minimem aktivity pro:

kapalnou a pevnou formu: 5 000 FTU (1)/g

 

Charakteristika účinné látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analytická metoda  (2)

 

Stanovení 6-fytázy EC 3.1.3.26 v doplňkové látce: kolorimetrická metoda založená na kvantifikaci anorganického fosfátu uvolněného tímto enzymem z fytátu sodného.

 

Stanovení 6-fytázy EC 3.1.3.26 v premixech a krmivu: EN ISO 30024: kolorimetrická metoda založená na kvantifikaci anorganického fosfátu uvolněného tímto enzymem z fytátu sodného (po naředění tepelně upravenou celozrnnou moukou).

Výkrm všech druhů ptáků kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen

250 FTU

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.

3.

Maximální doporučená dávka: 1 000 FTU/kg kompletního krmiva.

4.

Bezpečnost: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

9. říjen 2022

Snáška všech druhů ptáků kromě nosnic

150 FTU


(1)  1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu ze substrátu fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top