Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0135

Nařízení Komise (EU) č. 135/2012 ze dne 16. února 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé nezařazené odpady do přílohy IIIB uvedeného nařízení Text s významem pro EHP

OJ L 46, 17.2.2012, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/135/oj

17.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 135/2012

ze dne 16. února 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé nezařazené odpady do přílohy IIIB uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Finsko předložily Komisi žádost, aby zvážila zahrnutí některých nezařazených odpadů do přílohy IIIB nařízení (ES) č. 1013/2006.

(2)

Komise obdržela připomínky Bulharska, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Finska a Švédska týkající se přípustnosti předložených žádostí, aby tyto odpady byly posouzeny pro zahrnutí do přílohy IIIB nařízení (ES) č. 1013/2006 jako odpady zeleného seznamu.

(3)

S ohledem na tyto připomínky Komise doporučila Irsku, Nizozemsku a Finsku, aby předložily sekretariátu Basilejské úmluvy ze dne 22. března 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (2) („Basilejská úmluva“) žádosti o zahrnutí nových položek do přílohy IX Basilejské úmluvy v souladu s postupem podle rozhodnutí VIII/15 přijatého na osmém zasedání konference smluvních stran (COP8) Basilejské úmluvy o revizích postupu při přezkumu nebo změně seznamů odpadů zahrnutých do příloh VIII a IX Basilejské úmluvy.

(4)

Finsko, Nizozemsko a Irsko předložily sekretariátu Basilejské úmluvy žádosti o zahrnutí nových položek do přílohy IX Basilejské úmluvy dne 14. ledna 2011, respektive 25. ledna 2011 a respektive 1. února 2011. Dokud nebude rozhodnuto o zahrnutí nezařazených položek do příslušných příloh Basilejské úmluvy nebo rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/final o revizi rozhodnutí C(92)39/final o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití (rozhodnutí OECD), mohou být tyto položky prozatímně zahrnuty do přílohy IIIB nařízení (ES) č. 1013/2006.

(5)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IIIB nařízení (ES) č. 1013/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IIIB

DALŠÍ ODPADY ZELENÉHO SEZNAMU, U KTERÝCH SE OČEKÁVÁ ZAŘAZENÍ DO PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH BASILEJSKÉ ÚMLUVY NEBO ROZHODNUTÍ OECD PODLE ČL. 58 ODST. 1 PÍSM. b)

1.

Bez ohledu na to, zda jsou odpady zařazeny na tento seznam, nesmí podléhat obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, pokud jsou tyto odpady znečištěny jinými materiály v míře, která

a)

při zohlednění nebezpečných vlastností uvedených v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (1) zvyšuje rizika spojená s odpady natolik, že je vhodné použít pro ně postup předchozího písemného oznámení a souhlasu nebo

b)

zabraňuje využít odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2.

Do této přílohy jsou zahrnuty následující odpady:

BEU01

Odpady z laminovaných samolepicích štítků obsahující suroviny používané při výrobě materiálů na štítky, které nespadají do položky B3020 Basilejské úmluvy

BEU02

Neoddělitelná frakce plastů pocházející z předúpravy použitých obalů na kapaliny

BEU03

Neoddělitelná frakce plastů a hliníku pocházející z předúpravy použitých obalů na kapaliny

BEU04

Kompozitní obaly, které se skládají převážně z papíru a částečně z plastu, které neobsahují zbytky a které nespadají do položky B3020 Basilejské úmluvy

BEU05

Čistý biologicky rozložitelný odpad pocházející ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, zahrad, parků a hřbitovů

3.

Přepravou odpadů uvedených v této příloze nejsou dotčena ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES (2), včetně opatření přijatých v souladu s čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice.


(1)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.“


Top