Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 ze dne 29. června 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 826/2012

ze dne 29. června 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1), a zejména na čl. 9 odst. 5, čl. 11 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem tohoto nařízení je stanovit jednotný režim oznamování a předkládání informací investory příslušným vnitrostátním orgánům nebo těmito příslušnými orgány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“). Vzhledem k tomu, že výpočet obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky, je rovněž těsně svázán s poskytováním informací o akciích, pokud je jejich hlavní obchodní systém v Unii, měl by být tímto nařízením rovněž upraven. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se vztahují tyto povinnosti, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy požadované nařízením (EU) č. 236/2012 do jediného nařízení.

(2)

Ve vztahu k oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a v nekrytých swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy a ve vztahu k zveřejňování významných čistých krátkých pozic v akciích by měla být stanovena jednotná pravidla týkající se podrobností ohledně informací, včetně společné normy, jež má být použita pro oznamování, aby byl zajištěn soulad při uplatňování požadavků na oznamování v rámci Unie, zvýšila se účinnost postupu vykazování a veřejnost obdržela porovnatelné informace.

(3)

S cílem zajistit řádnou identifikaci držitele pozice by oznámení mělo případně obsahovat kód, který může doplnit jméno držitele pozice. Dokud nebude k dispozici jednotný, spolehlivý a veřejně uznávaný celosvětový identifikátor právních subjektů, je nutné se spoléhat na stávající kódy, které mohou někteří držitelé pozice mít, jako např. identifikační kód banky.

(4)

Pro účely plnění jeho povinností podle tohoto nařízení a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (2) musí příslušné orgány poskytovat informace orgánu ESMA čtvrtletně, pokud jde o oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a nekrytých swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy, jakož i další informace o čistých krátkých pozicích na jeho žádost.

(5)

S cílem účinně využít uvedených informací, zejména s ohledem na cíl zajistit řádné fungování a integritu finančních trhů a stabilitu finančního systému v Unii, by čtvrtletní informace měly být standardizovány, v čase stabilní a dostatečně členěny, ve formě některých denních souhrnných údajů, aby je orgán ESMA mohl zpracovat a provádět výzkum a analýzy.

(6)

Orgán ESMA není schopen předem určit konkrétní informace, které může požadovat po příslušném orgánu, protože uvedené informace mohou být určeny pouze na základě jednotlivých případů a mohou zahrnovat vstupy tak odlišné, jako jsou individuální nebo souhrnné údaje o čistých krátkých pozicích nebo nekrytých pozicích swapů úvěrového selhání. Nicméně je důležité stanovit obecné informace, které mají být v tomto ohledu poskytovány.

(7)

Pro účely výpočtu obratu jak v Unii, tak v obchodních systémech mimo Unii s cílem určit hlavní obchodní systém akcií musí každý dotčený příslušný orgán určit relevantní zdroje informací, aby obchodování s konkrétními akciemi bylo rozpoznáno a změřeno. V současné době v Unii neexistují ani harmonizované požadavky na vykazování transakcí s akciemi přijatými pouze pro mnohostranné obchodní systémy, ani mezinárodní normy, pokud jde o statistiku obchodování s jednotlivými akciemi v obchodních systémech, která může vykazovat značné rozdíly. Proto je nezbytné za účelem provedení uvedeného výpočtu povolit příslušným orgánům určitou flexibilitu.

(8)

V zájmu zajištění soudržnosti by datum použití tohoto nařízení mělo být stejné jako v případě nařízení (EU) č. 236/2012. Aby však fyzické a právnické osoby měly dostatek času na zpracování seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky podle článku 16 nařízení Komise (EU) č. 236/2012, příprava uvedeného seznamu a jeho následné zveřejnění na internetových stránkách orgánu ESMA by měly proběhnout v dostatečném předstihu před datem použití nařízení (EU) č. 236/2012. Metoda výpočtu obratu k určení hlavního obchodního systému akcií by se proto měla začít používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(9)

Jelikož nařízení (EU) č. 236/2012 stanovilo, že by měly být přijaty závazné technické normy předtím, než se uvedené nařízení může účinně používat, a jelikož je zásadní upřesnit přede dnem 1. listopadu 2012 požadované nepodstatné prvky, které usnadní soulad účastníků trhu s uvedeným nařízením a jeho vymáhání příslušnými orgány, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po svém vyhlášení.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů technických regulačních norem předložených Komisi orgánem ESMA,

(11)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví regulační technické normy, pokud jde o:

a)

podrobnosti ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které má fyzická nebo právnická osoba poskytnout příslušným orgánům a zpřístupnit veřejnosti podle čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 236/2012;

b)

podrobnosti ohledně informací, které má příslušný orgán poskytnout Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 236/2012;

c)

způsob výpočtu obratu pro určení hlavního obchodního systému akcií podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 236/2012.

KAPITOLA II

PODROBNOSTI OHLEDNĚ INFORMACÍ O ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZICÍCH, JEŽ MAJÍ BÝT OZNAMOVÁNY A ZVEŘEJŇOVÁNY

(ČLÁNEK 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 2

Oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a nekrytých úvěrových swapech na státní dluhopisy příslušným orgánům

1.   Oznámení učiněné podle čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 1 nebo článku 8 nařízení (EU) č. 236/2012 obsahuje informace uvedené v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.

Pro účely oznámení se použije formulář vydaný dotčeným příslušným orgánem, který má formát uvedený v příloze II.

2.   Pokud příslušný orgán má zavedeny bezpečné systémy, které mu umožňují plně identifikovat osobu vyplňující oznámení a držitele pozice, včetně všech informací obsažených v polích 1 až 7 v tabulce 1 přílohy I, potom lze ve formuláři oznámení ponechat odpovídající pole nevyplněná.

3.   Fyzická nebo právnická osoba, jež podala oznámení uvedené v odstavci 1, které obsahuje chybu, zašle, jakmile si chybu uvědomí, dotčenému příslušnému orgánu zrušení.

Pro účely zrušení se použije formulář vydaný tímto příslušným orgánem, který má formát uvedený v příloze III.

Dotčená fyzická nebo právnická osoba předloží nové oznámení v souladu s odstavci 1 a 2, je-li to nezbytné.

Článek 3

Zveřejňování informací o čistých krátkých pozicích v akciích

Jakékoli zveřejnění čisté krátké pozice v akciích, která dosáhla příslušné prahové hodnoty pro zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012 nebo pod tuto hodnotu poklesne, obsahuje informace uvedené v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.

KAPITOLA III

PODROBNOSTI OHLEDNĚ INFORMACÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY ORGÁNU ESMA, POKUD JDE O ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE

(ČLÁNEK 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 4

Pravidelné informace

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012 příslušné orgány poskytují čtvrtletně orgánu ESMA tyto informace:

a)

denní souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých akcií v hlavním vnitrostátním akciovém indexu, jak byly stanoveny dotčeným příslušným orgánem;

b)

souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých akcií ke konci čtvrtletí, které nejsou v indexu uvedeném v písmenu a);

c)

denní souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých státních emitentů;

d)

případně denní souhrnné nekryté pozice ve swapech úvěrového selhání u státních emitentů.

Článek 5

Informace na vyžádání

Informace poskytované dotčeným příslušným orgánem na ad hoc základě podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 236/2012 zahrnují všechny vyžádané informace upřesněné orgánem ESMA, které nebyly již dříve příslušným orgánem předloženy v souladu s článkem 4 tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

METODA VÝPOČTU OBRATU PRO URČENÍ HLAVNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU AKCIÍ

(ČLÁNEK 16 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 6

Výpočet obratu pro určení hlavního obchodního systému pro obchodování s akciemi

1.   Při výpočtu obratu podle článku 16 nařízení (EU) č. 236/2012 dotčený příslušný orgán použije nejlepší dostupné informace, které mohou zahrnovat:

a)

veřejně dostupné informace;

b)

údaje o transakcích získané podle čl. 25 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (3);

c)

informace z obchodních systémů, v nichž se s příslušnými akciemi obchoduje;

d)

informace poskytnuté jiným příslušným orgánem, včetně příslušného orgánu ve třetí zemi;

e)

informace poskytnuté emitentem příslušných akcií;

f)

informace od jiných třetích stran, včetně poskytovatelů údajů.

2.   Při určení, co představuje nejlepší dostupné informace, dotčený příslušný orgán zajistí v maximální možné míře, že:

a)

dává přednost použití veřejně dostupných informací před jinými zdroji informací;

b)

se informace týkají všech burzovních dní během příslušného období bez ohledu na to, zda se s akciemi během všech burzovních dní obchoduje;

c)

přijaté transakce jsou do výpočtů zahrnuty pouze jednou;

d)

transakce nahlášené prostřednictvím obchodního systému, ale provedené mimo něj, se nezapočítávají.

3.   Obrat akcií v obchodním systému se považuje za nulový, pokud akcie již nejsou přijímány k obchodování v uvedeném obchodním systému, přestože byly přijaty k obchodování v obchodním systému během období příslušného pro výpočet.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. listopadu 2012, s výjimkou článku 6, který se použije od data uvedeného v prvním odstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

TABULKA 1

Seznam polí pro účely oznamování (článek 2)

Označení pole

Popis

1.

Držitel pozice

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

2.

Identifikační kód právnické osoby

Identifikační kód banky, je-li k dispozici

3.

Adresa držitele pozice

Úplná adresa (tj. ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj) a země

4.

Kontaktní údaje držitele pozice

Telefonní číslo, číslo faxu (pokud je k dispozici), e-mailová adresa

5.

Odpovědná osoba

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

6.

Adresa odpovědné osoby

Úplná adresa (tj. ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj) a země, pokud se liší od adresy držitele pozice

7.

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Telefonní číslo, faxové číslo (je-li k dispozici), e-mailová adresa, pokud se liší od držitele pozice

8.

Datum oznámení

Datum, kdy je oznámení předloženo v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

9.

Identifikace emitenta

U akcií: úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

U státních dluhopisů: úplný název emitenta

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: úplný název podkladového státního emitenta

10.

ISIN

Pouze u akcií: ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

11.

Kód země

Dvoupísmenný kód země státního emitenta v souladu s normou ISO 3166-1

12.

Datum pozice

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo kdy její držení skončilo. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

13.

Čistá krátká pozice, velikost v procentech

Pouze u akcií: procento (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) vydaného základního kapitálu, vyjádřeno v absolutních číslech, bez znamének „+“ nebo „–“

14.

Ekvivalent hodnoty čisté krátké pozice

U akcií: celkový počet odpovídajících akcií

U státních dluhopisů: odpovídající nominální hodnota v eurech

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: odpovídající nominální hodnota v eurech

Údaje vyjádřené v absolutním vyjádření, bez znamének „+“ nebo „–“ a v měně vyjádřené v souladu s normou ISO 4217

15.

Datum předchozího oznámení

Datum, kdy došlo k oznámení poslední pozice ohlášené držitelem pozice, pokud jde o totožného emitenta. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

16.

Datum zrušení

Datum, ke kterému je předložen formulář sloužící ke zrušení již předloženého chybného oznámení. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

17.

Poznámky

Libovolný text – nepovinné


TABULKA 2

Seznam polí pro účely zveřejňování (článek 3)

Označení pole

Popis

1.

Držitel pozice

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

2.

Název emitenta

Úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

3.

ISIN

ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

4.

Čistá krátká pozice, velikost v procentech

Procento (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) vydaného základního kapitálu

5.

Datum pozice

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo kdy její držení skončilo, podle normy ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)


PŘÍLOHA II

Formulář k oznámení čistých krátkých pozic (článek 2)

DRŽITEL POZICE

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Kód BIC

(pokud ho držitel má)

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ODPOVĚDNÁ OSOBA

(pokud se liší)

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ČISTÁ KRÁTKÁ POZICE V AKCIÍCH

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód ISIN

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čisté krátké pozice, které překročily prahové hodnoty

4.1

Počet odpovídajících akcií

 

4.2

% vydaného základního kapitálu

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ČISTÁ KRÁTKÁ POZICE VE STÁTNÍCH DLUHOPISECH

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


POZICE V NEKRYTÝCH SWAPECH ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA STÁTNÍ DLUHOPISY

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


PŘÍLOHA III

Formulář ke zrušení chybných oznámení (článek 2)

DRŽITEL POZICE

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Kód BIC

(pokud ho držitel má)

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ODPOVĚDNÁ OSOBA

(pokud se liší)

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ZRUŠENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE V AKCIÍCH

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód ISIN

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu obsažená v oznámení, které se ruší

4.1

Počet odpovídajících akcií

 

4.2

% vydaného základního kapitálu

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE VE STÁTNÍCH DLUHOPISECH

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, jež překročila prahovou hodnotu, obsažená v oznámení, které se ruší

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÉ POZICE V NEKRYTÝCH SWAPECH ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA STÁTNÍ DLUHOPISY

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, jež překročila prahovou hodnotu, obsažená v oznámení, které se ruší

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


Top