EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012 , kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012

ze dne 23. srpna 2012,

kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba přijmout ustanovení k provádění nařízení (ES) č. 338/97 a k zajištění plného souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“).

(2)

K zajištění jednotného provádění nařízení (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (2) je nezbytné stanovit vzory, kterým musí povolení, potvrzení a další dokumenty uvedené v těchto nařízeních odpovídat.

(3)

Na 15. zasedání konference stran úmluvy, které se konalo ve dnech 13. až 25. března 2010 v katarském městě Doha, bylo změněno několik usnesení, jež se týkají zejména harmonizace povolení a potvrzení a změn kódů původu. Tato usnesení je nutno zohlednit a patřičně upravit vzory dokumentů. Je též potřeba dokumenty upravit, aby byly pro uživatele a vnitrostátní správní orgány jasnější.

(4)

Pro použití těchto formulářů je tedy třeba definovat jednotné podmínky pomocí vzorů, pokynů a vysvětlení, které by se používaly ve spojení s nařízením (ES) č. 865/2006.

(5)

Tyto jednotné podmínky by měly být přijaty v souladu s přezkumným postupem stanoveným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (3). Je tedy třeba, aby byly stanoveny prováděcím nařízením, odděleně od nařízení (ES) č. 865/2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 865/2006 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné ustanovení

V tomto nařízení jsou popsány vzory a technické údaje týkající se formulářů povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení (ES) č. 338/97 a nařízení (ES) č. 865/2006. Vzory a technické údaje jsou stanoveny pro následující dokumenty:

1)

dovozní povolení;

2)

vývozní povolení;

3)

potvrzení o zpětném vývozu;

4)

potvrzení o osobním vlastnictví;

5)

potvrzení o souboru vzorků;

6)

oznámení o dovozu;

7)

potvrzení o putovní výstavě;

8)

listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě;

9)

potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 a čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení;

10)

štítky uvedené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 2

Formuláře

1.   Formuláře, na nichž se vyplňují dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

2.   Formuláře, na nichž se vyplňují oznámení o dovozu, musí být v souladu se vzorem v příloze II, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Mohou obsahovat pořadové číslo.

3.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení o putovní výstavě a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

4.   Formuláře, na nichž se vyplňují listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.

5.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 a žádosti o taková potvrzení, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze V tohoto nařízení, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

Členské státy však mohou stanovit, že místo předtištěného textu obsahují kolonky 18 a 19 pouze příslušné potvrzení a/nebo povolení.

6.   Formulář štítků podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 3

Technické údaje s ohledem na formuláře

1.   Papír používaný pro formuláře podle článku 2 je bez mechanické dřeně, vhodný pro psaní a o váze alespoň 55 g/m2.

2.   Velikost formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 je 210×297 mm (A4) s maximální přípustnou odchylkou pro délku o 18 mm méně a o 8 mm více.

3.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 1 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro držitele;

c)

světle zelená na formulář č. 3, kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi v případě dovozního povolení nebo kopie pro zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu celními orgány v případě vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

d)

růžová na formulář č. 4, kopie pro vydávající výkonný orgán;

e)

bílá na formulář č. 5, žádost.

4.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 2 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro dovozce.

5.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 3 a 5 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

růžová na formulář č. 2, kopie pro vydávající výkonný orgán;

c)

bílá na formulář č. 3, žádost.

6.   Barva papíru použitého na listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 je bílá.

7.   Formuláře uvedené v článku 2 jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Unie podle specifikace výkonných orgánů každého členského státu. V nutných případech obsahují překlad svého obsahu do jednoho z oficiálních pracovních jazyků úmluvy.

8.   Členské státy jsou odpovědné za vytištění formulářů uvedených v článku 2, které v případě formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 mohou být součástí automatizovaného procesu vydávání povolení/potvrzení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

Články 2 a 3 se zrušují.

2)

Zrušují se přílohy I až VI.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA I

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce / (zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí v případě potřeby uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a u dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce/(zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí v případě potřeby uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a u dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (3)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (3)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce/(zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Nevyplňovat.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti o povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (4)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (4)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(3)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(4)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.


PŘÍLOHA II

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Unie.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Unie.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.


PŘÍLOHA III

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vydávající výkonný orgán by měl vytvořit pro potvrzení vlastní číslo.

2.

Doba platnosti dokladu nesmí být více než tři roky od data jeho vydání. Pokud putovní výstava vznikla ve třetí zemi, nesmí být doba platnosti delší, než je doba uvedená na ekvivalentním potvrzení z této země.

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře, na nějž se vztahuje toto potvrzení. Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

4.

Název, adresa a země vydávajícího výkonného orgánu by měly být na formuláři předtištěny.

5.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem uvedení platnosti potvrzení pro více přesunů exempláře s jeho výstavou přes hranice pouze pro výstavní účely, umožňující vystavování exemplářů na veřejnosti v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 a za účelem upřesnění, že toto potvrzení nebude odebráno, ale zůstane s exemplářem/majitelem. Tato kolonka může být také použita k odůvodnění jakéhokoli opominutí určitých informací.

6.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem označení, že přesun přes hranici je povolen jakékoli zemi uznávající toto potvrzení na základě vnitřního práva této země.

7.

Tato kolonka byla předtištěna s kódem Q pro cirkusy a putovní výstavy.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

10.

Popis exempláře, na nějž se vztahuje potvrzení, musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by měl být obvykle uveden jeden. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený soupis“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem)

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Vyplní úředník, který potvrzení vydává. Potvrzení může vydat pouze výkonný orgán země, v níž výstava vznikla, a pouze pokud majitel výstavy zaevidoval u výkonného orgánu veškeré podrobnosti o exempláři. V případě výstavy pocházející ze třetí země může být vydáno pouze výkonným orgánem v zemi prvního místa určení. Jméno vydávajícího úředníka musí být v plném znění. Pečeť, podpis a popřípadě číslo bezpečnostní známky by měly být čitelné.

20.

Tato kolonka může být použita pro odkazy na vnitrostátní právní předpisy nebo doplňující zvláštní podmínky uložené výkonným orgánem pro přesun přes hranici.

21.

Tato kolonka byla předtištěna pro odkaz na list pokračování, kde by měly být uvedeny všechny přesuny přes hranice.

S výhradou bodu 5 musí být tento doklad po uplynutí jeho platnosti vrácen vydávajícímu výkonnému orgánu.

Držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) – a, v případě potřeby, potvrzení o putovní výstavě vydané třetí zemí – pro účely ověření a předloží doprovodný list pokračování nebo (pokud je potvrzení vydáno na základě ekvivalentního potvrzení ze třetí země) dva listy pokračování a jejich kopie na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. Celní úřad vrátí po vyplnění listu nebo listů pokračování originál tohoto potvrzení (formulář č. 1), originální potvrzení vydané třetí zemí (v případě potřeby) – a list nebo listy pokračování – držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá potvrzenou kopii listu pokračování potvrzení vydaného výkonným orgánem členského státu příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře, na nějž se vztahuje toto potvrzení (nikoli zástupce). Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

10.

Popis exempláře krytého potvrzením musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by měl být obvykle uveden jeden. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený soupis“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem).

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi (tj. země, která není členem EU), musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa držitele potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.

Jakékoli přemístění s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení, vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10 až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13 až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

Image Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10 až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13 až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

18.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.


PŘÍLOHA VI

Image


Top